Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników, ma możliwość jej zawieszenia na okres nie dłuższy niż 2 lata. Minimalny czas zawieszenia działalności przedsiębiorstwa to 30 dni, przy czym zgodnie z art. 14a ust. 1a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie wszystkie dni lutego danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Przedstawiamy, jakie obowiązki ma przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą w ZUS.

Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa i obowiązki

Zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak w okresie trwania zawieszenia przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej - zgłoszenie

W celu zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do urzędu gminy wypełniony formularz CEIDG-1. Należy w nim zaznaczyć kwadrat 3 “wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”, a w dalszej części wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia oraz jego przewidywany okres (nie krótszy niż 30 dni, ale nieprzekraczający 2 lat). Konieczne jest także zaznaczenie, że w okresie zawieszenia nie będą zatrudniani pracownicy. Formularz może zostać złożony elektronicznie, informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.