0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów - jak prawidłowo rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Import towarów to nic innego, jak wywiezienie ich z państwa trzeciego (czyli spoza wspólnoty europejskiej, np. Rosja albo Stany Zjednoczone) na teren Polski. Definiuje to art. 2 pkt 7 ustawy o VAT. Warto wiedzieć, że w przypadku importu, status podatnika jest niezależny od faktu czy prowadzona jest działalność gospodarcza. Sprawdź, jak rozliczyć import towarów do Polski.

Import towarów czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jako, że ustawa o VAT definiuje import jako przywóz towarów z krajów państwa trzeciego, importem nie można nazwać nabycia i przywozu towaru z Unii Europejskiej. Ta czynność to nic innego, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub nabycie na zasadach obowiązujących dla obrotu krajowego.

Miejscem importu jest państwo członkowskie, na którego terenie towary znajdują się w momencie wprowadzenia ich na terytorium Unii Europejskiej.

Od tej reguły istnieje jednak wyjątek. Jeżeli towary, w momencie wprowadzenia ich do Unii Europejskiej zostaną objęte niżej wymienionymi procedurami bądź przeznaczeniami, to miejscem importu będzie kraj, w którym przestaną im podlegać.

Oto lista procedur i przeznaczeń celnych:

 • procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

 • procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

 • procedura składu celnego,

 • procedura tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,

 • przeznaczenie – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

Opodatkowanie importowanych towarów

Moment powstania długu celnego jest jednocześnie momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów (art. 19a ust. 9 ustawy o VAT). Jednak w przypadku objęcia towarów procedurą celną albo przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

Natomiast towary objęte procedurą celną:

 • składu celnego,

 • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

 • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

 • tranzytu lub

 • przeznaczeniem celnym,

zostają objęte obowiązkiem podatkowym w momencie wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego. Jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest co do zasady wartość celna, która została powiększona o należne cło. W przypadku importu towarów opodatkowanych innymi podatkami akcyzowymi, podstawą opodatkowania będzie również wartość celna, jednak powiększona o należne cło oraz podatek akcyzowy.

Podstawą opodatkowania towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych, dopuszczonych do obrotu, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększoną o należne cło. Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania biernego są opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania będzie różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o cło i podatek akcyzowy.

Podstawą opodatkowania towarów importowanych objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną będzie: wartość celna, powiększona o cło, które byłoby należne w przypadku, gdyby towary były objęte procedurą dopuszczającą do obrotu. Jeżeli ta sama sytuacja dotyczyłaby towarów objętych podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania w takiej sytuacji byłaby wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne gdyby towary były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, plus o podatek akcyzowy.

Wszystkie wymienione podstawy opodatkowania obejmują koszty dodatkowe, chyba że koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju zostały włączone do wartości celnej.

Jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać należności z tytułu importu towarów, doliczane są one do podstawy opodatkowania.

Import towarów a rozliczenie VAT

Importerzy towarów mają obowiązek obliczenia, a także wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym (z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem podatników stosujących pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej). Jeśli organ celny stwierdzi, że podana przez importera kwota jest nieprawidłowa, wydaje decyzję z zaproponowaną przez siebie (prawidłową) kwotą. O zmianę wysokości podatku może także wnioskować sam podatnik. Obliczoną kwotę podatku za import trzeba uiścić w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia podatnika przez organ celny.

Podatnicy, którzy stosują uproszczone procedury celne przy okazji importu towarów, mogą rozliczać ten podatek w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym ten obowiązek podatkowy powstał. Jednak aby móc z tego skorzystać, należy spełnić warunki, które zostały spisane w art. 33a ust. 2–6. W związku z wdrożeniem SLIM VAT 2 uległ wydłużeniu okres, w którym podatnik ma prawo wykazać import towarów w pliku JPK_V7 nie tracąc przy tym jednocześnie prawa do korzystania z procedury uproszczonej. Ułatwienie to wynika z art. 33a ust. 6a ustawy o VAT:

w przypadku gdy podatnik nie rozliczył w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej, może dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Możliwość rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej ma zastosowanie do podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub dokonujących zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Powyższe uproszczenia wykorzystuje się pod warunkiem:

 1. Przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

 1. Dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT

Zapominalscy mają szczęście - od stycznia 2015 roku wydłużono termin na rozliczenia podatku VAT dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Kim są upoważnieni przedsiębiorcy? To posiadacze jednego z trzech świadectw - AEO C (uproszczenia celne), AEO S (bezpieczeństwo i ochrona) albo AEO F (uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona).

Takie świadectwo otrzymują przedsiębiorcy, którzy przestrzegają prawa wspólnotowego podczas międzynarodowych transakcji. AEO jest gwarancją jak najwyższych standardów. Dodatkowo, posiadacze świadectwa mogą liczyć na szereg przywilejów i udogodnień podczas dokonywania obrotu towarami.

Aby ubiegać się o status AEO, przedsiębiorca musi:

 • przestrzegać wymogów celnych,

 • posiadać odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,

 • odpowiednio udokumentować wypłacalność,

 • stosować wymagane standardy bezpieczeństwa i ochrony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów