0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Założenie działalności - formularz CEIDG-1 z omówieniem

Wielkość tekstu:

Obecnie każda osoba chcąca rozpocząć własną działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. wniosek o założenie działalności). W tym celu nowy przedsiębiorca wypełnia druk CEIDG-1. Ponieważ druk ten służy również do aktualizacji danych przedsiębiorców już zarejestrowanych bądź zawieszenia działalności, ważne jest uzupełnienie odpowiednich rubryk.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1, jeśli ma miejsce założenie działalności w 2024 roku?

Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce jest bezpłatna. Wniosek CEIDG-1 można złożyć online za pośrednictwem rządowej strony: www.biznes.gov.pl lub bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Do pobrania:

Wniosek CEIDG-1.pdf

Należy mieć również na uwadze, że za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 można uzyskać wpis nie tylko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale wnioskodawca może również:

 • uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, który odpowiedzialny jest za nadanie numeru REGON;
 • dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • zgłosić firmowe rachunki firmowe, które zostaną umieszczone na białej liście.

Od 13 września 2023 roku wraz z wnioskiem CEIDG-1 można również złożyć zgłoszenie VAT-R. Dowiedz się więcej z artykułu: Założenie działalności - już teraz szybciej i wygodniej!

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ZUS na podstawie złożenia CEIDG-1 sam otrzymuje dane z organu ewidencyjnego, na podstawie których sporządza automatycznie za przedsiębiorcę następujące dokumenty:

 • zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia przez działalności ZUS ZAA.

- dlatego przedsiębiorca nie musi tych dokumentów sam sporządzać ani przekazywać odrębnie do ZUS.

Poniżej wskazujemy, jak prawidłowo uzupełnić wniosek CEIDG-1 podczas rejestracji działalności gospodarczej.

Miejsce i data złożenia wniosku

Pola te wnioskodawca pozostawia puste, zostaną one uzupełnione przez urzędnika, który przyjmuje wniosek.

założenie działalności

Rodzaj wniosku

Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełnić część 1. Dotyczy ona celu złożenia wniosku. W tym miejscu nowy przedsiębiorca powinien zaznaczyć pozycję „Wniosek o wpis do CEIDG”.

założenie działalności

Dane wnioskodawcy / przedsiębiorcy

W części 2. wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić wymagane pola o swoje dane osobowe oraz identyfikacyjne, takie jak:

 • płeć;
 • nazwisko;
 • imię;
 • nazwisko rodowe;
 • drugie imię;
 • imię ojca;
 • imię matki;
 • miejsce urodzenia;
 • PESEL, a jeśli wnioskodawca go nie posiada, należy zaznaczyć opcję „Nie posiadam”;
 • data urodzenia;
 • NIP, a jeśli wnioskodawca go nie posiada; należy zaznaczyć opcję „Nie posiadam”;

Wniosek o wpis do CEIDG jest również wnioskiem o nadanie NIP. Na podstawie NIP-u przedsiębiorca może zweryfikować numer mikrorachunku podatkowego, na który powinien wpłacać zobowiązania podatkowe z tytułu PIT i VAT, o czym więcej w artykule: Indywidualny mikrorachunek podatkowy w przykładach.

 • REGON, a jeśli wnioskodawca go nie posiada, należy zaznaczyć opcję „Nie posiadam”;

GUS nada REGON w ciągu 7 dni od momentu rejestracji w CEIDG.

 • rodzaj dokumentu tożsamości;
 • nazwa dokumentu;
 • seria i numer dokumentu tożsamości.

Pola, które wypełnia cudzoziemiec zakładający działalność

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania o tym, że pochodzi spoza Unii Europejskiej i ma prawo założyć działalność w Polsce. Dodatkowo powinien on wypełnić część 2.2., czyli wskazać dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca.

założenie działalności

Adres zamieszkania

W części 3. wnioskodawca wprowadza swój adres obecnego zamieszkania w Polsce lub poza jej granicami. Dodatkowo jeśli wnioskodawca posiada nietypowe miejsce zamieszkania, np. trudne do znalezienia poprzez położenie, w jakim się znajduje, należy wprowadzić jego opis umożliwiający jego identyfikację.

założenie działalności

Dane do kontaktu

W części 4. wnioskodawca podaje dane do kontaktu. W tym miejscu można również nie wyrazić zgody na udostępnienie danych we wpisie do CEIDG. W tym celu należy zaznaczyć opcję „Sprzeciwiam się udostępnieniu danych kontaktowych w CEIDG”, a dane zostaną przekazane wyłącznie organom administracji publicznej.

założenie działalności

Dane firmy

W części 5. wnioskodawca wskazuje dane dotyczące firmy. Należy podać nazwę firmy, pamiętając jednocześnie, że w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub też w formie spółki cywilnej w nazwie tej trzeba zawrzeć imię i nazwisko właściciela lub właścicieli spółki. W związku z tym sama nazwa „P.H.U. Pszczółka” to za mało – we wniosku należy wpisać np. „P.H.U. Pszczółka Jan Pszczelarz”.

Następne miejsce przeznaczone jest na wpisanie nazwy skróconej firmy. Można tu wprowadzić maksymalnie 31 znaków. Jest to pole istotne ze względu na fakt, że nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS-u.

Nawet jeśli przedsiębiorca nie decyduje się na stworzenie nazwy skróconej swojej działalności, pozycję tę uzupełnia swoim imieniem i nazwiskiem.

Należy wskazać także datę rozpoczęcia działalności. Termin ten może być datą wsteczną, bieżącą bądź też przyszłą. Wnioskodawca musi zwrócić uwagę, że wprowadzenie daty odległej może wiązać się z powstaniem zaległości podatkowych w momencie rejestracji działalności.

Kolejno w przewidywanej liczbie osób pracujących należy uwzględnić przewidywaną całkowitą liczbę pracujących osób. Trzeba zaliczyć do nich właściciela (przedsiębiorcę), członków rodziny przedsiębiorcy zgłoszonych do ubezpieczenia jako osoby współpracujące oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę w tej firmie.

założenie działalności

Rodzaje działalności gospodarczej według PKD 2007

W części 5.1. wnioskodawca wskazuje PKD prowadzonej działalności.

Kategorie działalności gospodarczej są ujęte w specjalnym zbiorze – Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja podzielona jest na sekcje od A do U, w których znajdują się następnie działy, grupy, klasy i podklasy. Każdy typ działalności ma przypisany unikalny, pięcioznakowy kod. Podatnik zakładający działalność musi ustalić, jakiego będzie ona rodzaju i jaki kod z klasyfikacji jest dla niej odpowiedni. Przy pomocy tego właśnie kodu należy wpisać kod działalności przeważającej – czyli takiej, z której podatnik uzyskuje (lub przewiduje, że tak będzie) największe przychody. Jeśli jest to jedyny rodzaj prowadzonej działalności, pozostałe pozycje mogą pozostać puste. W innym wypadku należy je uzupełnić kolejnymi właściwymi kodami PKD.

We wniosku CEIDG-1 można wpisać do dziewięciu rodzajów działalności prowadzonych w ramach jednej firmy. W przypadku gdy liczba ta okaże się zbyt mała, podatnik może skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając na głównym formularzu pole „Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD”.

założenie działalności

Adres do doręczeń

W części 6. należy podać adres, pod którym wnioskodawca jako przedsiębiorca będzie otrzymywał korespondencję od organów administracji publicznej.

założenie działalności

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

W części 7. wnioskodawca podaje adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wnioskodawca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości pod wskazanym adresem. Może to być:

 • umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia nieruchomości;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • prawo własności/ współwłasności nieruchomości.

Wnioskodawca, który na etapie rejestracji wskaże, że nie posiada stałego miejsca wykonywania działalności, zaznacza opcję „Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Dla celów podatkowych zostanie przyjęty wskazany adres zamieszkania.

założenie działalności

Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

W części 8. wnioskodawca podaje pozostałe adresy wykonywania działalności, jeśli wskazał w części 7. stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku gdyby miejsc dodatkowych było więcej niż jedno, podatnik powinien posłużyć się załącznikiem CEIDG-MW, zaznaczając pole „Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej w załączniku CEIDG-MW”.

założenie działalności

W części 8.1. nazwę oraz adres podaje wnioskodawca, który będzie prowadzić jednostkę lokalną. Dodatkowo należy określić kody PKD, czyli rodzaj działalności, jaka będzie prowadzona w danej jednostce lokalnej.

założenie działalności

założenie działalności

Rejestracja do ubezpieczeń w ZUS-ie lub KRUS

W części 9. wnioskodawca wskazuje instytucje, w której będzie podlegać ubezpieczeniom.

Należy również zaznaczyć, czy w poprzednim roku wnioskodawca prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oraz współpracował przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo oświadcza, czy w poprzednim roku przekroczył kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.

Jeśli wnioskodawca wskaże właściwą instytucję jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uzupełnia dane w 9.1.; wówczas jako datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS podaje datę rozpoczęcia działalności, jaką wskazał we wniosku.

Należy także zaznaczyć, jaki dokument dołączony zostanie do wniosku, a wtedy przy rejestracji przedsiębiorca zostanie automaty zgłoszony do ZUS-u.

Część 9.2. uzupełnia wnioskodawca, który nie podlega pod ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają rolnicy prowadzący działalność, ich małżonkowie, pracujący z nimi domownicy, a także pomocnicy rolnika posiadający obywatelstwo polskie.

założenie działalności

Oświadczenie

W części 10. wnioskodawca oświadcza, że wobec niego nie wydano zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej, a także że posiada tytuł prawny do nieruchomości wskazanej pod adresem/ ami we wniosku.

założenie działalności

Części 11–13 wnioskodawca, który dokonuje rejestracji działalności, pozostawia puste.

Urząd skarbowy

W części 14. wnioskodawca podaje właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Właściwość urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy, o czym więcej w artykule: Właściwy urząd skarbowy dla VAT i PIT – jak się ustala?

założenie działalności

Wybór formy opodatkowania

W części 15. wnioskodawca wskazuje formę opodatkowania, zgodnie z którą będzie rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca ma do wyboru:

 • zasady ogólne (czyli skalę podatkową);
 • podatek liniowy;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

założenie działalności

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

W części 16. wnioskodawca może zawiadomić, że rezygnuje z prowadzenia księgowości uproszczonej (Księga Przychodów i Rozchodów/ Ewidencja przychodów) na rzecz ksiąg rachunkowych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych następuje, jeśli przedsiębiorca przekroczy wartość obrotu ze sprzedaży w wysokości ​​9 188 200 zł.

założenie działalności

Prowadzenie dokumentacji rachunkowej

W części 17. wnioskodawca wskazuje, czy ewidencja księgowa będzie prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorcę, czy przez biuro rachunkowe.

Jeśli przedsiębiorca wykaże, że księgowość prowadzona będzie przez biuro rachunkowe, należy wskazać jego dane w części 17.1.

założenie działalności

Zakład pracy chronionej

W części 18. przedsiębiorca wskazuje, czy prowadzona działalność będzie zakładem pracy chronionej.

Przez „zakład pracy chronionej” rozumie się przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników z wyższymi stopniami niepełnosprawności, przy czym głównym celem tego typu przedsiębiorstwa jest również aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

założenie działalności

Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej

W części 19. należy wskazać adres przechowywania dokumentacji rachunkowej, czyli miejsca, w którym faktycznie znajdują się dokumenty firmowe. Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie, może to być miejsce prowadzenia działalności czy jego zamieszkania, a w przypadku prowadzenia księgowości przez biuro wskazuje się adres biura rachunkowego.

założenie działalności

Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeniowych

W części 20. wnioskodawca wskazuje (o ile posiada) numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych za granicą. W przypadku gdy takich numerów jest więcej niż jeden, przedsiębiorca powinien skorzystać z załącznika CEIDG-RB, zaznaczając przy tym na głównym wniosku informację na ten temat.

założenie działalności

Informacja o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK

W części 21. wnioskodawca podaje rachunki bankowe lub rachunki w SKOK z rozgraniczeniem na firmowy oraz osobisty.

Jeśli podatnik podaje więcej rachunków niż pozycji dostępnych na blankiecie wniosku, może wykorzystać załącznik CEIDG-RB. Należy wtedy pamiętać, aby wybrać jedno z kont, na który będzie trafiał ewentualny zwrot podatku – trzeba to zrobić, zaznaczając pole „Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku”.

założenie działalności

Adres do e-Doręczeń

Wnioskowanie o adres do e-Doręczeń będzie możliwe od 5 lipca 2022 roku; wówczas adres ten wykorzystywany będzie na potrzeby elektronicznej komunikacji z urzędami w Polsce.

założenie działalności

Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

W części 23. wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim wskazuje, czy posiada wraz z małżonkiem/ą ustrój wspólności majątkowej.

założenie działalności

Forma prowadzenia działalności

W części 24. wnioskodawca wskazuje formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku działalności jednoosobowej zaznacza się opcję „Prowadzę działalność indywidualnie”, a w przypadku spółki „Prowadzę działalność w formie spółki cywilnej”.

założenie działalności

Informacje w zakresie bycia wspólnikiem spółki cywilnej

Część 25. dotyczy wnioskodawców, którzy będą prowadzić/ lub są wspólnikami w spółce cywilnej, wówczas należy podać dane spółki. 

W przypadku, w którym wnioskodawca jest wspólnikiem więcej niż jednej spółki cywilnej, pozostałe dane należy wykazać w załączniku CEIDG-SC.

założenie działalności

Udzielenie pełnomocnictwa

Część 26. to miejsce, w którym podatnik może wskazać pełnomocnika swojej firmy. Nie jest to obowiązkowe – pozycja ta może pozostać pusta zarówno w przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostało nikomu udzielone, ale też wtedy, gdy podatnik nie decyduje się na jego zgłoszenie.

We wniosku CEIDG-1 można umieścić dane tylko jednego pełnomocnika. Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia większej liczby osób, należy skorzystać z dodatkowego załącznika CEIDG-PN poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.

założenie działalności

założenie działalności

Załączniki do wniosku

W części 27. trzeba wskazać, jakie załączniki oprócz wniosku zostaną przekazane przy rejestracji.

założenie działalności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

W części 28. wnioskodawca po zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w CEIDG zatwierdza dane wskazane we wniosku za pośrednictwem:

 • własnoręcznego podpisu;
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego (jeśli składa się wniosek online);
 • ePuap (jeśli składa się wniosek online). 

założenie działalności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów