Jednolity plik kontrolny - warto wiedzieć

Ministerstwo Finansów chcąc uszczelnić polski system podatkowy wprowadza tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jaki jest cel wprowadzenia tego typu rozwiązania? Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy będzie zobligowany do jego przekazania? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Art. 193a. § 1

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć zatem księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie przekazywane na żądanie organu podatkowego.

Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z przepisami (art. 193a. § 2 ordynacji podatkowej) Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur:

 1. księgi rachunkowe

 2. wyciąg bankowy

 3. magazyn

 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

 5. faktura VAT

 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

 7. ewidencja przychodów (ryczałt)

Struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: Struktury JPK.

Cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego  jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2016 roku

Stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego począwszy od 1 lipca 2016 roku dotyczy tzw. dużych przedsiębiorców. Co ważne, za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który łącznie spełnia dwa warunki:

 • zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej co do zasady od 1 stycznia 2018 roku. 

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, również wyjątek będzie stanowił Jednolity Plik Kontrolny obejmujący ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

 

Ważne!

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązuje od 1 lipca 2016r. – duże podmioty. Natomiast w późniejszych terminach będzie obowiązywał:

 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Podmiot

Mikro-przedsiębiorca

Mały Przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Roczna średnia liczba pracowników (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

od 0 do 10

od 11 do 50

od 51 do 250

powyżej 250

Obroty netto (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

do 2 mln EURO

od 2 do 10 mln EURO

od 10 do 50 mln EURO

powyżej 50 mln EURO