0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co zawiera część ewidencyjna JPK V7M i JPK V7K? – warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 października 2020 roku wprowadzony został nowy obowiązek dotyczący czynnych podatników VAT. Są oni zobligowani do wysyłki nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego czyli JPK V7M i JPK V7K. Nowy JPK zastąpił dotychczasową deklarację VAT i JPK VAT, łącząc je w jedną strukturę. Oznacza to, że zawiera on jednocześnie część ewidencyjną i część deklaracyjną. Wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, a nowy JPK jest narzędziem do jego realizacji. Dlatego przedsiębiorcy będą przekazywać organom kontroli znacznie więcej informacji o zawieranych transakcjach niż dotychczas. Co zawiera część ewidencyjna JPK? Wyjaśniamy!

Kiedy podatnicy są zobowiązani złożyć część ewidencyjną?

Termin złożenia pełnego JPK V7M i JPK V7K, czyli części ewidencyjnej (część zastępująca JPK VAT) i deklaracyjnej (część zastępująca deklarację VAT) nie różni się od dotychczasowych terminów rozliczenia VAT, czyli podatnik ma obowiązek jego złożenia do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie za dwa pierwsze miesiące kwartału są oni zobowiązani do składania jedynie części ewidencyjnej JPK V7K do 25. dnia miesiąca. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału podatnik VAT kwartalny należy złożyć JPK V7K zawierający zarówno część ewidencyjną (zawierającą dane za trzeci miesiąc kwartału), jak i część deklaracyjną (zawierającą dane z całego kwartału).

Co ważne, nowy JPK należy składać w formacie XML, tak jak do tej pory plik JPK VAT.

Na skutek wejścia w życie tarczy antykryzysowej, obowiązek wysyłki nowego JPK został ujednolicony dla wszystkich czynnych podatników VAT. W związku z tym, obowiązek ten nastąpił od rozliczenia za październik 2020 roku.

Co zawiera część ewidencyjna JPK?

Część ewidencyjna JPK V7M i JPK V7K zawiera dane o sprzedaży i zakupach dokonanych w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Część ewidencyjna JPK zawiera szczegółowe dane informacyjne zarówno opcjonalne, jak i obowiązkowe dla części deklaracyjnej, jednak nie każda pozycja w niej zawarta ma wpływ na wyliczenie podatku VAT.

Pozycja opcjonalna w strukturze JPK V7M lub JPK V7K oznacza, że musi być ona wypełniona, jeżeli u podatnika wystąpił dany rodzaj transakcji. Jeżeli natomiast w danym okresie rozliczeniowym nie było danej transakcji, pozycja powinna pozostać pusta (nie pojawi się).
Pozycja obowiązkowa oznacza, że musi ona być wykazana zawsze, wówczas w przypadku braku danej transakcji w pozycji wpisuje się 0,00 lub BRAK.
W nowej strukturze JPK widnieją także pozycje fakultatywne, których podatnik w ogólne uzupełniać nie musi, np. numer telefonu.

Część ewidencyjna JPK od strony sprzedaży

Część ewidencyjna pliku JPK V7M oraz JPK V7K sprzedaży zawiera następujące dane:

 • LpSprzedazy – liczbę porządkową wiersza rejestru VAT sprzedaży danego dokumentu;

 • KodKrajuNadaniaTIN i NrKontrahenta – kod kraju i numer identyfikujący kontrahenta; 

Kod kraju i numer identyfikacyjny kontrahenta są dwiema osobnymi pozycjami, co oznacza, że jeżeli kontrahent ma numer VAT UE np. AT0014R5, to w JPK V7M lub JPK V7K należy go wykazać jako „AT” i „0014R5” w osobnych pozycjach.
 • NazwaKontrahenta – nazwę kontrahenta;

 • DowodSprzedazy – numer dokumentu sprzedaży;

 • DataWystawienia – datę wystawienia faktury;

 • DataSprzedazy – datę sprzedaży, czyli datę wykonania usługi lub zakończenia dostawy, jeżeli jest określona i nie różni się od daty wystawienia;

 • TypDokumentu – typ dokumentu, czyli oznaczenie dowodu sprzedaży (jeżeli taki wystąpi) jako:

  • RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, czyli raport miesięczny;

  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego opodatkowania, np. ewidencja sprzedaży bezrachunkowej,

  • FP – w przypadku faktury do paragonu;

 • Oznaczenie grupy towarów i usług (GTU_01 - GTU_13);

 • Oznaczenie procedur ewidencji;

Jeżeli na jednej fakturze występuje kilka transakcji, należy nadać tyle oznaczeń GTU czy procedur sprzedaży, ile występuje na danej fakturze, zaznaczając przy danej pozycji „1”, np. podatnik dokonał sprzedaży aluminium nieobrobionego plastycznie z mechanizmem podzielonej płatności swojemu bratu, w związku z tym powinien oznaczyć przy danej fakturze: „GTU_08”, „MPP” oraz „TP”.

 • LiczbaWierszySprzedazy – sumę liczby wierszy dokumentów sprzedaży występujących w danym okresie rozliczeniowym w rejestrze sprzedaży VAT;

 • PodatekNalezny – podatek należny wynikający z ewidencji. 

Przy wyliczeniu podatku należnego nie bierze się pod uwagę przychodów z tytułu faktur sprzedaży wystawionych do paragonu

Część ewidencyjna JPK od strony zakupu

Część ewidencyjna JPK V7M oraz JPK V7K zakupu zawiera następujące dane:

 • LpZakupu – liczbę porządkową wiersza rejestru VAT sprzedaży danego dokumentu;

 • KodKrajuNadaniaTIN i NrDostawcy – kod kraju i numer identyfikujący kontrahenta;

W przypadku faktur VAT-RR (zakup od rolnika ryczałtowego) należy wskazać NIP lub PESEL dostawcy towarów lub usługodawcy.
 • NazwaDostawcy – imię, nazwisko lub nazwę dostawcy;

 • DowodZakupu – numer dokumentu zakupu;

Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią do 256 znaków. Nie należy pomijać części oznaczeń takich dokumentów. W przypadku podawania numeru dokumentu nie ma znaczenia jedynie wielkość liter.
 • DataZakupu – datę wystawienia dokumentu zakupu;

 • DataWplywu – datę wpływu dokumentu zakupu, o ile nie różni się od daty wystawienia dokumentu;

 • DokumentZakupu – oznaczenie dokumentu zakupu (jeżeli taki wystąpi) jako:

  • MK – w przypadku faktury wystawionej z metodę kasową,

  • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR,

  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego opodatkowania, np.: dokonanie roczne korekty podatku VAT w przypadku sprzedaży mieszanej,

  • MPP – w przypadku faktury wystawionej z metodą podzielonej płatności,

  • IMP – w przypadku wystąpienia transakcji importu towarów oraz uproszczonego importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT;

W przypadku gdy na jednej fakturze występuje kilka transakcji, należy zaznaczyć tyle samo oznaczeń.

 • Oznaczenie procedur ewidencji;

 • LiczbaWierszyZakupow – suma liczby wierszy dokumentów zakupu występujących w danym okresie rozliczeniowym w rejestrze zakupów VAT;

 • PodatekNaliczony – podatek naliczony wynikający z ewidencji.

Co zawiera część ewidencyjna JPK w przypadku korekt?

W przypadku gdy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty nowego pliku JPK V7M lub JPK V7K, nie musi za każdym razem wysyłać pełnej struktury zawierającej zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów przedsiębiorca ma możliwość wygenerowania korekty: 

 • tylko części ewidencyjnej,

 • tylko części deklaracji,

 • zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracji.

Oznacza to, że jeżeli podatnik chce skorygować np. tylko dane kontrahenta, to wówczas ma możliwość wygenerowania i wysłania korekty JPK V7M lub JPK V7K tylko części ewidencyjnej, a w przypadku gdy chce zmienić np. okres zwrotu podatku VAT, to ma możliwość złożenia korekty tylko części deklaracji JPK. 

Co ważne, korygowanie pozycji w części ewidencyjnej w nowym JPK następuje poprzez wystornowanie, czyli pierwotny wpis w pliku zostaje ujęty ze znakiem ujemnym i pod nim zostaje dodany nowy wiersz z poprawnymi danymi.

Warto także pamiętać, że za każdy nieskorygowany błąd w JPK V7M lub JPK 7K na podatnika może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł. 

Jak widać, analizując dane, jakie zawiera część ewidencyjna JPK, nowa struktura JPK wprowadziła dodatkowe obowiązki dla podatników w postaci ujmowania dodatkowych informacji oraz wiele szczegółowych danych związanych z pojawiającymi się transakcjami. Tak szczegółowy plik w postaci JPK V7M i JPK V7K z pewnością spełnia swoje zadanie w celu zmniejszenia oszustw i nadużyć względem podatku VAT, a także znacznie skróci czas kontroli podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów