Rejestracja do VAT

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem VAT niezależnie od tego czy złożył formularz rejestracyjny VAT-R czy też nie. Jak wynika z obowiązujących przepisów podatników VAT możemy podzielić na:

 • zwolnionych oraz
 • czynnych.

Podatnik zwolniony z VAT

Co do zasady jednostki rozpoczynające prowadzenie działalności są podmiotowo zwolnione z VAT. Jedynym wyjątkiem są czynności wymienione w art. 113 ust.13 ustawy o podatku od towarów i usług, które obligują podmiot do złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R.

Generalnie podmioty zwolnione podmiotowo z VAT nie muszą składać deklaracji rejestrującej, ani informować urzędu skarbowego o korzystaniu z tego przywileju.

Zgłoszenie rejestracyjne (na druku VAT-R) obowiązkowo składa ten podatnik, który chce zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Zgłoszenie to powinno być dokonane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Czynny podatnik VAT

Przedsiębiorca staje się czynnym podatnikiem VAT w momencie:

 • przekroczenia granicznej kwoty obrotu wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:
  Art. 113. ust. 1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
 • wykonywania czynności wykluczających z prawa do zwolnienia podmiotowego a wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (m.in.: dostawa wyrobów z metali szlachetnych, dostawa nowych środków transportu, usługi prawnicze, usługi doradcze, usługi jubilerskie itd.)
 • wykonywania czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT (m.in. dostawa towarów/ świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, WDT, WNT).

Rejestracja do VAT

W celu rejestracji należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym druk VAT-R. Zgłoszenia można dokonać w następujących terminach (art. 96 ustawy):

 • przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5;
 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.