0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator wynagrodzeń 2024 - porównaj brutto netto

Wielkość tekstu:

Kalkulator wynagrodzeń 2024 - porównaj brutto netto:
Kalkulator wynagrodzeń 2024 - porównaj brutto netto
%
%
%

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – porównanie brutto netto, czyli wyliczenie wynagrodzeń pracownika

Kalkulator brutto netto pozwala w prosty sposób w każdej chwili wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu można w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, wszelkie zwolnienia z PIT czy też wysokość wpłat na PPK.

Poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika, jaki ponosi pracodawca w 2024 roku.

Jak wyliczyć wynagrodzenia w 2024, czyli jak działa kalkulator płac? 

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto a netto oraz netto a brutto kalkulator płac szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Wynagrodzenie brutto – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Wynagrodzenie netto – to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych. 

Koszty uzyskania przychodu – koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów:

 • Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – 250 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest miejscowość, w której znajduje się zakład pracy.

 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne – 300 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Pracownik może zrezygnować ze stosowania kosztów, wtedy nie zostaną one zastosowane.

Ulga podatkowa – kwota wolna od podatku przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem że pracownik złożył deklarację PIT-2 pracodawcy. Kwotę wolną od podatku można stosować maksymalnie na 3 płatników. Zgodnie z oświadczeniem pracownika może zostać zastosowana ulga podatkowa:

 • pojedyncza – 300 zł kwoty wolnej od podatku;
 • ½ ulgi – 150 zł kwoty wolnej od podatku;
 • ⅓ ulgi – 100 zł kwoty wolnej od podatku;
 • podwójna – 600 zł kwoty wolnej od podatku;
 • brak – kwota wolna nie zostanie zastosowana.

Zwolnienie z PIT – jest to zwolnienie z podatku dochodowego dotyczące pracowników, którzy:

 • nie ukończyli 26. roku życia;
 • są rodzicami co najmniej 4 dzieci;
 • są uprawnieni do pobierania emerytury, ale zdecydowali się zrezygnować z tego świadczenia i w dalszym ciągu są aktywni zawodowo;
 • powrócili do kraju na stałe po co najmniej 3-letnim zamieszkaniu za granicą;
 • korzystają ze zwolnienia z podatku od przychodów nieprzekraczających 30 000 zł w trakcie roku.

Jeśli chodzi o PIT dla młodych, to obowiązuje on od 2019 roku i jest przyznawany automatycznie każdej osobie spełniającej warunki wymagane do jego udzielenia. Ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci, ulga na powrót i ulga dla pracujących emerytów wprowadzone zostały od 2022 roku i przysługują wyłącznie na wniosek pracownika. Wspomnianymi zwolnieniami są objęte przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. 

Dodatkowo od 2023 roku pracownicy mogą złożyć pracodawcy wniosek o niepobieranie podatku, jeśli przewidują, że ich przychody w danym roku nie przekroczą 30 000 zł. Wynagrodzenie pracownika korzystającego ze zwolnienia z podatku nie będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy, w związku z czym dla takiej osoby koszty uzyskania przychodu będą równe 0.

Fundusz Pracy – składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi płacić tej składki.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – jest to składka, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

PPK – jeżeli pracownik przystąpił do PPK, wówczas podczas wyliczania wynagrodzenia wlicza się wpłaty na PPK. 

Przeczytaj więcej na ten temat: PPK, czyli nowy system oszczędzania dla pracowników

Kalkulator sprawi że poznasz odpowiedź na pytania: brutto ile to netto czy kwota brutto ile to netto?

Jak interpretować obliczanie płacy przez kalkulator brutto netto 2024?

Po wprowadzeniu niezbędnych danych dotyczących pensji kalkulator wynagrodzeń 2024 przedstawi wyniki w formie tabeli. Wyszczególniona zostanie płaca netto, płaca brutto oraz całkowity koszt pracodawcy, czyli 3 najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzenia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. 

W tabeli znajduje się wyszczególnienie kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika i wypłatą wynagrodzenia. Szczegółowe wyliczenie pensji, czyli źródło wartości każdej z tych pozycji, można przeanalizować, rozwijając jej składowe poprzez kliknięcie w strzałkę. Składniki wynagrodzenia zostaną szczegółowo przedstawione w rozbiciu na osobne pozycje, zarówno te leżące po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Obliczanie wynagrodzenia jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Przelicznik netto brutto można przeanalizować, edytować, wydrukować w wygodny sposób, pobierając przedstawione przez kalkulator zarobków wyliczenia w formie *xls.

Należy pamiętać, że płaca minimalna od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4 242 zł brutto, a od lipca 2024 wzrasta do 4 300 zł brutto. Nasz kalkulator wynagrodzeń jest zgodny z aktualnie obowiązującym prawem.

Aktualny kalkulator wynagrodzeń brutto netto

Jak obliczyć wynagrodzenie brutto i netto?

W pierwszej kolejności należy ustalić wynagrodzenie brutto, jakie ma otrzymywać pracownik, zgodne z zapisem dotyczącym wynagrodzenia w zawartej umowie o pracę.

W drugim kroku należy obliczyć od określonej płacy brutto składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i odjąć je od kwoty brutto. Składki społeczne wynoszą:

 • składka emerytalna: 9,76%;
 • składka rentowa: 1,50%;
 • składka chorobowa: 2,45%.

Następnie obliczamy składkę zdrowotną. Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek społecznych otrzymujemy podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna wynosi 9%. Od 2022 roku nie można już jej odliczać w podatku.

Kolejnym krokiem jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy od kwoty brutto odjąć składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu uzyskujemy podstawę do opodatkowania. Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne wynoszą 250 zł. Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne to 300 zł.

Następnie przechodzimy do obliczenia podatku. Podstawę opodatkowania wyliczamy, pomniejszając kwotę brutto o składki społeczne, koszty uzyskania przychodu obliczone zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika. Wynik ten zaokrąglamy do pełnych złotych, a następnie mnożymy go przez 12%.

Pierwszy próg podatkowy, czyli 12% (od lipca 2022 roku), przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 120 000 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty rozpoczyna obowiązywać drugi próg podatkowy, czyli 32%. Drugi próg podatkowy należy opłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 120 000 zł.

Wyliczoną kwotę podatku pomniejszamy o kwotę wolną od podatku. 

Kwota wolna od podatku będzie uwzględniona pod warunkiem, że pracownik złożył oświadczeniu o jej korzystaniu na deklaracji PIT-2.

W ten sposób otrzymujemy zaliczkę na podatek dochodowy. Kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Gdy pracownik korzysta ze zwolnień z podatku, wówczas nie wyliczamy zaliczki na podatek.

W ostatnim kroku przechodzimy do ustalania wynagrodzenia netto. Od kwoty brutto należy odjąć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczoną zaliczkę na podatek za pracownika. W ten sposób obliczona płaca netto zostaje przekazana pracownikowi. Dzięki temu kwota netto brutto będzie łatwa do ustalenia

Jak obliczyć miesięczne wynagrodzenie?

Kwota pensji podana na umowie o pracę to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wypłacanego wynagrodzenia, które jest podstawą do wyliczania należnych składek ubezpieczeniowych i pobrania podatku dochodowego. W celu wyliczenia tak skomplikowanych i sformalizowanych obciążeń przedsiębiorca zatrudniający pracowników może się posilać specjalistycznym oprogramowaniem, a doraźnie narzędziami takimi jak kalkulator wynagrodzeń brutto netto. Pracodawca pozna w ten sposób, ile to jest pensja brutto netto.  

Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto powstaje kwota płacy netto. Jest to realna kwota wynagrodzenia, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma „na rękę”.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki, które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto, różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę

W przypadku standardowej umowy o pracę kwota wynagrodzenia brutto zawiera składki odprowadzane do ZUS-u (chorobowe, emerytalne i rentowe), do Narodowego Funduszu Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne) oraz zaliczkę na podatek dochodowy, finansowane przez pracownika. Natomiast dla pracodawcy to nie jest całkowity koszt zatrudnienia. Obowiązkowo opłaca on drugą część składek za pracownika, których podstawą jest wynagrodzenie brutto pracownika. Pracodawca z własnych środków finansuje:

 • ubezpieczenie emerytalne 9,76%;
 • ubezpieczenie rentowe 6,50%;
 • ubezpieczenie wypadkowe 1,67%*.

*Stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku

Kalkulator wynagrodzeń 2024 a wynagrodzenie brutto netto

Bezpośrednio od wynagrodzenia pracownika odejmowane są składki obciążające pracownika (część składki emerytalnej i rentowej oraz cała składka chorobowa i zdrowotna), a także w całości zaliczka na podatek dochodowy.

 • Ubezpieczenie emerytalne

Składka wynosi 19,52% i jest pokrywana w równej części przez pracownika oraz przez pracodawcę – po 9,76%. Przekazywana jest do ZUS-u, przy czym istnieje możliwość wyboru, czy całość zostaje w ZUS-ie, czy część przekazana zostanie do OFE.

 • Ubezpieczenie rentowe

Składka wynosi 8% i w tym wypadku pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%. Składkę tę odprowadza się do ZUS-u.

 • Ubezpieczenie chorobowe

Wysokość składki to 2,45% wynagrodzenia brutto i pracownik pokrywa ją w całości sam. Trafia ona tak samo jak powyższe składki – do ZUS-u. Dzięki niej pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek. 

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na to ubezpieczenie wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych 3 składek (emerytalnej, rentowej i chorobowej). Dzięki jej opłacaniu pracownik może bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia.

 • Zaliczka na podatek dochodowy

Kwota zaliczki na podatek dochodowy wpłacana jest na konto urzędu skarbowego. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, od przychodu (płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne) odejmujemy koszty uzyskania przychodu.

Jak wyliczyć wynagrodzenie krok po kroku netto brutto 2024?

Wynagrodzenie brutto netto - etapy(dotyczy umowy o pracę):

Wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 5000,00 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 5000,00 zł × 9,76% = 488,00 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 5000,00 zł × 1,5% = 75,00 zł
 • ubezpieczenie chorobowe: 5000,00 zł × 2,45% = 122,50 zł
 • RAZEM: 685,50 zł

Wyliczanie w kalkulatorze kwoty ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne: 685,50 zł
 • podstawę składki zdrowotnej stanowi wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne: 5000,00 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi: 4314,50 zł × 9% = 388,31 zł

Wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 4314,50 zł
 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 250 zł

4314,50 zł - 250,00 zł = 4064,50 zł, po zaokrągleniu 4065 zł

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi: 4065,00 zł, a próg podatkowy wynosi 12%

4065,00 zł × 12% = 487,80 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, czyli 300 zł 

487,80 zł - 300,00 zł = 187,80 zł

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 188 zł.

W przypadku uwzględnienia np. ulgi „zwolnienie z PIT dla młodych” nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Ile dostanę na rękę – jak kalkulator wynagrodzeń 2024 ustala kwotę wypłaty dla pracownika?

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto, czyli 5000,00 zł, odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 188,00 zł

5000,00 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 188,00 zł = 3738,19 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 3738,19 zł.

Ile zarabia osoba poniżej 26. roku życia?

Jeżeli zatrudniona osoba jest objęta ulgą zwolnienia z PIT, jej wynagrodzenie netto wyniesie:

 • od kwoty brutto, czyli 5000,00 zł, odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 685,50 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 388,31 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 0 zł

5000,00 zł - 685,50 zł - 388,31 zł - 0 zł = 3926,19 zł

Wypłata netto dla danego pracownika wynosi: 3926,19 zł.

Kalkulator wynagrodzeń jest to narzędzie, który pomoże ustalić jaka jest wypłata brutto netto i pozwoli na ustalenie kosztów zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu zarobki brutto netto będą szybko wyliczone.

Minimalna pensja brutto netto 

Na wynagrodzenie „na rękę” wpływa wiele zmiennych. Dlatego przy ustalaniu tej kwoty należy wziąć pod uwagę wszystkie oświadczenie złożone przez pracownika. Co często sprawia, że mimo że dwie osoby mają taką samą kwotę brutto na umowę to kwota netto jaką otrzymują . 

Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2023 roku

Minimalne wynagrodzenie od stycznia do czerwca 2024 r. wynosi 4 242,00 zł brutto. Natomiast określenie jaką kwotę otrzyma się na rękę (netto) nie jest już takie proste i zależy od wielu czynników. Aby lepiej to zrozumieć, wyliczenie pensji netto przedstawimy na przykładach.

Przykład 1.

Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto w styczniu 2024 roku, gdy pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje minimalne wynagrodzenie;
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodów;
 • korzysta z 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek?

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto: 4 242,00 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 300,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): 414,01 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 63,63 zł
 • Składka chorobowa (2,45%): 103,93 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 3 660,42 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 329,44 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 3 410,00 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 109,20zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 109,00 zł
 • Do wypłaty: 3221,98 zł 

Powyższy przypadek jest najczęściej występującą sytuacją i większość pracowników zarabiających minimalną pensję otrzyma taką kwotę wynagrodzenia.

Przykład 2.

Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto w styczniu 2024 roku, jeżeli pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje minimalne wynagrodzenie;
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • korzysta z 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową?

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto: 4 242,00 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 300,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): 414,01 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 63,63 zł
 • Składka chorobowa (2,45%): 103,93 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 3 660,42 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 329,44 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 300,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 3 360,00 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 103,20 zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 103,00 zł
 • Do wypłaty: 3227,98 zł 

Zmiana kosztów uzyskania przychodu ze zwykłych na podwyższone wpływ na zwiększenie wynagrodzenie do wypłaty.

Przykład 3.

Jakie wynagrodzenie otrzyma w styczniu 2024 roku pracownik, jeżeli:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje minimalne wynagrodzenie;
 • korzysta z ulgi dla pracującego emeryta;
 • nie przystąpił do PPK?

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto: 4 242,00 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 300,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): 414,01 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 63,63 zł
 • Składka chorobowa (2,45%): 103,93 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 3 660,42 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 329,44 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 0,00 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 0,00 zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 0,00 zł
 • Do wypłaty: 3 330,98 

Osoba korzystająca ze zwolnienia z PIT będzie otrzymywać wyższe wynagrodzenie, niż osoby które nie korzystają ze zwolnienia i opłacają podatek.

Wypłata brutto netto przy minimalnym od lipca 2024 roku

Od lipca 2024 roku płaca minimalna wzrośnie do 4 300,00 zł brutto, co sprawi że w kieszeniach pracowników będzie więcej pieniędzy. Jednak nie każdy otrzyma taką samą kwotę netto.

Przykład 4.

Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto w lipcu 2024 roku, jeśli pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje minimalne wynagrodzenie;
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dokonując wpłaty podstawowej 2% (pracodawca także dokonuje jedynie wpłat podstawowych);
 • korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów;
 • korzysta z 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową.

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto: 4 300,00 zł
 • Wpłata PPK pracownika: 86,00 zł
 • Wpłata PPK pracodawcy: 64,50 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 300,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): 419,68 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 64,50 zł
 • Składka chorobowa (2,45%): 105,35 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 3710,47 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 333,94 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 2 910,00 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 123 zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 123,00 zł
 • Do wypłaty: 3167,53 zł

Przystąpienie do PPK znacząco obniża wynagrodzenie do wypłaty, a jest to spowodowane zwiększeniem podstawy opodatkowania o wpłatę na PPK finansowaną przez pracodawcę, która stanowi przychód pracownika.

Przykład 5.

Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto w lipcu 2024 roku, jeżeli pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje minimalne wynagrodzenie;
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów;
 • korzysta z 1/36 kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową?

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto: 4 300,00 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 100,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): ,36 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 54,00 zł
 • Składka chorobowa (2,45%): 88,20 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 3 106,44 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 279,58 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 2 856,00 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 242,72 zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 243,00 zł
 • Do wypłaty: 2 583,86 zł

Na wpłatę pracownika znaczący wpływ ma kwota zmniejszająca podatek. Osoby, które w PIT-2 oświadczyły o chęci korzystania z 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek lub że nie chcą z niej korzystać w ogóle, przy wypłacie otrzymają niższą wypłatę niż osoby korzystające z 1/12 kwoty wolnej od podatku. 

Przykład 6.

Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto w lipcu 2024 r., w przypadku gdy pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje minimalne wynagrodzenie;
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych, dokonując wpłaty podstawowej 2% (pracodawca także dokonuje jedynie wpłat podstawowych);
 • korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów;
 • nie korzysta z kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową.

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Wynagrodzenie brutto:  4 300,00 zł
 • Wpłata PPK pracownika: 86,00 zł
 • Wpłata PPK pracodawcy: 64,50 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 0,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): 419,68 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 64,50 zł
 • Składka chorobowa (2,45%): 105,35 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 3 710,47 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 333,94 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 3 525 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 423 zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 423,00 zł
 • Do wypłaty: 2 867,53 zł.

Osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie mogą otrzymywać różne kwoty na „rękę”. Wszystko zależy od oświadczeń, jakie złożą, i od tego, czy przystąpią do PPK.

Przekroczenie progu podatkowego

Przy rozliczaniu podatku stosowane są dwie stawki. Progi podatkowe prezentują się następująco:

 • I próg podatkowy - 12%. 
 • II próg podatkowy, czyli 32%, dotyczy kwoty dochodu przekraczającego 120 000,00 zł rocznie.

W związku z tym pobieranie zaliczki na podatek wygląda następująco:

 • za miesiące, w których dochody danego pracownika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, pracodawca ma obowiązek naliczać 12% podatek;
 • w miesiącu przekroczenia pierwszego progu w danym zakładzie pracy pracodawca powinien naliczyć podatek 12% od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu (120 tyś zł), a kwoty nadwyżki – 32% podatku;
 • w kolejnym miesiącu zaliczki wyniosą 32%.

W przypadku osób korzystających ze zwolnień z podatku proces ten jest inny i wygląda następująco:

 • przez pierwsze miesiące należy sumować kwoty wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez pracownika i stosować zwolnienie z podatku. W miesiącu przekroczenia sumy przychodów podlegających zwolnieniu (85 528,00 zł) wynagrodzenie zostanie objęte 12% podatkiem;
 • od momentu przekroczenia limitu przychodu należy zacząć naliczać od zera dochód podlegający opodatkowaniu 12%. W miesiącu przekroczenia kwoty dochodu w wysokości 120 tyś zł wynagrodzenie podatnika zostanie objęte proporcjonalnie 12% i 32% podatkiem;
 • w kolejnych miesiącach po przekroczeniu pierwszego progu dochodowego podatek należny będzie wynosił 32%.

Przykład 7.

W maju 2024 roku nastąpi przekroczenie pierwszego progu podatkowego. Pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • dochód narastająco od stycznia do maja: 128 185,00 zł;
 • otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 30 000,00 zł;
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
 • korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów;
 • korzysta z 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę.

 Jak powinno wyglądać wyliczenie?

Pracodawca powinien naliczyć podatek zgodnie z następującym schematem:

 • dochód narastająco od stycznia do maja: 128 185,00 zł
 • 128 185,00 zł – 120 000,00 zł = 8 185,00 zł przekroczenie pierwszego progu podatkowego

Wypłata za czerwiec:

 • 30 000,00 zł brutto wynagrodzenia
 • składki ZUS: 4 113,00 zł
 • KUP: 250,00 zł
 • podstawa opodatkowania PIT: 25 637,00 zł
 • składka zdrowotna: 25 887,00 zł × 9% = 2 329,83 zł
 • stawka podatku dochodowego 12% do kwoty 120 000,00 zł + 32% od nadwyżki
  • 128 185,00 zł – 120 000,00 zł = 8 185,00 zł (ponad limit)
  • 8 185,00 × 32% = 2 619,20 zł
  • 25 637,00 zł – 8 185,00 zł = 17 452,00 zł (poniżej limitu)
  • 17 452,00 zł × 12% = 2 094,24 zł
 • ulga podatkowa: 300,00 zł 
 • podatek dochodowy do zapłaty:  2 094,24 zł  + 2 619,20 zł − 300 zł = 4 413,44 zł ~ 4 413,00 zł

Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń samodzielnie ustala się od jakie kwoty ma być stosowany drugi próg podatkowy i wybiera w ustawieniach. 

Wyliczenie premii do wypłaty

Ustalenie jak powinna się kształtować premia brutto netto, czasami może sprawić trudność. Dzieje się tak ponieważ podczas wyliczania kwoty brutto/netto w większości przypadków nie należy brać pod uwagę kosztów oraz kwoty wolnej od podatku. Tak zasada ma zastosowanie gdy premia wypłacana jest razem z głównym wynagrodzeniem lub jest na drugiej liście płac.

Przykład 8.

Ile będzie wynosić premia netto, w przypadku gdy pracownik:

 • jest zatrudniony na umowie o pracę;
 • otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 5 000,00 zł, które zostało wypłacone 3 lutego,
 • otrzymuje premie w wysokości 1 000,00 zł,  które zostanie wypłacone 9 lutego,
 • ma powyżej 26 lat i nie korzysta z ulg zwalniających z podatku;
 • nie przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • korzysta ze zwykłych kosztów uzyskania przychodów, które zostały wykorzystane w całości podczas wyliczania wynagrodzenia zasadniczego;
 • korzysta z kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową, która została wykorzystana w całości podczas wyliczania wynagrodzenia zasadniczego;

Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

 • Premia: 1 000,00 zł
 • Kwota zmniejszająca podatek: 0,00 zł
 • Składka emerytalna (9,76%): 97,60 zł
 • Składka rentowa (1,50%): 15,00 zł
 • Składka chorobowa (2,45%):  24,50 zł
 • Podstawa składki zdrowotnej: 862,90 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%): 77,66 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 0,00 zł
 • Podstawa obliczenia zaliczki: 862,90 zł
 • Zaliczka na podatek (12%): 103,55 zł
 • Zaliczka do urzędu skarbowego: 104,00 zł
 • Do wypłaty: 758,90 zł

W kalkulatorze wynagrodzeń w takim przypadku można wybrać przy uldze i koszach opcję brak. Dzięki czemu nie zostaną one zastosowane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów