Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Uproszczenia przy zawieszeniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność gospodarczą, będzie zwolniony z następujących obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • sporządzania, badania, składania w sądzie rejestrowym oraz składania do publikacji sprawozdania finansowego;
  • sporządzania i składania sprawozdania z działalności.

Zwolnienie to dotyczyć ma tylko pełnego roku obrotowego, w którym trwa stan zawieszenia.

Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności i zgłoszenie do KRS.

Jeśli umowa spółki nie reguluje kwestii zawieszenia działalności, stosuje się przewidzianą przez Kodeks spółek handlowych tzw. zasadę domniemania kompetencji zarządu. Zgodnie z tą zasadą do zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów spółki. Zawieszenie działalności wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały, która będzie równoznaczna z decyzją o zawieszeniu działalności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarząd zwołał zgromadzenie wspólników w trybie nadzwyczajnym i uzyskał akceptację podjętej decyzji. Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakładają obowiązek poinformowania o zawieszeniu i wznowieniu działalności poprzez złożenie wniosku KRS – Z62. Należy złożyć go nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zmiany w zakresie ustawy o rachunkowości

Po wejściu w życie ustawy zmieniającej KSH, jednostki prowadzące księgi rachunkowe nie muszą ich zamykać za rok obrotowy, w którym działalność była zawieszona, jeśli okres zawieszenia obejmował cały ten rok. Jednostka, która nie zamyka ksiąg z powodu zawieszenia działalności, będzie mogła również odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji. Jeżeli jednak jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych albo występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, to wtedy w okresie zawieszenia należy zamknąć księgi.

Zawiadomienie urzędu skarbowego, zwolnienia oraz obowiązki podatkowe

Spółka ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności, nie później niż przed upływem siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka jest zobowiązana do wpłaty zaliczek według ogólnych zasad.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zwalniają podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą z obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienia tego nie można stosować w odniesieniu do:

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE;
  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.