Poradnik Przedsiębiorcy

Kalkulator wynagrodzeń 2019 - brutto netto

%

Zobacz koniecznie!

Poznaj całkowity koszt pracownika jaki ponosi pracodawca w związku z jego zatrudnieniem w 2018 roku.

Kalkulator wynagrodzeń 2019 - brutto netto, czyli wyliczenie płacy pracownika

Kalkulator wynagrodzeń pozwala w prosty sposób w każdej chwili wyliczyć wszystkie koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu może on w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, ulgę “zwolnienie PIT dla młodych” a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń na 2019 rok - brutto netto

Kalkulator wynagrodzeń 2019 pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto na netto oraz netto na brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Wynagrodzenie brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS w części obciążającej pracownika, które w dalszym kroku będzie pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne.

Wynagrodzenie netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Koszty uzyskania przychodu - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów:

 • Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – 111,25 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest miejscowość, w której znajduje się zakład pracy

 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne - 139,06 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Ulga podatkowa - jest to kwota 46,33 zł. Przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Ulga “zwolnienie z PIT dla młodych” - jest to zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia. W 2019 roku objęte tą ulgą będą osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę oraz zlecenie, które złożyły oświadczenie o chęci korzystania z niej. Od roku 2020 ulga będzie przyznawana automatycznie każdej osobie spełniającej warunki wymagane do jej udzielenia. Co do zasady ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, ze względu na okres obowiązywania ulgi - od sierpnia do grudnia. Wynagrodzenie pracownika, korzystającego ze zwolnienia z podatku, nie będzie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy w związku z czym dla takiej osoby koszty uzyskania przychodu będą równe 0.

Fundusz Pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tę ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi płacić tej składki.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - jest to składka, która ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny.  Wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

 Kalkulator wynagrodzeń netto - brutto

 

Jak interpretować obliczanie płacy przez kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto?

Po wprowadzeniu niezbędnych danych dotyczących pensji, kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto przedstawi wyniki w formie tabeli. Wyszczególniona zostanie płaca  netto, płaca brutto oraz całkowity koszt pracodawcy, czyli trzy najważniejsze informacje dotyczące wynagrodzenia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.

Poniżej tabela przedstawi w czterech pozycjach wyszczególnienie kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika i wypłatą wynagrodzenia. Szczegółowe wyliczenie pensji, czyli źródło wartości każdej z tych pozycji, można przeanalizować, rozwijając jej składowe poprzez kliknięcie na strzałkę. Składniki wynagrodzenia zostaną szczegółowo przedstawione w rozbiciu na osobne pozycje, zarówno te leżące po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Obliczanie wynagrodzenia jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Przelicznik brutto netto można przeanalizować, edytować, wydrukować w wygodny sposób, pobierając przedstawione przez kalkulator zarobków wyliczenia w formie *xls.

Ważne!
Należy pamiętać, że płaca minimalna od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 PLN brutto. Nasz kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto jest zgodny z aktualnie obowiązującym prawem.

Schemat obliczania pensji w kalkulatorze wynagrodzeń 2019 brutto netto

W pierwszej kolejności należy ustalić wynagrodzenie brutto, jakie ma otrzymywać pracownik, zgodne z zapisem dotyczącym wynagrodzenia w zawartej umowie o pracę.

W drugim kroku należy obliczyć od określonej płacy brutto składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i odjąć je od kwoty brutto. Składki społeczne wynoszą:

 • składka emerytalna: 9,76%
 • składka rentowa:  1,5%
 • składka chorobowa: 2,45%

Następnie obliczamy składkę zdrowotną. Po odjęciu od wynagrodzenia brutto składek społecznych otrzymujemy podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!
Składka zdrowotna wynosi 9%, z czego tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku.

Kolejnym krokiem jest obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu należy od kwoty brutto odjąć składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu uzyskujemy podstawę do opodatkowania. Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Ważne!
Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne wynoszą 111,25 zł.
Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne to 139,06 zł.

Następnie przechodzimy do obliczenia podatku. Podstawę opodatkowania, czyli kwotę brutto pomniejszoną o składki społeczne i koszty uzyskania przychodu, obliczone zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pracownika, w celu obliczenia podatku należy pomnożyć przez 18%.

Ważne!
Pierwszy próg podatkowy, czyli 18% przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 85 528 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty rozpoczyna obowiązywać drugi próg podatkowy, czyli 32%. Drugi próg podatkowy należy opłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85 528 zł.

Wyliczoną kwotę podatku pomniejszamy o kwotę wolną od podatku. Jest to stała kwota wynosząca 46,33 zł (556,02 zł / 12 miesięcy).

Ważne!
Kwota wolna od podatku będzie uwzględniona pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Następnie należy powrócić do obliczonej wcześniej podstawy składki zdrowotnej, którą należy pomnożyć przez 7,75%, aby później odjąć otrzymaną kwotę od wartości obliczonego podatku. W ten sposób otrzymamy zaliczkę na podatek dochodowy. Kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych złotych.

W ostatnim kroku przechodzimy do ustalania wynagrodzenia netto. Od kwoty brutto należy odjąć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 9% (9% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego) oraz obliczoną zaliczkę na podatek za pracownika. W ten sposób obliczona płaca netto zostaje przekazana pracownikowi.

Kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto, a płaca na umowie

Kwota pensji podana na umowie o pracę to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Jest to całość wypłacanego  wynagrodzenia, które jest podstawą do wyliczania należnych składek ubezpieczeniowych i pobrania podatku dochodowego. W celu wyliczenia tak skomplikowanych i sformalizowanych obciążeń przedsiębiorca zatrudniający pracowników może się posilać specjalistycznym oprogramowaniem a doraźnie narzędziami takimi jak kalkulator wynagrodzeń brutto netto. Pracodawca pozna w ten sposób ile to jest pensja netto czy też brutto.  

Po odjęciu obowiązkowych danin od kwoty wynagrodzenia brutto powstaje kwota płacy netto. Jest to realna kwota wynagrodzenia, którą pracownik za wykonaną pracę otrzyma w dniu wypłaty, czyli to co otrzyma “na rękę”.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że składki które odprowadza się od kwoty wynagrodzenia brutto różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto a ubezpieczenia i podatki za pracownika

W przypadku standardowej umowy o pracę kwota wynagrodzenia brutto zawiera składki odprowadzane do ZUS (chorobowe, emerytalne i rentowe), do Narodowego Funduszu Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne) oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Bezpośrednio od wynagrodzenia pracownika odejmowane są składki obciążające pracownika (część składki emerytalnej i rentowej oraz cała składka chorobowa i zdrowotna) a także w całości zaliczka na podatek dochodowy.

 • Ubezpieczenie emerytalne

Składka wynosi 19,52% i jest pokrywana w równej części przez pracownika oraz przez pracodawcę - po 9,76%. Przekazywana jest do ZUS, przy czym istnieje możliwość wyboru, czy całość zostaje w ZUS, czy część przekazana zostanie do OFE.

 • Ubezpieczenie rentowe

Składka wynosi 8% i w tym wypadku pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%. Składkę tę odprowadza się do ZUS.

 • Ubezpieczenie chorobowe

Wysokość składki to 2,45% wynagrodzenia brutto i pracownik pokrywa ją w całości sam. Trafia ona tak samo jako powyższe składki - do ZUS. Dzięki tej składce pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma zasiłek. Wysokość tego zasiłku nie powinna być niższa niż 60-70% przeciętnego wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy.

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na to ubezpieczenie wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych trzech składek (emerytalnej, rentowej i chorobowej). Dzięki opłacaniu tej składki pracownik może bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia.

 • Zaliczka na podatek dochodowy

Kwota zaliczki na podatek dochodowy wpłacana jest na konto urzędu skarbowego. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, od przychodu (płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne) odejmujemy koszty uzyskania przychodu 

Kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto na przykładzie płacy minimalnej 2019

Etapy obliczenia wynagrodzenia netto z kwoty brutto na przykładzie płacy minimalnej (dotyczy umowy o pracę):

Minimalna pensja pracownika w 2019

Wynagrodzenie brutto według płacy minimalnej obowiązującej od 2019 roku wynosi 2250 zł. Trzeba jednak pamiętać, że na wynagrodzenie brutto składają się także inne składniki. Opodatkowanymi składnikami mogą być np. premia uznaniowa lub ekwiwalent za urlop. Składniki wynagrodzenia, które są zwolnione ze składek ZUS, to np. odprawy emerytalno-rentowe.

Kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto a wyliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

Od wynagrodzenia brutto, czyli 2250 zł, odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne:

 • ubezpieczenie emerytalne: 2250 zł x 9,76% = 219,60 zł
 • ubezpieczenie rentowe: 2250 zł x 1,5% = 33,75 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 2250 zł x 2,45% = 55,13 zł
 • RAZEM: 308,48 zł

Wyliczanie w kalkulatorze kwoty ubezpieczenia zdrowotnego

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne:

 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne 308,48 zł
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 2250 zł - 308,48 zł = 1941,52 zł
 • składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi:1941,52 x 9% = 174,74 zł

Wyliczanie z pensji podatku dochodowego

Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy:

 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne wynosi: 1941,52
 • koszty uzyskania przychodu wynoszą: 111,25 zł

1941,52 - 111,25 = 1830,27 po zaokrągleniu 1830 zł

 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy wynosi: 1830 zł, a próg podatkowy wynosi 18%:

1830zł x 18% = 329,40 zł

 • od powyższej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku, która wynosi: 556,02 zł (ustalona jest ona ustawowo)

329,40 zł - 46,33 zł = 283,07 zł

 • obliczamy składkę zdrowotną według stawki 9% i podlegającą odliczeniu 7,75%

1941,52 zł x 9% = 174,74 zł

1941,52 zł x 7,75% = 150,47 zł

 • zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 283,07, a składka zdrowotna 174,74 zł (od podatku odliczane 150,47 zł)

283,07 - 150,47 = 132,50 zl

Powyższą kwotę należy zaokrąglić i powstaje zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia na rzecz urzędu skarbowego dla danego pracownika, która wynosi: 133 zł.

W przypadku uwzględnienia ulgi “zwolnienie z PIT dla młodych” nie będzie wyliczana zaliczka na podatek dochodowy.

Na potrzeby zobrazowania wyliczeń, określamy wysokość zaliczki na podatek dochodowy równy 0 zł.

Jak kalkulator wynagrodzeń 2019 brutto netto ustala kwotę wypłaty dla pracownika?

Jest to ostatni etap, w którym wyliczamy wynagrodzenie netto:

 • od kwoty brutto czyli 2250 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 308,48 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 174,74 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 133 zł

2250 zł - 308,48 zł - 174,74 zł - 133 zł = 1633,78 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 1633,78 zł.

Powyżej zostało przedstawione, jakie składki są potrącane pracownikowi od kwoty wynagrodzenia brutto.

Jeżeli zatrudniona osoba jest objęta ulgą “zwolnienie z PIT dla młodych” jej wynagrodzenie netto wyniesie:

 • od kwoty brutto czyli 2250 zł odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 308,48 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 174,74 zł oraz zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi 0 zł

2250 zł - 308,48 zł - 174,74 zł - 0 zł =  1 766,78 zł

Wynagrodzenie netto dla danego pracownika wynosi: 1 766,78 zł.