Poradnik Przedsiębiorcy

Zaliczki na podatek dochodowy - wszystko co warto wiedzieć

Podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa oraz podatek liniowy) zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Z owego zobowiązania podatnicy mogą wywiązywać się miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych wymogów). Dodatkowo niektórym z nich przysługuje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych. Sprawdź w jaki sposób rozliczać prawidłowo zaliczki na podatek dochodowy!

Jak prawidłowo wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Termin opłacania zaliczek:

 • zaliczki miesięczne winno się opłacać do 20. dnia miesiąca następnego (np. zaliczka za luty opłacana do 20 marca), za grudzień - do 20 stycznia roku następnego;
 • zaliczki kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał będzie musiała być opłacona do 20 kwietnia), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego.

Kwartały w prawie podatkowym są stałe:

 • I kwartał - styczeń, luty, marzec - zaliczka opłacana do 20 kwietnia;
 • II kwartał - kwiecień, maj, czerwiec - zaliczka opłacana do 20 lipca;
 • III kwartał - lipiec, sierpień, wrzesień - zaliczka opłacana do 20 października;
 • IV kwartał - październik, listopad, grudzień - zaliczka opłacana do 20 stycznia roku następnego.

Przykład 1.

Antoni Nowak rozpoczął działalności gospodarczą 4 stycznia 2019 r., wybierając kwartalną formę rozliczenia z podatku dochodowego. Pan Antoni zobowiązany jest zatem obliczyć i opłacić pierwszą zaliczkę okresową do 20 kwietnia 2019.

Podatnik jest zwolniony z opłacania zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego, jeśli przed upływem terminu uiszczania zaliczki (przed 20 stycznia roku następnego) złoży w urzędzie skarbowym deklarację PIT 36 (zasady ogólne) lub PIT 36L (podatek liniowy) oraz opłaci wynikający z deklaracji rocznej podatek.

Zaliczki na podatek dochodowy - miesięczne

Comiesięczne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest podstawową i zarazem najpowszechniejszą formą wywiązywania się z podatkowego obowiązku. Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania. Wartości te oblicza się co miesiąc narastająco. Bez względu na to, jaką formę opodatkowania stosujemy (skala podatkowa lub podatek liniowy), zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Podatnicy nie mają obowiązku składać oświadczeń o wyborze miesięcznej formy rozliczeń oraz deklaracji zaliczkowych na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek dochodowy - kwartalne

Prawo do kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego mają podmioty spełniające wymogi małych podatników (wartość przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 1 200 000 euro - w przeliczeniu na złotówki) oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Zaliczki na podatek dochodowy - do kiedy płacić?

Zaliczki na podatek dochodowy - uproszczone

Aby móc opłacać zaliczki uproszczone, niezbędne jest złożenie do urzędu skarbowego, do 20 lutego roku podatkowego, oświadczenia na piśmie o wyborze tej formy obliczania zaliczek. Przywilejowi korzystania z zaliczek uproszczonych nie podlegają osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Zaliczka uproszczona to zaliczka w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

Sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu KPiR

Podatek według skali podatkowej od 2019 roku

Obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy powstaje co do zasady dopiero w miesiącu/kwartale, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.


1.


DOCHÓD

przychód od początku roku* - koszty od początku roku*


*do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka

2.

DOCHÓD DO OPODATKOWANIA

dochód - składki społeczne ZUS narastająco (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR) opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka

3.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

dochód do opodatkowania zaokrąglony do pełnych złotych4.PODATEK

1. podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 = podatek od początku roku (w sytuacji nieprzekroczenia progu)

2. 85 528 x 18% + (podstawa opodatkowania - 85 528) x 32% = podatek od początku roku (w sytuacji przekroczenia progu)

podatek od początku roku - suma składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)

5.

ZALICZKA ZA DANY MIESIĄC/KWARTAŁ

podatek - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach

6.

KWOTA DO ZAPŁATY

zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

Zaliczki oblicza się od dochodu osiągniętego od początku roku (narastająco). Aby obliczyć dochód, należy od przychodu od początku roku (do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka) odjąć koszty od początku roku (również do końca miesiąca, za który wyliczamy zaliczkę). Od dochodu do opodatkowania odejmuje się zapłacone składki społeczne ZUS od początku roku oraz pozostałe odliczenia, szczegółowo wymienione w art. 26 ustawy o PIT - uzyskujemy podstawę do opodatkowania, którą należy zaokrąglić do pełnych złotych. 

Aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę 18% oraz pomniejszyć o kwotę zmniejszającą podatek. W sytuacji gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, kwotę 85 528 zł należy pomnożyć przez stawkę 18%, a wartość dochodu powyżej progu pomnożyć przez stawkę 32% (nie stosuje się kwoty zmniejszającej podatek). Podatek pomniejsza się dodatkowo o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiary składki). Tak wyliczoną zaliczkę za dany miesiąc należy pomniejszyć o sumę zaliczek zapłaconych w poprzednich miesiącach/kwartałach. W ten sposób otrzymujemy kwotę do zapłaty, którą również należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Ostateczna weryfikacja kwoty zmniejszającej podatek następuje w zeznaniu rocznym, na co wskazuje art. 27 ust. 1a ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (od 2018 roku);
 • 1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:  883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł. 

Podatek liniowy

W tym przypadku nie istnieje kwota wolna od podatku. Podatek płacony jest od pierwszej zarobionej złotówki.


1.


DOCHÓD

przychód od początku roku* - koszty od początku roku*


*do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka

2.

DOCHÓD DO OPODATKOWANIA

dochód - składki ZUS narastająco (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR) opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka

3.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

zaokrąglony do pełnych złotych dochód4.PODATEK

podstawa opodatkowania x 19% = podatek od początku roku

podatek od początku roku - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)

5.

ZALICZKA ZA DANY MIESIĄC/KWARTAŁ

podatek - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach

6.

KWOTA DO ZAPŁATY

zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

Przy podatku liniowym stosuje się jednolitą stawkę podatku, tj. 19%. Podatnicy podatku liniowego mają możliwość odliczenia od dochodu jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Zaliczki na podatek dochodowy, podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR nie mają obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy w trakcie roku. Jedynym obowiązkiem jest terminowa zapłata zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczka 0 zł - czy zgłaszać do urzędu?

Jeśli wartość obliczonej zaliczki na podatek dochodowy w danym okresie wynosi 0 zł, podatnik nie wpłaca zaliczki. Nie ma konieczności również informowania o tym fakcie organu podatkowego.

Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego?

Aby wykonać przelew do fiskusa z należną zaliczką, trzeba wypełnić specjalnie przygotowany do tego celu formularz. Znajdziemy go w zakładce przelewów po zalogowaniu do naszego banku. Formularz należy wypełnić według następującego wzoru:

Nagłówek:

Co wpisać?

Nazwa i adres odbiorcy

dane właściwego urzędu skarbowego

Nazwa i adres zobowiązanego

imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy

Identyfikacja zobowiązanego / identyfikator płatnika

numer NIP przedsiębiorcy

Okres (rok / typ / numer)

okres, którego dotyczy kwota podatku, np.

 • 18K1 - co oznacza I kwartał 2018 r. (kwartalne)

 • 18M3 - co oznacza marzec 2018 r. (miesięczne)

Symbol formularza płatności

dla zaliczki na podatek dochodowy wybieramy PIT-36 (w przypadku skali podatkowej) lub PIT-36L (w przypadku podatku liniowego)

Identyfikacja zobowiązania

zostawiamy puste pole

Numer konta urzędu skarbowego

nr kontra właściwego urzędu skarbowego

Kwota zaliczki

wartość wyliczonej zaliczki

Wybrany urząd skarbowy (wraz z odnośnikiem do strony internetowej) można znaleźć poprzez wyszukiwarkę na stronie Ministerstwa Finansów. Numer konta oraz dokładny adres właściwego urzędu skarbowego najlepiej odszukać na stronie internetowej danego urzędu.

Jak wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl?

Skala podatkowa

Przedsiębiorca korzystający z systemu wFirma.pl może wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy przy opodatkowaniu wg skali podatkowej, przechodząc do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczki na podatek dochodowy - jak wyliczyć?

System dokona automatycznego wyliczenia dochodu na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji, a następnie pomniejszy jego wartość o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne. Po wyliczeniu wartości podatku system uwzględni kwotę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu, opłacone dotychczas zaliczki na podatek dochodowy oraz kwotę zmniejszającą podatek. W sytuacji gdy wartość dochodu mieści się w pierwszym progu podatkowym, kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł. Jeśli dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, wartość podatku nie podlega obniżeniu o kwotę wolną. Obliczona zaliczka, którą podatnik będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.

Podatek liniowy

W celu obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

 Zaliczki na podatek dochodowy - schemat wyliczania

System dokona automatycznego wyliczenia dochodu na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji, a następnie pomniejszy jego wartość o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne. Po wyliczeniu wartości podatku system uwzględni kwotę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu oraz opłacone dotychczas zaliczki na podatek dochodowy. Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym nie obniża się wartości podatku o kwotę zmniejszającą podatek. Dodatkowo, warto zauważyć, że rozliczając dochody podatkiem liniowym, stosowana jest stawka 19% w stosunku do pełnej podstawy opodatkowania (nie ma podziału na progi podatkowe). Obliczona zaliczka, którą podatnik będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.