0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK, czyli jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Sprawdź, czy jednolity plik kontrolny jest również obowiązkowy dla mikroprzedsiębiorców!

Mikroprzedsiębiorca a obowiązek JPK od 2018 roku

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przeliczenia wartości na dany rok, dokonuje się według średniego kursu z ostatniego dnia roku poprzedniego. W roku 2017 limit wynosił 8 341 800 zł.

Zatem mikroprzedsiębiorcą będzie każdy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniający mniej niż 10 pracowników.

W przypadku przekroczenia w dwóch ostatnich latach wartości średniego rocznego zatrudnienia, ponad 9,99 (przeliczamy średniorocznie na etaty stąd pojawić się mogą liczby ułamkowe) przedsiębiorca zostaje zakwalifikowany do grupy Małych podatników (obowiązek jpk od stycznia 2017), nawet jeżeli jego obroty są niższe niż 2 mln EURO.

W odniesieniu do składania informacji JPK przez mikroprzedsiębiorców, ustawodawca przewidział okres przejściowy.

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

  • ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.
  • dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

JPK_VAT - wysyłka do Ministerstwa Finansów

Czy obowiązkowa wysyłka JPK_VAT dotyczy Twojej firmy?

Mikroprzedsiebiorcą jest zatem każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników. Zatem od stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT muszą sprostać obowiązkowej, co miesięcznej (bez względu na to czy deklaracje składane są kwartalnie czy miesięczne) wysyłce JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (niezależnie czy jest to jednoosoba działalność gospodarcza - mikrofirma czy mały, średni czy duży podmiot), musi wysyłać co miesiąc JPK_VAT.

JPK w praktyce

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, jak i ujednolicenia i szybszego przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne.

Jednolite Pliki Kontrolne będą miały dodatkowo, pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa. Fakt ten w znaczny sposób zachęca mikroprzedsiębiorców do korzystania z jednolitych plików kontrolnych, w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych, w czasie kontroli jak i do zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.

Obowiązek wysyłania jednolitych plików kontrolnych w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów mikroprzedsiębiorców, obowiązuje od stycznia 2018 roku. Pozostałe struktury (których nie będzie trzeba wysyłać do urzędu a jedynie posiadać na wypadek kontroli) będą obowiązkowo prowadzone od lipca 2018. 

Sposób przekazania JPK_VAT urzędom skarbowym

Mikroprzedsiębiorcy JPK wysyłać powinni do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Mowa tutaj o strukturze JPK_VAT czyli rejestrze sprzedaży i zakupu VAT. Podmioty zobowiązane do składania JPK, muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, jednakże obecnie podatnicy do tego zobowiązani Jednolity Plik Kontrolny wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji, gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.

Konsekwencje niewysłania JPK_VAT lub przekazania raportu z błędami 

Plik JPK_VAT jest formą dokumentu księgowego. Nie powinien więc zawierać błędów i być sporządzany nierzetelnie. Jeżeli błąd powstanie można go skorygować. Ale jeżeli błąd powstanie a przedsiębiorca nie podejmie się naprawienia go, Urząd może nałożyć karę. Wysokość kary będzie zależna od tego czy czyn zostanie zakwalifikowany do wykroczeń skarbowych (wówczas grzywna do wysokości 20-krotniości płacy minimalnej czyli do ok 42.000 zł w roku 2018) czy do przestępstwa skarbowego (kara od 10-120 stawek dziennych, a stawka dzienna może wynosić od 1/30 płacy minimalnej aż do jej 400-krotności). Należy zatem rzetelnie podejść do obowiązku jakim jest sporządzanie i wysyłanie pliku JPK_VAT. 

E-kontrole a JPK

Poza strukturą JPK_VAT, wyróżniamy jeszcze:

  • JPK_PKPIR - dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ,
  • JPK_EWP - dotyczy prowadzących ewidencję przychodów - opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • JPK_KR- dotyczy prowadzących pełne księgi rachunkowe,
  • JPK_MAG - dotyczy prowadzących gospodarkę magazynową,
  • JPK_FA - dotyczy wszystkich wystawiających faktury VAT,
  • JPK_RB - dotyczy rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności.

Pliki wyżej wymienione mają służyć obowiązkowemu przedstawieniu na żądanie urzędu skarbowego. Nie będą zatem wysyłane co miesiąc tak jak plik JPK_VAT, ale muszą być generowane i przekazane w momencie prowadzenia przez urząd e-kontroli. 

Wysyłka JPK VAT z systemu wfirma.pl

System wfirma.pl od początku 2016 roku umożliwia generowanie i wysyłkę plików JPK_VAT. W tym celu należy przejść do zakładki START >> PODATKI >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY >> DODAJ >> DODAJ JPK VAT. W pojawiającym się oknie należy wskazać okres, za który plik ma zostać wygenerowany oraz wybrać opcję ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

jpk

Następnie wystarczy zaznaczyć plik JPK_VAT na liście, z menu wybrać akcję Wyślij do MF oraz w nowym oknie wskazać sposób wysyłki:

Po wysłaniu pliku JPK_VAT możliwe jest pobranie urzędowego poświadczenia odbioru tzw. UPO, które stanowi potwierdzenie doręczenia pliku do Ministerstwa Finansów. W tym celu w zakładce START >> PODATKI >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, należy zaznaczyć plik oraz z menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK - pobieranie UPO

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów