0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest zabezpieczenie powództwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zabezpieczenie powództwa

Wprowadzenie instytucji zabezpieczenia powództwa ma za zadanie chronić prawa i interesy powoda. Polskie sądy potrzebują bardzo dużo czasu, aby rozpatrzeć sprawy cywilne, co związane jest ze zbyt mała liczbą arbitrów oraz dużego nakładu obowiązków. W tym przypadku, długotrwałe rozpatrywanie sprawy może narazić powoda na niekorzystne skutki, nawet jeśli po kilku latach wygra sprawę.

Jakie są sposoby zabezpieczenia powództwa?

W większości przypadków zabezpieczenie powództwa zostaje udzielony na wniosek. Sposoby oraz rodzaje zabezpieczenia zostały wyczerpująco określone w treści art. 747 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje poprzez:

1. Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
2. Obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
4. Obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
5. Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Postępowanie zabezpieczające zwykle wszczynane jest na wniosek strony. Wniosek może zostać sformułowany zarówno na osobnym piśmie, jak i może stanowić element pozwu. Ważną informacją jest, że przed wszczęciem postępowania, wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł. Natomiast jeśli takowy złożymy już w trakcie postępowania, nie będzie on podlegał żadnym opłatom. W poprawnie sporządzonym wniosku powinny się znaleźć informacje, zgodnie z art. 736 kodeksu postępowania cywilnego, takie jak: wskazanie stron postępowania, wskazanie sposobu zabezpieczenia, wskazanie sumy zabezpieczenie oraz okoliczności, które uzasadnią wniosek.

Skuteczność zabezpieczenia powództwa

Dzięki możliwości złożenia wniosku o zabezpieczeniu powództwa, mamy możliwość ochrony dochodzonych należności, zanim rozpocznie się postępowanie egzekucyjne. Ponadto może to skłonić samego dłużnika do samorzutnego spełnienia świadczeń. Instytucja ta okazuje się szczególnie potrzebna w przypadku nieuczciwych dłużników, którzy w toku postępowania mogą zechcieć wyzbyć się całego majątku. Owe walory skutkują tym, iż w drodze egzekwowania należności, za każdym razem powinno się rozważyć, czy przeprowadzenie zabezpieczenia powództwa nie będzie konieczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów