Poradnik Przedsiębiorcy

Założenie działalności - formularz CEIDG-1 z omówieniem

Obecnie każda osobą chcąca rozpocząć własną działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. wniosek o założenie działalności). W tym celu nowy przedsiębiorca wypełnia druk CEIDG-1. Ponieważ druk ten służy również do aktualizacji danych przedsiębiorców już zarejestrowanych, bądź zawieszenia działalności, ważne jest uzupełnienie odpowiednich rubryk.

Pobierz formularz założenia działalności CEIDG-1 w formacie PDF

Do pobrania:

pdf
CEIDG-1.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Cel złożenia wniosku - założenie działalności

Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełnić pole 01. Dotyczy ono celu złożenia wniosku. W tym miejscu nowy przedsiębiorca powinien zaznaczyć pozycję 1 - “Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy”. Część kolejną 02, czyli miejsce i datę złożenia wniosku należy pozostawić pustą, jest to pole wypełniane przez urząd.

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Dane osoby składającej wniosek

W części 03 podatnik uzupełnia swoje dane osobowe oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON (jeśli wypełniający nie posiada numeru PESEL, NIP-u i/lub REGON-u, zaznacza we wniosku pola “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”). W przypadku obywatelstwa należy wymienić wszystkie posiadane obywatelstwa. Obywatelstwo polskie natomiast deklaruje się zaznaczając je znakiem “x”. Opcjonalnie wpisuje się tu także drugie imię oraz nazwisko rodowe. Przy oświadczeniu w pozycji 15 trzeba bezwzględnie zaznaczyć opcję “Tak, składam oświadczenie”. W przypadku pozostawienia danego pola pustego, wniosek zostanie uznany za niepoprawny i działalność nie zostanie zarejestrowana w centralnej ewidencji.

W trzeciej części wniosku CEIDG-1 znajdują się także pola 03.1 oraz 03.2, które wypełnia tylko podatnik nieposiadający obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej (poza USA).

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Część 04 wniosku jest przeznaczona na wpisanie adresu zamieszkania wnioskodawcy. Pole 11 - “Opis nietypowego miejsca” - jest zazwyczaj pozostawiane puste, chyba że podatnik uzna swoje miejsce zamieszkania za w jakiś sposób nietypowe, wymagające uściślenia.

Kolejna część, tj. część 05 odnosi się do adresu skrzynki ePUAP, który podatnik może dobrowolnie uzupełnić, jeżeli taki adres posiada. Wówczas na daną skrzynkę może otrzymywać korespondencję od urzędów (ze skutkiem doręczenia).założenie działalności

Dane o firmie

W części 06 podatnik uzupełnia podstawowe informacje, dotyczące jego firmy. Należy podać nazwę firmy, pamiętając jednocześnie, że w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub też spółki cywilnej, w nazwie tej należy zawrzeć imię i nazwisko właściciela lub właścicieli. W związku z tym sama nazwa “P.H.U. Pszczółka” to za mało, we wniosku należy wpisać np. “P.H.U. Pszczółka Jan Pszczelarz”. W przewidywanej liczbie osób pracujących należy uwzględnić przewidywaną całkowitą liczbę pracujących osób. Należy zaliczyć do nich właściciela (przedsiębiorcę), członków rodziny przedsiębiorcy zgłoszonych do ubezpieczenia jako osoby współpracujące oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę w dej firmie.

Przykład 1

Jeżeli przedsiębiorca nie zamierza zatrudniać pracowników - sam będzie prowadził działalność w polu 06.1. "Przewidywana liczba pracujących" wprowadza "1".

Bardzo istotna w części szóstej jest rubryka 06.2. W tym miejscu przedsiębiorca musi zadeklarować rodzaj działalności, jaką będzie wykonywał.

Kategorie działalności gospodarczej są ujęte w specjalnym zbiorze – Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja podzielona jest na sekcje od A do U, w których znajdują się następnie działy, grupy, klasy i podklasy. Każdy typ działalności ma przypisany unikalny, 5-znakowy kod. Podatnik, zakładający działalność, musi ustalić, jakiego będzie ona rodzaju i jaki kod z klasyfikacji jest dla niej odpowiedni. Przy pomocy tego właśnie kodu należy uzupełnić pole 06.2. Pozycja 1 jest konieczna do wypełnienia - to tutaj należy wpisać kod działalności przeważającej - czyli takiej, z której podatnik uzyskuje (lub przewiduje, że tak będzie) największe przychody. Jeśli jest to jedyny rodzaj prowadzonej działalności, pozostałe pozycje mogą pozostać puste. W innym wypadku należy je uzupełnić kolejnymi właściwymi kodami PKD.

We wniosku CEIDG-1 można wpisać do 9 rodzajów działalności, prowadzonych w ramach jednej firmy. W przypadku, gdy liczba to okaże się zbyt mała, podatnik może skorzystać z załącznika CEIDG-RD, zaznaczając na głównym formularzu pole “Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD”.

założenie działalności

Pole 07 przeznaczone jest na wpisanie nazwy skróconej firmy. Można w tym miejscu wprowadzić maksymalnie 31 znaków. Jest to pole istotne ze względu na fakt, że nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. Dlatego, nawet jeśli przedsiębiorca nie decyduje się na stworzenie krótszej nazwy swojej działalności, pozycję siódmą uzupełnia swoim imieniem i nazwiskiem.

Obowiązkowa jest natomiast rubryka 08, w której uzupełnić należy datę rozpoczęcia działalności. Termin ten może być datą wsteczną lub bieżącą bądź też przyszłą. Wnioskodawca musi zwrócić uwagę, że wprowadzenie daty odległej może wiązać się z powstaniem zaległości podatkowych w momencie rejestracji działalności.

Założenie działalności - pole 07 i 08 wniosku CEIDG-1

W pozycji 09 nowy przedsiębiorca uzupełnia dane kontaktowe - numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu i stronę WWW. Pozycje te nie są obowiązkowe. Jeśli natomiast wypełniający zdecyduje się na podanie adresu e-mail oraz strony www, zostaną one umieszczone na stronie CEIDG i będą ogólnodostępne dla osób poszukujących danych firmie w bazie.

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Pozycja 10 wniosku dotyczy adresów związanych z działalnością gospodarczą, tj. adresu doręczeń (najczęściej pism urzędowych) oraz stałego miejsca prowadzenia działalności.

założenie działalności

Jeśli działalność gospodarcza jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu - tzn. występują dodatkowe oddziały, punkty sprzedaży czy świadczenia usług itp. - należy uwzględnić taką sytuację w składanym wniosku. Służy do tego część 11 - "Dodatkowe stałe miejsce wykonywanej działalności gospodarczej". W polu 11.3 dotyczącym adresu dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, niezbędne do wypełnienia są pozycje tj: kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, numer nieruchomości i numer lokalu, a także informacja, czy wskazany adres dotyczy działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę, czy też przez spółkę cywilną, której jest on członkiem.

W przypadku, gdyby miejsc dodatkowych było więcej niż jedno, podatnik powinien posłużyć się załącznikiem CEIDG-MW, zaznaczając pole “Kolejne miejsca wykonywania działalności gospodarczej w załączniku CEIDG-MW”.

założenie działalności

założenie działalności

Pozycja 12 wniosku to miejsce, w którym należy uzupełnić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Dla nowego przedsiębiorcy jest to data tożsama z terminem, na jaki przypada założenie działalności gospodarczej (pozycja 12.1 = pozycja 08). Tym samym, składając formularz CEIDG-1, podatnik automatycznie zostaje zgłoszony do ZUS jako płatnik składek.

założenie działalności

Pozycja 13 wniosku interesuje podatnika jedynie w wypadku, gdy zakłada on pozarolniczą działalność gospodarczą, będąc jednocześnie rolnikiem i zamierza nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Podatnik może zdecydować się na pozostanie ubezpieczonym w ramach KRUS. W tym celu w rubryce 13 należy wprowadzić dane właściwej jednostki terenowej KRUS i zaznaczyć odpowiednio wybrane pola.

Założenie działalności - dane dla potrzeb KRUS

Pozycja 17 natomiast, to miejsce przeznaczone na informacje o naczelnikach urzędów skarbowych, odpowiednich dla danego przedsiębiorcy. Aby prawidłowo wypełnić tę rubrykę podatnik musi przede wszystkim ustalić, jaki jest właściwy dla niego naczelnik urzędu skarbowego do spraw ewidencji podatników.

Założenie działalności - informacja o naczelniku urzędu

Wybór formy opodatkowania

Przy pozycjach kolejnych - 18 i 19 warto zatrzymać się na dłużej, ponieważ założenie działalności wiąże się z wyborem formy opodatkowania swojej firmy podatkiem dochodowym. Wybrana forma opodatkowania będzie wiązać przedsiębiorcę do końca roku podatkowego.

Natomiast pozycję 19 należy zaznaczyć, jeżeli podatnik decyduje się na zawiadomienie urzędu o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych w kolejnym roku obrotowym.

Założenie działalności - forma opodatkowania

Pozycje 20 i 21 wniosku dotyczą danych podmiotu prowadzącego dokumentacje firmową podatnika oraz adresu przechowywania tej dokumentacji. 

Jeśli podatnik zdecyduje się samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy, nie wypełnia rubryki 20, a w 21 wprowadza odpowiedni adres przechowywania dokumentacji.

Założenie działalności - dane dotyczące dokumentacji firmowej

Szczególne formy działalności

Pozycje 22, 23 i 24 dotyczą szczególnych form prowadzenia działalności. Jeśli zdarzy się, że podatnik prowadzi zakład pracy chronionej i/lub działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiednio wybranych rubryk.

Założenie działalności - dane wniosku CEIDG-1

W pozycji 25 należy uzupełnić informację o tym czy wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz podać datę, jeżeli taka wspólność ustała w trakcie wykonywania działalności gospodarczej (rozdzielność majątkowa).

Założenie działalności - informacja o wspólności majątkowej

Zgłoszenie rachunku bankowego

Rubryka 26 wniosku dotyczy rachunków bankowych przedsiębiorcy. W tym miejscu należy przedstawić informacje na temat wszystkich kont, które są lub będą związane z działalnością gospodarczą. Nie ma natomiast obowiązku (choć jest możliwość) wpisywania danych rachunku osobistego.

Jeśli podatnik podaje więcej rachunków niż pozycji dostępnych na blankiecie wniosku, może wykorzystać załącznik CEIDG-RB. Należy wtedy pamiętać, aby wybrać jedno z kont, na który będzie trafiał ewentualny zwrot podatku - należy to zrobić, zaznaczając pole “Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku”.

Założenie działalności - dane dotyczące rachunków

Pozycja 28 nie jest obowiązkowa - wypełnia ją podatnik, który posiada numery identyfikacji podatkowej lub ubezpieczeniowej w innych krajach niż Polska. W przypadku, gdy takich numerów jest więcej niż jeden, przedsiębiorca powinien skorzystać z załącznika CEIDG-RB, zaznaczając przy tym na głównym wniosku informację na ten temat.

Założenie działalności - pole 27 wniosku CEIDG-1

Zgłoszenie pełnomocnictwa

Pozycja 28 to miejsce, w którym podatnik może wskazać pełnomocnika swojej firmy. Nie jest to obowiązkowe - pozycja ta może pozostać pusta zarówno w przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostało nikomu udzielone, ale też wtedy, gdy podatnik nie decyduje się na jego zgłoszenie.

We wniosku CEIDG-1 można umieścić dane tylko jednego pełnomocnika. Jeśli zaistnieje potrzeba wprowadzenia większej ilości osób, należy skorzystać z dodatkowego załącznika CEIDG-PN - zaznaczając oczywiście odpowiednie pole na formularzu.

Założenie działalności - udzielenie pełnomocnictwa

Podpis i informacja o załącznikach

Pole 29 i 30 to ostatnie rubryki wniosku. Pozycje te służą do uporządkowania aspektów formalnych - w tym miejscu podatnik umieszcza informację o rodzajach i ilości załączników, które będą złożone razem z wnioskiem. Poniżej należy uzupełnić datę i miejsce złożenia wniosku oraz podpis - wnioskodawcy bądź też pełnomocnika.

Założenie działalności - informacja o załącznikach

Założenie działalności - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poprawnie wypełniony, podpisany i złożony formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami i dodatkowymi drukami ZUS-ZUA i VAT-R skutkuje możliwością rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (a założenie działalności uznaje się za zakończone z powodzeniem).