Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest zapisem w umowie i stanowi ochronę wierzytelności umownych. Polega na tym, że dłużnik na podstawie umowy przenosi na wierzyciela własność jakiegoś określonego składnika majątku z zezwoleniem na ewentualne zaspokojenie się wierzyciela z tej rzeczy w przypadku, gdy dłużnik nie spełni swojego zobowiązania. Ważnym aspektem jest fakt, że dłużnik  wciąż ma prawo do posiadania i  użytkowania z przedmiotu.

Mimo że kodeks cywilny nie reguluje wprost kwestii przewłaszczenia na zabezpieczenie, podstawy prawne owej instytucji unormowane zostały w licznych aktach normatywnych min. w prawie bankowym, w którym widnieje zapis zgodnie z którym zabezpieczenie wierzytelności może zostać osiągnięte w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych do momentu dokonania wszystkich zobowiązań wobec remitenta.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - warianty

Istnieje kilka odmiennych wariantów przewłaszczenia na zabezpieczenie. Do przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie może dojść:

  • Pod warunkiem rozwiązującym – w takim przypadku w treści umowy należy zamieścić klauzulę, że jeżeli dług zostanie spłacony, przewłaszczenie na zabezpieczenie traci moc a przedmiot zabezpieczone automatycznie wraca do właściciela

  • Pod warunkiem zawieszającym – w treści umowy zamieszcza się warunek że przeniesienie własności rzeczy na wierzyciela nastąpi dopiero, gdy dłużnik nie spłaci długu

Wybór sposobu przewłaszczenia istnieje tylko wtedy, gdy przedmiotem przewłaszczenia jest rzecz ruchoma.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - legalność

Legalność tego typu ochrony wierzytelności podkreśla ustawowa zasada swobody zawierania umów.