Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze

Ugoda i mediacja zamiast postępowania sądowego

Ugoda jako rozwiązanie konfliktu stron Najpopularniejszą metodą rozwiązywania konfliktu oraz dochodzenia roszczeń przez strony jest postępowanie sądowe. Jednak istnieją też mniej radykalne sposoby zakończenia sporu. Należą do nich ugoda oraz mediacja. Dowiedz się, czy są one korzystne! czytaj dalej

Powództwo przeciwegzekucyjne - jakie są rodzaje?

Powództwo przeciwegzekucyjne - rodzaje Kiedy egzekucja przeciw dłużnikowi zostanie dokonana niezgodnie z prawem, dłużnik bądź osoba trzecia, która została poszkodowana w postępowaniu egzekucyjnym, może chronić swoje interesy. Szansę taką daje powództwo przeciwegzekucyjne. Jakie są rodzaje? czytaj dalej

Absolutorium w prawie publicznym i prywatnym

Absolutorium budżetowe - zasady przyznawania Udzielenie absolutorium jest to niejako potwierdzenie prawidłowości działania finansowego w określonym czasie przez organ wykonawczy, czyli zarząd bądź rząd. Jak wygląda proces udzielania absolutorium? Sprawdź jakie są skutki podjęcia takiej uchwały. czytaj dalej

Przymusowe rozwiązanie spółki, czyli kiedy sąd wkracza w sprawy spółki

Rozwiązanie spółki - kiedy następuje? Podstawowym założeniem działalności każdej spółki jest dobra współpraca. Ale czy w wyjątkowych przypadkach wspólnik może wystąpić z żądaniem rozwiązania spółki? W jakich sytuacjach możliwe jest przymusowe rozwiązanie spółki przez sąd? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub skazanie

Niesłuszne aresztowanie - czy można dostać odszkodowanie? Przedsiębiorco! Zostałeś mylnie zatrzymany bądź skazany? Dotknęło Cię niesłuszne aresztowanie? Możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem! W artykule prezentujemy kiedy przysługuje Ci takie prawo i w jaki sposób możliwe jest otrzymanie odszkodowania. czytaj dalej

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Zbieg egzekucji - co zrobić? Czasami dochodzi do sytuacji, w której kilku wierzycieli może prowadzić egzekucję wobec tego samego dłużnika. Co zrobić, gdy wystąpi zbieg egzekucji kilku organów administracji? Dowiedz się, który z nich powinien podejmować dalsze działania egzekucyjne. czytaj dalej

Jak wypełnić formularz pozwu? – praktyczny wzór

Formularz pozwu - jak wypełnić? Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca zmuszony jest dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. Ustawodawca może wymagać, aby pozew został wniesiony na urzędowym formularzu. Sprawdź w jaki sposób prawidłowo wypełnić formularz pozwu! czytaj dalej

Zastaw na rzeczach ruchomych w prawie cywilnym

Zastaw - regulacje w prawie cywilnym Zastaw to jedna z opcji, która ułatwia wierzycielowi uzyskanie przysługującego mu świadczenia. W jaki sposób zastaw jest ustanawiany? Jakie regulacje w tej kwestii wprowadza prawo cywilne? Co może być przedmiotem zastawu? Wyjaśniamy w artykule! czytaj dalej

Kara umowna - czy może zostać zmniejszona z powodu rażącego wygórowania?

Kara umowna - czy jest możliwe jej zmniejszenie? Strona umowy może w niej zastrzec, że w przypadku niewykonania zobowiązania niepieniężnego, naprawienie szkody nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty . Jak wysoka może być kara umowna? Czym jest miarkowanie kary umownej i kiedy można je stosować? czytaj dalej

Czy promocja zgodna z prawem jest możliwa?

Promocja zgodna z prawem - kiedy występuje? Aby zwiększyć popularność danego produktu, a co za tym idzie zwiększyć zyski, sprzedawcy organizują wyprzedaże lub „atrakcyjne obniżki cen”. Takie akcje nazywamy promocją. Jakie warunki musi spełniać promocja zgodna z prawem? Jak długo może trwać? czytaj dalej

Postępowanie sanacyjne - czy chroni majątek dłużnika przed upadłością?

Postępowanie sanacyjne - co warto wiedzieć? Postępowanie sanacyjne to jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Wszczyna się je w celu poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Jakie są skutki otwarcia postępowania sanacyjnego? W jaki sposób można je rozpocząć? Odpowiedzi szukaj w artykule! czytaj dalej

Zniesławienie – kiedy możemy dochodzić odpowiedzialności sprawcy na drodze karnej?

Zniesławienie - z czym się wiąże? Zniesławienie – dowiedz się, jakie są jego przesłanki, co rozumieć przez pojęcie opinii publicznej, kiedy do zniesławienia dochodzi za pomocą środków masowego przekazu, a także w jakich sytuacjach bezprawność zniesławienia zostanie wyłączona. czytaj dalej

Milczące przyjęcie oferty - kiedy jest dopuszczalne?

Milczące przyjęcie oferty - jak wygląda? Milczące przyjęcie oferty według Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę oraz gdy taka forma dopuszczalna jest przez konkretny przepis ustawowy. Sprawdź czym charakteryzuje się milcząca akceptacja oferty! czytaj dalej

Zastrzeżenie warunku w treści umowy - na czym polega?

Zastrzeżenie warunku w czynności prawnej - kiedy występuje? W momencie dokonania czynności prawnej, strony umowy mogą uzależnić jej powstanie od zdarzenie przyszłego bądź niepewnego. Jaką formę może przyjąć zastrzeżenie warunku w treści umowy? Sprawdź w naszym artykule jakie wyróżnia się rodzaje warunków. czytaj dalej

Zniesienie współwłasności a zbycie udziałów – co lepsze?

Zniesienie współwłasności - na czym polega? Własność określonej rzeczy ruchomej bądź nieruchomości może przysługiwać niepodzielnie więcej niż jednaj osobie. W jaki sposób dokonuje się zniesienia współwłasności? Czy zbycie udziałów może być lepszym wyjściem niż zniesienie współwłasności? czytaj dalej

Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę w momencie podpisania?

Umowa kredytowa -  co jest ważne? Umowa kredytowa jest jednym z najważniejszych dokumentów jaki niektórym przyjdzie podpisać. Z tego względu powinniśmy być pewni tego co jest w niej zawarte. Na jakie jej elementy należy szczególnie zwrócić uwagę? Co jest najważniejsze? Sprawdź! czytaj dalej

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki - kiedy występuje?

Odpowiedzialność prokurenta - jakie zasady? Prokurenta powołać może przedsiębiorca, który jest wpisany do KRS lub CEIDG. Czym dokładnie zajmuje się prokurent i jakie jest zakres jego obowiązków? Jaka kształtuje się odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki? Sprawdź w naszym artykule! czytaj dalej

Służebność – kiedy, jak i w jakim celu się ją ustanawia?

Służebność - jakie wyróżnia się rodzaje? Celem zwiększenia możliwości eksploatowania innej nieruchomości ustanawia się na niej służebność. Wyróżnia się kilka różnych rodzajów służebności, takich jak gruntową, osobistą oraz przesyłu. Sprawdź w naszym artykule czym się charakteryzują! czytaj dalej

Na czym polega i kogo dotyczy egzekucja administracyjna?

Egzekucja administracyjna - kiedy występuje? Organy administracyjne w celu wyegzekwowania należności mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne. Z czym wiąże się egzekucja administracyjna i kiedy może do niej dojść? Jaki organ jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji? czytaj dalej

Powództwo przeciwegzekucyjne - czym jest?

Powództwo przeciwegzekucyjne - jakie są rodzaje? Co zrobić w momencie, gdy wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika nie jest według dłużnika słuszne? Czym charakteryzuje się powództwo przeciwegzekucyjne i jakie są jego rodzaje? Kto może z takim powództwem wystąpić? Sprawdź w artykule! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy możliwa jest zapłata za fakturę z prywatnego konta, gdy posiadam rachunek firmowy z którego dokonuje płatności?
Zobacz odpowiedź eksperta