0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozważania na temat różnic dotyczących cesji wierzytelności i powierniczego przelewu wierzytelności należy rozpocząć od przybliżenia znaczenia wyżej wspomnianych terminów. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności jest umową nazwaną w kodeksie cywilnym i może mieć charakter umowy odpłatnej jak i nieodpłatnej. Poprzez cesję wierzytelności rozumieć należy przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi (cedent) na osobę trzecią (nabywcę wierzytelności, zwanym cesjonariuszem). Innymi słowy chodzi o zamianę wierzyciela. Zamiana taka odbywa się przy pomocy umowy przenoszącej wierzytelność na osobę trzecią, czyli tzw. cesji wierzytelności (przelewu).

Ustawodawca nie formułuje obowiązku zawiadomienia czy uzyskania zgody dłużnika na dokonanie cesji, jednakże w przypadku, gdy niepoinformowany dłużnik spełni swoje świadczenie na rzecz cedenta, zwalnia go to z długu.  Co do zasady forma przelewu wierzytelności pozostaje dowolna. Jednak jeśli wierzytelności zostały stwierdzone pismem, przelew również powinien być dokonany w takiej samej formie.

Bardzo ważne jest również zastrzeżenie wynikające z art. 788 k.p.c. – mianowicie w przypadku chęci uzyskania klauzuli wykonalności na nabywcę wierzytelności potwierdzonej tytułem egzekucyjnym, należy wykazać swoje prawo do tej wierzytelności stwierdzone dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przelew powierniczy

Przelew powierniczy jest jednym z rodzajów cesji wierzytelności. Dokonywany jest na podstawie umowy, która nie została uregulowana wprost w przepisach prawa cywilnego (jest to umowa nienazwana).

Czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności?

Dla zobrazowania różnic zachodzących pomiędzy wyżej wymienionymi zagadnieniami posłużmy się schematami:

Cesja wierzytelności:

Cedent → posiada wierzytelność względem → dłużnika

Cedent → dokonuje bezwarunkowej sprzedaży wierzytelności na rzecz → cesjonariusza

Cesjonariusz → zapłata za wierzytelność dla  → cedent

Przelew powierniczy:

Cedent  → posiada wierzytelność względem → dłużnika

Cedent  → dokonuje warunkowej sprzedaży wierzytelności na rzecz  → cesjonariusza

Cesjonariusz  → reguluje wierzytelność po jej odzyskaniu od dłużnika → cedent

Cesjonariusz  → po bezskutecznej windykacji od dłużnika- zwrot wierzytelności → cedent

Podsumowując, w rzeczywistości przelew powierniczy nie jest niczym innym, jak zleceniem windykacji należności, z przeniesieniem na osobę dokonująca owej windykacji praw przysługujących wierzycielowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów