Poradnik Przedsiębiorcy

Opłacanie składek ZUS - terminy i zasady opłacania

Opłacanie składek ZUS jest uciążliwym comiesięcznym obowiązkiem przedsiębiorców. Jakich terminów należy pilnować? Jakie są kary za nieterminowe opłacanie składek? Za kogo i kiedy nie trzeba ich płacić? O tym przeczytasz w artykule!

Jakie składki ZUS należy opłacać?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania następujących składek ZUS:

  • ubezpieczenie emerytalne,

  • ubezpieczenie rentalne,

  • ubezpieczenie chorobowe,

  • ubezpieczenie zdrowotne,

  • ubezpieczenie wypadkowe,

  • Fundusz Pracy,

  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - opłacany jedynie za pracowników.

Terminy opłacania składek ZUS

Opłacanie składek ZUS odbywa się z reguły w 3 terminach:

  • do 5. dnia kolejnego miesiąca - jednostki i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze;

  • do 10. dnia kolejnego miesiąca - osoby fizyczne, które płacą składki jedynie za siebie;

  • do 15. dnia kolejnego miesiąca - pozostali podatnicy.

Do tych terminów opłacone składki muszą zostać zaksięgowane na koncie ZUS-u.

Jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 

Do opłacenia składek ZUS koniecznie jest wypełnienie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Niezapłacenie składek ZUS w terminie

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest terminowanie opłacanie składek ZUS. Niedotrzymanie terminu wiąże się z koniecznością zapłacenia odsetek. Jeśli kwota odsetek nie przekroczy 6,60 zł to zostaną one anulowane. Karą za opóźnienie może być również grzywna w wysokości do 5000 zł.

Szczególnie ostrożni powinni być płatnicy opłacający składki dobrowolnie. W ich przypadku, jeśli składki nie są płacone terminowo, przestają oni podlegać ubezpieczeniu. Jeśli nieterminowo opłacana jest dobrowolna składka chorobowa, tracą prawo do zasiłku chorobowego. Aby przywrócić ubezpieczenie, konieczne jest wypełnienie wniosku do ZUS.

Kiedy nie trzeba płacić składek? - przykłady

Składki studenta

Wykonywanie umowy zlecenia nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Osoba przyjęta na studia nabywa status studenta od daty immatrykulacji i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Zawieszenie działalności a prawo do składek

Osoba zawieszająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania dobrowolnych składek zdrowotnych, gdyż może ona podlegać pod ubezpieczenie z innego tytułu (np. rejestrując się jako osoba bezrobotna).

Niższe składki ZUS przedsiębiorcy - przykłady

Mały ZUS dla nowych firm

Nowi przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące działalności nie opłacają składek w standardowej wysokości, ale płacą tzw. preferencyjny ZUS. Nie opłacają oni również składki na Fundusz Pracy.

Pracujący przedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniony dodatkowo w ramach umowy o pracę, który z tytułu tej umowy osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie, z tytułu prowadzonej działalności podlega jedynie obowiązkowej składce zdrowotnej.

Zasiłek chorobowy i macierzyński przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który przebywa na zasiłku chorobowym, opłaca obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Jedynie składka zdrowotna opłacana jest w całości, ze względu na to, że jest niepodzielna.

Natomiast w trakcie zasiłku macierzyńskiego opłacana jest tylko składka zdrowotna.

Opłacanie składek ZUS za współpracownika

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje wyłącznie osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Za osobę współpracującą składki na ubezpieczenia społeczne należne są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto osoba prowadząca działalność gospodarczą finansuje w całości składki ZUS za osobę współpracującą.