Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czym jest zabezpieczenie powództwa?

Zabezpieczenie powództwa

Wprowadzenie instytucji zabezpieczenia powództwa ma za zadanie chronić prawa i interesy powoda. Polskie sądy potrzebują bardzo dużo czasu, aby rozpatrzeć sprawy cywilne, co związane jest ze zbyt mała liczbą arbitrów oraz dużego nakładu obowiązków. W tym przypadku, długotrwałe rozpatrywanie sprawy może narazić powoda na niekorzystne skutki, nawet jeśli po kilku latach wygra sprawę.

Jakie są sposoby zabezpieczenia powództwa?

W większości przypadków zabezpieczenie powództwa zostaje udzielony na wniosek. Sposoby oraz rodzaje zabezpieczenia zostały wyczerpująco określone w treści art. 747 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego treścią zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje poprzez:

1. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
2. obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3. ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
4. obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
5. ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6. ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Postępowanie zabezpieczające zwykle wszczynane jest na wniosek strony. Wniosek może zostać sformułowany zarówno na osobnym piśmie, jak i może stanowić element pozwu. Ważną informacją jest, że przed wszczęciem postępowania, wniosek podlega opłacie w wysokości 100 zł. Natomiast jeśli takowy złożymy już w trakcie postępowania, nie będzie on podlegał żadnym opłatom. W poprawnie sporządzonym wniosku powinny się znaleźć informacje, zgodnie z art. 736 kodeksu postępowania cywilnego, takie jak: wskazanie stron postępowania, wskazanie sposobu zabezpieczenia, wskazanie sumy zabezpieczenie oraz okoliczności, które uzasadnią wniosek.

Skuteczność zabezpieczenia powództwa

Dzięki możliwości złożenia wniosku o zabezpieczeniu powództwa, mamy możliwość ochrony dochodzonych należności, zanim rozpocznie się postępowanie egzekucyjne. Ponadto może to skłonić samego dłużnika do samorzutnego spełnienia świadczeń. Instytucja ta okazuje się szczególnie potrzebna w przypadku nieuczciwych dłużników, którzy w toku postępowania mogą zechcieć wyzbyć się całego majątku. Owe walory skutkują tym, iż w drodze egzekwowania należności, za każdym razem powinno się rozważyć, czy przeprowadzenie zabezpieczenia powództwa nie będzie konieczne.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl