Poradnik Przedsiębiorcy

Jak otworzyć wynajem miejsc noclegowych?

Wynajem miejsc noclegowych dopełnia ofertę turystyczną obiektów hotelarskich. Czym się od nich różnią? Przede wszystkim położeniem i walorami turystycznymi. Cechą charakterystyczną działalności wynajmu miejsc noclegowych jest ich sezonowość. Co więcej, obiekty, w których jest ona prowadzona nie muszą (w przeciwieństwie do obiektów hotelarskich) być zgłaszane do zaszeregowania i ustalenia kategorii.

Ogólna charakterystyka wynajmu miejsc noclegowych

Otwarcie działalności zajmującej się wynajmem miejsc noclegowych jest zdecydowanie tańsze od prowadzenia hotelu czy pensjonatu, ponieważ nie posiada ona restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia oraz poniesienia wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu.

Obiekt, w którym prowadzony będzie wynajem miejsc noclegowych wystarczy zgłosić do wójta, prezydenta czy burmistrza miasta. W ich nazwach najczęściej można znaleźć takie określenia, jak:

  • wolne pokoje,

  • tanie pokoje,

  • willa,

  • pokoje gościnne.

Należy pamiętać, że określenia jak pensjonat, dom wycieczkowy czy motel są zarezerwowane dla obiektów hotelarskich.

Wynajem miejsc noclegowych może być prowadzony nawet w domu właściciela. Wynajem dotyczy pobytu czasowego, związanego głównie z pracą czy nauką.

Wynajem miejsc noclegowych - wymagania wstępne

Usługi związane z wynajmem miejsc noclegowych, również z wyżywieniem, w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców jest działalnością gospodarczą. Co za tym idzie, osoby prowadzące taką działalność, są przedsiębiorcami. Od tej reguły jest jednak wyjątek w postaci prowadzenia agroturystyki przez rolników.

Pomimo faktu, że obiekty przeznaczone do wynajmowania miejsc noclegowych nie podlegają tym samym wymogom co obiekty hotelarskie, muszą spełnić konkretne wymagania sanitarne, przeciwpożarowe określone odrębnymi przepisami, a także minimalne wymagania co do wyposażenia.

Dodatkowo, przed rozpoczęciem wynajmu miejsc noclegowych, przedsiębiorca musi zgłosić obiekt do ewidencji, która prowadzi wójt czy burmistrz miasta. Zgłaszając obiekt, szef firmy musi podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo powołać się na wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile taki posiada.

Jednak osoby prowadzące wynajem miejsc noclegowych w prywatnym domu czy mieszkaniu - a więc wynajem na cele mieszkalne (długoterminowy najem), mają pełną dowolność. Mogą traktować wynajem jako prywatny, dzięki czemu zostanie jedynie opodatkowany PIT. Można też zgłosić usługi jako rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (z kodem PKD 68.20 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi). W tym ostatnim przypadku lokale powinny stanowić składniki majątkowe, a umowy ich najmu winny być podpisywane w ramach tej działalności. Ta grupa osób jest wyłączona z wymogów jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy o usługach turystycznych.

Ważne!

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Konstytucji biznesu została wprowadzona możliwość prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestracji czyli tzw. działalność nierejestrowa, jeśli osoba fizyczna osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku ta kwota wynosi 1050 zł), a także przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej.

Dopuszczalne formy prowadzenia wynajmu miejsc noclegowych

Jeżeli prowadzenie wynajmu miejsc noclegowych wymaga założenia działalności, można to robić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. Działalność gospodarczą zgłasza się do CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub do KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

Jak założyć wynajem miejsc noclegowych?

Wynajem miejsc noclegowych a jednoosobowa działalność gospodarcza

Ten typ działalności można prowadzić samodzielnie - jest się jedynym właścicielem oraz reprezentantem firmy. Do wyboru przedsiębiorca ma proste formy prowadzenia ewidencji finansowej i nie obowiązuje go wiele formalności. Co ważne dla wielu początkujących przedsiębiorców, nie jest wymagany kapitał założycielski.

Do minusów jednoosobowej działalności gospodarczej można zaliczyć odpowiadanie całym majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzeniem firmy. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego).

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje się w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Wynajem miejsc noclegowych a spółka cywilna

Do założenia spółki cywilnej potrzebne są co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko wspólnicy spółki, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Aby zarejestrować spółkę cywilną, nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania związane z wynajmem miejsc noclegowych odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym, a także każdy ze wspólników swoim majątkiem osobistym - w tej kwestii nie ma żadnych ograniczeń.

Wynajem miejsc noclegowych a inne rodzaje spółek

Przez inne rodzaje spółek rozumie się:

  • spółkę jawną,

  • spółkę partnerską,

  • spółkę komandytową,

  • spółkę komandytowo-akcyjną,

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • spółkę akcyjną. 

Wszystkie te spółki te wymagają wpisu do KRS.

Podstawowy nr PKD dla wynajmu miejsc noclegowych

W zależności od profilu prowadzonej usługi, numer PKD to:

55.20.Z: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania dla krótkotrwałego zakwaterowania w:

  • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego(np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),

  • kwaterach dla gości i bungalowach,

  • domkach lub chatach, bez obsługi,

  • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),

  • schroniskach młodzieżowych i górskich.

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie dla zakwaterowania w:

  • domach studenckich,

  • internatach i bursach szkolnych,

  • hotelach robotniczych,

  • blokach mieszkalnych.

Wynajem w ramach powyższych kategorii można prowadzić tylko jako działalność gospodarczą. Nie ma możliwości, aby ten najem potraktować jako najem prywatny.

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi w

  • budynkach mieszkalnych,
  • mieszkaniach,
  • mieszkaniach i apartamentach na dłuższy okres czasu (w cyklu miesięcznym lub rocznym),
  • schroniskach dla zwierząt.

Wynajem w kategorii 68.20 można potraktować zarówno jako działalność gospodarczą, jak i najem prywatny.