0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Krajowy Rejestr Sądowy - odpowiedzialność za nieaktualne informacje w KRS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek aktualizowania zmian danych objętych wpisem do rejestru. Nie zawsze jednak obowiązek ten jest przestrzegany. Jaka jest odpowiedzialność za nieaktualne informacje w KRS? Czy jakieś przepisy nakazują aktualizować dane we wpisie?

Jak można sprawdzić, czy dane ujawnione w KRS są aktualne?

Jedynym sposobem na skontrolowanie aktualności danych w KRS jest zabieganie o potwierdzenie poprawności informacji u samego przedsiębiorcy. Sąd rejestrowy nie jest w stanie udzielić nam takich informacji.

Samodzielnie można wyciągnąć wnioski dotyczące tego, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków dotyczących zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wystarczy uważnie przejrzeć akta rejestrowe. Analizując treść rubryki drugiej działu trzeciego Rejestru,znaleźć można informacje o:

  • składanych sprawozdaniach z działalności,

  • sprawozdaniach finansowych i uchwałach o ich zatwierdzeniu.

Weryfikując okresy, których dotyczą sprawozdania i daty ich złożenia, można ocenić, czy w tym zakresie przedsiębiorca przestrzega obowiązków rejestrowych.

Domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w KRS

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zapewnia osobom trzecim swego rodzaju ochronę przed wpisami, które nie są zgodne ze stanem faktycznym poprzez tzw. zasadę domniemania prawdziwości. Należy założyć, że dane ujawnione w KRS są prawdziwe i mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. W przeciwnym wypadku to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za dane, które nie są prawdziwe.

Na mocy art. 17 ust. 2 jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Zasada domniemania prawdziwości danych ujawnionych w KRS nie ma zastosowania wobec danych zawartych w dziale czwartym rejestru. Są one wymienione w art. 41 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ryzyko kontrahenta w przypadku nieaktualnych informacji w KRS

Kontrahent działający w dobrej wierze (który nie wiedział o zaistniałych zmianach) zasadniczo nie ponosi ryzyka związanego z nieaktualnymi informacjami w KRS. Dokonane czynności nie mogą zostać unieważnione ze względu na nieaktualne dane wynikające z faktu, iż przedsiębiorca nie zgłosił zmian w obowiązującym go terminie.

Przykładowo w sytuacji, gdy zmianie uległ skład zarządu i nie zostało to zgłoszone do KRS w odpowiednim terminie, a kontrahent o tym nie wiedział, spółka nie może próbować wyciągać z tego faktu korzyści poprzez np. powoływanie się na bezskuteczność zawartej umowy. Taką ochronę zapewnia wyłącznie osobom trzecim (nie członkom organu spółki) art. 14 ustawy o KRS.

Art. 14. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Powyższy przepis nie gwarantuje ochrony osobom działającym w złej wierze, czyli tym, którzy wiedzieli o zaistniałych zmianach. Jednocześnie prawo cywilne wskazuje, że zawsze domniemywa się istnienie dobrej wiary. W razie ewentualnego sporu domniemanie to można obalić.

Odpowiedzialność za nieaktualne informacje w KRS

Za dane niezgodne z rzeczywistością odpowiada przedsiębiorca. Na mocy art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych (jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek) oraz niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie.

Uwaga!

Podmiot, którego dotyczą nieaktualne dane, może jednak ustrzec się od odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.


Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów