Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracja VAT-R - jak prawidłowo wypełnić?

Deklaracja VAT-R jest składana w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT, ale także jako podatnik VAT zwolniony na mocy przepisów ustawy. Druk zawiera zarówno rejestrację jak i aktualizację danych związaną z VAT UE.

Zgodnie z opisem zawartym na formularzu podatnik wypełnia jasne pola. Pola ciemne zarezerwowane są do wypełnienia przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli druk wypełniany jest ręcznie, należy używać liter drukowanych. Zamiast ręcznego wypełniania wniosku można również skorzystać z interaktywnego kreatora gotowych do wydruku plików PDF. Trzeba jednak pamiętać, że nie można ich zapisać na dysku, w związku z czym najlepiej jest go wydrukować od razu w dwóch egzemplarzach - jeden zostawiamy w urzędzie, a drugi należy zachować w dokumentacji księgowej.

Przystępując do wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności należy podać Numer Identyfikacji Podatkowej w polu po lewej stronie. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych podaje się numer NIP właściciela, natomiast już w przypadku spółki cywilnej - numer NIP spółki - to spółka, a nie jej właściciele, będzie czynnym podatnikiem VAT.

 

Deklaracja VAT-R - jak wypełnić

Deklaracja VAT-R - jak ją wypełnić?

Część A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Deklaracja VAT-R - jak wypełnić

 

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu:

  • rejestracji lub
  • aktualizacji danych.

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepis ten dotyczy także podatników uprzednio zwolnionych z VAT. W myśl prawa podatkowego rejestracji należy dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego należy zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę będą podlegały opodatkowaniu. Rejestracji można więc dokonać w trakcie trwania roku podatkowego.

 

Uwaga!

W 2015 roku został zniesiony obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego. Ewentualnego potwierdzenia rejestracji podatnika VAT (na druku VAT-5) naczelnik urzędu skarbowego dokona wyłącznie na wniosek zainteresowanego podatnika. W praktyce oznacza to brak obowiązku uiszczenia przez podatnika opłaty w wysokości 170 zł za wydanie powyższego zaświadczenia o rejestracji.

 

Jeżeli dane zawarte na formularzu VAT-R ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

W przypadku aktualizacji VAT-R wypełnia się pozycje 8 i 9, w których zaznacza się, czy zmienił się US, do którego odprowadzany jest podatek VAT (ma to związek z ewentualną zmianą miejsca wykonywania działalności).

W polu numer 5. należy podać dane urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie.

 

Uwaga!

Od 2016 roku urzędem właściwym dla celów rozliczania VAT jest:

  • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (ten sam, co dla podatku dochodowego);
  • dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

 

Pola 6 i 7 uzupełnia się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.

Deklaracja VAT-R: B. Dane podatnika

Część B przeznaczona jest do wypełnienia danych podatnika. Należy pamiętać, że pola oznaczone symbolem “*” dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną, a oznaczone “**” - podatnika będącego osobą fizyczną (w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

 

Deklaracja VAT-R - jak wypełnić