Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i ulgi w ich spłacaniu

Składki ZUS są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności czy zatrudnienia pracowników. To, czy dane ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy dobrowolne w głównej mierze zależy od posiadanego tytułu do ubezpieczenia. Można rozróżnić wiele przypadków. Jakie są zasady ustalania składek ubezpieczeniowych? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w artykule.

Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych pracowników

Nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o składki odprowadzane  z umowy o pracę - każdy pracownik powinien być obowiązkowo objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym od dnia rozpoczęcia stosunku pracy. Nie można tutaj bowiem dokonać wyboru, nawet w przypadku, gdy osoba taka posiada dodatkowy tytuł do ubezpieczenia.

Ważne!

Wyjątkiem jest umowa o pracę z osobą współpracującą, która w takiej sytuacji podlega ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak przedsiębiorca.

Podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tej podstawy nie wlicza się wynagrodzenia za okres niezdolności pracownika do pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Ważne!

Zawarcie dwóch umów z tym samym pracownikiem powoduje konieczność odprowadzania składek z każdej z nich.

Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych zleceniobiorców

W 2016 roku wprowadzono wiele istotnych zmian odnośnie do zasad podlegania ubezpieczeniom osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. W tym przypadku do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (prócz dobrowolnego chorobowego) zobowiązane są:

  • osoby nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia,

  • osoby, których pensja z równolegle zawartych umów zlecenie lub umowy o pracę nie przekracza poziomu minimalnego wynagrodzenia,

  • osoby prowadzące własną działalność i opłacają z tego tytułu składki w preferencyjnej wysokości,

  • osoby spełniające warunki do uznania za osobę współpracującą, a pomimo tego zawarto z nią umowę zlecenie (o ile nie osiąga przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie z innych tytułów),

  • emeryci i renciści.

Z kolei wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne mogą opłacać osoby, które:

  • osiągają przychody z tytułu równolegle zawartych umów zlecenie lub umowy o pracę przewyższające minimalne wynagrodzenie,

  • prowadzą działalność i odprowadzają z tego tytułu składki w standardowej wysokości.

Ważne!

Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem rodzi takie same skutki w oskładkowaniu jak umowa o pracę. Pracownik podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom, łącznie z ubezpieczeniem chorobowym, które w tym przypadku nie jest dobrowolne.

Jednakże nie każda umowa zlecenie musi być oskładkowana. Jedynym wyjątkiem spośród zleceniobiorców jest osoba posiadająca status studenta, która nie ukończyła 26. roku życia. Zawierając umowę z taką osobą, nie trzeba odprowadzać żadnych składek.

Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciele firm są zobowiązani naliczać składki od podstawy wymiaru nie niższej niż:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (w 2016 roku - 2433,00 zł),

  • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 24 pierwszych miesięcy wykonywania działalności gospodarczej (w 2016 roku - 555 zł) - w przypadku opłacania preferencyjnych składek ZUS.