Poradnik Przedsiębiorcy

Założenie działalności - formularz CEIDG-1 z omówieniem

Obecnie każda osobą chcąca rozpocząć własną działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. wniosek o założenie działalności). W tym celu nowy przedsiębiorca wypełnia druk CEIDG-1. Ponieważ druk ten służy również do aktualizacji danych przedsiębiorców już zarejestrowanych, bądź zawieszenia działalności, ważne jest uzupełnienie odpowiednich rubryk.

Pobierz formularz założenia działalności CEIDG-1 w formacie PDF

Do pobrania:

pdf
Formularz CEIDG-1 - zakładanie działalności.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Cel złożenia wniosku - założenie działalności

Założenie działalności gospodarczej wymaga w pierwszej kolejności, aby wypełnić pole 01. Dotyczy ono celu złożenia wniosku. W tym miejscu nowy przedsiębiorca powinien zaznaczyć pozycję 1 - “Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy”. Część kolejną 02, czyli miejsce i datę złożenia wniosku należy pozostawić pustą, jest to pole wypełniane przez urząd.

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Dane osoby składającej wniosek

W części 03 podatnik uzupełnia swoje dane osobowe oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGON (jeśli wypełniający nie posiada numeru PESEL, NIP-u i/lub REGON-u, zaznacza we wniosku pola “Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON”). W przypadku obywatelstwa należy wymienić wszystkie posiadane obywatelstwa. Obywatelstwo polskie natomiast deklaruje się zaznaczając je znakiem “x”. Opcjonalnie wpisuje się tu także drugie imię oraz nazwisko rodowe. Przy oświadczeniu w pozycji 15 trzeba bezwzględnie zaznaczyć opcję “Tak, składam oświadczenie”. W przypadku pozostawienia danego pola pustego, wniosek zostanie uznany za niepoprawny i działalność nie zostanie zarejestrowana w centralnej ewidencji.

W trzeciej części wniosku CEIDG-1 znajdują się także pola 03.1 oraz 03.2, które wypełnia tylko podatnik nieposiadający obywatelstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Części 04 i 05 wniosku są przeznaczone na wpisanie adresu wnioskodawcy - odpowiednio zamieszkania oraz zameldowania. W przypadku, gdy składający nie wypełni pól dotyczących adresu zameldowania (część piąta) i nie wybierze przy tym opcji “Brak miejsca zameldowania”, to za takowy zostanie uznany adres wprowadzony do rubryki czwartej wniosku. Pole 11 - “Opis nietypowego miejsca” - jest zazwyczaj pozostawiane puste, chyba że podatnik uzna swoje miejsce zamieszkania za w jakiś sposób nietypowe, wymagające uściślenia.

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Dane o firmie

W części 06 podatnik uzupełnia podstawowe informacje, dotyczące jego firmy. Należy podać nazwę firmy, pamiętając jednocześnie, że w nazwie firmy nieposiadającej osobowości prawnej (czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną lub też spółki cywilnej) musi być zawsze zawarte imię i nazwisko właściciela lub właścicieli. W związku z tym sama nazwa “P.H.U. Pszczółka” to za mało, we wniosku należy wpisać np. “P.H.U. Pszczółka Jan Pszczelarz”. W przewidywanej liczbie osób pracujących należy uwzględnić wszystkie osoby, które uzyskują z działania na rzecz firmy dochód lub wynagrodzenie - czyli, oprócz pracowników, zaliczany jest tu także właściciel. Natomiast w polu 06.1. “Przewidywana liczba pracujących” należy podać liczbę osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W praktyce oznacza to, że pracującymi w tym kontekście będą:

  • osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, 
  • pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin)
  • osoby pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych), 
  • osoby wykonujące pracę nakładczą.

Natomiast w kolejnym oknie 06.2: "Przewidywana liczba zatrudnionych" to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (czyli pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę).

Założenie działalności - formularz CEIDG-1

Przykład 1

Jeżeli przedsiębiorca nie zamierza zatrudniać pracowników - sam będzie prowadził działalność w polu 06.1. "Przewidywana liczba pracujących" wprowadza "1", a w polu 06.2. "Przewidywana liczba zatrudnionych" podaje "0".