Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą by było to skuteczne?

Przedsiębiorcy często decydują się na to by zawiesić swoją działalność gospodarczą. Przyczyn jest wiele - zaczynając od nie najlepszej kondycji finansowej firmy, kończąc na sezonowości prowadzonej działalności. Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą by było to skuteczne? Jakie prawa i obowiązki ciążą wówczas na osobie prowadzącej działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone w tym artykule.

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy pod warunkiem, że w tym czasie nie zatrudnia pracowników. Warto tutaj podkreślić, że pracownikiem, zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. A więc osoby zatrudnione w jednostce w oparciu umowy zlecenie czy też umowy o dzieło nie są klasyfikowane jako pracownicy.

W celu skutecznego zawieszenia działalności przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie gminy wniosek CEIDG-1. Jako dzień zawieszenia działalności nie może zostać wskazana data wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku,  może być natomiast przewidziany termin późniejszy.

W polu 01 należy w takiej sytuacji zaznaczyć okienko 3 - “Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”. Następnie podatnik powinien wypełnić dane w rubryce 03 - jednakże nie wszystkie. Konieczne jest podanie numerów PESEL, NIP oraz REGON, nazwiska, imienia oraz daty urodzenia. W dalszej części należy podać informacje o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy (w rubrykach 04 i 05), nazwy pełnej (06) i skróconej (07) firmy, adresu siedziby działalności - pole 10 oraz ewentualnych, dodatkowych placówek (rubryka 11, części dotyczące numeru REGON, nazwy oraz adresu) oraz informacji o naczelnikach urzędów skarbowych w części 17. Ponadto, jeśli przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w pozycji 13.1.2 chęci do dalszego korzystania z tej możliwości.

Informację o zawieszeniu działalności podatnik podaje w części 14 CEIDG-1. W tym celu należy oznaczyć rubrykę 14 poprzez znajdujący się obok tytułu kwadrat. Następnie przedsiębiorca uzupełnia daty - rozpoczęcia zawieszenia oraz przewidywanej daty wznowienia działalności.

Przedsiębiorca dokonujący zawieszenia działalności powinien pamiętać także o tym, że wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. Po otrzymaniu takiej informacji ZUS zawiadomi płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach.

Wiedząc jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą zastanówmy się jakie są tego konsekwencje? 

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje szereg praw, ale ciążą na nim również pewne obowiązki. Zostały one określone w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wskazuje:

  • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
  • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Jak zwiesić jednoosobową działalność gospodarczą by informacja została odnotowana w Urzędzie skarbowym już wiemy - wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie Gminy. Jak wynika z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przywilejem skutecznie zawieszonej działalności jest to że podatnik nie musi wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca prowadzący swoją księgowość w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów nie ma również obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zawieszenia i wznowienia działalności.

Jednak, gdy zawieszenie obejmuje koniec roku podatkowego jest on zobligowany do złożenia zeznania rocznego, sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi oraz ustalenia dochodu bądź straty.