Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator wynagrodzeń netto - brutto

%

Zobacz koniecznie!

Poznaj całkowity koszt pracownika jaki ponosi pracodawca w związku z jego zatrudnieniem w 2018 roku.

Kalkulator wynagrodzeń - płac

Kalkulator wynagrodzeń pozwala w prosty sposób w każdej chwili wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu może on w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP. 

Wyliczanie wynagrodzenia - jak działa kalkulator płac brutto netto?

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto na netto oraz netto na brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Wynagrodzenie netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów:

  • Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – 111,25 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest miejscowość, w której znajduje się zakład pracy

  • Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne - 139,06 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ulga podatkowa - jest to kwota 46,33 zł. Przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Fundusz Pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

  • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

  • co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi płacić tej składki.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - jest to składka, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny.  Wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

 Kalkulator wynagrodzeń netto - brutto

 

Jak interpretować obliczanie wynagrodzeń przez kalkulator płac?

Po wprowadzeniu niezbędnych danych dotyczących pensji, kalkulator wynagrodzeń przedstawi wyniki w formie tabeli. Wyszczególniona zostanie płaca  netto, płaca brutto oraz całkowity koszt pracodawcy, czyli trzy najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzenia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Poniżej tabela przedstawi w czterech pozycjach wyszczególnienie kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika i wypłatą wynagrodzenia. Szczegółowe wyliczenie pensji, czyli źródło wartości każdej z tych pozycji, można przeanalizować, rozwijając jej składowe poprzez kliknięcie na strzałkę. Składniki wynagrodzenia zostaną szczegółowo przedstawione w rozbiciu na osobne pozycje, zarówno te leżące po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Obliczanie wynagrodzenia jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Przelicznik brutto netto można przeanalizować, edytować, wydrukować w wygodny sposób, pobierając przedstawione przez kalkulator zarobków wyliczenia w formie *xls.

Ważne!

Należy pamiętać, że płaca minimalna od 1 stycznia 2018 roku wyniesie 2100 PLN brutto. Nasz kalkulator wynagrodzeń jest zgodny z aktualnie obowiązującym prawem. 

Kalkulator wynagrodzeń - schemat obliczania wynagrodzenia

W pierwszej kolejności należy ustalić wynagrodzenie brutto, jakie ma otrzymywać pracownik, zgodne z zapisem dotyczącym wynagrodzenia w zawartej umowie o pracę.

W drugim kroku należy obliczyć od określonej płacy brutto składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i odjąć je od kwoty brutto. Składki społeczne wynoszą:

  • składka emerytalna: 9,76%
  • składka rentowa:  1,5%
  • składka chorobowa: 2,45%

Następnie obliczamy składkę zdrowotną. Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek społecznych otrzymujemy podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!

Składka zdrowotna wynosi 9%, z czego tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku.

Kolejnym krokiem jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy od kwoty brutto odjąć składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu uzyskujemy podstawę do opodatkowania. Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Ważne!

Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne wynoszą 111,25 zł

Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne to 139,06 zł

Następnie przechodzimy do obliczenia podatku. Podstawę opodatkowania, czyli kwotę brutto pomniejszoną o składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, obliczone zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika, w celu obliczenia podatku należy pomnożyć przez 18%.

Ważne!

Pierwszy próg podatkowy, czyli 18% przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 85 528 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty rozpoczyna obowiązywać drugi próg podatkowy, czyli 32%. Drugi próg podatkowy należy opłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85 528 zł.

Wyliczoną kwotę podatku pomniejszamy o kwotę wolną od podatku. Jest to stała kwota wynosząca 46,33 zł (556,02 zł / 12 miesięcy).

Ważne!

Kwota wolna od podatku będzie uwzględniona pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Następnie należy powrócić do obliczonej wcześniej podstawy składki zdrowotnej, którą należy pomnożyć przez 7,75%, aby później odjąć otrzymaną kwotę od wartości obliczonego podatku. W ten sposób otrzymamy zaliczkę na podatek dochodowy. Kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych złotych.

W ostatnim kroku przechodzimy do ustalania wynagrodzenia netto. Od kwoty brutto należy odjąć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 9% (9% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego) oraz obliczoną zaliczkę na podatek za pracownika. W ten sposób obliczona płaca netto zostaje przekazana pracownikowi.