Terminy składania deklaracji podatkowych

Na każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą ciąży obowiązek składania odpowiednich deklaracji podatkowych, a więc przekazania informacji dla celów podatkowych. Bardzo ważne jest przestrzeganie ustawowych terminów ich składania, bowiem niewywiązanie się z takiego obowiązku może skutkować konsekwencjami karnymi skarbowymi. Sprawdź, jakie są terminy składania deklaracji podatkowych!

Terminy składania deklaracji podatkowych - podatek VAT 

 • VAT-7 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług) - do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE (Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów) - różne terminy:

          - składana w wersji elektronicznej - do 25 dnia miesiąca

          - składana w wersji papierowej - do 15 dnia miesiąca

- za miesiąc lub kwartał (w zależności od wartości przeprowadzanych transakcji wewnątrzunijnych)

Uwaga!

W związku z tym, iż złożenie deklaracji wiąże się z wystąpieniem transakcji - obowiązku podatkowego - nie ma obowiązku składania deklaracji tzw. zerowych, jak ma to miejsce w przypadku VAT-7, którą należy składać nawet wówczas, gdy w danym miesiącu nie dokonano żadnej czynności związanej z VAT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • PIT-4R (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych) - do 31 stycznia za rok poprzedni,

 • PIT-11 (Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) - do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni,

 • PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) - do 31 stycznia za rok poprzedni,

 • PIT-36 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni,

 • PIT-37 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni,

 • PIT-38 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • CIT-8 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) - do 31 marca za rok poprzedni

Terminy składania deklaracji podatkowych - podatek od czynności cywilnoprawnych

 • PCC-3 (Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) - do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego

Podatek od środków transportowych

 • DT-1 (Deklaracja na podatek od środków transportowych) - do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku