0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Możesz założyć firmę bez wychodzenia z domu - CEIDG-1 przez internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co ważne z punktu widzenia początkującego przedsiębiorcy, wpis do ewidencji jest wolny od jakichkolwiek opłat. We wniosku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca nie może jako daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazać daty przeszłej. Najwcześniejszą może być data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Dopuszczalne jest również wskazanie daty przyszłej.

Firmę można zarejestrować online, składając wniosek CEIDG-1 przez internet. Przyszły przedsiębiorca musi wówczas posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil ePUAP.

W sytuacji gdy wniosek będzie zawierał błędy, serwis biznes.gov.pl poinformuje niezwłocznie przyszłego przedsiębiorcę o jego niepoprawności i wówczas niemal natychmiast można skorygować błędne zapisy.

Wypełnienie CEIDG-1 przy rejestracji działalności

Miejsce i data złożenia wniosku

Pola te wnioskodawca pozostawia puste, zostaną one uzupełnione przez urzędnika, który przyjmuje wniosek.

ceidg-1

Pierwsze pole do uzupełnienia 1. „Rodzaj wniosku” dotyczy celu jego złożenia, gdzie należy zaznaczyć pozycję 1 – „Wniosek o wpis do CEIDG”.

ceidg-1

W części 2. wnioskodawca podaje swoje dane osobowe: płeć, nazwisko, imię, nazwisko rodowe, drugie imię, imię ojca, imię matki, miejsce urodzenia, PESEL (a jeśli wnioskodawca go nie posiada, należy zaznaczyć opcję „Nie posiadam”), datę urodzenia, NIP (w przypadku jego braku wnioskodawca wskazuje opcję „Nie posiadam”), REGON (jeżeli wnioskodawca go nie posiada, zaznacza się opcję „Nie posiadam”), rodzaj dokumentu tożsamości, nazwę dokumentu, serię i numer dokumentu tożsamości.

Rejestrując działalność, wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie NIP oraz o wydanie numeru REGON przez GUS.
Część 2.1. oraz 2.2. uzupełnia przedsiębiorca, który posiada status cudzoziemca.

ceidg-1

W części 3. wnioskodawca wskazuje adres zamieszkania (nie zameldowania). Jeśli posiada on nietypowe miejsce zamieszkania, np. trudne do znalezienia poprzez położenie, w jakim się znajduje, należy wprowadzić krótki opis, który umożliwi jego identyfikację.

ceidg-1

W części 4. wnioskodawca podaje swoje dane do kontaktu.

Wnioskodawca ma prawo odmowy udostępniania danych kontaktowych w CEIDG, wówczas należy zaznaczyć „Sprzeciwiam się udostępnieniu danych kontaktowych w CEIDG”, a dane te zostaną przekazane wyłącznie organom administracji publicznej.

ceidg-1

W części 5. należy podać nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko właściciela lub właścicieli spółki w formie nieodmienionej. W związku z tym sama nazwa „P.H.U. Kowal” to za mało – we wniosku należy wpisać np. „P.H.U. Kowal Jan Kowalski”.

Co ważne, podawana w tym miejscu nazwa działalności nie może w żaden sposób wprowadzać w błąd. Musi natomiast odróżniać konkretną działalność od innych, już istniejących.

Następnie podaje się skróconą nazwę firmy, a jeśli przedsiębiorca nie decyduje się na jej wskazanie, podaje swoje imię i nazwisko.

Trzeba określić także datę rozpoczęcia działalności – datę wsteczną, bieżącą lub przyszłą, przy czym wprowadzenie zbyt odległej daty wstecznej może skutkować powstaniem zaległości podatkowych w momencie rejestracji działalności.

W przewidywanej liczbie osób pracujących należy uwzględnić wszystkie osoby, które uzyskują z działania na rzecz firmy dochód lub wynagrodzenie – czyli oprócz pracowników zaliczany jest tu także właściciel.

ceidg-1

W części 5.1. przedsiębiorca musi zadeklarować rodzaj działalności, jaką będzie wykonywał. Kategorie działalności gospodarczej są ujęte w specjalnym zbiorze – Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Klasyfikacja podzielona jest na sekcje od A do U, w których znajdują się następnie działy, grupy, klasy i podklasy. Podatnik zakładający działalność musi ustalić, jakiego będzie rodzaju i jaki kod z klasyfikacji jest dla niej odpowiedni.

Przy pomocy tego właśnie kodu należy wpisać kod działalności przeważającej – czyli takiej, z której podatnik uzyskuje (lub przewiduje, że tak będzie) największe przychody. Jeśli jest to jedyny rodzaj prowadzonej działalności, pozostałe pozycje mogą pozostać puste. W innym wypadku należy je uzupełnić kolejnymi właściwymi kodami PKD.

We wniosku CEIDG-1 można wpisać dziewięć rodzajów działalności prowadzonych w ramach jednej firmy. W przypadku gdy liczba ta okaże się zbyt mała, podatnik może skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając na głównym formularzu pole „Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD”.

ceidg-1

W części 6. podaje się adres do doręczeń, pod który wysyłana będzie korespondencja od organów administracji publicznej.

ceidg-1

W części 7. wnioskodawca podaje adres stałego miejsca prowadzonej działalności.

Należy mieć na uwadze, że do nieruchomości wskazanej pod tym adresem przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny, taki jak np.:

  • umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia nieruchomości;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • prawo własności/ współwłasności nieruchomości.
Jeśli przedsiębiorca w momencie rejestracji działalności nie posiada stałego miejsca wykonywania działalności, zaznacza opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”.

ceidg-1 

W części 8. wnioskodawca podaje pozostałe, dodatkowe adresy stałego wykonywania działalności, jeśli uzupełnił część 7.

ceidg-1

W części 8.1. nazwę oraz adres podaje wnioskodawca, który będzie prowadzić jednostkę lokalną, wskazując kody PKD danej jednostki lokalnej.

ceidg-1

ceidg-1

W części 9. wnioskodawca wskazuje instytucję właściwą dla obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym miejscu zaznacza się także, czy w poprzednim roku była prowadzona przez przedsiębiorcę pozarolnicza działalność gospodarcza. Trzeba także oświadczyć, czy w poprzednim roku została przekroczona kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca będzie podlegać pod ubezpieczenie w ZUS-ie, uzupełnia w części 9.1. datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS, która jest datą rozpoczęcia działalności gospodarczej, oraz zaznacza dokument zgłoszeniowy, który zostanie przekazany do ZUS-u.

Część 9.2. uzupełnia wnioskodawca, który podlegać będzie pod KRUS, czyli rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, ich żony/ mężowie, a także pracujący domownicy i pomocnicy rolnika posiadający obywatelstwo polskie.

ceidg-1

Oświadczenie

W części 10. wnioskodawca zapoznaje się z treścią oświadczenia i składa je, jeśli wobec niego nie wydano zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej i posiada on tytuł prawny do nieruchomości pod adresem wskazanym we wniosku.

ceidg-1

Części 11–13 nie dotyczy przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność gospodarczą.
W części 14. wnioskodawca podaje naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
Jak określić właściwość urzędu skarbowego, dowiesz się, czytając artykuł: Urząd właściwy dla VAT i urząd właściwy dla PIT – czy zawsze te same?
 

ceidg-1

W części 15. wnioskodawca wybiera formę opodatkowania, według której będzie opłacać podatek. Możliwości są następujące:

  • zasady ogólne (czyli skala podatkowa);
  • podatek liniowy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Sprawdź optymalną formę opodatkowania dla swojej działalności, czytając artykuł: Optymalna forma opodatkowania działalności a Polski Ład.

ceidg-1

W części 16. wnioskodawca może wskazać, że będzie prowadzić pełne księgi handlowe i tym samym rezygnuje on z prowadzenia księgowości uproszczonej (Księga Przychodów i Rozchodów/ Ewidencja przychodów).

Jest to wyłącznie dobrowolna decyzja, bowiem obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje, jeśli przedsiębiorca przekroczy wartość sprzedaży w kwocie ​​9 188 200 zł.

ceidg-1

W części 17. wnioskodawca zawiadamia, kto będzie prowadzić jego dokumentację rachunkową. Jeśli będzie to biuro rachunkowe, należy wskazać jego dane w części 17.1.

ceidg-1

W części 18. przedsiębiorca zaznacza, czy będzie prowadzić zakład pracy chronionej, który należy rozumieć jako zatrudnianie pracowników z wyższymi stopniami niepełnosprawności.

ceidg-1

W części 19. wskazuje się adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgowość swojej firmy samodzielnie, to zazwyczaj miejscem tym jest siedziba firmy.

ceidg-1

W części 20. wnioskodawca podaje posiadane numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych za granicą. Jeśli przedsiębiorca ma ich więcej, należy wskazać je w załączniku CEIDG-RB.

ceidg-1

W części 21. wnioskodawca podaje rachunki bankowe firmowe oraz osobiste, które wykorzystywane będą w prowadzonej działalności. Jeśli wnioskodawca posiada więcej rachunków, dane w ich zakresie podaje w załączniku CEIDG-RB.

Dodatkowo jeden ze wskazanych rachunków należy oznaczyć jako „Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku”.

ceidg-1

Wnioskowanie o adres do e-Doręczeń będzie możliwe w drugiej połowie 2022 roku.

ceidg-1

W części 23. wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim wskazuje, czy posiada wspólność majątkową z małżonkiem.

ceidg-1

W części 24. wnioskodawca wskazuje formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

ceidg-1

Informacje w zakresie bycia wspólnikiem spółki cywilnej

W części 25. podaje dane wnioskodawca, który będzie prowadzić spółkę cywilną lub jest już jej wspólnikiem. Dane więcej niż jednej spółki wskazuje się w załączniku CEIDG-SC.

ceidg-1

Udzielenie pełnomocnictwa

W części 26. wskazuje się pełnomocnika działalności, o ile został on ustanowiony. Jeśli wnioskodawca ustanowił więcej pełnomocników, to ich dane podaje się w załączniku CEIDG-PN. 

ceidg-1

ceidg-1

W części 27. zaznacza się załączniki dołączane do wniosku.

ceidg-1

W części 28. wnioskodawca zatwierdza dane wskazane we wniosku:

  • własnoręcznym podpisem, jeśli wniosek jest składany osobiście w urzędzie;
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeśli wniosek składany jest online;
  • przez ePuap, jeśli wniosek składany jest online.

ceidg-1

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów