Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz VAT-9M z omówieniem

Deklaracja VAT-9M(4) dla podatku od towarów i usług jest przeznaczona dla podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8, dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami. Obowiązek składania i opłacenia należności z deklaracji VAT-9M mają więc między innymi przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT (limit 200.000 zł), którzy zakupili usługi od zagranicznych kontrahentów i na podstawie obowiązujących w ustawie o VAT przepisów, są zobowiązani do naliczenia podatku.

Pierwszym polem jakie należy uzupełnić w przypadku wypełniania deklaracji VAT-9M jest okno dotyczące numeru identyfikacyjnego NIP podatnika. Następnie należy uzupełnić poz. 4 i 5 odnoszące się do okresu, za jaki deklaracja jest składana.

Okres za jaki składana jest deklaracja VAT-9M wiąże się z momentem powstania obowiązku podatkowego. W przypadku importu usług będzie to data wykonania usługi. Nievatowiec, który nabył usługę z zagranicy, która została wykonana 1.06, ma obowiązek wykazać podatek - złożyć VAT-9M i uiścić należność do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana (w podanym przykładzie do 25 lipca). Nie ma tu więc znaczenia data wystawienia faktury.

Do pobrania:

pdf
VAT-9M.pdf druk do ręcznego wypełnienia

VAT-9M - część A Miejsce i cel składania deklaracji

Formularz VAT-9m z szerokim omówieniem

W poz. 6 należy podać właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych przez przedsiębiorcę urząd skarbowy (w przypadku rozliczania się z importu usług - urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania - ponieważ przedsiębiorca nie wykonuje czynności opodatkowanych na terenie kraju).

Kolejna poz. 7 dotyczy celu składania VAT-9M. Jeżeli jest to formularz pierwotny wybiera się okienko 1. Natomiast jeżeli przedsiębiorca składa deklarację w celu poprawienia pomyłek, wybiera okienko 2 - Korekta deklaracji.

VAT-9M - część B Dane identyfikacyjne podatnika

Formularz VAT-9m z szerokim omówieniem

Jeżeli deklarację wypełnia właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej należy w poz. 8 zaznaczyć okienko 2. osoba fizyczna, a w poz 9 podać nazwisko, imię i datę urodzenia.

VAT-9M - część C Rozliczenie podatku należnego

Główna część deklaracji VAT-9M, dotycząca już bezpośrednio dokonanych transakcji, to część C. W poz. 10 wprowadza się sumę dokonanych w danym okresie transakcji związanych z importem usług, z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Będzie to więc co do zasady suma kwot z faktur dokumentujących import usług z krajów trzecich oraz innych zakupów zagranicznych, dla których nie ma zastosowania art. 28b, a przy których podatnikiem jest nabywca.

W poz. 11 podatnik wykazuje podatek należny od dokonanego zakupu usług z zagranicy. Wysokość podatku będzie zależała od stawki podatku VAT, jaką dana usługa opodatkowana jest w Polsce. Zwykle będzie to więc 23% VAT, czyli od wartości brutto otrzymanych faktur należy wyliczyć 23% i wartość wykazać w poz. 11.

Dodatkowo do poz. 12 i 13 VAT-9M należałoby uzupełnić te wartości transakcji, dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT -  czyli import usług z krajów Unii Europejskiej, gdzie co do zasady, miejscem opodatkowania jest siedziba nabywcy.

Art. 28b. ustawy o podatku od towarów i usług

1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.

 Pozycję 14 i 15 VAT-9M uzupełniają podatnicy dokonujący zakupu towarów w Polsce, dla których podatnikiem jest nabywca np. zwolniony podatnik VAT, który dokonał zakupu złomu.

Pozycję 16 i 17 deklaracji uzupełniają podatnicy dokonujący zakupu usług od kontrahenta krajowego, dla których podatnikiem jest nabywca. Usługi te dotyczą przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).

Pozycja 18 VAT-9M, czyli należny podatek jaki podlega wpłacie do urzędu skarbowego, jest sumą poz 11, 13, 15 i 17.

Kwotę, jaka zostanie zapisana w poz. 18 deklaracji VAT-9M należy wpłacić do urzędu skarbowego w termie takim samym, jak termin złożenia deklaracji (czyli do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dokonywanych transakcji)

VAT-9M - część D Oświadczenie podatnika

vat-9m

Na koniec nie należy zapominać o konieczności uzupełnienia podstawowych danych i obowiązkowym podpisie deklaracji VAT-9M. Bez podpisu deklaracja jest nieważna.

Termin złożenia VAT-9M upływa 25. dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VAT-9M - część E Adnotacje urzędu skarbowego

vat-9m

Zobowiązanym do uzupełnienia tej części VAT-9M jest pracownik urzędu skarbowego - przedsiębiorca pozostawia więc część E “pustą”.