Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

JPK, czyli jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy  nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej  w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Sprawdź, czy jednolity plik kontrolny będzie również obowiązkowy dla mikroprzedsiębiorców!

Mikroprzedsiębiorca a JPK

Zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro

Przeliczenia wartości na dany rok dokonuje się według średniego kursu z ostatniego dnia roku poprzedniego. W roku 2016 limit wynosił 8 523 000 zł.

Zatem mikroprzedsiębiorcą będzie każdy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniający mniej niż 10 pracowników.

W przypadku przekroczenia w dwóch ostatnich latach wartości średniego rocznego zatrudnienia ponad 9,99 (przeliczamy średniorocznie na etaty stąd pojawić się mogą liczby ułamkowe) przedsiębiorca zostaje zakwalifikowany do grupy Małych podatników (obowiązek jpk od stycznia 2017) nawet jeżeli jego obroty są niższe niż 2 mln EURO.

W odniesieniu do składania informacji JPK przez mikroprzedsiębiorców ustawodawca przewidział okres przejściowy.

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

  • ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.

  • dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

JPK w praktyce

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych  jak i ujednolicenia i szybszego przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne.

Jednolite Pliki Kontrolne będą miały dodatkowo pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa. Fakt ten w znaczny sposób zachęca mikroprzedsiębiorców do korzystania z jednolitych plików kontrolnych w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych w czasie kontroli jak i do zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.

 

Ważne!

Obowiązek wysyłania jednolitych plików kontrolnych czyli ewidencji VAT sprzedaży i zakupów mikroprzedsiębiorców obowiązywał będzie od stycznia 2018 roku.

 

Sposób przekazania JPK urzędom skarbowym

Mikroprzedsiębiorcy JPK wysyłać powinni do Ministra Finansów skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. Mowa tutaj o strukturze JPK_VAT czyli rejestrze sprzedaży i zakupu VAT. Podmioty zobowiązane do składania JPK muszą obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki rejestrów, w tym celu stworzona zostanie specjalna platforma, jednakże obecnie podatnicy do tego zobowiązani  Jednolity Plik Kontrolny wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego.

Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.