Poradnik Przedsiębiorcy

Możesz założyć firmę bez wychodzenia z domu - CEIDG-1 przez internet

Osoby fizyczne decydujące się na złożenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, mogą tego dokonać bez wychodzenia z domu. Wbrew pozorom nie jest to czynność pracochłonna i zajmuje naprawdę niewiele czasu. Jedyne co jest do tego potrzebne to komputer oraz dostęp do Internetu. Od 2011 roku w celu rejestracji działalności trzeba wypełnić specjalny formularz CEIDG-1, który w wersji elektronicznej można odnaleźć na stronie www.ceidg.gov.pl

Co ważne z punktu widzenia początkującego przedsiębiorcy wpis do ewidencji jest wolny od jakichkolwiek opłat. We wniosku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca nie może jako daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazać daty przeszłej. Najwcześniejszą może być data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Dopuszczalne jest również wskazanie daty przyszłej.

Jak już wiadomo rejestracji firmy można dokonać online. Przyszły przedsiębiorca musi wówczas posiadać podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia. Jest to bardzo dogodna forma, która nie wymaga większego wysiłku.

W sytuacji, gdy wniosek będzie zawierał błędy, system CEIDG poinformuje niezwłocznie przyszłego przedsiębiorcę o jego niepoprawności. Wówczas niemal natychmiast można skorygować błędne zapisy. W przypadku rejestracji działalności w urzędzie gminy na papierowym druku wypełnionym odręcznie, zastrzeżenia są również zgłaszane natychmiastowo, jednak przypisanie wniosku zajmuje sporo czasu, dlatego też na korektę zapisów w druku rejestracyjnym przedsiębiorca ma 7 dni.

Jak wypełnić CEIDG-1 w celu rejestracji?

Pierwsze pole do uzupełnienia 01 we wniosku CEIDG-1 dotyczy celu jego złożenia, gdzie należy zaznaczyć pozycję 1 - “Wniosek o wpis do CEIDG”.

Część kolejną 02, czyli miejsce i datę wypełnienia wniosku należy pozostawić pustą, jest to pole wypełniane przez urząd gminy.

W części 03 wniosku CEIDG-1 podatnik uzupełnia swoje dane osobowe: płeć, rodzaj oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON (jeśli wypełniający nie posiada numeru PESEL, NIP-u i/lub REGON-u, zaznacza we wniosku pola “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”), nazwisko, pierwsze imię, imiona rodziców, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo (tutaj należy wymienić wszystkie posiadane obywatelstwa, obywatelstwo polskie natomiast deklaruje się, zaznaczając je znakiem “x”). Można wpisać tu także imię drugie oraz nazwisko rodowe.

Przy oświadczeniu w pozycji 15 trzeba bezwzględnie zaznaczyć opcję “Tak, składam oświadczenie”. Wnioskodawca oświadcza, że nie orzeczono wobec niego zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz, że posiada tytuł prawny, np. umowę najmu, do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony). W przypadku pozostawienia obu pól pustych lub wybrania “Nie składam oświadczenia” wniosek nie tylko zostanie uznany za niepoprawny i działalność nie zostanie zarejestrowana w centralnej ewidencji, ale sam wnioskodawca naraża się na odpowiedzialność karną za złożenie fałszywych zeznań. 

Części 04 i 05 wniosku CEIDG-1 są przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania oraz zameldowania osoby wypełniającej wniosek. W przypadku, gdy składający nie wypełni pól dotyczących adresu zameldowania (część piąta), i nie wybierze przy tym opcji “Brak miejsce zameldowania”, to za takowy zostanie uznany adres wprowadzony do rubryki czwartej wniosku. Pole 11 – “Opis nietypowego miejsca” – jest zazwyczaj pozostawiane puste, chyba że podatnik uzna swoje miejsce zamieszkania za w jakiś sposób nietypowe.

W części 06 podatnik uzupełnia podstawowe informacje, dotyczące jego firmy. W polu pierwszym, gdzie uzupełniana jest nazwa, należy pamiętać, że w nazwie firmy nieposiadającej osobowości prawnej (czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub też spółki cywilnej) musi być zawsze zawarte imię i nazwisko właściciela/li. W związku tym sama nazwa “P.H.U. Łata” to za mało, we wniosku należy wpisać np. “P.H.U. Łata Jan Kowalski”. Co ważne, podawana w tym miejscu nazwa działalności nie może w żaden sposób wprowadzać w błąd, musi natomiast odróżniać konkretną działalność od innych, już istniejących. W przewidywanej liczbie osób pracujących należy uwzględnić wszystkie osoby, które uzyskują z działania na rzecz firmy dochód lub wynagrodzenie – czyli, oprócz pracowników, zaliczany jest tu także właściciel. Natomiast w polu “Przewidywana liczba zatrudnionych” ujmowane są wyłącznie osoby zatrudnione w firmie na podstawie stosunku pracy.

Bardzo istotna jest rubryka 06.3. W tym miejscu przedsiębiorca musi zadeklarować rodzaj działalności, jaką będzie wykonywał. Kategorie działalności gospodarczej są ujęte w specjalnym zbiorze – Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Klasyfikacja podzielona jest na sekcje od A do U, w których znajdują się następnie działy, grupy, klasy i podklasy. Każdy typ działalności ma przypisany unikalny, 5-znakowy kod. Podatnik, zakładający działalność, musi ustalić, jakiego będzie ona rodzaju i jaki kod z klasyfikacji jest dla niej odpowiedni. Przy pomocy tego właśnie kodu należy uzupełnić pole 06.3. Pozycja 1 jest konieczna do wypełnienia – to tutaj należy wpisać kod działalności przeważającej – czyli takiej, z której podatnik uzyskuje (lub przewiduje, że tak będzie) największe przychody. Jeśli jest to jedyny rodzaj prowadzonej działalności, pozostałe pozycje mogą pozostać puste. W innym wypadku, należy je uzupełnić kolejnymi właściwymi kodami PKD.

We wniosku CEIDG-1 można wpisać 9 rodzajów działalności, prowadzonych w ramach jednej firmy. W przypadku, gdy liczba ta okaże się zbyt mała, podatnik może skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając na głównym formularzu pole “Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD”.

Pole 07 przeznaczone jest na wpisanie nazwy skróconej firmy. Można w tym miejscu wprowadzić maksymalnie 31 znaków. Jest to pole istotne ze względu na fakt, że nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. Dlatego, nawet jeśli przedsiębiorca nie decyduje się na stworzenie krótszej nazwy swojej działalności, pozycję siódmą powinien uzupełnić swoim imieniem i nazwiskiem.

Obowiązkowa jest natomiast rubryka 08, w której uzupełnić należy datę rozpoczęcia działalności. Trzeba przy tym pamiętać, że termin ten nie może być wcześniejszy, niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca może więc wpisać w tym miejscu termin złożenia wniosku lub też wybraną datę późniejszą.

W pozycji 09 nowy przedsiębiorca uzupełnia dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu i stronę WWW. Pozycje te nie są obowiązkowe. Jeśli natomiast wypełniający zdecyduje się na podanie adresu e-mail oraz strony www, zostaną one umieszczone na stronie CEIDG i będą ogólnodostępne dla osób poszukujących danych firmie w bazie.

Pozycja 10 wniosku dotyczy głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jest to pole obowiązkowe w przypadku, gdy siedziba firmy znajduje się pod innym adresem, niż wskazany w pozycji czwartej formularza. Opcjonalnie można wtedy wypełnić także pozycję 10.2 – adres doręczeń, jeśli korespondencja ma przychodzić na adres inny, niż firmowy. Istotne, że adres do doręczeń może być umiejscowiony wyłącznie na terytorium Polski.