Księga przychodów i rozchodów

Co to jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

  • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody)
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami
  • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Kto musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

  • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy
  • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Kto może zostać zwolniony z prowadzenia księgi?

Podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub z poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi w szczególnych sytuacjach. Należą do nich: stan zdrowia oraz wiek osoby prowadzącej działalność gospodarczą, rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności.

W takim przypadku podatnik składa pisemny wniosek w urzędzie skarbowym (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać.

W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego, wniosek ten należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Jak założyć księgę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów powinna być założona na dzień 1-ego stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Gdy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, również powinna być ona założona na dzień 1-ego stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Podatnik w ciągu 20 dni od momentu jej założenia, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego według miejsca swojego zamieszkania.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są zobowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.
W przypadku wspólników spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Każdy wspólnik jest obowiązany zgłosić fakt prowadzenia książki do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona elektronicznie

Gdy podatnik zdecyduje się na prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów przy użyciu komputera, księga będzie uznana za prawidłową, gdy:

  • podatnik będzie posiadał pisemną instrukcję obsługi programu,
  • podatnik będzie wykorzystywał program komputerowy w taki sposób, który zapewni bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie ze wzorem księgi przychodów i rozchodów,
  • podatnik będzie przechowywał zapisane dane na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszenia ustalonych zasad ich przetwarzania.

Na koniec każdego miesiąca, lecz nie później niż do 20-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, należy sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc zgodnie ze wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie p.k.p.i r.