0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa konsorcjum - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Treść umowy konsorcjum wyznaczają zasady swobodnego kształtowania umów, dlatego należy ona do grupy umów nienazwanych. Granice kontraktu wyznacza natomiast Kodeks cywilny.

Konsorcjum - definicja

Konsorcjum jest strukturą zrzeszającą podmioty gospodarcze na określony czas w celu realizacji ustalonego przedsięwzięcia gospodarczego. Umowa jest więc porozumieniem przedsiębiorców, którzy nie mogą lub nie są w stanie sami wykonać wspomnianego zlecenia. Dzięki konsorcjum, przedsiębiorstwa, kumulując wspólne potencjały, są w stanie podzielić zadania między sobą i w wyznaczonym czasie osiągnąć planowany rezultat.

Moment zawarcia umowy konsorcjum

Umowa konsorcjum najczęściej zawierana jest przez przedsiębiorstwa w chwili ogłoszenia przetargów publicznych. Warto zaznaczyć, że jest to wyjątkowa sytuacja - w obrocie gospodarczym te same podmioty rywalizują ze sobą o klientów. Jednak w tej sytuacji łączą siły, aby osiągnąć wspólny cel, którym jest kontrakt w przetargu.

Umowa konsorcjum a kwestia prawa konkurencji

W przypadku umowy konsorcjum podmioty gospodarcze muszą przestrzegać określonych zasad, aby ich współdziałanie nie zostało odebrane jako  na przykład zmowę przetargową.

  1. Należy dokonać  wstępnej analizy, dotyczącej tego, czy współdziałanie w ramach konsorcjum było dla danych podmiotów konieczne. Dodatkowo bierze się pod uwagę, czy stworzona kooperacja podmiotów nie jest związana z eliminacją potencjalnej konkurencji ze strony innych przedsiębiorców.

  2. Badana jest zasadność zawarcia umowykonsorcjum pod względem określonych korzyści gospodarczych. Sprawdzane więc jest, czy działanie kooperatywy:

  • ma wpływ na polepszenie produkcji, rozwoju technologicznego albo gospodarczego,

  • nie eliminuje działalności konkurencji,

  • zapewnia nabywcom albo użytkownikom wartość dodaną,

  • jest warunkiem sine qua non (koniecznym i niezbędnym) do osiągnięcia korzyści.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów  

Art. 6 ust. 1 Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:

1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;

2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;

3) podziale rynków zbytu lub zakupu;

4) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;

5) uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

6) ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;

7) uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

Aby uniknąć w przyszłości przykrych nieporozumień prawnych, każda forma kooperacji, składającej się z przynajmniej dwóch przedsiębiorstw, powinna zostać poddana wnikliwej ocenie.

Umowa konsorcjum - elementy

1. Strony umowy

Stronami umowy są partnerzy (przedsiębiorcy).

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest zawiązanie konsorcjum.

3. Cel konsorcjum

Celem umowy jest wspólna kooperacja przedsiębiorstw, zwieńczona realizacją dużego przedsięwzięcia gospodarczego.

4. Przedmiot działalności konsorcjum

5. Określenie zakresu reprezentacji oraz odpowiedzialności

6. Określenie podziału zysków i udziale w stratach

7. Inne postanowienia

8. Podpisy stron umowy.

Do pobrania:

Umowa konsorcjum - wzór z omówieniem.pdf
Umowa konsorcjum - wzór z omówieniem.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów