Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności przez cały rok - jaki PIT złożyć?

Przedsiębiorcy mają prawo zawiesić działalność gospodarczą na czas ograniczony lub nieograniczony, na co wskazuje obowiązująca od 30 kwietnia 2018 r ustawa - Prawo przedsiębiorców. Czy zawieszenie działalności przez cały rok zwalnia podatników z obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym rozliczenia rocznego? Jaki PIT powinni złożyć, jeżeli zawiesili działalność, a w tym okresie pracowali na etat? Te i wiele innych kwestii wyjaśnia poniższy artykuł.

Pozarolnicza działalność gospodarcza i praca na etat - jaki PIT złożyć?

Osoby, które na co dzień podejmują pracę i osiągają dochód zarówno ze stosunku pracy, jak i z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło, do 30 kwietnia kolejnego roku zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37. Zeznanie to jest przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na innych formularzach - przeznaczonych do rozliczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ich rodzaj zależy od zadeklarowanej formy opodatkowania.

Rodzaj opodatkowania

Zeznanie roczne

zasady ogólne

PIT-36

podatek liniowy

PIT-36L

ryczałt ewidencjonowany

PIT-28

karta podatkowa

PIT-16A 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej), na jednym formularzu PIT-36 mają możliwość (i muszą) rozliczenia osiągniętych przychodów zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i ze stosunku pracy ale też i zlecenia czy dzieła.

Takie ułatwienie nie dotyczy jednak przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową - powinni oni złożyć dwa oddzielne formularze dla rozliczenia przychodów z działalności (czyli PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A) i dla przychodów z podejmowanej pracy (PIT-37).

Kwestie związane z wyborem właściwego formularza zeznania rocznego dla rozliczenia uzyskiwanych dochodów z różnych źródeł zostały szczegółowo omówione w artykule: Prowadzisz działalność i pracujesz na etacie? Sprawdź, który PIT wypełnić!

Zawieszenie działalności a zwolnienie z niektórych obowiązków

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, za okres zawieszenia zwolnieni są z:

  • wpłacania w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

  • wpłacania w ciągu roku podatkowego kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (mali podatnicy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą),

  • wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.

Okres wstrzymania firmy może trwać przez czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W ustawie nie wspomniano o braku obowiązku składania zeznania rocznego za okres, w którym zawieszono działalność, zatem przedsiębiorcy nadal są do tego zobowiązani. Zawieszenie działalności przez cały rok nie skutkuje zatem zwolnieniem z obowiązku złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że po zakończonym roku podatkowym przedsiębiorcy, pomimo tego że działalność gospodarcza była zawieszona przez cały rok mają obowiązek złożyć zeznanie roczne na odpowiednim formularzu.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy który wybrali jako formę opodatkowania dochodów skalę podatkową lub podatek liniowy mają obowiązek złożyć zeznanie roczne w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym którego zeznanie dotyczy. Zeznanie roczne które zostało złożone przed tym terminem uznaje się za przyjęte w dniu 15 lutego. Natomiast podatnicy którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek złożyć zeznanie roczne w terminie od 15 lutego do końca lutego za miniony rok. W przypadku karty podatkowej termin ten jest jeszcze krótszy bowiem przedsiębiorcy którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej muszą złożyć zeznanie roczne do 31 stycznia za rok poprzedni.

Zawieszenie działalności przez cały rok a praca na etat

Podatnicy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, zobowiązani są do składania zeznań rocznych na formularzach przeznaczonych dla podatników prowadzących działalność niezależnie od tego, czy rzeczywiście osiągnęli z tego tytułu dochód. Zawieszenie działalności przez cały rok nie zwalnia zatem z obowiązku złożenia deklaracji. 

Zasady ogólne - zawieszenie działalności 

Przykład 1.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą w połowie 2020 roku. Jako formę opodatkowania wybrał zasady ogólne. Jednak zdecydował się ją zawiesić w grudniu 2020 roku, bowiem od momentu rejestracji do zawieszenia działalności nie osiągnął żadnego dochodu. Jednocześnie przez cały rok 2020 zatrudniony był na umowę o pracę i nie wznowił działalności gospodarczej. Jaki PIT powinien złożyć podatnik za 2020 rok - PIT-37 czy PIT-36?

Mimo tego, że podatnik zawiesił działalność na rok 2020 rok, powinien rozliczyć się, składając formularz PIT-36 (odpowiedni dla działalności).

Skala podatkowa (zasady ogólne) umożliwia rozliczenie przychodów z działalności łącznie z przychodami z podjętej pracy na etacie, zatem w powyższej sytuacji na składanym zeznaniu rocznym podatnik rozlicza jedynie dochód z pracy na etacie.

Podatek liniowy - zawieszenie działalności

Przykład 2.

Podatnik zarejestrował działalność gospodarczą na początku 2020 roku. Jako formę opodatkowania wybrał podatek liniowy. Nigdy jednak nie uzyskał przychodu z tytułu prowadzonej firmy i zawiesił ją z końcem 2020 roku. Jednocześnie przez ten okres zatrudniony był na umowę o pracę. Na jakim formularzu podatnik powinien rozliczyć dochody z umowy o pracę za 2020 rok?

Przedsiębiorcy nie są zwolnieni z obowiązku składania zeznań rocznych za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Dlatego też podatnik będzie zobowiązany złożyć dwie deklaracje roczne: PIT-36L z działalności oraz PIT-37 z etatu.

Jak wygenerować zeznanie roczne PIT-36 w systemie wfirma.pl przy zawieszonej działalności i pracy na etat?

W celu wygenerowania zeznania rocznego PIT-36 w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36). Dane dotyczące prowadzonej działalności będą uzupełnione automatycznie natomiast na podstawie otrzymanego PIT-11 należy wprowadzić w części E formularza dane dotyczące dochodów z umowy o pracę.

zawieszenie działalności przez cały rok