Poradnik Przedsiębiorcy

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zostały powołane w celu zapobiegania i łagodzenia skutków bezrobocia, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Dokładną charakterystykę funduszy przedstawiamy poniżej.

Fundusz Pracy (FP) - co to takiego?

Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, który funkcjonuje od 1 stycznia 1990 roku. Zasady jego opłacania zostały przedstawione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głównym celem Funduszu Pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa. Środki z Funduszu Pracy przeznaczane są przede wszystkim na:

 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • programy zapobiegania bezrobociu,
 • stypendia naukowe,
 • świadczenia integracyjne,
 • dodatki aktywizacyjne,
 • koszty działania klubów pracy,
 • promocję i pomoc prawną osobom zatrudnionym za granicą,
 • wszelkiego rodzaju dofinansowania.

Składki na Fundusz Pracy - ile wynoszą?

Opłacanie składek na Fundusz Pracy nie jest czynnością dobrowolną. Obowiązek opłacania składek wynika bowiem ze wspomnianej wcześniej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Składka na Fundusz Pracy opłacana jest m.in. przez pracodawców, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz zleceniodawców.

Obecnie wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% wymiaru składki. Co oznacza, że w przypadku przedsiębiorców którzy opłacają standardowe składki jej wysokość w 2020 roku wynosi minimum 76,84 zł.
Składka na Fundusz Pracy naliczana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek i opłacana za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. 

Kto nie musi płacić składek na Fundusz Pracy?

Obowiązek uiszczania składek na Fundusz Pracy nie powstaje, gdy:

 • pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego;
 • przedsiębiorca zatrudnia pracowników wyłącznie na podstawie umowy zlecenie;
 • nowy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS;
 • przedsiębiorca bądź pracownik osiągnie wyznaczony pułap wieku: dla kobiet jest to wiek - 55 lat, a dla mężczyzn - 60 lat. Zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którego trakcie ukończono wskazany wiek. Jeśli zaś podatnik osiągnął wiek pozwalający skorzystać ze zwolnienia pierwszego dnia danego miesiąca, to nie opłaca się za niego składek już od tego miesiąca.

Fundusz Pracy - termin zapłaty

Składka na Fundusz Pracy powinna być co miesiąc naliczana i odprowadzana do ZUS-u przez pracodawcę. Należ ją wykazać na deklaracji ZUS DRA.

Termin zapłaty jest taki sam jak w przypadku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, czyli:

 • do 10. dnia następnego miesiąca - w przypadku osób fizycznych niezatrudniających pracowników;
 • do 15. dnia następnego miesiąca - w przypadku zatrudniania pracowników.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest funduszem celowym, który został utworzony w 1994 roku, w celu ochrony pracowników przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Oznacza to, że jeśli pracodawca straci płynność finansową i nie będzie w stanie wypłacić pensji pracownikom, to ich roszczenia zostaną zaspokojone środkami z tego funduszu.

W 2020 roku składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - na co przeznaczane są składki?

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacić składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników.

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczane są na:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenia za czas trwania urlopu,
 • wynagrodzenia przysługujące z tytułu niezdolności do pracy na skutek choroby,
 • odprawy pieniężne z racji rozwiązania umowy bez winy pracownika,
 • ekwiwalent pieniężny za przysługujący urlop za rok, w którym ustał stosunek pracy.