Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kasa fiskalna w 2016 roku - kto ma obowiązek jej posiadania?

Kasa fiskalna staje się powoli koniecznością. W 2015 r. znacznie spadła liczba podatników uprawnionych do korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych, a wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów, które weszło w życie w styczniu 2015. W 2016 roku w kwestii obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie nastąpiły żadne zmiany.

Patrząc na kierunek działań, widzimy, że docelowo znikać będą wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zmiany te wprowadzane są jednak stopniowo. Zgodnie z rozporządzeniem zakres zwolnień zostanie jedynie zawężony poprzez odebranie dotychczasowych przywilejów niektórym grupom przedsiębiorców.

Kasa fiskalna 2016 roku a limit obrotów

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych osób w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł - podatnicy zwolnieni są z obowiązku stosowania kas. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących limity będą obowiązywać w tej samej wysokości również w 2016 roku. Od 2015 na limit zwolnienia 20 000 zł nie wpływa jednak dostawa nieruchomości, dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dla podatników, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania (wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia), w ogólnym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest większy niż 80, zwolnienia są utrzymane. Owe zwolnienia dotyczą również tych podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą 2016 roku.

Komu w 2016 r. nie przysługuje zwolnienie z kasy fiskalnej?

Z załącznika do rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku ewidencjonowania znikły następujące czynności:

  1. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

  • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

  • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;

  1. sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Oznacza to, że przez podatników dokonujących tych czynności w 2016 roku kasa fiskalna musi być stosowana po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.

Pozostałe zmiany przy zwolnieniach z kasy fiskalnej 2016

Dotychczasowy zapis o usługach prawnych - dotyczących wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P oznaczony w PKWiU ex 69.10.1 - zastąpiony został czynnościami notarialnymi, bez względu na symbol PKWiU.

Zmiana pojawiła się także w pozycji 22 załącznika. Wykazywane pod tą pozycją usługi telekomunikacyjne o symbolu PKWiU 61 zostały rozbite na usługi telekomunikacyjne oraz pod warunkiem prowadzenia usług telekomunikacyjnych na nadawcze i elektroniczne - bez względu na symbol PKWiU.

Ministerstwo do owego załącznika proponuje również dodanie (jednocześnie objęcie zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie niezależnie od limitu sprzedaży):

  • dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Przy czym ww. czynności w całym zakresie muszą być udokumentowane fakturą.