Kalkulator umowa zlecenie

Wielkość tekstu:

Kalkulator umowa zlecenie
%
%
%

Kalkulator umów zlecenie pozwoli w prosty sposób wyliczyć składki podatek i PPK, które składają się na kwotę umowy zlecenie brutto. W umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Za osobę zatrudnioną na umowie zlecenie zleceniodawca musi odprowadzać składki ZUS i podatek. Wybierz właściwy schemat składek i wylicz składki na poszczególne ubezpieczenia. Zaznacz opcję “zwolnienie z PIT” jeżeli Twój zleceniobiorca nie skończył jeszcze 26 lat i przekonaj się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie netto. Sprawdź, jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, zatrudniając osobę na umowę zlecenie. Zobacz, jak łatwo i szybko możesz wyliczyć kwotę netto - użyj kalkulator umowa zlecenie. 

Dzięki przełącznikowi “Polski Ład” można sprawdzić wyliczenie wynagrodzenia wg zasad obwiązujących :

 • od 1 lipca 2022 roku (zaznaczona opcja Polski Ład 2.0),
 • od 1 stycznia 2022 roku do końca czerwca 2022 roku (zaznaczona opcja Polski Ład 1.0),
 • do końca 2021 roku (zaznaczona opcja przed Polskim Ładem).

Kalkulator umowa zlecenie

Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. wynosi 19,70 zł brutto za godzinę.

Kalkulator umowa zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy zlecenie, a także wyliczyć wartość składek ZUS oraz podatku dochodowego za zleceniobiorcę oraz kwotę, którą należy wypłacić zleceniobiorcy z tytułu wykonanej umowy.

Kalkulator umowa zlecenie - wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS (oraz ewentualnie PPK) w części obciążającej zleceniobiorcę, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Kalkulator umowa zlecenie - wynagrodzenie netto - to wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Prawa autorskie: przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu pomniejszonego o składki społeczne. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów, który aktualnie w 2022 roku wynosi 120000 zł.

Zwolnienie z PIT - jest to ulga określająca zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje ono m. in.:

 • osobom do 26. roku życia. W roku 2022 limit zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł. Uwzględnienie ulgi w wynagrodzeniu zleceniobiorcy będzie skutkowało nie pomniejszaniem jego wypłaty o zaliczkę na podatek dochodowy, w związku z czym dla takiej osoby koszty uzyskania przychodu będą równe 0 zł.
 • rodzicom co najmniej czwórki dzieci,
 • osobom uprawnionym do pobierania emerytury, którzy zdecydowali się zrezygnować z tego świadczenia i w dalszym ciągu są aktywni zawodowo,
 • osobom, które złożyły wniosek o nie pobieranie zaliczek na podatek.

Próg podatkowy: dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Obecnie obowiązują dwie stawki: 

 • 12% (obowiązuje od lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0) lub 17%  (obowiązuje do końca czerwca 2022 r. - Polski Ład 1.0 i przed Polskim Ładem) - pierwszy próg w 2022 roku do dochodu w kwocie 120 tys. zł, w 2021 roku do dochodu 85 528 zł,
 • 32% - drugi próg dla dochodów powyżej 120 tys. zł w 2022 roku, a w 2021 powyżej  85 528 zł.

Zryczałtowany podatek: w przypadku gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% (obowiązuje od lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0) lub 17%  (obowiązuje do końca czerwca  2022 r. - Polski Ład 1.0 i przed Polskim Ładem)  dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową czy za wykonaną jednostkę (również gdy umowa jest zawierana z własnym pracownikiem).

Schemat składek: podleganie ubezpieczeniom w ZUS jest uzależnione od posiadania statusu studenta/ucznia lub od posiadania innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza). Wybór właściwego schematu składek pozwoli na prawidłowe wyliczenie składek na poszczególne ubezpieczenia:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia - w tym wypadku zleceniodawca nie płaci żadnych składek za zleceniobiorcę.
 • Własny pracownik - czyli osoba, z którą mamy podpisaną umowę o pracę (jednocześnie podpisujemy z nią umowę zlecenie). W takiej sytuacji należy opłacać wszystkie składki społeczne oraz składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu - zleceniodawca ma obowiązek opłacania za zleceniobiorcę wyłącznie składki zdrowotnej.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego - zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę wszystkie składki społeczne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe) oraz składkę zdrowotną.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - za takiego zleceniobiorcę należy opłacać wszystkie składki społeczne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe) oraz składkę zdrowotną.
 • Emeryt lub rencista - gdy umowa zlecenie to jedyny tytuł do ubezpieczenia, to w takim przypadku zleceniodawca będzie musiał obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym przypadku zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, jeżeli zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie - zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia - wówczas za zleceniobiorcę należy opłacić wszystkie składki społeczne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe) oraz składkę zdrowotną.

Przy zatrudnieniu osoby na umowę zlecenie należy pamiętać o zgłoszeniu go do ubezpieczenia na odpowiednich deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA lub ZUS ZZA, gdy umowa zostanie rozwiązana, należy takiego zleceniobiorcę wyrejestrować na druku ZUS ZWUA.

Fundusz Pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki (zawiera w sobie jednocześnie składkę na Fundusz Solidarnościowy). Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W niektórych wypadkach zleceniodawca nie musi płacić tej składki, np. gdy suma przychodów zleceniobiorcy ze wszystkich źródeł objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - jest składką, która ma na celu ochronę zleceniobiorców przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdyby zleceniodawca stał się niewypłacalny i  wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Jeżeli umowa zlecenie trwa dłużej niż jeden miesiąc, to należy wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu.

Pracownicze Plany Kapitałowe - zleceniobiorcy, którzy opłacają składki społeczne mogą przystąpić do PPK:

 • PPK zleceniobiorca - zleceniobiorca, który przystapił do PPK co miesiąc przeznacza na PPK  2% swojego wynagrodzenia. Może także zadeklarować finansowanie wpłaty dodatkowej – w wysokości do 2% wynagrodzenia. Jednak osoba, która uzyskuje wynagrodzenie nie przekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia (minimalnie 0,5% a maksymalnie łącznie 4%)
 • PPK zleceniodawca - jeżeli zleceniobiorca przystąpi do PPK zleceniodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy. Może także zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%).

Jak działa kalkulator umów zleceń?

Kalkulator umów zlecenie pozwala na wyliczenie całościowego kosztu wynikającego z zawarcia umowy, który pokrywa zleceniodawca. Nasz kalkulator wyliczy kwotę brutto i netto z wynagrodzenia, składki społeczne, wyszczególni sumę podstawy opodatkowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Po wprowadzeniu kwoty brutto i uzupełnieniu interesujących nas informacji, jak np. próg podatkowy, podatek, prawa autorskie i wybraniu odpowiedniego schematu składek, kalkulator dokładnie wyliczy płacę netto oraz całkowity koszt zleceniodawcy.

W tabeli znajduje się wyszczególnienie kosztów, jakie ponosi zleceniodawca, jaki i kwota “na rękę” jaką otrzyma zleceniobiorca. Szczegółowe wyliczenie każdego składnika wynagrodzenia, można przeanalizować, rozwijając jej składowe poprzez kliknięcie na strzałkę. Obliczanie wynagrodzenia zleceniodawców jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Wyliczenie można pobierać w formie *xls dzięki czemu będzie można je przeanalizować, edytować, wydrukować w wygodny sposób.

Kalkulator umowa zlecenia a ubezpieczenia i podatki za zleceniobiorcę

W przypadku standardowej umowy zlecenie kwota wynagrodzenia brutto zawiera składki odprowadzane do ZUS:

 • Ubezpieczenie emerytalne - składka wynosi 19,52% i jest pokrywana w równej części przez zleceniobiorcę oraz przez zleceniodawcę - po 9,76%. 
 • Ubezpieczenie rentowe - składka wynosi 8% i w tym wypadku zleceniodawca pokrywa 6,5%, a zleceniobiorca 1,5%. Składkę tę odprowadza się do ZUS.
 • Ubezpieczenie chorobowe - wysokość składki to 2,45% wynagrodzenia brutto i zleceniobiorca pokrywa ją w całości sam. W przypadku umowy zlecenie to ubezpieczenie jest dobrowolne. 
 • Ubezpieczenie zdrowotne - Wysokość składki na to ubezpieczenie wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych trzech składek (emerytalnej, rentowej i chorobowej). 

Oprócz składek ZUS kwota wynagrodzenia zawiera także zaliczkę na podatek dochodowy. Wynosi ona 17% lub 32 % i liczona jest od wynagrodzenie brutto pomniejszonego składki społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. 

Kalkulator umowa zlecenie - przykłady wyliczeń wynagrodzenia 

Przykład 1.

Pan Karol (40 lat) z tytułu umowy zlecenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Jest to jego jedyny tytuł ubezpieczenia i nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i PPK, (schemat składek: osoba bez innego zatrudnienia). Nie złożył on wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek. Obliczenie składek od wynagrodzenia wygląda następująco:

 1. Suma składek na ubezpieczenia społeczne 337,80 zł, w tym:
  • emerytalna: 3 000 zł × 9,76% = 292,80 zł
  • rentowa: 3 000 zł × 1,5% = 45,00 zł
 2. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3 000 zł – 337,80 zł = 2 662,20 zł
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2 662,20 zł × 9% = 239,60 zł
  • składka zdrowotna do odliczenia: 2 662,20 zł × 7,75% = 206,32 zł
 3. Obliczenie składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniodawcę:
  • składka emerytalna: 3 000 zł x 9,76% = 292,80 zł
  • składka rentowa: 3 000 zł x 6,5% = 195,00 zł
  • składka wypadkowa: 3 000 zł x 1,67% = 50,10 zł
  • suma składek na ubezpieczenia społeczne: 537,90 zł
 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w 2021 roku

(przed Polskim Ładem)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia do końca czerwca 2022 roku

(Polski Ład 1.0)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia od lipca 2022 roku

(Polski Ład 2.0)

Składka zdrowotna do odliczenia

2 662,20 zł × 7,75% = 206,32 zł 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Koszty uzyskania przychodu 20%

(3 000 zł – 337,80 zł) x 20% = 532,44 zł

(3 000 zł – 337,80 zł) x 20% = 532,44 zł

(3 000 zł – 337,80 zł) x 20% = 532,44 zł

Podstawa opodatkowania

3 000 zł – 337,80 zł – 532,44 zł = 2129,76 → 2130 zł

3 000 zł – 337,80 zł – 532,44 zł = 2129,76 → 2130 zł

3 000 zł – 337,80 zł – 532,44 zł = 2 129,76 → 2 130 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

2 130 zł × 17% = 362,10 zł

2 130 zł × 17% = 362,10 zł

2 130 zł × 12% = 255,60 zł

Podatek dochodowy

362,10 zł – 206,32 zł = 155,78 zł → 156 zł

362,10 zł → 362 zł

255,60→ 256 zł

Do wypłaty

3 000 zł – 337,80 zł – 239,60 zł – 156 zł = 2 266,60 zł

3 000 zł – 337,80 zł – 239,60 zł – 362 zł = 2 060,60 zł

3 000 zł – 337,80 zł – 239,60 zł – 256 zł = 2 166,30 zł

Koszt całkowity zatrudnienia

3000 zł + 537,90 zł = 3537,90 zł

3000 zł + 537,90 zł = 3537,90 zł

3000 zł + 537,90 zł = 3537,90 zł

Przykład 2.

Pani Anna (31 lat) z tytułu umowy zlecenia otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 4 500 zł. Nie jest to jej jedyny tytuł ubezpieczenia, dlatego z tytułu umowy zlecenia opłaca jedynie składkę zdrowotną (schemat składek: Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu) i nie złożyła wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w 2021 roku

(przed Polskim Ładem)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia do końca czerwca 2022 roku

(Polski Ład 1.0)

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia od lipca 2022 roku

(Polski Ład 2.0)

Składka zdrowotna 9%

4 500 zł x 9% = 405 zł

4 500 zł x 9% = 405 zł

 4 500 zł x 9% = 405 zł

Składka zdrowotna do odliczenia 7,75%

4 500 zł x 7,75%% = 348,75 zł

nie uwzględnia się

 nie uwzględnia się

Koszty uzyskania przychodu 20%

4 500 zł x 20% = 900 zł

4 500 zł x 20% = 900 zł

 4 500 zł x 20% = 900 zł

Podstawa opodatkowania

4 500 zł – 900 zł = 3 600 zł → 3 600 zł

4 500 zł – 900 zł = 3 600 zł → 3 600 zł

 4 500 zł – 900 zł = 3 600 zł → 3 600 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

3 600 zł × 17% = 612 zł

3 600 zł × 17% = 612 zł

 3 600 zł × 12% = 432 zł

Podatek dochodowy

612 – 348,75 zł = 263,25 zł → 263 zł

612 zł → 612 zł

432 zł → 432 zł

Do wypłaty

4 500 zł – 405 zł – 263 zł = 3 832 zł

4 500 zł – 405 zł – 612 zł = 3 483 zł

4 500 zł – 405 zł – 432 zł = 3 663 zł

Koszt całkowity zatrudnienia

4 500 zł

4 500 zł

 4 500 zł

Przykład 3.

Pan Mariusz podpisał umowę zlecenie z firmą “OmniCar”, w ramach której raz w tygodniu świadczy im usługi kurierskie. Nie licząc współpracy z OmniCar Pan Mariusz nie jest związany umowami z innymi pracodawcami/zleceniodawcami oraz na chwilę obecną uczy się i nie ukończył jednocześnie 26 lat (schemat składek: Student lub uczeń do 26. roku życia). Umowa zlecenie określała stawkę godzinową w wysokości 20zł/h brutto. W danym miesiącu  wyjeździł 30 h w ramach realizacji postanowień umowy zlecenia. Zleceniodawca wystawiając rachunek za usługi musiał uwzględnić w wyliczeniach obowiązującą ulgę “zwolnienie z PIT dla młodych”. W związku z czym wypłata Pana Mariusza wyniosła:

wynagrodzenie brutto: 20 zł/h x 30 h = 600 zł

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w 2021 roku

(przed Polskim Ładem)

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia do końca czerwca 2022 roku

(Polski Ład 1.0)

 

Wynagrodzenie naliczone wg zasad obowiązujących w od stycznia od lipca 2022 roku

(Polski Ład 2.0)

Brutto

600 zł

600 zł

 600 zł

Netto

600 zł

600 zł

 600 zł

Koszty

600 zł

600 zł

 600 zł


Kalkulator umowy zlecenia - podsumowanie

Ustawienie odpowiedniego schematu składek podczas wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, jak i określenie czy zleceniobiorca będzie korzystał ze zwolnienia PIT, jest kluczowe dla odpowiedniego wyliczenia kwoty do wypłaty. W związku z czym warto zadbać o odpowiednie oświadczenia zleceniobiorcy, które będą podstawą dla właściwego odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz określenia zaliczki na podatek dochodowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów