Usługi wewnątrzwspólnotowe

Usługi wewnątrzwspólnotowe - import i eksport

Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Import usług

Zgodnie z art. 2 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Podatnikami w tym przypadku mogą być: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące nabywcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej, stałego miejsca pobytu lub zamieszkania poza terytorium Polski.

Miejscem świadczenia usług zgodnie z art. 28b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług może być miejsce, w którym usługobiorca posiada:

 • siedzibę działalności gospodarczej,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jeśli jest inne niż miejsce siedziby,
 • stałe miejsce zamieszkania lub pobytu jeśli nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki i miejscem świadczenia usług np. w poniższych przypadkach jest:

 • miejsce położenia nieruchomości – gdy usługi są związane z nieruchomościami (w tym świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, architektów, nadzór budowlany), zakwaterowaniem w hotelach i obiektach podobnych,
 • miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości – gdy usługi związane są z transportem pasażerów,
 • miejsce odbywania się imprez – w przypadku wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne,
 • miejsce ich faktycznego wykonania – w przypadku usług restauracyjnych i cateringowych,
 • miejsce faktycznego oddania do dyspozycji – w przypadku krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

Zagraniczny dostawca usługi zobligowany jest do wystawienia faktury sprzedaży, która nieznacznie różni się od standardowych faktur. Ponieważ kwestia rozliczenia podatku ciąży po stronie odbiorcy usługi, dostawca wystawia fakturę w kwocie netto, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym ma siedzibę, w języku obcym i obcej walucie. Stosowana wówczas stawka VAT to “np”. Dodatkowo, przedsiębiorcy unijni powinni zaznaczyć na fakturze, że VAT rozlicza nabywca.

Po stronie odbiorcy usługi leży obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej do otrzymanej faktury zakupu. Faktura wewnętrzna służy do rozliczenia zarówno VAT należnego, jak i naliczonego, w związku z czym ujmuje się ją zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i zakupu.

Jeśli faktura zakupu wystawiona jest w walucie obcej, to w pierwszej kolejności na fakturze wewnętrznej dokonujemy przeliczenia waluty obcej na PLN zgodnie kursem średnim NBP obowiązującym na dzień przed poniesieniem kosztu. Wyliczona kwota stanowi wartość netto faktury wewnętrznej, do której należy doliczyć podatek VAT wynikający z odpowiedniej dla danej usługi stawki.

Rozliczenie zakupu wynikającego z importu usług należy ująć jedynie w deklaracji VAT-7/ VAT-7K w polach 37 i 38 (w przypadku importu usług) oraz dodatkowo w polach 39-40 (w przypadku importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej). Natomiast rozliczenie podatku naliczonego z tego tytułu należy wykazać w poz. 51 i 52. Rozliczenie podatku z tytułu importu usług następuje do 25 dnia następującego po okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku importu usług nie stosuje się zwolnień podmiotowych, zatem podatnik korzystający ze zwolnienia z tytułu nieprzekroczenia 150.000 zł limitu obrotu, zobligowany jest wykazać import usługi w deklaracji VAT-9M i rozliczyć z tego tytułu podatek w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z VAT lub rezygnujący z rejestracji jako podatnicy VAT, również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem. Niestety, nie mają możliwości obniżenia podatku należnego, a co za tym idzie wyliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego.

Eksport usług

Pojęcie eksportu usług nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Jednakże przez eksport usług rozumiemy wszelkie usługi wykonywane przez polskich przedsiębiorców na rzecz kontrahentów mających swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, zamieszkania (lub pobytu) poza granicami Polski. Czynności te nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki.

Eksport usług należy traktować jako całkowitą odwrotność importu usług. Oznacza to, że obowiązek podatkowy leży po stronie usługobiorcy. Miejsce świadczenia usług jest zgodne z opisanym wyżej art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedawca usług zobowiązany jest do wystawienia faktury sprzedaży, która różni się od standardowych faktur tym, że nie zawiera informacji o stawce VAT, kwocie podatku i kwocie brutto. Ponadto na fakturze powinien znajdować się numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Polscy przedsiębiorcy są zobowiązani do wykazania sprzedaży wynikającej z eksportu usług zarówno w deklaracji VAT-7/VAT-7K jak i VAT-UE (oraz dodatkowo VAT-UE/C w przypadku, gdy ilość miejsca w deklaracji VAT-UE jest niewystarczająca).

W deklaracji VAT-7/VAT-7K kwotę wynikającą z eksportu usług należy wprowadzić w polach 21 i 22, a samą deklarację należy złożyć do 25 dnia następującego po okresie, w którym została dokonana sprzedaż.

Jesteśmy również zobligowani do ewidencjonowania wszelkich usług, których miejscem świadczenia jest terytorium innego kraju członkowskiego. Dane te wykazujemy w deklaracji VAT-UE (w części E), którą należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 15 dnia następującego po okresie, w którym została dokonana sprzedaż. W deklaracji VAT-UE zawieramy następujące informacje:

 • kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),
 • numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
 • łączną wartość usług, wykonywanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.