Poradnik Przedsiębiorcy

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających Serwis internetowy pt. „Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zawiera informacje o treściach zamieszczanych w obrębie Serwisu, a także o usługach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. 

 

Serwis internetowy pt. „Poradnik Przedsiębiorcy” prowadzony jest przez spółkę pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł.

e-mail: biuro@winswydawnictwo.pl 

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Serwis – Serwis internetowy pt. „Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony przez Wydawcę pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/.

 3. Wydawca – spółka pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł.

 4. Użytkownik Serwisu – każdy podmiot odwiedzający Serwis.

 

§ 3 TREŚCI 

 1. W obrębie Serwisu zamieszczane są treści dotyczące przede wszystkim kwestii prawnych i podatkowych, które mogą być dla Użytkowników Serwisu przydatne przy prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

 2. Wydawca posiada tytuł prawny do treści zamieszczanych w obrębie Serwisu. Powielanie i udostępnianie rzeczonych treści bez powołania się na ich źródło (Serwis), ewentualnie z podaniem źródła nieprawdziwego, jest zabronione.

 3. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu nie stanowią porady prawnej.   

 

§ 4 USŁUGI  

 1. Za pośrednictwem Serwisu mogą być oferowane usługi. Dostawcą usług może być Wydawca lub inny podmiot. 

 2. Do podstawowych usług oferowanych w obrębie Serwisu należą:

 1. sklep internetowy – usługa oferowana przez Wydawcę i udostępniona w obrębie Serwisu. Dzięki niej Użytkownicy Serwisu mogą zakładać konta w Serwisie i nabywać produkty lub usługi oferowane w sklepie. Usługa pt. sklep internetowy posiada swój odrębny regulamin.

 2. porady online – usługa, dzięki której Użytkownicy Serwisu mogą zadawać pytania z określonych dziedzin i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Usługa oferowana jest za pośrednictwem widgetu wyświetlanego w obrębie Serwisu. Dostawcą widgetu jest spółka pod firmą Web INnovative Software sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000342082). Wydawca jedynie udostępnia widget w Serwisie. Wydawca nie zbiera oraz nie przetwarza danych osób korzystających z usługi pt. porady online. Usługa pt. porady online posiada swój odrębny regulamin. 

 

§ 5 DANE OSOBOWE  

 1. Wydawca nie zbiera, ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników Serwisu. 

 2. Wydawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu tylko w przypadku świadczenia na ich rzecz konkretnych usług, które wymagają zaakceptowania przez Użytkowników Serwisu odrębnych regulaminów oraz udzielenia odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 6 PLIKI COOKIES  

 1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies (tzw. ciasteczka).

 2. Polityka cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona w Serwisie.

 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Wydawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Wydawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie.

 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownicy Serwisu mogą kierować na adres poczty elektronicznej:  biuro@winswydawnictwo.pl

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021 r.