0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nagroda jubileuszowa - kiedy przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia nagrody jubileuszowej, czyli nie przysługuje ona wszystkim pracownikom. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych. Na podstawie innych rozporządzeń do nagrody jubileuszowej mają również prawo pracownicy instytucji kultury, bibliotek i górnicy. Dla pozostałych grup zawodowych to pracodawcy mogą ustalać własne postanowienia dotyczące nagrody. Ustalenia te powinny być zawarte w przepisach wewnętrznych, np. w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy.

Okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej

Do stażu pracy, który uprawnia do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy (gdy podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą przywileje przysługujące pracownikom).

Okresy, które uprawniają pracownika do nagrody jubileuszowej to m.in.:

  • wszystkie zakończone zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy),
  • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,
  • przebywanie na urlopie wychowawczym.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu stażu pracy nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2008 r. (II PK 292/07; M.Pr.Pracy nr 12/2008) nagroda jubileuszowa przysługuje z tytułu obiektywnie osiągniętego stażu pracy. Oznacza to, że jej wypłata nie powinna być uzależniona od posiadania konkretnego dokumentu potwierdzającego ten okres np. wyłącznie od świadectw pracy. Mimo to, świadectwo wciąż jest podstawowym środkiem dokumentowania czasu zatrudnienia. Zawiera ono bowiem dane, które wpływają na uznanie okresu zatrudnienia do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Z jaką datą wypłaca się nagrody jubileuszowe?

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest po osiągnięciu pewnego stażu pracy. Zazwyczaj jest to dzień, w którym pracownik nabywa do niej prawo. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91 OSNC 1992/1/10, prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że po dostarczeniu przez zatrudnionego dokumentów potwierdzających staż pracy w innych zakładach pracy potrzebny jest czas do prawidłowego obliczenia nagrody. Dlatego praktyka przyjmuje, że nagroda jubileuszowa wypłacana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Obliczanie nagrody jubileuszowej

W przypadku pracowników samorządowych co do zasady podstawą do obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Jednak gdy nagroda zostanie wypłacona w późniejszym terminie i gdy naliczona od tej pensji będzie wyższa, wówczas liczy się ją od tej wyższej płacy.

Przykład 1.

Pracownik samorządowy osiągnął 20-letni staż pracy 30 marca. Nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona 10 kwietnia. Zgodnie z aneksem 1 kwietnia wzrośnie jego wynagrodzenie. Jaka jest podstawa?

Podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia do niej prawa, czyli podwyższone wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy zmienia się wymiar czasu pracy, wtedy podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia do niej prawa. Czyli jeżeli dzień uzyskania prawa do nagrody wystąpił przed zmianą wymiaru czasu pracy, a wypłacona ma być w trakcie pracy na nowym etacie, wówczas podstawą do obliczenia nagrody jest płaca sprzed zmiany wymiaru czasu pracy.

Przykład 2.

1 kwietnia zmieniono wymiar czasu pracy pracownika z całego na ¾ etatu. 40-letni staż pracy osiągnie on 15 kwietnia. Jaka jest podstawa? W tym przypadku podstawą wymiaru nagrody jest wynagrodzenie z okresu po zmianie etatu.

Wysokość nagród jubileuszowych dla pracowników służby cywilnej przedstawia tabela:

Staż pracy

Wysokość nagrody

20 lat

75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat

100% wynagrodzenia miesięcznego

30 lat

150% wynagrodzenia miesięcznego

35 lat

200% wynagrodzenia miesięcznego

40 lat

300% wynagrodzenia miesięcznego

45 lat

400% wynagrodzenia miesięcznego

Warto zwrócić uwagę, że wysokości nagród pomiędzy różnymi grupami mogą się różnić. Dla porównania poniżej przedstawiono wysokość nagród dla nauczycieli:

Staż pracy

Wysokość nagrody

20 lat

75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat

100% wynagrodzenia miesięcznego

30 lat

150% wynagrodzenia miesięcznego

35 lat

200% wynagrodzenia miesięcznego

40 lat

250% wynagrodzenia miesięcznego

Nagroda jubileuszowa w systemie wFirma 

System wFirma.pl to kompleksowe narzędzie, które umożliwia również masowe wprowadzanie dodatków dla pracowników.

Dodatki i potrącenia dostępne są w oknie szczegółów pracownika. Żeby zobaczyć szczegóły dotyczące konkretnego pracownika, należy przejść do modułu KADRY oraz kliknąć na imię i nazwisko pracownika (dostępne z poziomu dowolnej zakładki). Następnie w otwartym oknie Szczegóły pracownika należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA, gdzie po kliknięciu DODAJ można wybrać z listy dodatek lub potrącenie (widok listy zależy od danych wprowadzony w USTAWIENIA »  KADRY »  DODATKI).

nagroda jubileuszowa

W zakładce ZAAWANSOWANE można wybrać czy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania i oskładkowania, czy będzie uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i chorobowego. Dodatek nagroda jubileuszowa zostanie automatycznie wykazany na liście płac. 

Najczęstsze pytania

  • Czy od nagrody jubileuszowej płaci się składki ZUS?

    Nagrody jubileuszowe są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przysługują nie częściej niż co 5 lat.
  • Nagroda jubileuszowa wypłacana jest po osiągnięciu pewnego stażu pracy. Zazwyczaj jest to dzień, w którym pracownik nabywa do niej prawo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów