Zasady rejestracji firm - CEIDG

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność gospodarczą muszą złożyć tylko 1 formularz - w urzędzie gminy. Wniosek do urzędu gminy można przesłać także za pośrednictwem Internetu. Pozostałe formalności, a więc powiadomienie urzędu skarbowego, GUS i ZUS jest obowiązkiem urzędników gminnych.

Przedsiębiorca rozpocznie działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (chyba że we wniosku wskaże inna datę). Przedsiębiorca nie musi czekać na rozstrzygnięcie organów administracji co do jego wniosku. Zasada ta nie dotyczy jednak działalności podlegającej koncesjonowaniu czy też objętej zezwoleniem.

Od 1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli rejestrować firmy przez Internet. Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będzie następować z chwilą wprowadzenia danych z formularza do systemu CEIDG.

Gminy oraz organy wydające zezwolenia, a także sądy i kuratorzy otrzymają możliwość bezpośredniej komunikacji z systemem CEIDG oraz niezbędny sprzęt. Przesłany Internetem wniosek trafi do systemu CEIDG, gdzie niezwłocznie i automatycznie nastąpi rejestracja przedsiębiorcy. Następnie system przekaże dane urzędnikom zajmującym się rejestracją działalności gospodarczej.

Gminy będą jednak nadal, dla przedsiębiorców wybierających tą drogę rejestracji, przyjmować „papierowe” wnioski o wpis do ewidencji. Urzędnicy będa weryfikować treść wniosku pod względem formalnym i potwierdzać wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Następnie przekształcą wniosek na formę elektroniczną i prześlą go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

Ewidencja działalności gospodarczej będzie prowadzona w centralnym systemie informatycznym (CEIDG) administrowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Docelowo, oprócz realizacji procedur związanych z ewidencją działalności gospodarczej, platforma informatyczna będzie obsługiwała wnioski kierowane do organów wydających zezwolenia. Organy te zachowają wprawdzie swoje dotychczasowe kompetencje, jednak przy realizowaniu zadań będą mogły korzystać z systemu informatycznego.

Weryfikacja przesłanych danych będzie się odbywać poprzez porównanie tych danych z danymi zawartymi w systemach PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) czy TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju). Po ich weryfikacji platforma informatyczna dokona rejestracji przedsiebiorcy w bazie CEIDG i przeprowadzi proces dystrybucji danych z formularza do właściwych organów. Odbędzie się to automatycznie bez udziału urzędnika.

Jednocześnie przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku o wpis do ewidencji opatrzony podpisem elektronicznym.

Wpisowi do CEIDG podlegać będzie:

 • nazwa firmy;
 • numer PESEL przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacja o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania - informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.