Odmowa udzielenia urlopu na żądanie

W ramach urlopu wypoczynkowego, każdemu pracownikowi przysługują cztery dni tak zwanego urlopu na żądanie. Są to dni wolne, które pracodawca musi udzielić pracownikowi na jego żądanie w wyznaczonym terminie. O zamiarze skorzystania z urlopu pracownik powinien poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Może tego dokonać osobiście, telefonicznie, ale również mailowo. Ważny jest nie tyle sposób co skuteczność przekazania takiej informacji.

Obowiązek pracodawcy w związku z udzieleniem urlopu na żądanie pracownika określony jest w Kodeksie Pracy, a dokładniej w art. 167(2) co do zasady więc pracodawca zobowiązany jest udzielić takiego urlopu pracownikowi i nie ma w tym względzie żadnej dowolności, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Istotny jest jednakże fakt, że pracownik nie może skorzystać z urlopu na żądanie bez zgłoszenia tego faktu pracodawcy w określonym terminie. Takie zachowanie, może zostać potraktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. I z tego tytułu pracodawca może wyciągnąć wobec pracownika negatywne konsekwencje.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy pracownik, któremu przysługuje urlop wypoczynkowy, może skorzystać w ciągu roku z 4 dni urlopu na żądanie, a pracodawca zobowiązany jest mu tego urlopu udzielić. Pod warunkiem oczywiście, że pracownik w odpowiednim terminie zgłosi chęć skorzystania z urlopu.

Co jednak istotne - bez zgody pracodawcy, pracownik nie może rozpocząć urlopu. Nawet jeśli takowy mu przysługuje, a pracodawca bezpodstawnie odmawia jego udzielenia.

Zdarzyć się bowiem może, że pracodawca odmówi pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Zgodnie z orzecznictwem sądów może tak postąpić, gdy wystąpią szczególne okoliczności, a obecność pracownika w pracy okaże się niezbędna do ochrony interesów przedsiębiorstwa.

Pracodawca może powołać się w powyższej sytuacji na art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu Pracy w związku z dbałością o dobro zakładu i nie odmówić pracownikowi możliwości skorzystania z urlopu na żądanie. Jeśli jednak brak jest szczególnych przesłanek jak np. zagrożenie interesu firmy czy jej działalności, a pracownik w sposób zgodny z przepisami chce skorzystać z urlopu na żądanie, pracodawca nie może mu odmówić jego udzielenia.

Bezpodstawne odmówienie pracownikowi przysługującego mu prawa do skorzystania z urlopu na żądanie może wiązać się z karą grzywny nałożoną na pracodawcę.