Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 - porównaj brutto netto

Wielkość tekstu:

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 - porównaj brutto netto:
Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 - porównaj brutto netto
%
%
%

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 - porównanie brutto netto, czyli wyliczenie wynagrodzeń pracownika

Kalkulator wynagrodzeń pozwala w prosty sposób w każdej chwili wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Suwak jaki jest widoczny na samej górze włącza wyliczenia dla tzw. Polskiego Ładu 2.0, czyli wg przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 roku. Polski Ład 1.0 dotyczy schematów naliczenia pensji w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku. Przed Polskim Ładem to przepisy obowiązujące w 2021 roku.

Dzięki kalkulatorowi można w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, ulgę dla kasy średniej( (Polski Ład 1.0), wszelkie zwolnienia z PIT czy tez wysokość wpłat na PPK.

Poznaj całkowity zatrudnienia koszt pracownika jaki ponosi pracodawca w związku z jego zatrudnieniem w 2022 roku.

Od 1 stycznia 2022r. wprowadzono "Nowy Ład 1.0", który wprowadził duże zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń pracowników, m.in:

 • Ulga dla klasy średniej,
 • wyższa kwota wolna od podatku,
 • brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
 • podwójne przeliczanie zaliczek na podatek.

Z kolei już od 1 lipca obowiązuje Nowy Ład 2.0, który również zmienił sposób wyliczania wynagrodzenia pracowników, te zmiany to:

 • Uchylenie ulgi dla klasy średniej,
 • Uchylenie podwójnego przeliczania zaliczek na podatek,
 • obniżenie stopy procentowej podatku z 17% na 12%.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń brutto netto 2022 / 2021 ? 

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto na netto oraz netto na brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Wynagrodzenie netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych. 

Koszty uzyskania przychodu - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów:

 • Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – 250 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest miejscowość, w której znajduje się zakład pracy
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne - 300 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ulga podatkowa - przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem że pracownik złożył deklarację PIT-2. W poszczególnych okresach ulga ta wynosi:

 • w 2021 roku 43,76 zł;
 • od stycznia do czerwca 2022 roku wynosi 425 zł;
 • od lipca 2022 roku 300 zł.

Ulga dla klasy średniej - ulga przysługująca pracownikom, których miesięczny przychód mieści się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł (obowiązywała w okresie od stycznia do czerwca 2022). Wyliczana jest wg wzoru: 

 • (A × 6,68% - 380,50 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł;
 • (A × (- 7,35%) + 819,08 zł) / 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

Zwolnienie z PIT - jest to zwolnienie z podatku dochodowego dotyczące pracowników, którzy:

 • nie ukończyli 26. roku życia,
 • są rodzicami co najmniej czwórki dzieci
 • są uprawnieni do pobierania emerytury, ale zdecydowali się zrezygnować z tego świadczenia i w dalszym ciągu są aktywni zawodowo,
 • powrócili do kraju na stałe po co najmniej 3 letnim zamieszkaniu za granicą.

Jeśli chodzi o PIT dla młodych, to obowiązuje ona od 2019 roku i jest przyznawana automatycznie każdej osobie spełniającej warunki wymagane do jej udzielenia. Ulga dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, ulga na powrót i ulga dla pracujących emerytów wprowadzone zostały od 2022 roku i przysługują wyłącznie na wniosek pracownika. Wspomnianymi zwolnieniami są objęte przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Wynagrodzenie pracownika, korzystającego ze zwolnienia z podatku, nie będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy w związku z czym dla takiej osoby koszty uzyskania przychodu będą równe 0.

Fundusz Pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi płacić tej składki.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - jest to składka, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Jak interpretować obliczanie płacy przez kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 brutto netto?

Po wprowadzeniu niezbędnych danych dotyczących pensji, kalkulator wynagrodzeń brutto netto przedstawi wyniki w formie tabeli. Wyszczególniona zostanie płaca  netto, płaca brutto oraz całkowity koszt pracodawcy, czyli trzy najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzenia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Na samej górze widoczny jest suwak, którym można dowolnie zmieniać sobie schemat wyliczania wynagrodzenia - czy wg nowych czy wg wcześniejszych przepisów.

W tabeli znajduje się wyszczególnienie kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika i wypłatą wynagrodzenia. Szczegółowe wyliczenie pensji, czyli źródło wartości każdej z tych pozycji, można przeanalizować, rozwijając jej składowe poprzez kliknięcie na strzałkę. Składniki wynagrodzenia zostaną szczegółowo przedstawione w rozbiciu na osobne pozycje, zarówno te leżące po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Obliczanie wynagrodzenia jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Przelicznik brutto netto można przeanalizować, edytować, wydrukować w wygodny sposób, pobierając przedstawione przez kalkulator zarobków wyliczenia w formie *xls.

Należy pamiętać, że płaca minimalna od 1 stycznia 2022 roku wynosi 3010 PLN brutto. Nasz kalkulator wynagrodzeń brutto netto jest zgodny z aktualnie obowiązującym prawem.

Kalkulator płac Polski Ład 1.0 / Polski Ład 2.0 - schemat obliczania pensji

W pierwszej kolejności należy ustalić wynagrodzenie brutto, jakie ma otrzymywać pracownik, zgodne z zapisem dotyczącym wynagrodzenia w zawartej umowie o pracę.

W drugim kroku należy obliczyć od określonej płacy brutto składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i odjąć je od kwoty brutto. Składki społeczne wynoszą:

 • składka emerytalna: 9,76%
 • składka rentowa: 1,5%
 • składka chorobowa: 2,45%

Następnie obliczamy składkę zdrowotną. Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek społecznych otrzymujemy podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna wynosi 9%, z czego 7,75% podlegało odliczeniu od podatku do końca 2021 roku. Od 2022 roku składki zdrowotnej nie można już odliczać.

Kolejnym krokiem jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy od kwoty brutto odjąć składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu uzyskujemy podstawę do opodatkowania. Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne wynoszą 250 zł. Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne to 300 zł.

Następnie przechodzimy do obliczenia podatku. Podstawę opodatkowania, wyliczamy pomniejszając  kwotę brutto o składki społeczne,koszty uzyskania przychodu obliczone zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika, a od 2022 roku również o ulgę dla klasy średniej. Wynik ten zaokrąglamy do pełnych złotych, a następnie go przemnażamy przez 17% (od stycznia do czerwca 2022 roku), a 12% (od lipca 2022 roku).

Pierwszy próg podatkowy, czyli 17% (od stycznia do czerwca 2022 roku), a 12% (od lipca 2022 roku) przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 85 528 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty rozpoczyna obowiązywać drugi próg podatkowy, czyli 32%. Drugi próg podatkowy należy opłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85 528 zł. Od 2022 roku kwota graniczna progu podatkowego została zwiększona do 120 000 zł.

Wyliczoną kwotę podatku pomniejszamy o kwotę wolną od podatku. Jest to stała kwota wynosząca:

 • 43,76 zł (525,12 zł / 12 miesięcy) do końca 2021 roku,
 • 425 zł (5100 zł / 12 miesięcy) od stycznia do czerwca 2022 roku,
 • 300 zł (3600 zł / 12 miesięcy) od lipca 2022 roku.

Kwota wolna od podatku będzie uwzględniona pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Do końca 2021 roku należało powrócić do obliczonej wcześniej podstawy składki zdrowotnej, aby obliczyć od niej  składkę w wysokości 7,75%, aby później odjąć otrzymaną kwotę od wartości obliczonego podatku. Od 2022 roku nie obniża się zaliczki składkę zdrowotną. W ten sposób otrzymujemy zaliczkę na podatek dochodowy. Kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych złotych.

W ostatnim kroku przechodzimy do ustalania wynagrodzenia netto. Od kwoty brutto należy odjąć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 9% (9% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego) oraz obliczoną zaliczkę na podatek za pracownika. W ten sposób obliczona płaca netto zostaje przekazana pracownikowi.

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 brutto netto, a płaca na umowie

Kwota pensji podana na umowie o pracę to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wypłacanego  wynagrodzenia, które jest podstawą do wyliczania należnych składek ubezpieczeniowych i pobrania podatku dochodowego. W celu wyliczenia tak skomplikowanych i sformalizowanych obciążeń przedsiębiorca zatrudniający pracowników może się posilać specjalistycznym oprogramowaniem a doraźnie narzędziami takimi jak kalkulator wynagrodzeń brutto netto. Pracodawca pozna w ten sposób ile to jest pensja brutto czy też netto.  

Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto powstaje kwota płacy netto. Jest to realna kwota wynagrodzenia, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma “na rękę”.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 brutto netto a ubezpieczenia i podatki za pracownika

W przypadku standardowej umowy o pracę kwota wynagrodzenia brutto zawiera składki odprowadzane do ZUS (chorobowe, emerytalne i rentowe), do Narodowego Funduszu Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne) oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Bezpośrednio od wynagrodzenia pracownika odejmowane są składki obciążające pracownika (część składki emerytalnej i rentowej oraz cała składka chorobowa i zdrowotna) a także w całości zaliczka na podatek dochodowy.

 • Ubezpieczenie emerytalne

Składka wynosi 19,52% i jest pokrywana w równej części przez pracownika oraz przez pracodawcę - po 9,76%. Przekazywana jest do ZUS, przy czym istnieje możliwość wyboru, czy całość zostaje w ZUS, czy część przekazana zostanie do OFE.

 • Ubezpieczenie rentowe

Składka wynosi 8% i w tym wypadku pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%. Składkę tę odprowadza się do ZUS.

 • Ubezpieczenie chorobowe

Wysokość składki to 2,45% wynagrodzenia brutto i pracownik pokrywa ją w całości sam. Trafia ona tak samo jako powyższe składki - do ZUS. Dzięki tej składce pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek. Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na to ubezpieczenie wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych trzech składek (emerytalnej, rentowej i chorobowej). Dzięki opłacaniu tej składki pracownik może bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia.

 • Zaliczka na podatek dochodowy

Kwota zaliczki na podatek dochodowy wpłacana jest na konto urzędu skarbowego. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, od przychodu (płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne) odejmujemy koszty uzyskania przychodu.

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 brutto netto - wyliczenia na zasadach obowiązujących na dzień 31.12.2021 r.

Etapy obliczenia wynagrodzenia netto z kwoty brutto (dotyczy umowy o pracę):

Kalkulator wynagrodzeń 2021 brutto netto a wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 5000 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 5000 zł x 9,76% = 488 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 5000 zł x 1,5% = 75,00 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 5000 zł x 2,45% = 122,50 zł
 • RAZEM: 685,50 zł

Wyliczanie w kalkulatorze kwoty ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 685,50 zł
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 5000 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi: 4314,5 x 9% = 388,31 zł

Wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 4314,50 zł

 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 250 zł

4314,50 zł - 250 zł= 4064,50 zł po zaokrągleniu 4065 zł

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi: 4065 zł, a próg podatkowy wynosi 17%:

4065 zł x 17% = 691,05 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku,czyli  43,76 zł (ustalona jest ona ustawowo)

691,05 zł - 43,76 zł = 647,29 zł

 • obliczamy składkę zdrowotną podlegającą odliczeniu 7,75%

4314,50 zł x 7,75% = 334,37 zł

 • zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty w urzędzie skarbowym:

647,29 zł - 334,37 zł = 312,92 zł

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 313 zł.

W przypadku uwzględnienia ulgi “zwolnienie z PIT dla młodych” nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Na potrzeby zobrazowania wyliczeń, określamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy równy 0 zł.

Jak kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 brutto netto ustala kwotę wypłaty dla pracownika?

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto czyli 5000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 313 zł

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 313 zł = 3613,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 3613,19 zł.

Jeżeli zatrudniona osoba jest objęta ulgą “zwolnienie z PIT dla młodych” jej wynagrodzenie netto wyniesie:

 • od kwoty brutto czyli 5000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 0 zł

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 0 zł = 3926,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 2198,67 zł.

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 netto brutto - wyliczenia na zasadach obowiązujących na dzień 01.01.2022 r.

Etapy obliczenia wynagrodzenia netto z kwoty brutto (dotyczy umowy o pracę):

Kalkulator wynagrodzeń 2022 brutto netto a wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 5000 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 5000 zł x 9,76% = 488 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 5000 zł x 1,5% = 75 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 5000 zł x 2,45% = 122,50 zł
 • RAZEM: 685,50 zł

Wyliczanie w kalkulatorze kwoty ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 685,50 zł
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 5000 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi: 4314,50 zł  x 9% = 388,31 zł

Wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 4314,50 zł
 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 250 zł

4314,50 zł - 250 zł = 4064,50 zł po zaokrągleniu 4065 zł

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi: 4065 zł, a próg podatkowy wynosi 17%:

4065 zł x 17% = 691,05 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, czyli 425 zł (ustalona jest ona ustawowo)

691,05 zł - 425 zł zł = 266,05 zł

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 266 zł.

W przypadku uwzględnienia ulgi “zwolnienie z PIT dla młodych” nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Na potrzeby zobrazowania wyliczeń, określamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy równy 0 zł.

Jak kalkulator wynagrodzeń 2022 brutto netto ustala kwotę wypłaty dla pracownika?

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto czyli 5000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 266 zł

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 266 zł = 3660,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 3660,19 zł.

Jeżeli zatrudniona osoba jest objęta ulgą zwolnienia z PIT jej wynagrodzenie netto wyniesie:

 • od kwoty brutto czyli 5000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 0 zł

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 0 zł = 3926,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 3926,19 zł.

Kalkulator wynagrodzeń 2022 i 2021 brutto netto przy stosowaniu ulgi dla klasy średniej 

Obliczenie wynagrodzenia w przedziale 5701 zł do 11 141 zł przy zastosowaniu ulgi dla klasy średniej wygląda następująco:

Kalkulator wynagrodzeń 2022 brutto netto a wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 9000 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 9000 zł x 9,76% = 878,40 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 9000 zł x 1,5% = 135 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 9000 zł x 2,45% = 220,50 zł
 • RAZEM: 1233,90 zł

Wyliczanie w kalkulatorze kwoty ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 1233,90 zł 
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 9000 zł - 1233,90 zł = 7766,10 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi: 7766,10  x 9% = 699,85 zł

Wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 7766,10 zł
 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 250 zł

7766,10 zł - 250 zł = 7516,10 zł

 • ulga dla klasy średniej liczona wg wzoru (A × (- 7,35%) + 819,08 zł) / 0,17

(9000 × (- 7,35%) + 819,08 zł) / 0,17 = 926,94

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy :

7516,10 zł - 926,94 zł = 6589,16 zł po zaokrągleniu 6589 zł

 • naliczona zaliczka na  podatek wg stawki 17%:

6589 zł x 17% = 1120,13 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, czyli 425 zł (ustalona jest ona ustawowo)

1120,13 zł - 425 zł zł = 695,13 zł

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 695 zł.

W przypadku uwzględnienia ulgi “zwolnienie z PIT dla młodych” nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Na potrzeby zobrazowania wyliczeń, określamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy równy 0 zł.

Jak kalkulator wynagrodzeń 2022 brutto netto ustala kwotę wypłaty dla pracownika?

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto czyli 9000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 1233,90 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 699,85 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 695 zł

9000 zł - 1233,90 zł - 699,85 zł - 695 zł = 6371,25 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 6371,25 zł.

Jeżeli zatrudniona osoba jest objęta ulgą zwolniania z PIT jej wynagrodzenie netto wyniesie:

 • od kwoty brutto czyli 9000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 1233,90 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 699,85 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 0 zł

9000 zł - 685,50 zł - 699,85 zł - 0 zł =7066,25 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 7066,25 zł.

Kalkulator wynagrodzeń nowy polski ład - wyliczenia na zasadach obowiązujących na dzień 01.07.2022 r.

Etapy obliczenia wynagrodzenia netto z kwoty brutto (dotyczy umowy o pracę):

Kalkulator wynagrodzeń 2022 brutto netto a wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 5000 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 5000 zł x 9,76% = 488 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 5000 zł x 1,5% = 75 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 5000 zł x 2,45% = 122,50 zł
 • RAZEM: 685,50 zł

Wyliczanie w kalkulatorze kwoty ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 685,50 zł
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 5000 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi: 4314,50 zł  x 9% = 388,31 zł

Wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 4314,50 zł
 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 250 zł

4314,50 zł - 250 zł = 4064,50 zł po zaokrągleniu 4065 zł

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi: 4065 zł, a próg podatkowy wynosi 12%:

4065 zł x 12% = 487,80 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, czyli 300 zł (ustalona jest ona ustawowo)

487,80 zł - 300 zł zł = 187,80 zł

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 188 zł.

W przypadku uwzględnienia ulgi “zwolnienie z PIT dla młodych” nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Na potrzeby zobrazowania wyliczeń, określamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy równy 0 zł.

Jak kalkulator wynagrodzeń 2022 brutto netto ustala kwotę wypłaty dla pracownika?

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto czyli 5000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 188 zł

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 188 zł = 3738,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 3738,19 zł.

Jeżeli zatrudniona osoba jest objęta ulgą zwolnienia z PIT jej wynagrodzenie netto wyniesie:

 • od kwoty brutto czyli 5000 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 0 zł

5000 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 0 zł = 3926,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 3926,19 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów