0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających Serwis internetowy pt. „Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Serwis internetowy pt. „Poradnik Przedsiębiorcy” prowadzony jest przez spółkę pod firmą Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342082, NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy: 1.260.000 zł, e-mail: redakcja@wins.pl.  

§ 2. DEFINICJE

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

 2. Serwis – Serwis internetowy pt. „Poradnik Przedsiębiorcy”, prowadzony przez Wydawcę pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/.

 3. Wydawca – spółka pod firmą Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-166), ul. Bierutowska 51-317, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342082,  NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy kapitał zakładowy: 1.260.000 zł.

 4. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Serwis, w tym korzystająca z Usług Elektronicznych.

 5. Usługi Elektroniczne – usługi elektroniczne świadczone przez Wydawcę lub inny podmiot w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. REGULAMIN

 1. Regulamin zawiera w szczególności:

       a) zasady korzystania z Serwisu, 

       b) informacje o treściach zamieszczanych w obrębie Serwisu,

       c) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie,

       d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

       e) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

           - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

           - zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

       f) prawa i obowiązki Strony

       g) zasady odpowiedzialności Wydawcy,

       h) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Wydawca świadczy usług zgodnie z Regulaminem.

 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Użytkownik jest zobowiązany  do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy z Wydawcą oraz rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych. 

 4. Korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania w pełni z usług świadczonych w Serwisie  jest korzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 2. Wydawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do korzystania z Serwisu pokrywa Użytkownik na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami ww. usług.

 3. Wydawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i zawarcie oraz realizacja umów o korzystanie z Usług Elektronicznych, w tym korzystanie z Serwisu, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych  Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE  

 1. Za pośrednictwem Serwisu Wydawca mogą być oferowane następujące Usługi Elektroniczne:

       a) formularz kontaktowy,

       b) treści publikowane w Serwisie, w tym wzory dokumentów i umów,

       c) sklep internetowy,

       d) newsletter

       e) porady online,

       f) kalkulatory.

 1. Dostawcą Usług Elektroniczny może być Wydawca lub inny podmiot wskazany zgodnie z Regulaminem. 

 2. Usługi elektroniczne w ramach Serwisu są świadczone  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę na żądanie Użytkownika.

 3. Miejscem świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że inaczej wskazano w treści Regulaminu.

 5. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 

§ 6. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Wydawca umożliwia Użytkownikowi w ramach Serwisu kontakt z Wydawcą za pomocą formularza kontaktowego. Za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik może zgłosić Wydawcy chęć nawiązania współpracy redakcyjnej lub skontaktować się z Wydawcą w innej sprawie według uznania Użytkownika.

 2. Formularz kontaktowy jest aktywowany po kliknięciu w Serwisie banneru „Zostań ekspertem Poradnika Przedsiębiorcy” albo za pomocą przycisku „Napisz do redakcji” widocznego w stopce Serwisu.

 3. Umowa świadczenie usług korzystania z formularza kontaktowego zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu i przesłania go do Wydawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego. 

 4. W formularzu Użytkownik podaje następujące dane: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) treść wiadomości.

 5. Akceptacja regulaminu Serwisu i polityki prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody umieszczonej pod formularzem, jest obowiązkowa i niezbędna do korzystania z Usługi Elektronicznej. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia korzystanie z Usługi Elektronicznej. 

 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania informacji za pośrednictwem formularza do Wydawcy. 

 7. Przesłanie przez Użytkownika do Wydawcy formularza kontaktowego nie jest równoznaczne z nawiązaniem współpracy redakcyjnej między Wydawcą a Użytkownikiem. Współpraca zostanie nawiązana na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Stronami.

 

§ 7. TREŚCI PUBLIKOWANE W SERWISIE

 1. W Serwisie zamieszczane są treści, w tym treści dotyczące kwestii prawnych i podatkowych, które mogą być przydatne dla Użytkowników przy prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową, pod którą jest dostępny Serwis i trwa do czasu zamknięcia przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści w Serwisie, poprzez wyłączenie przeglądarki, w której wyświetlany jest Serwis.

 3. W przypadku treści w postaci wzorów umów i dokumentów, umowa o świadczenie usługi nie ma charakteru ciągłego i zostaje uznana za wykonaną z chwilą pobrania przez Użytkownika danego wzoru. 

 4. W ramach Serwisu Usługodawca może dostarczać treści informacyjne „do pobrania” samodzielnie i na żądanie Użytkownika, w tym zawierające materiały reklamowe, a także zawierające przekierowania do zewnętrznych serwisów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane w zewnętrznych serwisach, zaś Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do postanowień regulaminów danego serwisu.

 

§ 8. ARTYKUŁY SPONSOROWANE 

      1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu mogą być tzw. artykułami sponsorowanymi.

      2. Treści sponsorowane  opatrzone są adnotacją  „Artykuł sponsorowany”.

      3. Zasady i warunki zamawiania i publikowania artykułów sponsorowanych regulują „Warunki współpracy reklamowej i publikacji artykułów sponsorowanych”.

      4. Wydawca nie jest zobowiązany do weryfikowania treści sponsorowanych i nie odpowiada za nie. Podmioty zewnętrzne dostarczające tego rodzaju treści ponoszą za nie pełną odpowiedzialność (w szczególności
          może być to odpowiedzialność za naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich, stosowanie nieuczciwej reklamy itp.).    

 

 § 9. SKLEP INTERNETOWY

 1. W ramach Serwisu Wydawca prowadzi sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl.

 2. Celem usługi jest umożliwienie Użytkownikom rejestracji konta w Sklepie, a także przeglądanie produktów lub usług oferowanych w sklepie, jak i ich nabycie (zawarcie umowy sprzedaży).

 3. Usługa pt. sklep internetowy posiada swój odrębny regulamin, dostępny pod adresem: https://sklep.poradnikprzedsiebiorcy.pl/regulamin-sklepu,  który reguluje w szczególności zasady świadczenia usług w sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży, warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu i produktów/usług, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania reklamacji i przebieg postępowania reklamacyjnego oraz zasady odpowiedzialności.

 

§ 10. PORADY ONLINE

 1. W ramach Serwisu  Użytkownicy Serwisu mogą zadawać pytania z określonych dziedzin i uzyskiwać na nie odpowiedzi. 

 2. Usługa Elektroniczna umożliwiająca zadawanie pytań oferowana jest za pośrednictwem widgetu wyświetlanego w obrębie Serwisu. 

 3. Dostawcą widgetu umożliwiającego zadawanie pytań jest Wydawca, tj. Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59. 

 4. Podmiotem świadczącym usługi w postaci udzielania odpowiedzi jest BZ Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie Mazowieckim (36-060), ul. Lotniskowa 3, KRS 0000342082.

 5. Usługa Elektroniczna porad online posiada swój odrębny regulamin, dostępny pod adresem: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/regulamin-porady-online, który reguluje w szczególności podmiot odpowiedzialny za świadczenie usług, zasady świadczenia usługi porad online, zasady zawierania umowy o świadczenie usługi, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania reklamacji i przebieg postępowania reklamacyjnego oraz zasady odpowiedzialności.

 

 § 11. NEWSLETTER

 1. W ramach usługi newslettera Wydawca dostarcza Użytkownikowi zamówione informacje, w tym informacje handlowe, w postaci wiadomości e-mail wysyłanych drogą elektroniczną, dotyczącą

 2. Korzystanie z newslettera wymaga podania aktywnego adresu poczty elektronicznej, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” lub tożsamy Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania newslettera obejmującego informacje handlowe, zgodnie z Polityką Prywatności

 4. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłany zostanie link potwierdzający chęć zapisu do newslettera. Kliknięcie linku potwierdzającego subskrypcję jest niezbędne do wpisania Użytkownika na listę subskrybentów newslettera.

 5. Usługa Elektroniczna newslettera świadczona jest nieodpłatnie od momentu  potwierdzenia zapisu do newslettera zgodnie z ust. 4 powyżej, przez czas nieoznaczony.

 6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej newslettera (zrezygnować z newslettera) poprzez kliknięcie opcji „Wypisz mnie” lub tożsamej dostępnej w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez Wydawcę w ramach newslettera albo poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Wydawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@wins.pl lub pisemnie na adres Wydawcy: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław.

 

 § 12. KALKULATORY

 1. Wydawca umożliwia Użytkownikom w ramach Serwisu korzystanie z kalkulatorów.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej korzystania z kalkulatorów zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z formularza danego kalkulatora, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól formularza i kliknięcie przycisku „Wylicz” lub tożsamego. 

 3. Usługa korzystania z kalkulatorów nie ma charakteru ciągłego i z chwilą wykonania obliczenia umowa zostaje uznana za wykonaną.

 

§ 13. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu i Usług Elektronicznych wyłącznie w sposób zgodny z prawem i z Regulaminem. 

 2. W obrębie Serwisu i w ramach Usług Elektronicznych zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Wydawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Wydawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§ 14. WARUNKI LICENCYJNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, treści publikowanych w ramach Usług Elektronicznych, a także materiałów graficznych, prezentowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Wydawcy lub Wydawca jest uprawniony do korzystania z nich i udzielania licencji Użytkownikom. Treści te mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej. 

 2. Wydawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji (dalszej licencji) do korzystania z treści dostępnych w Serwisie, w tym z wzorów dokumentów i umów oraz kalkulatorów, przez czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie i odtwarzanie, drukowanie w celu własnego użytku, wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń i nośników, w tym pamięci RAM, które należą do  Klienta, poprzez pobranie treści cyfrowych i zapisanie na urządzeniu.

 3. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług Elektronicznych wyłącznie na własne potrzeby (licencja niekomercyjna). 

 4. Zabronione jest:

       a) utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Serwisu, treści dostępnych w Serwisie, Usług Elektronicznych lub ich części,

       b) prezentowanie i udostępnianie treści w ramach Usług Elektronicznych lub ich części osobom trzecim,

       c) sprzedaż, najem lub użyczenie treści w ramach Usług Elektronicznych lub ich części osobom trzecim,

       e) dokonywanie jakichkolwiek zmian w treściach w ramach Usług Elektronicznych  lub innego rodzaju modyfikacji,

       f) inne wykorzystanie niż na własny użytek Użytkownika.

       5. Wydawca jest upoważniony do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku ustalenia, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego paragrafu. Użytkownikowi nie przysługują z tego
           tytułu żadne roszczenia.

       6. W przypadku podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem treści Wydawcy, Wydawca przewiduje możliwość zawarcia umowy licencyjnej zgodnie z postanowieniami „Ogólnych warunków udzielania licencji”.

 

§ 15. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z działaniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem 

       a) wiadomości e-mail wysłanej na adres: redakcja@wins.pl;

       b) listownie na adres Sprzedawcy: Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”.

 1. W treści reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację w celu poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji, jeżeli Użytkownik chce otrzymać odpowiedź listownie. Ponadto w reklamacji Użytkownik powinien wskazać opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika w związku ze składaną reklamacja.

 2. Wydawca rozstrzygnie reklamację nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika w sposób odpowiadający złożeniu reklamacji.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Wydawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

§ 16. DANE OSOBOWE  

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca, tj. Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

 2. Wydawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w Polityce Prywatności.

 

 § 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu nie stanowią porady prawnej, ani nie zastępują konsultacji prawnej u specjalisty. Wydawca nie jest zobowiązany do aktualizacji i poprawności publikowanych informacji.

 2. Wydawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu czy Usług Elektronicznych na skutek niezastosowania się do Regulaminu lub regulaminów poszczególnych Usług Elektronicznych, w tym roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika.

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:

       a) zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, Usług Elektronicznych lub poszczególnych funkcjonalności, wywołane okolicznościami, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w
           tym za działania operatorów telekomunikacyjnych, podmiotów trzecich świadczących dane Usługi Elektroniczne w Serwisie i dostawców narzędzi niezbędnych do skorzystania z ww. zasobów;

       b) niemożliwość skorzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych lub utrudnień w tym korzystaniu z uwagi na niespełnienie przez Użytkownika niezbędnych wymagań technicznych, o których mowa w
           Regulaminie,  

       c) zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Usług Elektronicznych na skutek dokonywania przez Wydawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych, 

       d) następstw działania siły wyższej, 

       e) następstwa działania osób trzecich, w tym Użytkownika, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności,

       f) jakiekolwiek działania podjęte przez Użytkownika w następstwie skorzystania z Usług Elektronicznych, w tym wzorów umów i dokumentów, kalkulatorów czy porady online,

       g) skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepoprawnych danych w celu skorzystania z Usługi Elektronicznych,

       h) wobec osób trzecich, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Usług Elektronicznych,

 1. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Wydawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Użytkownika będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Wydawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Wydawcy.

 1. W przypadku Usług Elektronicznych, które nie mają charakteru ciągłego, zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie. Do umów o świadczenie takich usług stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy. 

 2. W przypadku Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym tj. związanych z umożliwieniem rejestracji konta Użytkownika i jego utrzymaniem, w przypadku sklepu internetowego i porad online, zmiana Regulaminu jest skuteczna po upływie 14 dni momentu poinformowania Użytkowników o zmianach i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian, rozwiązać umowę o korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez usunięcie Konta.

 1. Wydawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa w ust. 3 powyżej w sytuacji, gdy zmiana jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownicy Serwisu mogą kierować na adres poczty elektronicznej: redakcja@wins.pl.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz zasadach dostępu do nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Może złożyć swoją skargę również np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29-06-2023 r.


Poprzednia wersja regulaminu: regulamin obowiązujący do 28-06-2023 r. 

 

 

Kwiecień 2024
14
Niedziela
 • Dzień ustawowo wolny od pracy
 • ZUS (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
 • Podatek dochodowy
 • PIT 4
 • PIT 8A
 • ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, kamandytowe, komandytowo-akcyjne)
 • VAT 7
 • VAT 7K
 • VAT UE (elektroniczna)
 • PIT 28
 • PIT 36
 • PIT 36L
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów