0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polski Ład a likwidacja karty podatkowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu podpisana przez prezydenta 16 listopada 2021 wdraża od stycznia 2022 roku szereg zmian na gruncie szeroko pojętych podatków dochodowych. Wśród jednej z ważniejszych wymieniana jest likwidacja karty podatkowej. Na czym polega? Jakich przedsiębiorców obejmie? Sprawdźmy!

Likwidacja karty podatkowej w ramach Polskiego Ładu

Art. 65 ustawy wprowadzającej Polski Ład jasno wskazuje, że od 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Co ważne, forma opodatkowania kartą podatkową może być kontynuowana przez podatników stosujących ją w roku 2021, tj. na dzień 31 grudnia 2021.

Art. 65 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:

1. Z dniem 1 stycznia 2022 roku podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 roku zachowują moc po dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1, art. 36 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Jak wynika z powyższego, nowe firmy utworzone począwszy od 1 stycznia 2022 roku nie będą mogły zastosować opodatkowania w formie karty podatkowej.

Możliwość zastosowania karty podatkowej w 2022 roku

Generalnie firmy, który obecnie są opodatkowane według:

 • zasad ogólnych (skala podatkowa);
 • podatku liniowego;
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

nie mają możliwości zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową przed końcem 2021 roku. Taka opcja na ten moment dotyczy wyłącznie firm nowo zarejestrowanych, które zostaną założone do 31 grudnia 2021 roku i skorzystają z opodatkowanie kartą podatkową.

Alternatywą może być również likwidacja działalności i ponowne jej założenie z zastosowaniem opodatkowania w formie karty podatkowej. Przy czym ważne jest, by zakończenie działalności nie było pozorne, podjęte jedynie w celu uzyskania korzystnych skutków podatkowych. Kluczowe jest faktyczne zlikwidowanie firmy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Szczegółowo zasady likwidacji działalności opisuje artykuł: Likwidacja działalności gospodarczej – jakich obowiązków należy dopełnić?
 

Karta podatkowa – dla jakich typów działalności?

Art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym określa, jakie typy działalności mogą opodatkować swoje dochody kartą podatkową. Wśród nich wymienia się m.in. działalność:

 1. usługową lub wytwórczo-usługową;
 2. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
 4. gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu;
 6. w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli;
 7. w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 8. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
 9. w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami;
 10. w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
 11. w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Należy pamiętać, że aby móc zastosować opodatkowanie według karty podatkowej poza odpowiednim typem – profilem działalności, należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki określone w załączniku nr 3 oraz 4 wspomnianej ustawy.

Spółki cywilne również mogą korzystać z opodatkowania kartą podatkową, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli zawartej w omawianej ustawie. Opodatkowanie spółek tą formą nie dotyczy:

 • sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • wolnych zawodów, polegających na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
 • wolnych zawodów, polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaży preparatów weterynaryjnych (PKWiU) ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0) w związku ze świadczonymi usługami;
 • opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
 • usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Jak wybrać kartę podatkową?

Do zgłoszenia wyboru formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, służy formularz PIT-16. Należy go złożyć nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a w sytuacji gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. We wniosku należy wskazać jeden z rodzajów działalności, które zostały określone w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. PIT-16 trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu określonego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. W innym wypadku może to być miejsce zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a w ostateczności miejsce zamieszkania jednego ze wspólników.

Podsumowanie przejścia na kartę podatkową:

Forma działalności

Czy podatnik może skorzystać z karty podatkowej?

Do kiedy musi dokonać zgłoszenia?

Działalność ma już wskazaną formę opodatkowania inną niż karta podatkowa

NIE

nie dotyczy

Działalność ma już wskazaną formę opodatkowania – karta podatkowa

TAK

wniosku nie trzeba odnawiać, jeśli podatnik nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania

Działalność otworzona dopiero przed 31 grudnia 2021 roku

TAK

zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności

Działalność otworzona po 1 stycznia 2022 roku

NIE

nie dotyczy

Karta podatkowa – jaką kwotę podatku wpłacić?

Na wysokość podatku w formie karty podatkowej składają się różne czynniki, dlatego też podatnik nie jest w stanie ustalić go samodzielnie. W głównej mierze wpływ na nią ma przedmiot prowadzonej działalności. Pod uwagę brana jest również:

 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • a także liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku ustalana jest odgórnie w drodze decyzji, dlatego też z początkiem każdego roku może ona ulec zmianie. Wykaz stawek, którymi będzie sugerował się naczelnik urzędu skarbowego, można znaleźć w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków, aby zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej, wydaje odmowną decyzję.

Polski Ład: karta podatkowa a składka zdrowotna

W ramach Polskiego Ładu podmioty opodatkowane kartą podatkową dotknie jeszcze jedna zmiana dotycząca składki zdrowotnej. Mianowicie od 2022 roku składka zdrowotna dla kartowiczów będzie obejmowała 9% podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku tzw. najniższa krajowa wyniesie 3010 zł brutto, a więc składka podlegająca zapłacie to 270,90 zł.

Po zmianach Polskiego Ładu należy pamiętać, że podatnicy opodatkowani kartą podatkową od 2022 roku nie będą już mogli pomniejszyć podatku do zapłaty o zapłacone składki zdrowotne.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów