0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator umowa zlecenie 2024

Wielkość tekstu:

Kalkulator umowa zlecenie 2024
%

Umowa zlecenie to jedna z bardziej popularnych form zatrudnienia, zaliczana do umów cywilnoprawnych. W określonych sytuacjach daje możliwość nieopłacania składek społecznych za zleceniobiorców, co jest sporą oszczędnością. Ponadto umowy cywilnoprawne nie generują takich dodatkowych kosztów zatrudnienia, jak wynagrodzenie za urlop czy wynagrodzenie chorobowe, jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. „Kalkulator umowa zlecenie” pozwala na obliczenie kwoty brutto netto wynagrodzenia zleceniobiorcy, ale także ze względu na całkowity koszt zatrudnienia lub wynagrodzenie określone w stawce brutto za 1 godzinę. To praktyczne narzędzie pomoże w szybkim obliczaniu potrzebnych danych.

Kalkulator umowa zlecenie 2024

Kalkulator umowa zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy zlecenia, a także wyliczyć wartość składek ZUS oraz podatku dochodowego za zleceniobiorcę oraz kwotę, którą należy wypłacić zleceniobiorcy z tytułu wykonanej umowy.

Kalkulator umowa zlecenie – wynagrodzenie brutto – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS (oraz ewentualnie PPK) w części obciążającej zleceniobiorcę, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Kalkulator umowa zlecenie – wynagrodzenie netto – to wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych, czyli to ile na rękę otrzymuje pracownik.

Kalkulator umowa zlecenie – całkowity koszt zatrudnienia – na całkowity koszt zatrudnienia składa się wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy plus składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę.

Kalkulator umowa zlecenie – brutto za 1 h – jest to stawka wynagrodzenia za jedną godzinę pracy zleceniobiorcy. Po wybraniu tej opcji należy wpisać liczbę godzin wypracowanych lub planowanych do wypracowania, aby uzyskać wyliczenia kwoty brutto i netto sumy wynagrodzenia.

Prawa autorskie - przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu pomniejszonego o składki społeczne. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów, który aktualnie wynosi 120 000 zł. Jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, w wyliczeniach zostaną zastosowane 20% koszty uzyskania przychodu.

Zryczałtowany podatek – w przypadku gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową czy za wykonaną jednostkę (również gdy umowa jest zawierana z własnym pracownikiem).

Zwolnienie z PIT – jest to ulga określająca zwolnienie z podatku dochodowego, przysługuje ono m.in.:

 • osobom do 26. roku życia. W roku 2024 limit zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł;
 • rodzicom co najmniej czwórki dzieci;
 • osobom uprawnionym do pobierania emerytury, którzy zdecydowali się zrezygnować z tego świadczenia i w dalszym ciągu są aktywni zawodowo;
 • osobom, które po trzyletnim mieszkaniu i pracy za granicą zdecydowały się na powrót do Polski na stałe;
 • osobom, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

Uwzględnienie ulgi w wynagrodzeniu zleceniobiorcy będzie skutkowało niepomniejszaniem jego wypłaty o zaliczkę na podatek dochodowy, w związku z czym dla takiej osoby koszty uzyskania przychodu będą równe 0 zł.

Próg podatkowy – dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenia jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Obecnie obowiązują dwie:

 • 12% – pierwszy próg dla dochodu w kwocie 120 000 zł;
 • 32% – drugi próg dla dochodów powyżej 120 000 zł.

Ulga podatkowa – od 2023 roku zleceniobiorcy mogą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Chęć skorzystania z zastosowania tej ulgi podatkowej należy zgłosić zleceniodawcy na formularzu PIT-2. Ulga podatkowa w 2024 roku wynosi 300 zł i może być podzielona między maksymalnie trzech płatników (czyli w maksymalnie trzech częściach). W kalkulatorze można wybrać opcje:

 • brak – nie zostanie zastosowana ulga;
 • pojedyncza – zostanie zastosowana cała kwota 300 zł;
 • podwójna – zostanie zastosowana kwota 600 zł;
 • ½ ulgi – zostanie zastosowana kwota 150 zł;
 • ⅓ ulgi – zostanie zastosowana kwota 100 zł.

Kwota ulgi bezpośrednio pomniejsza kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

Schemat składek – podleganie ubezpieczeniom w ZUS-ie jest uzależnione od posiadania statusu studenta/ucznia lub innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza). Wybór właściwego schematu składek pozwoli na prawidłowe wyliczenie składek na poszczególne ubezpieczenia:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – w tym wypadku zleceniodawca nie płaci żadnych składek za zleceniobiorcę.
 • Własny pracownik – czyli osoba, z którą mamy podpisaną umowę o pracę (jednocześnie podpisujemy z nią umowę zlecenie). W takiej sytuacji należy opłacać wszystkie składki społeczne oraz składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – zleceniodawca ma obowiązek opłacania za zleceniobiorcę wyłącznie składki zdrowotnej.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę wszystkie składki społeczne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe) oraz składkę zdrowotną.
 • Osoba bez innego zatrudnienia – za takiego zleceniobiorcę należy opłacać wszystkie składki społeczne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe) oraz składkę zdrowotną.
 • Emeryt lub rencista – gdy umowa zlecenie to jedyny tytuł do ubezpieczenia, zleceniodawca będzie musiał obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym przypadku zleceniodawca jest zwolniony z konieczności opłacania składek na FP i FGŚP, jeżeli zleceniobiorca-kobieta ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca-mężczyzna ukończył 60 lat.
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie – zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.
 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia – wówczas za zleceniobiorcę należy opłacić wszystkie składki społeczne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe) oraz składkę zdrowotną.

Przy zatrudnieniu osoby na umowę zlecenie trzeba pamiętać o zgłoszeniu go do ubezpieczenia na odpowiednich deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Gdy umowa zostanie rozwiązana, należy takiego zleceniobiorcę wyrejestrować na druku ZUS ZWUA.

Fundusz Pracy – składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki (zawiera w sobie jednocześnie składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45%). Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W niektórych wypadkach zleceniodawca nie musi płacić tej składki, np. gdy suma przychodów zleceniobiorcy ze wszystkich źródeł objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – jest składką, która ma na celu ochronę zleceniobiorców przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdyby zleceniodawca stał się niewypłacalny i wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Stawka wypadkowegostawka ubezpieczenia wypadkowego dla płatników zatrudniających do 9 osób wynosi 1,67%, natomiast w podmiotach większych wysokość stawki ustalana jest indywidualnie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – zleceniobiorcy, którzy opłacają składki społeczne, mogą przystąpić do PPK:

 • PPK zleceniobiorca – zleceniobiorca, który przystapił do PPK, co miesiąc przeznacza na PPK 2% swojego wynagrodzenia. Może także zadeklarować finansowanie wpłaty dodatkowej – w wysokości do 2% wynagrodzenia. Jednak osoba, która uzyskuje pensję nieprzekraczającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, ma możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% pensji (minimalnie 0,5% a maksymalnie łącznie 4%);

 • PPK zleceniodawca – jeżeli zleceniobiorca przystąpi do PPK, zleceniodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy. Może także zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%).

Jak działa kalkulator umowa zlecenie brutto netto 2024?

Kalkulator umowa zlecenie pozwala na wyliczenie całościowego kosztu wynikającego z zawarcia umowy, który pokrywa zleceniodawca. Nasz kalkulator wynagrodzeń wyliczy kwotę brutto i netto z wynagrodzenia, składki społeczne, wyszczególni sumę podstawy opodatkowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Po wprowadzeniu kwoty brutto i uzupełnieniu interesujących nas informacji, takich jak np. próg podatkowy, podatek, prawa autorskie, i wybraniu odpowiedniego schematu składek, kalkulator dokładnie wyliczy płacę netto oraz całkowity koszt zleceniodawcy.

Obliczanie wynagrodzenia zleceniodawców jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Wyliczenie można pobierać w formie *xls, dzięki czemu będzie można je przeanalizować, edytować i w wygodny sposób wydrukować.

W tabeli znajduje się wyszczególnienie kosztów, jakie ponosi zleceniodawca, jak i kwota „na rękę”, jaką otrzyma zleceniobiorca. Dokładne wyliczenie każdego elementu wynagrodzenia można przeanalizować, rozwijając jej składowe poprzez kliknięcie na strzałkę.

Kalkulator umowa zlecenie 2024 a ubezpieczenia i podatki za zleceniobiorcę

Kalkulator umowa zlecenie oblicza wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W celu wyliczenia wynagrodzenia netto stosuje się poniższy schemat:

kwota brutto – składki społeczne – składka zdrowotna – zaliczka na podatek (ewentualnie – PPK pracownika) = wynagrodzenie netto.

Umowa zlecenie – składki ZUS 2024

Co do zasady wszystkie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu oskładkowaniu składami społecznymi i składką zdrowotną. Dla zleceniobiorców dowolna jest tylko składka chorobowa. Składki ZUS finansowane są zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę. Stawki ubezpieczeń oraz źródło finansowania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Wysokość składek finansowanych przez zleceniobiorcę

Wysokość składek finansowanych przez zleceniodawcę

Emerytalne

9,76 %

9,76%

Rentowe

1,5%

6,5%

Chorobowe (dobrowolne)

2,45 %

Wypadkowe

1,67%

Fundusz Pracy

2,45%

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,1%

Zdrowotne

9%

Podstawę składek społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe FP, FGŚP) stanowi wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy. Natomiast podstawę składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o wyżej wymienione składki społeczne.

Umowa zlecenie a podatek dochodowy 2024

Oprócz składek ZUS kwota wynagrodzenia zawiera także zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawę zaliczki na podatek stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. Jak już zostało wspomniane, do umów zleceń stosuje się 20% KUP lub 50% w przypadku kosztów autorskich.

Zaliczka na podatek ustalana jest według skali 12% do kwoty 120 000 zł dochodu osiągniętego w trakcie roku. Po jej przekroczeniu należy zastosować drugi próg podatkowy w wysokości 32% podstawy.

Od 2023 roku kwota zaliczki na podatek może zostać pomniejszona dzięki zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta wynosi 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie). Może ona zostać zastosowana w całości bądź 1/24 części (150 zł) lub 1/36 części (100 zł).

Kalkulator umowa zlecenie 2024 – przykłady wyliczeń wynagrodzenia brutto netto

Przykład 1.

Pan Karol (40 lat) z tytułu umowy zlecenia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Jest to jego jedyny tytuł ubezpieczenia i nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (schemat składek: Osoba bez innego zatrudnienia), nie jest uczestnikiem PPK. Nie złożył wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek oraz wniosku o zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek.

Obliczenie składek od wynagrodzenia finansowanych przez zleceniobiorcę wygląda następująco:

Suma składek na ubezpieczenia społeczne 337,80 zł, w tym:

 • emerytalna: 3 000 zł × 9,76% = 292,80 zł
 • rentowa: 3 000 zł × 1,5% = 45,00 zł
 • Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3 000 zł – 337,80 zł = 2 662,20 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2 662,20 zł × 9% = 239,60 zł
 • składka zdrowotna do odliczenia: 2 662,20 zł × 7,75% = 206,32 zł

Składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę:

Suma składek na ubezpieczenia społeczne 537,90 zł, w tym:

 • składka emerytalna: 3 000 zł x 9,76% = 292,80 zł
 • składka rentowa: 3 000 zł x 6,5% = 195,00 zł
 • składka wypadkowa: 3 000 zł x 1,67% = 50,10 zł

Przykład 2.

Pani Anna (31 lat) z tytułu umowy zlecenia otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 4500 zł. Nie jest to jej jedyny tytuł ubezpieczenia, dlatego z tytułu umowy zlecenia opłaca wyłącznie składkę zdrowotną (schemat składek: Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu) i nie złożyła wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek. Natomiast od 2024 roku złożyła PIT-2 z uwzględnieniem 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł).

Wynagrodzenie brutto: 4 500 zł

Składka zdrowotna: 4 500 zł x 9% = 405 zł

Koszty uzyskania przychodu: 4 500 zł x 20% = 900 zł

Podstawa opodatkowania: 4 500 zł – 900 zł = 3 600 zł

Zaliczka na podatek: 3 600 zł x 12% – 150 zł = 282 zł

Wynagrodzenie netto: 4 500 zł – 405 zł – 282 zł = 3 813 zł

Przykład 3.

Pan Mariusz podpisał umowę zlecenie z firmą „OmniCar”, w ramach której raz w tygodniu świadczy jej usługi kurierskie. Nie licząc współpracy z OmniCar, nie jest związany umowami z innymi pracodawcami/zleceniodawcami oraz na chwilę obecną uczy się i nie ukończył jednocześnie 26 lat (schemat składek: Student lub uczeń do 26. roku życia). Umowa zlecenie określała stawkę godzinową w wysokości 30zł/h brutto. W danym miesiącu pan Mariusz wyjeździł 20 h w ramach realizacji postanowień umowy zlecenia. Zleceniodawca, wystawiając rachunek za usługi, musiał uwzględnić w wyliczeniach obowiązującą ulgę „zwolnienie z PIT dla młodych”. W związku z tym wypłata pana Mariusza wyniosła:

wynagrodzenie brutto: 30 zł/h x 20 h = 600 zł i jest to jednocześnie kwota netto (na rękę), a także całkowity koszt zatrudnienia.

Kalkulator wynagrodzeń a wynagrodzenie minimalne umowy zlecenia 2024

Przepisy określające umowę zlecenie ustalają wynagrodzenie minimalne, a dokładnie minimalną stawkę godzinową, którą są wynagradzani zleceniobiorcy. Obejmują one umowy o wykonywanie zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej. Natomiast przepisy nie dotyczą:

 • osób, które same decydują o miejscu i czasie pracy i otrzymują wynagrodzenie prowizyjne;
 • umów opiekuńczych;
 • prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • opieki nad dzieckiem w ramach pieczy zastępczej;
 • opieki nad dziećmi w trakcie wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu zależy od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W 2024 roku wysokość stawki godzinowej zmieni się dwukrotnie (tak jak wynagrodzenie minimalne). W okresie od stycznia do czerwca stawka minimalna wynosi 27,70 zł/godz., a od lipca do grudnia – 28,10 zł/godz.

W celu potwierdzenia zachowania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorca wraz z rachunkiem powinien wykazać w dowolny sposób (np. przez oświadczenie) liczbę wypracowanych godzin w danym miesiącu. Suma wynagrodzenia brutto podzielona przez liczbę wypracowanych godzin nie może być niższa niż wyżej określone stawki godzinowe.

Zleceniodawca musi także pamiętać o tym, że jeśli umowa zlecenie zawarta została na okres dłuższy niż jeden miesiąc, to istnieje obowiązek wypłacania wynagrodzenia zleceniodawcy przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli umowa zawarta jest na okres nieprzekraczający miesiąca – przepis ten nie obowiązuje.

Kalkulator umowa zlecenie 2024 – podsumowanie

Ustawienie odpowiedniego schematu składek podczas wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, jak i określenie, czy zleceniobiorca będzie korzystał ze zwolnienia PIT, jest kluczowe dla odpowiedniego wyliczenia kwoty do wypłaty. W związku z tym warto zadbać o odpowiednie oświadczenia zleceniobiorcy, które będą podstawą dla właściwego odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz określenia zaliczki na podatek dochodowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów