0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym - Ulga na internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga na internet zalicza się do grupy ulg podatkowych, które odlicza się od dochodu podatnika dopiero w składanym zeznaniu rocznym. Od zeznań podatkowych składanych za 2013 rok zasady jej stosowania zmieniły się, dlatego warto je poznać przed wypełnieniem deklaracji rocznej.

Ulga na internet - zasady

Z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy swoje dochody rozliczają na formularzach:

  • PIT-36 - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczający się według skali podatkowej,

  • PIT-37 - podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej,

  • PIT-28 - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Prawo do skorzystania z ulgi na internet określają poniższe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

Art. 26 ust. 1 pkt. 6a UPDOF

Podstawę obliczenia podatku,(...) stanowi dochód (...), po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Art. 26 ust. 6h UPDOF

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

 

Oznacza to, że każdemu podatnikowi przysługuje skorzystanie z ulgi tylko w ciągu dwóch lat podatkowych, które następują po sobie i tylko wtedy, gdy nigdy wcześniej nie korzystał on z tej ulgi. Kwota odliczenia jest uzależniona od faktycznej kwoty przeznaczanej przez podatnika na opłaty za internet w danym roku podatkowym, natomiast nie może ona przekraczać 760 zł.

Na przykład w zeznaniu rocznym za 2016 rok z ulgi na internet mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy:

  • nigdy z niej jeszcze nie korzystali,

  • po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu rocznym za 2015 rok.

 

Ważne!

Odliczenia można dokonać od kwot faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym, czyli jeżeli np. faktura za internet została wystawiona w 2016 roku, dotyczyła dostępu do internetu w 2016 roku, ale została opłacona już w 2017 roku, podatnik może odliczyć tą kwotę od dochodu dopiero w zeznaniu rocznym za 2017 rok (jeżeli ulga będzie mu wtedy jeszcze przysługiwała).

Ulga na internet - rozliczenia małżonków

W sytuacji, gdy w małżeństwie ulgę na internet rozliczało do tej pory jedno z małżonków, a między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, to drugie z nich ma prawo do osobnej, własnej ulgi na internet, możliwej do wykorzystania według ogólnych zasad - należy w takim przypadku zadbać o odpowiednie dane na fakturze małżonka, który ma prawo do zastosowania ulgi.

Ulga na internet - osoby prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, istotne jest, aby faktury dokumentujące opłaty za internet nie były zaliczane w koszty podatkowe prowadzonego przedsiębiorstwa - nie ma wówczas możliwości rozliczenia ich w uldze na internet.

Ulga na internet - właściwe udokumentowanie prawa do skorzystania z niej

Jeżeli dany podatnik skorzysta z przysługującej mu w roku podatkowym ulgi na internet, powinno zostać to odpowiednio udokumentowane.

Obowiązek ten określa ustawa o podatku dochodowym:

 

Art. 26 ust. 7 UPDOF

Wysokość wydatków (...) ustala się na podstawie:

  1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;

  2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c;

  3. zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;

  4. dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

Dokumentowania ulgi na internet dotyczy punkt 4 powyższego artykułu i warunki w nim opisane spełniać będzie faktura wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Tak więc kwota wykazana w zeznaniu rocznym jako ulga na internet powinna być odpowiednio udokumentowana, w przeciwnym razie urząd skarbowy w przypadku kontroli zeznania rocznego może uznać, że skorzystanie z ulgi jest niezasadne.

Ulga na internet - gdzie w zeznaniu rocznym ją wykazać?

Do każdego z zeznań rocznych, w których możliwa jest do odliczenia ulga na internet, czyli PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, można załączyć PIT/O - załącznik ten służy właśnie do wykazywania różnych ulg podatkowych, w tym do ulgi na internet.  

Aby wykazać ulgę na internet, należy wpisać kwotę możliwą do odliczenia na pierwszej stronie formularza PIT/O, w części B “Odliczenia od dochodu” w polu numer 25 lub 26 w zależności od tego, czy w danym roku ulgę rozlicza podatnik czy jego małżonek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów