Poradnik Przedsiębiorcy

Co zawiera część deklaracyjna JPK? - nowa struktura JPK_VAT!

Od października 2020 zmienią się obowiązki czynnych podatników VAT na gruncie sprawozdawczym. Zamiast odrębnego pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, podatnicy będą składać jeden JPK, w którym zawarte zostaną elementy deklaracji VAT. Sprawdź, co zawiera część deklaracyjna JPK zgodnie z nową strukturą.

Nowa struktura JPK_VAT z deklaracją

Składanie tylko jednego dokumentu do urzędu zamiast dwóch oddzielnych (JPK_VAT i deklaracji VAT-7/VAT-7K) ma być zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów uproszczeniem dla podatników. Nowa struktura odnosi się tylko do rozliczeń podatku VAT wynikających z deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Nie dotyczy ona pozostałych struktur deklaracji (VAT-12, VAT-8, VAT-UE itp. – dla tych struktur obowiązują dotychczasowe przepisy).

Nowy JPK przybiera nazwę JPK_V7M (forma miesięczna) oraz JPK_V7K (forma kwartalna) i składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej.
JPK_V7M odnosi się do podatników, którzy mają obowiązek składania jednocześnie części ewidencyjnej i deklaracyjnej w formie miesięcznej. Natomiast JPK_V7K dotyczy podatników składających część ewidencyjną w formie miesięcznej, a deklaracyjną w formie kwartalnej.

Należy zwrócić uwagę, że korekty poprzednich okresów poprzedzających rozliczenie na nowych zasadach rozlicza się zgodnie z pierwotnymi przepisami obowiązującymi w okresie, za który składana jest korekta (czyli korekty deklaracji VAT sporządza się na pierwotnych formularzach deklaracji VAT, a nie przez JPK_V7M/V7K, nawet jeśli korekta składana jest 30 czerwca 2020 roku).

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT w listopadzie 2020 roku jest zobowiązany do korekty deklaracji VAT i JPK_VAT za luty 2020 roku. Mimo że w listopadzie składa już JPK_V7M, to korekty podatku VAT za okres lutego 2020 roku dokonuje poprzez korektę JPK_VAT i deklaracji VAT (zgodnie z pierwotnym formularzami).

Nowy JPK będzie zawierał zdecydowanie więcej informacji niż dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracja VAT wysyłane przez przedsiębiorców. Jednak w przeważającej grupie mikroprzedsiębiorstw, dodatkowe informacje nie będą obowiązkowe. Mają one bowiem na celu wykrycie oszustw podatkowych i dotyczą głównie transakcji wrażliwych w obszarze których najczęściej dochodzi do nadużyć co powoduje powstanie tzw. luki VAT.

Co zawiera część deklaracyjna JPK?

Część deklaracyjna JPK podzielona jest na pozycje szczegółowe oraz pouczenia. Przy tym pierwsza jej część zawiera w uproszczeniu obliczenia podatku VAT:

 • należnego,
 • naliczonego,
 • podlegającego wpłacie do US lub kwoty do przeniesienia na następny okres (w przypadku nadwyżki naliczonego nad należnym),
 • do zwrotu wraz ze zdefiniowaniem formy tego zwrotu.

Część pozycji szczegółowych składa się z 60 pól wykazujących wartości (od pola P_10 do P_69) oraz z dodatkowego pola P_ORDZU.

Struktura deklaracyjna nowego JPK to nic innego jak dane które dotychczas przedsiębiorcy wykazywali w deklaracjach VAT. Są one jedynie zaprezentowane w innym formacie.
W strukturze deklaracyjnej w części od pola P_10 do P_28 wykazywana jest między innymi zbiorcza wysokość:

 • podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z dostawy towarów i świadczenia usług:
  - na terytorium kraju zwolnionych z podatku, opodatkowanych stawką: 0%, 5%, 7% lub 8%, 22% lub 23%,
  - poza terytorium kraju (WDT, eksport towarów),
 • podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z tytułu WNT, importu towarów zgodnie z art. 33a, importu usług zgodnie z art. 28b), oraz z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 5,
 • podatku należnego towarów objętych spisem z natury dla celów VAT,
 • zwrotu odliczonej/zwróconej kwoty na zakup kasy fiskalnej,
 • podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu,
 • wysokość podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • podstawy opodatkowania i podatku należnego z powyższych transakcji.

Dodatkowo od pola P_39 do pola P_48 wykazuje się:

 • VAT do przeniesienia z poprzedniej deklaracji,
 • wartość netto i VAT nabytych towarów i usług zaliczonych do środków trwałych,
 • wartość netto i VAT od pozostałych nabytych towarów i usług,
 • wysokość podatku VAT z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych / pozostałych towarów i usług,
 • zbiorczą wysokość VAT naliczonego,
 • korektę VAT wynikająca z ulgi na złe długi,
 • łączną wartość VAT naliczonego z powyższych pól.

Kolejne pola (od 49 do 62) odnoszą się do:

 • kwoty wydanej na zakup kasy,
 • podatku objętego zaniechaniem poboru,
 • kwoty VAT podlegającej wpłacie do urzędu,
 • wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wraz z formą jej przeznaczenia (zwrot, przeniesienie na kolejny okres).

Ostatnie pola części deklaracyjnej (P_63 do P_ORDZU) wskazują między innymi:

 • czy podatnik:
  - dokonał sprzedaży w procedurze VAT marża,
  - uczestniczył w transakcji trójstronnej,
  - korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego poprzez dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego w całości z rachunku VAT przed upływem terminu zapłaty zobowiązania,
 • korektę podstawy opodatkowania i podatku VAT ze względu na nieściągalność wierzytelności,
 • przyczynę złożenia korekty (pole P_ORDZU, które jest dobrowolne).

Zgodnie z powyższymi informacjami, część deklaracyjna nowej struktury JPK zawiera wszelkie dane, które wykazywane były w pierwotnej deklaracji VAT-7 / VAT-7K. Nie każde pole jest uzupełniane obowiązkowo. Niektóre należy wypełnić wyłącznie, gdy wystąpi sytuacja, do której odnosi się dane pole, a niektóre dobrowolnie (fakultatywnie) jak np. pole dotyczące przyczyny złożenia korekty. W przypadku pól obowiązkowych, gdy nie są znane dane (np. dane kontrahenta), należy wprowadzić słowo „BRAK”.

W części ewidencyjnej nie każde pole odnosi się do wartości transakcji. Przykładem może być tu pole informujące o dokonaniu sprzedaży w procedurze VAT marża. Jeżeli podatnik dokonał takiej dostawy/usługi, wprowadza w danym polu wartość „1”. W przeciwnym razie pole pozostaje puste.

W przypadku wystawiania faktur VAT marża np. prowadząc działalność w obszarze świadczenia usług turystyki warto wybrać program księgowy w którym wystawiane faktury VAT marża będą automatycznie odpowiednio ujmowane w strukturze pliku JPK V7 bez dodatkowej ingerencji przedsiębiorcy.
W przypadku ewidencji zerowej podatnik w „LiczbaWierszyZakupow” wykazuje wartość „0”, a w polu „PodatekNaliczony” (dotyczy sprzedaży) i „PodatekNaliczony” (dotyczy zakupu) wartość „0.00”. Natomiast w przypadku zerowej deklaracji, w elemencie „Deklaracja” w polu P_38 i P_51 wskazuje „0”.

Kluczowa jest tu również struktura pouczenia dla nowego JPK. W przypadku wprowadzenia „1” podatnik potwierdza zapoznanie się i akceptację poniższych pouczeń:

 • jeżeli podatnik nie ureguluje w obowiązującym terminie podatku czy też rozliczy go w niepełnej wartości, część deklaracyjna JPK V7 jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego (na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
 • podatnikowi grozi odpowiedzialność przewidywania w Kodeksie karnym skarbowym, jeżeli w części deklaracyjnej JPK V7 wskazał nieprawdę lub zataił prawdę i będzie to narażać podatek na uszczuplenie.

Podsumowując, nowy JPK_V7 ma być uproszczeniem dla czynnych podatników VAT, a ze względu na swoją strukturę przedsiębiorca powinien zdecydować się na korzystanie z systemu do prowadzenia księgowości który zapewni bezpieczeństwo rozliczeń i generowania oraz jednoczesną wysyłkę JPK. Przedsiębiorca prowadzący działalność nie musi posiadać wiedzy programistycznej aby weryfikować, czy struktura logiczna pliku jest wypełniona prawidłowo. Nowa struktura pliku JPK V7 jest tak samo nieczytelna "na pierwszy rzut oka" jak dotychczasowy plik JPK_VAT dlatego program księgowy na który zdecyduje się przedsiębiorca powinien być jak najbardziej zautomatyzowany w tym zakresie aby tworzenie JPK V7 nie wymagało ingerencji podatnika. Wprowadzenie nowego JPK V7 oraz likwidacja deklaracji VAT wiąże się z koniecznością zaktualizowania systemów w zakresie nowych funkcji za okresy od 1 października 2020 r. Dlatego dokonując wyboru systemu do prowadzenia księgowości bardzo ważną kwestią są aktualizacje oprogramowania. W związku z tym, że wersje struktury plików JPK są często zmieniane przez ustawodawcę, dobry program księgowy powinien posiadać bezpłatne i bieżące aktualizacje w tym zakresie.