Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - jak wykazać go w deklaracji VAT?

Przedsiębiorcy, którzy są zobligowani do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej, po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Co ważne, przepisy podatkowe określają również sytuacje, w których podatnik musi zwrócić ulgę. Kiedy oraz jak wykazać zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT? Wyjaśniamy poniżej.

Ulga na zakup kasy - warunki

O możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej mówi art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Natomiast podmioty zwolnione z VAT muszą złożyć stosowny wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii zostały przedstawione w artykule: Zakup kasy fiskalnej - jak uzyskać zwrot za jej zakup?

Wskazówki, jak rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT w systemie księgowości online wfirma.pl, znajdują się w artykule: Ulga na zakup kasy - deklaracja VAT.

Obowiązkowy zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - kiedy występuje?

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej został uregulowany art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Jak wynika z jego treści, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy:

 • w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania,

 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

 • naruszą warunki związane z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Co ważne, również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odnosi się do tej kwestii. Zgodnie z jego par. 6 ust. 1 podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 1. zaprzestaną działalności;

 2. nastąpi otwarcie likwidacji;

 3. zostanie ogłoszona upadłość;

 4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

 5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz w przypadkach wymienionych w powyższych pkt 4 i 5, odnosi się tylko do tych kas, których te warunki lub przypadki dotyczyły.
Par. 6 ust. 3 rozporządzenia wskazuje terminy, w których musi być dokonany zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej. Zgodnie z jego treścią zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

 • przez czynnych podatników VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

 • przez podmioty zwolnione z VAT do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. 

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnych podatników w deklaracji VAT

Obecnie czynny podatnik VAT dokonujący zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej musi to zdarzenie wykazać w składanej przez siebie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Obecnie obowiązujące druki - VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12) - mają bowiem przewidziany oddzielny wiersz dla takich przypadków, a mianowicie "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy" w części C, wiersz 17, pozycja 37.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej - pozycja 37

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnych podatników w deklaracji VAT w systemie wfirma.pl

Czynny podatnik VAT zobligowany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej i korzystający z systemu wfirma.pl wykazuje ją poprzez dodanie do rejestru VAT sprzedaży zapisu dotyczącego zwrotu ulgi schematem: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce oznacza się opcję BRAK KONTRAHENTA, a w podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi. 

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w systemie wfirma.pl

Po zapisaniu wpisu uzupełniona kwota zostanie wykazana w pozycji 17. deklaracji VAT, za miesiąc lub kwartał, w którym dokonano wpisu.