Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór z omówieniem

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą wystawiać faktur ani rachunków - chyba że klient wyraźnie tego zażąda. Nie mają także obowiązku wystawienia paragonu, jeżeli korzystają ze zwolnienia z posiadania i ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak więc w takiej sytuacji ewidencjonować niedokumentowaną sprzedaż w KPiR? Służy do tego ewidencja sprzedaży bezrachunkowej.

Pobierz darmowy wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

pdf
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór .pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór .doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Gdzie powinna być prowadzona ewidencja sprzedaży bezrachunkowej?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być prowadzona w miejscu, gdzie wykonywana jest działalność (w miejscu sprzedaży). Dodatkowo, jak określa rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia KPiR, ewidencja musi mieć postać zbroszurowaną z ponumerowanymi kartami. W prawidłowo prowadzonej ewidencji powinny się więc znaleźć:

  • kolejny numer wpisu,

  • data uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami,

  • kwota przychodu.

Warto w opisie dodać informację co jest sprzedawane. 

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej a czynny podatnik VAT

Czynni podatnicy VAT, dokonujący sprzedaży z różnymi stawkami podatku od towarów i usług, w ewidencji sprzedaży muszą dodatkowo wyróżnić poszczególne stawki. Na ich podstawie musi być możliwe wyliczenie podatku VAT.

Opcjonalnie podatnik może także stworzyć dodatkową rubrykę na uwagi czy pieczątki odnoszące się do konkretnych przychodów. Jednak jest to tylko dobra wola przedsiębiorcy.

W lewym górnym rogu ewidencji sprzedaży bezrachunkowej ma się znaleźć pieczątka firmy lub dane przedsiębiorstwa z numerem NIP.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna dokumentować  każdy przychód. Wpisuje się go z kolejnym numerem wpisu, datą oraz łączną kwotą przychodu nieudokumentowanego fakturą, ani rachunkiem. Dodatkowo warto podać co się sprzedało. Pod koniec każdego dnia należy podsumować przychody uzyskane ze sprzedaży.

Jeżeli księgowość za podatnika jest prowadzona przez biuro rachunkowe, na koniec miesiąca należy zrobić podsumowanie osiągniętych w danym okresie przychodów i ich sumę ująć w KPiR. Zapisu można dokonać najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Z kolei jeśli przedsiębiorca sam dokonuje rozliczeń, przychód, który wynika z dziennej ewidencji sprzedaży powinien zapisać w KPiR na koniec każdego dnia najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.