Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczenia przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność gospodarczą, będzie zwolniony z następujących obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego;
  • sporządzania i składania sprawozdania z działalności.

Zwolnienie to dotyczyć ma tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa stan zawieszenia.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności i zgłoszenie do KRS.

Jeśli umowa spółki nie reguluje kwestii zawieszenia działalności, stosuje się przewidzianą przez Kodeks spółek handlowych tzw. zasadę domniemania kompetencji zarządu. Zgodnie z tą zasadą do zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów spółki. Zawieszenie działalności wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały, która będzie równoznaczna z decyzją o zawieszeniu działalności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarząd zwołał zgromadzenie wspólników w trybie nadzwyczajnym i uzyskał akceptację podjętej decyzji. Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakładają obowiązek poinformowania o zawieszeniu i wznowieniu działalności poprzez złożenie wniosku KRS – Z62. Należy złożyć go nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zmiany w zakresie ustawy o rachunkowości

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej KSH, jednostki prowadzące księgi rachunkowe nie muszą ich zamykać za rok obrotowy, w którym działalność była zawieszona, jeśli okres zawieszenia obejmował cały ten rok. Jednostka, która nie zamyka ksiąg z powodu zawieszenia działalności, będzie mogła również odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji. Jeżeli jednak jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych albo występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, to wtedy w okresie zawieszenia należy zamknąć księgi.

Zawiadomienie urzędu skarbowego, zwolnienia oraz obowiązki podatkowe

Spółka ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności, nie później niż przed upływem siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka jest zobowiązana do wpłaty zaliczek według ogólnych zasad.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą z obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienia tego nie można stosować w odniesieniu do:

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE;
  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.