Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator umowa zlecenie

%

Zobacz koniecznie!
Według jakich zasad należy sporządzać i rozliczać umowy zlecenie w 2018 roku.

Kalkulator umów zlecenie pozwoli w prosty sposób wyliczyć składniki które składają się na kwotę umowy zlecenie brutto. W umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę. Za osobę zatrudnioną na umowie zlecenie pracodawca musi odprowadzać składki ZUS i podatek. Wybierz właściwy schemat składek i wylicz składki na poszczególne ubezpieczenia. Sprawdź, jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, zatrudniając pracownika na umowę zlecenie. Zobacz, jak łatwo i szybko możesz wyliczyć kwotę netto - użyj kalkulator umowa zlecenie

Kalkulator umowa zlecenie

Ważne! 
Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosić 13,70 zł brutto za godzinę.

Kalkulator umowa zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy zlecenie, a także wyliczyć wartość składek ZUS oraz podatku dochodowego za zleceniobiorcę oraz kwotę, którą należy wypłacić zleceniobiorcy z tytułu wykonanej umowy.

kalkulator umowa zlecenie - wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

kalkulator umowa zlecenie - wynagrodzenie netto - to wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Prawa autorskie: przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów, który aktualnie w 2018 roku wynosi 85 528 zł.

Próg podatkowy: dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki: 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg.

kalkulator umowy zlecenia - zryczałtowany podatek: w przypadku gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową czy za wykonaną jednostkę (również gdy umowa jest zawierana z własnym pracownikiem).

Schemat składek: podleganie ubezpieczeniom w ZUS jest uzależnione od posiadania statusu studenta/ucznia lub od posiadania innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza). Wybór właściwego schematu składek pozwoli na prawidłowe wyliczenie składek na poszczególne ubezpieczenia.

Fundusz Pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

 • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

 • co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.

Kalkulator umowa zlecenie - Poradnik przedsiębiorcy

 

W niektórych wypadkach zleceniodawca nie musi płacić tej składki, np. gdy suma przychodów zleceniobiorcy ze wszystkich źródeł objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - jest składką, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdyby pracodawca stał się niewypłacalny i  wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Ważne!
Jeżeli umowa zlecenie trwa dłużej niż jeden miesiąc, to należy wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu.

Jak działa kalkulator umów zleceń?

Kalkulator umów zlecenie pozwala na wyliczenie całościowego kosztu wynikającego z zawarcia umowy, który pokrywa zleceniodawca. Nasz kalkulator wyliczy kwotę brutto i netto z wynagrodzenia, składki społeczne, wyszczególni sumę podstawy opodatkowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Po wprowadzeniu kwoty brutto i uzupełnieniu interesujących nas informacji, jak np. próg podatkowy, podatek, prawa autorskie i wybraniu odpowiedniego schematu składek, kalkulator dokładnie wyliczy płacę netto oraz całkowity koszt pracodawcy.

Poniżej tabela przedstawia szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenie, poprzez kliknięcie na strzałkę można zobaczyć dokładne wyniki poszczególnych pozycji - zarówno tych leżących po stronie pracownika, jak i pracodawcy. 

Ważne!
Przy zatrudnieniu pracownika na umowę zlecenie należy pamiętać o zgłoszeniu go do ubezpieczenia na odpowiednich deklaracjach zgłoszeniowych, gdy umowa zostanie rozwiązana, należy takiego zleceniobiorcę wyrejestrować na druku ZWUA.

Kalkulator umowa zlecenie - składki ZUS i ich wpływ na wynagrodzenie

kalkulator umowa zlecenie przewidziano kilka schematów opłacania składek z tytułu umowy zlecenie:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia - w tym wypadku pracodawca nie opłaca składek.

 • Własny pracownik - czyli osoba, z którą podpisana jest już umowa o pracę. W takiej sytuacji należy opłacić wszystkie składki.

Umowa zlecenie składki ZUS - przykłady

Przykład 1.

Osoba pracuje na umowie zlecenie w firmie A w okresie od 1 do 31 września 2017 r. Jednocześnie pracuje w firmie A na umowę o pracę od 1 kwietnia 2016 r. Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia. Płatnik składek powinien zgłosić taką osobę do obowiązkowych ubezpieczeń od 1 kwietnia 2016 r. z tytułu zawartej umowy o pracę. Z tytułu umowy zlecenia nie zgłasza tej osoby do ubezpieczeń. Powinien tylko dodać przychód uzyskany z umowy zlecenia do przychodu z umowy o pracę. Aby obliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, powinien ustawić schemat: Własny pracownik.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu - zleceniodawca ma obowiązek opłacania za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego - zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

Przykład 2.

Osoba pracuje na umowie o pracę w firmie A od 1 lutego 2016 r. i nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia ZUS z tego tytułu wynosi 500 zł. Dodatkowo osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia z firmą B i C:

 • z płatnikiem B - od 1 lutego 2017 r.

 • z płatnikiem C - od 10 lutego 2017 r.

W lutym 2017 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem B osoba ta osiągnęła przychód w wysokości 900 zł, a z tytułu umowy zawartej z płatnikiem C –1800 zł. W lutym 2017 r. obowiązkowo podlega ona ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę oraz z tytułów obu umów zlecenia (suma podstaw wymiaru składek z tytułu umowy o pracę i pierwszej umowy zlecenia nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia).

 • Osoba bez innego zatrudnienia - za takiego zleceniobiorcę należy opłacać  wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Emeryt lub rencista - gdy umowa zlecenie to jedyny tytuł do ubezpieczenia, to w takim przypadku pracodawca będzie musiał obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym przypadku zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, jeżeli zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie - zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia -  wówczas za zleceniobiorcę należy opłacić składki wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

Kalkulator umowy zlecenia - podsumowanie

Ustawienie odpowiedniego schematu składek podczas wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia jest kluczowe dla odpowiedniego wyliczenia kwoty na rachunku do wypłaty dla zleceniobiorcy, dlatego warto zadbać o odpowiednie oświadczenie zleceniobiorcy, które będzie podstawą dla właściwego odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.