Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Opłacanie składek ZUS

Składki studenta

Wykonywanie umowy zlecenia nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Osoba przyjęta na studia nabywa status studenta od daty immatrykulacji i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Urlop bezpłatny

Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

Opłacanie składek za współpracownika

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje wyłącznie osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Za osobę współpracującą składki na ubezpieczenia społeczne należne są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto osoba prowadząca działalność gospodarczą finansuje w całości składki ZUS za osobę współpracującą.

Zawieszenie działalności a prawo do składek

Osoba zawieszająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku opłacania dobrowolnych składek zdrowotnych, gdyż może ona podlegać po ubezpieczenie z innego tytułu(np. rejestrując się jako osoba bezrobotna).