Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż samochodu firmowego przez ryczałtowca

Przedsiębiorca opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak samo jaki inni przedsiębiorcy może dokonywać sprzedaży środków trwałych firmy.

Jak udokumentować sprzedaż?

Sprzedaż samochodu firmowego podatnik powinien udokumentować fakturą lub rachunkiem. Fakturę na tę okoliczność sporządza podmiot będący czynnym podatnikiem VAT. Z kolei nievatowcy, co do zasady, wystawiają wówczas rachunki (według zmian od 2014 roku mogą sporządzać również faktury z tym że bez naliczania podatku VAT).

Jaką stawkę ryczałtu zastosować?

Kwestię zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu w przypadku sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym firmy reguluje art. 12 ust. 1 pkt 5f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z którym odpowiednią będzie tu stawka 3%.

art. 12 ust. 1 pkt 5f Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Jaka stawka VAT przy sprzedaży przez czynnych podatników?

Stawka podatku VAT dla sprzedaży samochodu uzależniona jest od tego czy podatnikowi przy nabyciu pojazdu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT oraz od okresu wykorzystywania go w działalności gospodarczej.

Brak prawa do odliczenia podatku VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przy czym przez  towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku, ale samochód nie spełnia definicji towaru używanego, wówczas sprzedaż należy opodatkować stawką 23% VAT.

Podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT

Kwestię tę reguluje § 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

a) określonej w fakturze lub

b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub

c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Jednak jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT a nie spełnia on definicji towaru używanego, wówczas sprzedaż należy opodatkować stawką 23% VAT.

Możesz ocenić ten artykuł