0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy firma nie przynosi zysków jest możliwość zawieszenia jej działalności. Jedynym warunkiem jest, aby przedsiębiorca nie zatrudniał żadnych pracowników. Jeżeli właściciel firmy zadecyduje o zawieszeniu działalności gospodarczej, musi dokonać wszelkich formalności w ewidencji działalności gospodarczej, w której złożył wniosek o rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorca nie musi uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności ani uzyskiwać pozwolenia od stosownych organów. Jednak organ ewidencyjny może z różnych powodów rozpatrzeć wniosek negatywnie. W tym przypadku przedsiębiorca może zaskarżyć decyzję organu ewidencyjnego do samorządowego kolegium odwoławczego.

Formularz CEIDG- 1

Obecnie aby przyśpieszyć składanie wniosków, wypełnia się formularz CEIDG-1. Wniosek ten przedsiębiorca może złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym podpisanym własnoręcznie i potwierdzonym przez notariusza. Istnieje również możliwość przesłania formularza drogą elektroniczną. W tym przypadku należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, ponieważ w innym razie będziemy zmuszeni i tak własnoręcznie go podpisać w urzędzie. Złożeniu wniosku CEIDG- 1 jest bezpłatne.

Prawa i obowiązki

Przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Istnieje też możliwość zawieszenia tej samej działalności kilkakrotnie, jednak łączny okres zawieszenia nie może był dłuższy niż 2 lata. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszelkie czynności w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, osiągać przychody finansowe nie pochodzących z przedmiotowej działalności gospodarczej. Jego obowiązkiem jest uczestniczenie w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych ze sprawami sprzed zawieszenia oraz regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności.

Zawieszenie działalności powoduje tymczasowe wygaśnięcie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe zależą od wyboru dokonanego przez przedsiębiorcę. Nie uiszczanie składek zdrowotnych przez okres zawieszenia działalności powoduje, że po upływie 30 dni od wpłynięcia ostatniej składki na ten cel przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Nie uiszczanie składek spowoduje, że okres zawieszenia nie będzie się wliczał do lat pracy związanych z uprawnieniami emerytalnymi. Nie ma również obowiązku składania deklaracji VAT.

Wznowienie działalności

Po okresie 2 lat od zawieszenia działalności przedsiębiorca powinien wznowić działalność lub ją zakończyć. Aby wznowić działalność należy złożyć odpowiedni wniosek. Tak samo jak w przypadku zawieszenia, można złożyć go osobiście, wysłać listem poleconym lub drogą elektroniczną. W przypadku niezłożenia wniosku o wznowienie działalności, otrzymujemy pisemne wezwanie do dostarczenia formularza w ciągu 30 dni. Po tym czasie działalność zostaje wykreślana z ewidencji. Gdy przedsiębiorca wznowi działalność gospodarczą, ma obowiązek ponownie płacić podatek VAT i składki ZUS.

Może się okazać, że zamiast wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej, korzystniej będzie zmienić przedmiot działalności firmy. Należy jednak pamiętać, aby był on zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów