0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-9M z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deklaracja VAT-9M (10) dla podatku od towarów i usług jest przeznaczona dla podatników, którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-8, dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami.

Deklaracja VAT-9M - za jaki okres złożyć?

Okres za jaki składana jest deklaracja VAT-9M wiąże się z momentem powstania obowiązku podatkowego. W przypadku importu usług będzie to data wykonania usługi. Nievatowiec, który nabył usługę z zagranicy, ma obowiązek wykazać podatek - złożyć VAT-9M i uiścić należność do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana (np. gdy podatnik nabył usługę wykonaną w czerwcu 2022 roku, ma obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku do 25. lipca 2022 roku). Nie ma tu więc znaczenia data wystawienia faktury.

Do pobrania:

Deklaracja VAT-9M.pdf

Deklaracja VAT-9M - jak wypełnić?

Pierwszym polem jakie należy uzupełnić w przypadku wypełniania deklaracji VAT-9M jest okno dotyczące numeru identyfikacyjnego NIP podatnika. Następnie należy uzupełnić poz. 4 i 5 odnoszące się do okresu, za jaki deklaracja jest składana.

VAT-9M - jak wypełnić?

Część A Miejsce i cel składania deklaracji

VAT-9M - miejsce i cel złożenia deklaracji

W poz. 6 należy podać właściwy ze względu na adres:

  • siedziby podatnika, jeżeli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej
  • zamieszkania, w przypadku osób fizycznych. 

Kolejna poz. 7 dotyczy celu składania VAT-9M. Jeżeli jest to formularz pierwotny wybiera się okienko 1. Natomiast jeżeli przedsiębiorca składa deklarację w celu poprawienia pomyłek, wybiera okienko 2 - Korekta deklaracji.

Część B Dane identyfikacyjne podatnika

VAT-9M - dane identyfikacyjne podatnika

Jeżeli deklarację wypełnia właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej należy w poz. 8 zaznaczyć okienko 2. osoba fizyczna, a w poz 9 podać nazwisko i pierwsze imię.

Natomiast podmioty niebędące osobami fizycznymi, w poz. 8 zaznaczają okienko 1. a w pozycji 9 uzupełniają pełną nazwę działalności.

Część C Rozliczenie podatku należnego

VAT-9M - rozliczenie podatku należnego

Główna część deklaracji VAT-9M, dotycząca już bezpośrednio dokonanych transakcji, to część C. W poz. 10 wprowadza się sumę dokonanych w danym okresie transakcji związanych z importem usług, z wyłączeniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Będzie to więc co do zasady suma kwot z faktur dokumentujących import usług z krajów trzecich oraz innych zakupów zagranicznych, dla których nie ma zastosowania art. 28b, a przy których podatnikiem jest nabywca...

W poz. 11 podatnik wykazuje podatek należny od dokonanego zakupu usług z zagranicy. Wysokość podatku będzie zależała od stawki podatku VAT, jaką dana usługa opodatkowana jest w Polsce. Zwykle będzie to więc 23% VAT, czyli od wartości brutto otrzymanych faktur należy wyliczyć 23% i wartość wykazać w poz. 11.

Dodatkowo do poz. 12 i 13 VAT-9M należałoby uzupełnić te wartości transakcji, dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT - czyli import usług z krajów Unii Europejskiej, gdzie co do zasady, miejscem opodatkowania jest siedziba nabywcy.

Art. 28b. ustawy o podatku od towarów i usług:
1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.
2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.

Pozycję 14 i 15 VAT-9M uzupełniają podatnicy dokonujący zakupu towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 5.

Pozycję 16 i 17 deklaracji uzupełniają podatnicy dokonujący zakupu usług od kontrahenta krajowego, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 (mowa tu np. o usługach budowlanych rozliczanych odwrotnym obciążeniem).

Od 1 listopada art. 17 ust. 7 pkt 8 mówiący o odwrotnym obciążeniu został uchylony.

Pozycja 18 VAT-9M, czyli należny podatek jaki podlega wpłacie do urzędu skarbowego, jest sumą poz 11, 13, 15 i 17.

Kwotę, jaka zostanie zapisana w poz. 18 deklaracji VAT-9M należy wpłacić do urzędu skarbowego w termie takim samym, jak termin złożenia deklaracji (czyli do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dokonywanych transakcji)

Część D Informacje dodatkowe

VAT-9M - informacje dodatkowe

W części D należy zaznaczyć pole TAK, jeżeli podatnik skorzysta z obniżenia wartości zobowiązania podatkowego na podstawie art. 108d, tj. jeżeli dokonał zapłaty całości zobowiązania jednorazowo z rachunku VAT przed terminem jego zapłaty. 

Część E Dane kontaktowe podatnika lub osobowy reprezentującej podatnika

VAT-9M - dane kontaktowe

W ostatniej części deklaracji należy uzupełnić dane kontaktowe podatnika lub osoby go reprezentującej. Należy podać tu imię, nazwisko oraz numer telefonu. Możliwe jest również uzupełnienie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe. ostatnią daną, którą należy wprowadzić jest data wypełnienia deklaracji.

Jak wygenerować formularz VAT-9M w systemie wFirma.pl?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 9M. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Jak wygenerować formularz VAT-9M w systemie wFirma.pl?

Szczegółową instrukcję generowania deklaracji VAT-9M omawia artykuł pomocy: Deklaracja VAT-9M - jak wygenerować w systemie?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów