0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin Porady Online

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu, który umożliwia Użytkownikom Zadawanie pytań Ekspertom z poszczególnych Kategorii oraz Uzyskiwanie odpowiedzi na te pytania. Usługa udostępniania Systemu świadczona jest przez Administratora. Usługi polegające na obsłudze Zadanych pytań i Udzielaniu na nie odpowiedzi świadczone są przez Administratora lub Operatorów. Zakres usług świadczonych przez poszczególnych Operatorów określony jest w Regulaminach świadczenia usług przez tych Operatorów, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Regulamin wraz z załącznikami określa w szczególności:

 

 1. warunki korzystania z usług Administratora i Operatorów;
 2. sposób zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Administratora lub danego Operatora;

 3. prawa i obowiązki Administratora oraz Operoatorów;  

 4. prawa i obowiązki Użytkowników Systemu;

 

 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Administrator - spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wfirma.pl;
 3. Operatorzy - podmioty świadczące na rzecz Użytkowników usługi za pośrednictwem Systemu. Operatorami są między innymi poniższe podmioty:

 

 • Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł. Zakres i zasady świadczenia usług przez Web INnovative Software określa Regulamin WINS, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • BZ GROUP sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rudna  Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 460507, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł, NIP: 5242758944, REGON 146647470. Zakres i zasady świadczenia usług przez BZ Group sp. z o.o. określa Regulamin BG Group, stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

 1. Użytkownik - podmiot, który posiada Konto w Systemie. Użytkownikiem może zostać:

 

 • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 • osoba prawna; 

 • jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

 

 1. System - systemem pod nazwą Respondo, służący do Zadawania pytań online z wybranych dziedzin, obsługi tych pytań i Udzielania na nie odpowiedzi, udostępniany za pośrednictwem portali internetowych (najczęściej w formie widgtu), między innymi: poradnikprzedsiębiorcy.pl, poradnikpracownika.pl. Administratorem Systemu jest Administrator.  

 2. Konto - udostępniany Użytkownikowi profil w Systemie, za pomocą którego Użytkownik może:

 

 • Zadawać pytania;

 • otrzymywać Wycenę Udzielenia odpowiedzi;

 • otrzymywać odpowiedzi na Zadane pytania po zaakceptowaniu oferty;

 • przechowywać historię Zadanych pytań i Udzielonych odpowiedzi; 

 

 1. Zadanie pytania - skierowanie przez Użytkownika pytania za pośrednictwem Systemu z zakresu objętego Pakietem Użytkownika. Rodzaje pakietów wraz z opisem ich zakresów uwidocznione są w ramach Systemu; 

 2. Udzielenie odpowiedzi - usługa świadczona odpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkownika, polegająca na udzieleniu konkretnej, kompleksowej odpowiedzi na Zadane pytanie. Odpowiedź udzielana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony przez Użytkownika stan faktyczny;

 3. Pakiet – zakres opieki merytorycznej, świadczonej przez danego Operatora lub Operatorów, w ramach którego Użytkownik może zadawać ograniczoną ilość pytań w obrębie wybranych przez siebie Kategorii. Pakiet zachowuje ważność przez okres roku, liczonego zawsze jako 365 dni, rozpoczynając od dnia opłacenia Pakietu. Czas odpowiedzi na zadane pytanie różni się w zależności od rodzaju wybranego Pakietu. Rodzaje Pakietów wraz z opisem ich zakresów uwidocznione są w ramach Systemu; 

 4. Kategoria - obszar merytoryczny, wchodzący w skład danego Pakietu; 

 5. Wycena - sporządzana bezpłatnie, indywidualna wycena za Udzielanie odpowiedzi na Zadane pytanie poza Pakietem;

 6. Eksperci - eksperci z danych dziedzin, działający w obrębie Systemu z ramienia Administratora lub Operatorów. 

 

 1. Administrator za pośrednictwem Systemu bezpłatnie Udostępnia Konto Użytkownikom. Udostępnianie konta nie uprawnia do automatycznego uzyskiwania odpowiedzi na Zadane pytania. Udzielenie odpowiedzi jest odrębną usługą świadczoną przez Administratora lub Operatorów po wykupieniu przez Użytkownika Pakietu lub zaakceptowaniu przedstawionej Wyceny za Udzielanie odpowiedzi.

 

§ 2

WARUNKI POSIADANIA KONTA W SYSTEMIE I ZAKŁADANIE KONTA

 

 1. Konto zakładane jest w chwili łącznego spełnienia przez potencjalnego Użytkownika następujących warunków:

 

 1. wykupienia pierwszego Pakietu lub Zadania pierwszego pytania za pośrednictwem Systemu;
 2. akceptacji Regulaminu i jego załączników;

 3. otrzymania na wskazany adres e-mail linku aktywacyjnego i jego uruchomienia;

 4. ustalenia hasła i aktywowania konta poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego. 

 

 1. W trakcie zakładania Konta Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane zgodnie z prawdą. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych podanych w trakcie zakładania Konta. 

 

 1. Zakładając Konto oraz korzystając z niego, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik odpowiada za naruszenie praw Administratora, Operatorów lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Konta. 

 

 1. W przypadku podania przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, Administrator uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika, a tym samym uniemożliwienia mu korzystania z usług w obrębie Systemu.

 

 1. Administrator lub Operator może odmówić realizacji danej usługi ze względu na bezpieczeństwo własne lub innych użytkowników Systemu, a także w przypadku gdy dany Użytkownik nie spełnia wymogów Regulaminu. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach odmowy wykonania danej usługi. 

 

 1. Udostępniany Użytkownikowi System wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji, czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w Systemie decyduje Administrator.

 

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z KONTA

 

 1. Dostęp do Konta możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest założenie Konta zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Administratora.

 

 1. W procesie zakładania Konta Użytkownik ustala login (adres e-mail) oraz znane tylko jemu hasło.

 

 1. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę, umożliwiającą identyfikację w Systemie.

 

 1. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.

 

 1. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (np. !,@,#, %).

 

 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 

§ 4

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OPERATORÓW I ADMINISTRATORA ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z TYCH USŁUG

 

 1. Administrator i Operatorzy świadczą usługę obsługi Zadanych pytań, a w tym przede wszystkim Udzielania odpowiedzi na Zadane pytania. Udzielenie odpowiedzi na Zadane pytania odbywa się odpłatnie, w ramach wykupionego Pakietu lub na podstawie Wyceny zaakceptowanej przez Użytkownika.

 

 1. Udzielenie odpowiedzi ma charakter przekazania informacji w zakresie zadanego pytania i nie stanowi udzielenia porady ani opinii prawnej. 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania na portalu poradnikprzedsiebiorcy.pl,  poradnikpracownika.pl lub innym portalu internetowym treści pytania zadanego przez Użytkownika oraz treści udzielonej odpowiedzi. Publikacja pytań oraz odpowiedzi odbywa się w sposób całkowicie zanonimizowany i z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jak i prawnie chronionych tajemnic Użytkownika. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na publikację, o której mowa powyżej.

 

 1. Akceptacja Regulaminu, oznacza, że będzie on obowiązywał strony co do wszystkich pytań, jakie Użytkownik zada w trakcie posiadania Konta.

 

§ 5

ZADAWANIE PYTAŃ I PAKIETY

 

 1. Zadawanie pytań następuje poprzez: 

 

 1. skorzystanie z wtyczki udostępnianej przez Administratora w obrębie danego portalu, akceptację Regulaminu i założenie Konta - w przypadku pierwszego pytania;

 2. zalogowanie się do Systemu i Zadanie pytania - w przypadku kolejnego pytania.

 

 1. Aktualnie dostępne Pakiety wraz z opisem ich zakresu i ceną widoczne są po zalogowaniu się na Konto w Systemie. W opisie danego Pakietu znajduje się informacja o podmiocie, który będzie świadczył na rzecz Użytkownika usługi w obrębie danego Pakietu (może być to Administrator lub jeden z Operatorów).

 

 1. Użytkownik dobrowolnie wybiera rodzaj Pakietu oraz liczbę pytań dostępnych w jego ramach. Cena Pakietu zależna jest od rodzaju Pakietu oraz wybranej liczby pytań.

 

 1. Wybór danego Pakietu oraz jego opłacenie oznacza zawarcie z Administratorem lub danym Operatorem umowy o świadczenie usługi Udzielania odpowiedzi w obrębie danego Pakietu. Usługa świadczona jest w oparciu o niniejszy Regulamin, a także Regulamin danego Operatora, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 1. Pakiet zachowuje ważność przez okres 365 dni, licząc od daty opłacenia Pakietu.

 

 1. W ramach Pakietu Użytkownikowi przysługuje liczba pytań oraz zakres opieki właściwy dla wybranego przez Użytkownika Pakietu. 

 

 1. Po wybraniu i opłaceniu Pakietu Użytkownik nie może dokonać jego zmiany. 

 

 1. Pytania niewykorzystane w okresie, o którym mowa w ust. 5, nie przechodzą na kolejne okresy.

 

 1. Użytkownik ma możliwość anulowania zadanego pytania do czasu pobrania tego pytania przez Eksperta i zmiany jego statusu w Systemie na „analiza sprawy”.

 

 1. W przypadku pytań:

 1. wykraczających poza limit pytań w Pakiecie, 

 2. wykraczających poza merytoryczny zakres opieki w danym Pakiecie, Użytkownik otrzyma Wycenę.

 

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 10, nastąpi po zaakceptowaniu i opłaceniu przez Użytkownika ceny wskazanej w Wycenie. 

 

 1. Pytania, o których mowa w § 10, nie wpływają na limit pytań dostępny w ramach Pakietu.

 

 1. W przypadku Zadania pytania wykraczającego poza usługi świadczone w ramach Systemu, Administrator lub Operator może odmówić Udzielenia odpowiedzi na dane pytanie. 

 

§ 6

WYCENA I OPŁATY

 

 1. Wycenie podlegają pytania, o których mowa w § 5 ust. 10 oraz pytania zadane przez Użytkownika nieposiadającego aktywnego Pakietu. 

 

 1. Wysokość opłaty za Udzielenie odpowiedzi, zależy od stopnia skomplikowania danego pytania oraz czasu, w jakim Użytkownik ma otrzymać odpowiedź. 

 

 1. Administrator lub Operator podaje Użytkownikowi wysokość opłaty za Udzielenie odpowiedzi na Zadane pytanie poprzez wysłanie Wyceny.

 

 1. Operator może przedstawić Użytkownikowi do wyboru więcej niż jedną Wycenę, które mogą różnić się: 

 1. Czasem, w jakim Administrator lub Operator zobowiąże się do Udzielenia odpowiedzi;
 2. wysokością opłaty należnej za Udzielenie odpowiedzi. Użytkownik może wybrać tylko jedną Wycenę.  
 1. Wycena jest przesyłana Użytkownikowi w ciągu 24 godzin od chwili Zadania pytania (z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

 

 1. Administrator lub Operator zawiadamia Użytkownika o przygotowaniu Wyceny za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta. 

 

 1. Wycena pozostaje aktualna przez kolejne 72 godziny od momenty jej przesłania Użytkownikowi. Po upływie 72 godzin Wycena przestaje obowiązywać. Użytkownik może wówczas ponowić pytanie i otrzymać kolejną Wycenę.

 

 1. Akceptacja i opłacenie ceny wskazanej w Wycenie oznacza zawarcie z Administratorem lub danym Operatorem umowy o świadczenie usługi Udzielenia odpowiedzi. Usługa świadczona jest w oparciu o niniejszy Regulamin, a w przypadku obsługi danego pytania przez jednego z Operatorów także w oparciu o regulamin tego Operatora, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

 1. Użytkownik może anulować Zadanie pytania wyłącznie do czasu akceptacji i opłacenia Wyceny. Po zaakceptowaniu i opłaceniu Wyceny Użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z usługi Udzielenia odpowiedzi. 

 

§ 7

PŁATNOŚCI

 1. PAKIETY

 

 1. Użytkownik po wybraniu odpowiedniego Pakietu opłaca go za pośrednictwem Systemu. 

 

 1. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie poprzez skorzystanie z systemów elektronicznych płatności dostępnych w Systemie, np. dotpay, blue media.

 

 1. Administrator lub dany  Operator po otrzymaniu płatności wystawia w Systemie fakturę w formie elektronicznej. Faktura w formacie PDF dostępna jest w Systemie w zakładce „lista płatności”.

 

 1. Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu oraz na wystawienie e-faktury.

 

 1. WYCENY

 

 1. Użytkownik po zaakceptowaniu Wyceny opłaca ją za pośrednictwem Systemu. 

 

 1. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie poprzez skorzystanie z systemu elektronicznych płatności dostępnych w Systemie, np. dotpay, blue media.

 

 1. Administrator lub dany Operator po otrzymaniu płatności wystawia w Systemie fakturę w formie elektronicznej. Faktura w formacie PDF dostępna jest w Systemie w zakładce „lista płatności”.

 

 1. Użytkownik otrzymuje powiadomienie wiadomością e-mail o wystawieniu faktury w Systemie.

 

 1. Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu oraz na wystawienie e-faktury. 

 

§ 8

UDZIELANIE ODPOWIEDZI

 

 1. Udzielenie odpowiedzi wymaga posiadania opłaconego Pakietu lub zaakceptowania Wyceny i opłacenia ceny w niej wskazanej.

 

 1. Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie wynikającym z wybranego przez Użytkownika Pakietu lub w terminie wskazanym w Wycenie.

 

 1. Do czasu udzielenia odpowiedzi nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Administrator lub dany Operator może skierować do Użytkownika dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie odpowiednich dokumentów, jeśli informacje zawarte w pytaniu nie są wystarczające do przedstawienia Wyceny lub Udzielenia odpowiedzi.

 

 1. Operator może odmówić Udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku gdy:

 

 1. treść zadanego pytania jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora lub Administratora;

 2. treść pytania wykracza poza obsługiwane Kategorie; 

 3. z treści pytania wynika, że sprawa powinna zostać skierowana do kancelarii doradztwa podatkowego lub kancelarii prawnej.

 

 1. Termin wskazany w ust. 2 może ulec wydłużeniu w przypadku gdy:

 

 1. Użytkownik nie zawarł w pytaniu wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi; 

 2. treść pytania - z uwagi na jego specyfikę - wymaga od Ekspertów dłuższego czasu na sporządzenie odpowiedzi. 

 

 1. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem Systemu poprzez wiadomość zwrotną, widoczną pod Zadanym pytaniem. 

 

 1. O fakcie otrzymania odpowiedzi w Systemie Użytkownik zostaje powiadomiony mailowo. 

 

 1. Jeśli odpowiedź jest dla Użytkownika niezrozumiała, lub budzi jego wątpliwości, w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od daty Udzielenia odpowiedzi Użytkownik ma możliwość zwrócenia się z prośbą do Operatora o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi. 

 

 1. Odpowiedź na prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi udzielana jest w ramach już zadanego Pytania. 

 

 1. Operator opowiada na prośbę o doprecyzowanie odpowiedzi w ciągu 72 godzin (z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

 

 1. W przypadku próśb o doprecyzowanie, które  będą wykraczały poza zakres pierwotnie Zadanego Pytania, Operator poinformuje Użytkownika o braku możliwości udzielenia odpowiedzi w ramach pierwotnie Zadanego Pytania.  

 

§ 9

AKCEPTACJA REGULAMINU

 

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następujących treściach:

 1. zapoznałem się z Regulaminem oraz jego załącznikami i akceptuję wszystkie postanowienia w nich zawarte bez zastrzeżeń;

 2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika będącego konsumentem, jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści: mam świadomość, że usługa świadczona przez Administratora polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a także że jest ona świadczona od momentu założenia Konta, to jest przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) i wobec tego nie przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem, na co wyrażam zgodę. 

 2. Zapisy ust. 2 nie wpływają na możliwość usunięcia swojego konta z Systemu przez każdego Użytkownika w dowolnym momencie.

 3. Zapisy ust. 2 nie wpływają na możliwość odstąpienia od umów zawartych z Operatorami, co regulują regulaminy świadczenia usług przez poszczególnych Operatorów. 

 

§ 10

ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA 

 

 1. Administrator zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Usługi z powodu aktualizacji, modyfikacji, naprawy lub rozbudowy Systemu, siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich. 

 

 1. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 1. czasowej niemożliwości świadczenia usługi z powodu aktualizacji, modyfikacji, naprawy lub rozbudowy Systemu;

 2. trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usługi czy też nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich oraz wskutek wystąpienia siły wyższej;

 3.  skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi przez Użytkownika lub osoby trzecie;

 4. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi;

 5. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi;

 6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia tych informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób;

 7. szkód powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa; 

 8. szkód powstałych w wyniku podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

 

§ 11

USUWANIE KONTA

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z usługi i usunąć swoje konto z Systemu. 

 

 1. Konto usuwane jest samodzielnie przez Użytkownika zgodnie z instrukcją postępowania dostępną po zalogowaniu się do Systemu, zamieszczoną w  zakładce „ustawienia”. 

 

 1. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta wraz z zawartością, w przypadku gdy:

 1. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia Regulaminu;

 2. Użytkownik będzie korzystał z Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

 3. Użytkownik będzie działał na szkodę Administratora, Operatora lub innych użytkowników Systemu.

 4. Użytkownik dokona czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.

 5. Użytkownik nie dokona logowania do swojego konta przez 5 kolejnych lat. 

 

§ 12

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA O COOKIES

 

 1. Polityka przetwarzania danych przez Administratora (Polityka prywatności) stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Portal udostępniający System za pośrednictwem swojej strony internetowej nie przetwarza danych osobowych zawartych treści Pytań. W przypadku konieczności przekazania w Pytaniu danych osobowych, wobec których Użytkownik jest  administratorem danych osobowych, zalecane jest dokonanie ich anonimizacji. W przypadku braku takiej możliwości przekazane w treści Pytania dane osobowe będzie przetwarzał Operator. W takiej sytuacji Użytkownika i danego Operatora obowiązuje Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca załącznik do regulaminu danego Operatora.

 

§ 13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje Użytkownik może składać bezpośrednio poprzez System w zakładce „reklamuj sprawę” (widoczną po wejściu w daną sprawę) lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@wins.pl.

 2. Składając reklamację za pomocą Systemu, Użytkownik powinien skorzystać z zakładki „reklamuj sprawę” w obrębie sprawy, której reklamacja dotyczy.  

 

 1. Reklamacja wysłana przy pomocy poczty elektronicznej musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację, takie jak:

 1. dane osoby składającej reklamację;

 2. oznaczenie usługi, której reklamacja dotyczy;

 3. zarzuty co do wskazanej usługi;

 4. okoliczności uzasadniające reklamację;

 5. ewentualne żądanie związane ze złożoną reklamacją.

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia w Systemie lub od dania otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

 

 1. Administrator może wezwać Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, jeśli nie zawiera ona danych o których mowa w ust. 3. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 4, będzie liczony od dnia doręczenia uzupełnienia reklamacji.

 

 1. O decyzji dotyczącej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w Systemie lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany  przez Użytkownika adres e­mail. 

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Systemu nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 1. W razie sprzecznych postanowień niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminami świadczenia usług przez poszczególnych Operatorów.

 

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administratora, niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Administratora lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona w Systemie, w zakładce „Dokumenty”. Użytkownik zostanie jednocześnie poinformowany o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail.

 

 1. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, może odstąpić od Umowy poprzez usunięcie Konta. Jeżeli w terminie tygodnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie usunie swojego Konta, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane. 

 

 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia innych niż wskazane w Regulaminie funkcjonalności, z których Użytkownik będzie mógł korzystać w ramach Konta. 

 

 1. Wprowadzenie nowych funkcjonalności nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

 1. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Systemu oraz oświadczenia do Administratora, Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@wins.pl

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 - Polityka Prywatności

Załącznik nr 3 - Regulamin świadczenia usługi przez WEB INNOVATIVE SOFTWARE SP. Z O.O.

Załącznik nr 4 - Regulamin świadczenia usługi BZ GROUP SP. Z O.O.ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”).

 2. Operator dba o bezpieczeństwo danych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

 1. imię, nazwisko, firma;

 2. adres;

 3. adres poczty elektronicznej;

 4. NIP;

 5. Inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta w toku korzystania z Pomocy.

 1. Udostępnienie danych określonych w ust. 3 jest dobrowolne. Partner ma prawo wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. 

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem umożliwienia skorzystania Klientowi z Usługi oraz Pomocy.

 3. Klient, wykupując dany Pakiet lub korzystając z Usługi poza Pakietem, udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celu wykonania Usługi.

 4. Operator nie zamierza przekazać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 5. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez System, dbamy, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności. 

 

Informacje o Administratorze danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez System, służący do zadawania i obsługi pytań z wybranych dziedzin, udostępniany za pośrednictwem portali poradnikprzedsiębiorcy.pl, poradnikpracownika.pl., a także innych stron internetowych, jest spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł.

 

Dane osobowe w Systemie

 

Administrator przetwarza dane przekazywane mu bezpośrednio przez Użytkowników Systemu w związku z:

 

 1. założeniem i korzystaniem z  Konta (dane wypełniane w formularzu rejestracyjnym).

 2. zadawaniem przez Użytkownika pytań (dane zawarte w treści pytania). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?

 

Podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w celu:

 

 1. założenia konta w Systemie;

 2. świadczenia usług drogą elektroniczną i prawidłowego wykonania tych usług;

 3. obsługi zadanych przez Użytkownika pytań;

 4. przechowywania danych w celach: archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

 5. spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 6. komunikowania za pośrednictwem portali społecznościowych oraz umożliwienia Użytkownikom aktywności na tych portalach;

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

 

 1. wykonanie umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika (np. założenie konta);

 2. wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

 3. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu;

 • przechowywanie danych w celach archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi;

 • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług Administratora.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

 

Administrator może stosować „wtyczki” odsyłające do portali społecznościowych. Wraz z dostawcą danej wtyczki Administrator jest administratorem danych osobowych. Użycie rzeczonej wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, z którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

 

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane ani udostępniane innym stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Powierzenie przetwarzania

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w imieniu Administratora przez podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową, podwykonawcy wykonujący usługi zintegrowane z serwisem Administratora). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych.

 

Powierzenie danych Administratorowi przez Użytkownika

 

W przypadku chęci przekazania w pytaniu danych osobowych, wobec których Użytkownik jest  Administratorem, zalecane jest dokonanie ich anonimizacji. W przypadku braku takiej możliwości Strony obowiązuje Umowa powierzenia przetwarzania.

 

Czy Administrator przekazuje zebrane dane do państw trzecich?

 

Administrator nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. 

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do żądania:

 

 1. dostępu do danych, które jej dotyczą;

 2. sprostowania danych, które jej dotyczą;

 3. usunięcia danych, które jej dotyczą

 4. ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;

 6. przeniesienia danych osobowych.

 

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem. 

 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies ? 

 

Pliki cookies wykorzystywane w Systemie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z Polityką plików cookies, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

Jak długo Administrator przechowuje zebrane dane osobowe?

 

Administrator przechowuje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki ma do tego podstawę prawną. 

 

Dane, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa, przechowywane są zgodnie z wymogami zawartymi w odpowiednich przepisach. 

 

Pozostałe dane są przez Administratora usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane: 

 1. w przypadku gdy nie doszło do aktywacji Konta poprzez link aktywacyjny, dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego zostaną usunięte po upływie 24 godzin od otrzymania przez Użytkownika linku aktywacyjnego; 

 2. dane wprowadzone do Systemu będą przetwarzane przez Administratora do czasu usunięcia Konta;

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Systemu, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora. Nie dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa oraz danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, które przechowywane są maksymalnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 

W przypadku gdy Administrator poprosi Użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych, tak pozyskane dane Użytkownika zostaną usunięte niezwłocznie po  wycofaniu przez Użytkownika zgody. 

 

Czy Administrator profiluje dane osobowe?

 

Nie. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

 

Czy podanie danych jest konieczne?

 

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku danych rejestracyjnych ich niepodanie uniemożliwi założenie Konta. 

 

W przypadku usługi Zadawania pytań Użytkownik sam decyduje o zakresie danych, które przekazuje Ekspertowi. 

 

Ekspert może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych danych, wówczas ich podanie również jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie może stać się niemożliwe.

 

Profile na portalach społecznościowych

 

Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych:

 

 1. Facebook

 2. LinkedIn

 3. Twitter

 

Administrator w ramach posiadania ww. profili przetwarza dane osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane te są zbierane w celu:

 

 1. umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych;

 2. prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora;

 3. w celach statystycznych i analitycznych.

 

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 

 1. mailowo, pisząc na adres: biuro@wins.pl

 2. tradycyjnie, pisząc pod adres: Web INovative Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław;

 


ZAŁĄCZNIK NR 3

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ WEB INNOVATIVE SOFTWARE  SP. Z O.O.

§ 1.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Niniejszy Regulamin WINS dotyczy świadczenia na rzecz Klientów Usług przez Operatora - spółkę pod firmą Web INnovative Software sp. z o.o. za pośrednictwem Systemu udzielania porad online. 

 

§ 2.

DEFINICJE

 

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie WINS oznaczają:

 1. Regulamin WINS – niniejszy regulamin.

 2. System - System służący do zadawania pytań online z wybranych dziedzin oraz obsługi tych pytań. System udostępniany jest za pośrednictwem portalu poradnikprzedsiębiorcy.pl, przy czym może być udostępniany za pośrednictwem innych zewnętrznych stron internetowych.

 3. Konto - udostępniane Klientowi miejsce w Systemie, za pomocą którego Klient może zadawać pytania, otrzymywać odpowiedzi na pytania, otrzymywać wycenę udzielenia odpowiedzi, przechowywać historię zadanych pytań i otrzymanych odpowiedzi.

 4. Operator – spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, 

 5. Ekspert – działający z ramienia Operatora adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, udzielający Pomocy na rzecz Klienta.

 6. Klient – podmiot korzystający z Usługi.

 7. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta za pośrednictwem Systemu. 

 8. Kategorie – wykaz których Użytkownik może zadawać pytania: “Kadry i płace”, Ubezpieczenia ZUS”, “Księgowość i podatki”, “Działalność gospodarcza”

 9. Pakiet – zakupiony przez Klienta pakiet Pomocy, określający maksymalną możliwą liczbę działań przez Eksperta, rodzaj możliwych działań, czas trwania Umowy, Kategorie, których może dotyczyć Pomoc oraz ceny. 

 10. Pomoc  – Usługa świadczona przez Eksperta z ramienia Operatora na rzecz Klienta, która może polegać na Poradzie lub Przesłaniu wzoru dokumentu. Pomoc świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą Systemu. 

 11. Porada – udzielanie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie. Porada udzielana jest w formie wiadomości przekazywanych za pośrednictwem Konta w Systemie. Porada prawna nie obejmuje w szczególności doradztwa podatkowego, doradztwa księgowo-rachunkowego, doradztwa biznesowego, ani doradztwa w zakresie sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa, czy wskazania konkretnego sposobu załatwienia sprawy, czy podjęcia decyzji.

 12. Przesłanie wzoru – przesłanie Klientowi w formie elektronicznej wzoru dokumentu.

 13. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem i Operatorem. Podstawowy zakres Umowy wyznacza zakupiony przez Klienta Pakiet.

 14. Usługa dodatkowa – usługa wykraczająca poza zakres Pakietu W przypadku chęci skorzystania z Usługi dodatkowej Klient powinien poinformować o tym Operatora i uiścić dodatkową opłatę wycenioną indywidualnie.

 

§ 3.

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Umowa jest zawierana w formie dokumentowej, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

 2. Umowa zawierana jest na czas wskazany w zakupionym przez Klienta Pakiecie.

 3. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za zakupiony Pakiet.

 4. Obowiązywanie Umowy rozpoczyna się z dniem aktywacji zakupionego Pakietu. Aktywacja Pakietu następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Operatora całej opłaty za Pakiet.

 5. Operator wystawia Klientowi fakturę elektroniczną za zakupiony Pakiet i udostępnia ją do pobrania na Koncie w Systemie.

 

§ 4.

KORZYSTANIE Z USŁUGI I POMOCY 

 

 1. Usługa i Pomoc są świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. 

 2. Usługa i Pomoc są świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w systemie.

 3. Usługa i Pomoc są świadczone w języku polskim. Pomoc świadczona jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce na dzień udzielania Pomocy.

 4. Warunkiem skorzystania z Pomocy  jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera wraz z łączem internetowym oraz adresu poczty e-mail.

 5. W celu skorzystanie z Usługi i Pomocy klient powinien wysłać:

 1. opis zagadnienia i pytanie,

 2. dokładny i prawdziwy opis stanu faktycznego.

 1. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Klienta do skorzystania z Pomocy Operator przekaże sprawę Ekspertowi w celu udzielenia Pomocy. W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Klienta Operator może wysłać prośbę o podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych.

 2. W przypadku, gdy przedstawiony przez Klienta opis, o którym mowa w ust. 5, będzie wymagał uzupełnienia, Ekspert skontaktuje się mailowo z Klientem z prośbą o uszczegółowienie opisu lub udzielenie wyjaśnień. Klient zobowiązany jest przekazać Ekspertowi pełny i prawdziwy  stan faktyczny w sprawie, z którą się zwrócił. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Pomocy wynikające z błędnego opisu sprawy.

 3. Z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 1, Pomoc jest realizowana nie później niż w terminie 24 godzin od chwili przekazania przez Klienta pełnych opisów, o których mowa w ust. 5, a w razie zażądania uprzedniej Analizy dokumentacji również od otrzymania pełnej dokumentacji, chyba że Klient uzgodnił z Ekspertem inny termin wykonania Pomocy.

 4. Klient w ramach tej samej sprawy, z którą się zwrócił (ten sam stan faktyczny i prawny) ma prawo zadać Ekspertowi 2 pytania dodatkowe do udzielonej Pomocy w terminie 48 godzin od udzielenia Pomocy.

 5. Eksperci zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

 6. Eksperci świadczą Pomoc zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym w zależności od tego, jaki zawód prawniczy wykonują.

 7. Usługi zawarte w Pakiecie niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na kolejny miesiąc. Jeżeli Klient nie wykorzysta wszystkich Usług objętych Pakietem, opłata uiszczona przez Klienta stanowi wynagrodzenie za gotowość do świadczenia Usługi.

 8. Klient nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), a także obraźliwym lub w inny sposób naruszającym prawa osób trzecich. 

 

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Operator odpowiada za rzetelność i zgodność z prawem udzielonej Klientowi Pomocy z zastrzeżeniem ust 2-4.

 2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi spowodowany siłą wyższą.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdezaktualizowanie się treści udzielonej Pomocy w przypadku zmian przepisów prawa, zmian w orzecznictwie lub interpretacji przepisów organów państwowych. na podstawie których Pomoc została udzielona.

 

§ 6.

REKLAMACJE

 

 1. Niezadowolony z Usługi lub udzielonej Pomocy Klient ma prawo złożenia do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja składana jest za pośrednictwem Systemu.

 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od daty jej złożenia w Systemie.

 4. Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w formie mediacji i sądów polubownych.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin udostępniany jest Klientom w Systemie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Operator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu WINS z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Operatora lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Regulaminu WINS. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu WINS.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2021 r. 

 4. Integralną część Regulaminu WINS stanowią następujące załączniki:

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BZ GROUP 

 

§ 1.

DEFINICJE

 

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie BZ Group oznaczają:

1. Analiza dokumentów – weryfikacja przez Prawnika dokumentów przedstawionych przez Klienta w celu wykonania Pomocy Prawnej. Analiza dokumentów w celu udzielenia Pomocy Prawnej jest wykonywana na życzenie Klienta i jest dodatkowo płatna.

2. Dziedziny Prawa – wykaz dziedzin prawa, które mogą wchodzić w zakres Pakietu. Wykaz

Dziedzin Prawa określa Załącznik nr 2 Regulaminu BZ Group.

3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, która zawarła ze Spółką umowę o świadczenie Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca, tj.: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, która zawarła Umowę na Usługę w celach związanych z działalnością gospodarczą.

4. Konto - udostępniane Klientowi miejsce w Systemie, za pomocą którego Klient może:

zadawać pytania, otrzymywać wycenę udzielenia odpowiedzi, otrzymywać odpowiedzi na zadane pytania po zaakceptowaniu oferty, przechowywać historię zadanych pytań 

i otrzymanych odpowiedzi.

5. Opracowanie dokumentu prawnego - sporządzenie projektu pisma procesowego lub umowy zawartego w wykazie będącym Załącznikiem nr 3 Regulaminu BZ Group. Usługa Opracowania dokumentu prawnego jest wykonywana na życzenie Klienta i jest dodatkowo płatna.

6. Pakiet – zakupiony przez klienta pakiet Pomocy Prawnej określający maksymalną możliwą liczbę działań przez Prawnika, rodzaj możliwych działań, czas trwania Umowy, Dziedziny Prawa, których może dotyczyć Pomoc Prawna oraz ceny. Opis Pakietu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu BZ Group.

7. Pomoc Prawna – usługa prawna świadczona przez Prawnika na rzecz Klienta, która może polegać na Analizie dokumentów, Poradzie prawnej, Przesłaniu wzoru lub Opracowaniu dokumentu prawnego. Pomoc Prawna świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą systemu. W razie możliwości oraz w zależności od rodzaju problemu prawnego Prawnik w ramach Pomocy Prawnej udzieli rekomendacji, co do sposobu rozwiązania problemu prawnego, wskaże możliwości prawne rozwiązania problemu prawnego, wskaże argumenty „za” oraz „przeciw” w zakresie propozycji danego rozwiązania, wskaże podstawy prawne danego rozwiązania oraz wskaże instytucje prawne dotyczące problemu prawnego.

8. Porada prawna – udzielanie odpowiedzi na pytanie prawne w formie wiadomości przekazywanych elektronicznie (on-line) za pośrednictwem Konta w Systemie. Porada prawna polega na poinformowaniu Klienta o brzmieniu przepisów prawnych dotyczących danego pytania i ewentualnym objaśnieniu znaczenia tych przepisów i ich zastosowania. Porada prawna nie obejmuje w szczególności doradztwa podatkowego, doradztwa księgowo-rachunkowego, doradztwa biznesowego, ani doradztwa w zakresie sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa, czy wskazania konkretnego sposobu załatwienia sprawy, czy podjęcia decyzji. 

9. Prawnik – adwokat lub radca prawny udzielający Pomocy Prawnej na

rzecz Klienta.

10. Przesłanie wzoru – przesłanie e-mailem wzoru umowy, wniosku, pisma, a także polskich aktów prawnych (np. ustaw, rozporządzeń).

11. Regulamin BZ Group – niniejszy regulamin.

12. Spółka – BZ Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460507, NIP 5242758944, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

13. System - System służący do zadawania i obsługi pytań z wybranych przez Operatora dziedzin, udostępniany za pośrednictwem poradnikprzedsiębiorcy.pl oraz innych zewnętrznych stron.

14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem i Spółką określająca

zakupiony przez Klienta Pakiet.

15. Usługa – usługa świadczona przez Spółkę polegająca na zorganizowaniu Prawnika w celu udzielenia Pomocy Prawnej Klientowi.

16. Usługa dodatkowa – usługa wykraczająca poza zakres Pakietu, Porady oraz Załączników nr 2 i 3 do Regulaminu BZ Group, a także obejmująca czynności dodatkowe wskazane w opisie Pakietu. W przypadku chęci skorzystania z Usługi dodatkowej Klient winien poinformować o tym Prawnika i uiścić dodatkową opłatę wycenioną indywidulanie.

 

§ 2.

ZAWARCIE UMOWY

 

1. Umowa może być zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej i potwierdzana jest na

trwałym nośniku.

2. Umowa może zostać zawarta na odległość przy użyciu środków porozumiewania się na

odległość.

3. Umowa zawierana jest na czas wskazany w zakupionym przez Klienta Pakiecie.

4. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za zakupiony Pakiet.

5. Obowiązywanie Umowy rozpoczyna się z dniem aktywacji zakupionego Pakietu. Aktywacja Pakietu następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki całej opłaty za

Pakiet.

6. Spółka wystawi Klientowi fakturę elektroniczną za zakupiony Pakiet i udostępni ją do pobrania na Koncie w Systemie.

 

§ 3.

KORZYSTANIE Z USŁUGI I POMOCY PRAWNEJ

 

1. Usługa i Pomoc Prawna są świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia każdego roku. 

2. Usługa i Pomoc Prawna są świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem konta w systemie.

3. Usługa i Pomoc Prawna są świadczone w języku polskim. Pomoc Prawna świadczona jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce na dzień udzielania Pomocy Prawnej.

4. Warunkiem skorzystania z Pomocy Prawnej jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera wraz z łączem internetowym oraz adresu poczty e-mail.

5. W celu skorzystanie z Usługi i Pomocy Prawnej klient powinien wysłać:

a) pytanie prawne,

b) dokładny i prawdziwy opis stanu faktycznego.

6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Klienta do skorzystania z Pomocy Prawnej Spółka przekaże sprawę Prawnikowi w celu udzielenia Pomocy Prawnej. W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Klienta Spółka wyśle prośbę o podanie prawidłowych danych identyfikacyjnych.

7. W przypadku, gdy przedstawiony przez Klienta opisy, o których mowa w ust. 5 wymagają

uzupełnienia Prawnik kontaktuje się mailowo z klientem z prośbą o uszczegółowienie opisów

lub udzielenie wyjaśnień. Klient zobowiązany jest przekazać Prawnikowi pełny i prawdziwy

stan faktyczny w sprawie, z którą się zwrócił. Spółka i Prawnik nie ponoszą odpowiedzialności za błędną Pomoc Prawną udzieloną w oparciu o taki opis sprawy.

8. Na żądanie Klienta Pomoc Prawna może zostać poprzedzona Analizą dokumentów.

9. Pomoc Prawna jest realizowana nie później niż w terminie 24 godzin od chwili przekazania przez Klienta pełnych opisów, o których mowa w ust. 5 i uzupełnień, o których mowa w ust. 7, a w razie zażądania uprzedniej Analizy dokumentacji również od otrzymania pełnej dokumentacji, chyba że Klient uzgodnił z Prawnikiem inny termin wykonania Pomocy Prawnej. W sprawach skomplikowanych wykonanie Pomocy Prawnej może zostać wydłużone do 48 godzin od chwili przekazania przez Klienta pełnych opisów, o których mowa w ust. 5 i uzupełnień, o których mowa w ust. 7. 

10. Klient w ramach tej samej sprawy, z którą się zwrócił (ten sam stan faktyczny i prawny) ma prawo zadać Prawnikowi 2 pytania dodatkowe do udzielonej Pomocy Prawnej w terminie 48 godzin od udzielenia Pomocy Prawnej.

11. Prawnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

12. Prawnicy świadczą Pomoc Prawną zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zależności od tego jaki zawód prawniczy wykonują.

13. Jeżeli Klient nie wykorzysta wszystkich usług objętych Pakietem to opłata uiszczona przez Klienta stanowi wynagrodzenie za gotowość do świadczenia Usługi.

14. Niewykorzystane usługi zawarte w pakiecie niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na kolejny miesiąc.

15. Klient nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Spółka ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach ogólnych.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi spowodowaną siłą wyższą.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność udzielonej Pomocy Prawnej z uwagi na fakt, że przepisy prawa, na podstawie których Pomoc Prawna została udzielona, orzecznictwo lub interpretacje organów państwowych mogą ulec zmianie.

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki względem Klienta będącego przedsiębiorcą ograniczona jest do uiszczonej przez Klienta opłaty za Pakiet, w ramach którego została udzielona niewłaściwie Pomoc Prawna lub nienależycie wykonana Usługa. Zapis powyższy nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. 

5. Prawnik odpowiada za rzetelność, zgodność z prawem i prawidłowość udzielonej Klientowi Pomocy Prawnej.

 

§ 5.

REKLAMACJE

 

1. Niezadowolony z obsługi lub udzielonej Pomocy Prawnej Klient ma prawo złożenia do Spółki reklamacji.

2. Reklamacja składana jest przez System .

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od jej wpłynięcia za pośrednictwem Konta.

4. Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w formie mediacji i sądów polubownych.§ 6.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 29 ustawy o Prawach konsumenta. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. zgodne ze wzorem przekazanym mu przy zawarciu Umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy skorzystał on z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.1. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Spółka zwróci Klientowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili otrzymania przez Spółkę odstąpienia od Umowy. 

 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Spółka dokonuje zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta  w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym.

 4. Spółka w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 5. Zapisy niniejszego paragrafu oraz Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin BZ Group obowiązuje od dnia 30.07.2021 .

2. W Załączniku nr 4 do Regulaminu BZ Group zawarte są informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta.

3. Umowa pomiędzy Klientem a Spółką realizowana jest na podstawie zapisów Regulaminu BZ Group  obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie BZ Group zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej z Klientem będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej z Klientem będącym konsumentem jest sąd właściwy wg obowiązujących przepisów prawa. 

6. Integralną część Regulaminu BZ Group stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 Regulaminu BZ Group – Wykaz pakietów

Załącznik nr 2 Regulaminu BZ Group – Wykaz Dziedzin Prawa.

Załącznik nr 3 Regulaminu BZ Group – Wykaz dokumentów prawnych możliwych do opracowania.

Załącznik nr 4 Regulaminu BZ Group - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 1 Regulaminu BZ Group – Wykaz pakietów dla przedsiębiorcy

 

ZAKRES PAKIETU

PAKIET PORADY PRAWNE

MODUŁY DOSTĘPNE

W RAMACH PAKIETU

prawo pracy

prawo gospodarcze 

prawo cywilne

prawa podatkowego 

prawo pracy

prawo gospodarcze 

prawo cywilne

prawo podatkowe

PORADY ONLINE

W RAMACH KATEGORII

3
rocznie

6

rocznie

12

rocznie

CZAS ODPOWIEDZI NA PORADĘ

24 h,

(w sprawach skomplikowanych 48 h)

24 h

(w sprawach skomplikowanych 48 h)

24 h

(w sprawach skomplikowanych 48 h)

PRAWO ZWIĄZANE

Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

flyab38f.png

flyab38f.png

flyab38f.png

PRZESYŁANIE AKTÓW PRAWNYCH, WZORÓW UMÓW

I PISM

flyab38f.png

flyab38f.png

flyab38f.png

OKRES OBOWIĄZYWANIA PAKIETU

365 dni

CENA ZŁ NETTO ZA CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA PAKIETU

360,00

(co odpowiada kwocie 120 zł za poradę)

600,00

(co odpowiada kwocie 100 zł za poradę)

960.00

(co odpowiada kwocie 80 zł za poradę)

FORMA PŁATNOŚCI

jednorazowa za cały okres obowiązywania pakietuKażdy przedsiębiorca posiadający pakiet w okresie jego obowiązywania może dodatkowo nabyć:

 • usługę opracowania dokumentu (według wykazu) – 250 zł netto;

 • usługę analizy dokumentów – 250 zł netto;

 • pozostałe usługi ponadstandardowe (w tym porady z zakresu doradztwa podatkowego) – wycena indywidualna.Załącznik nr 2 Regulaminu BZ Group – Wykaz Dziedzin Prawa.Wykaz dziedzin prawa wchodzących w zakres usługi

 

PRAWO PRACY

PRAWO PODATKOWE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO CYWILNEZałącznik nr 3 Regulaminu BZ Group – Wykaz dokumentów prawnych możliwych do opracowania.

W

N

I

O

S

K

I

 • wnioski o zwolnienie z kosztów postępowania

 • wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności/prawomocności

 • wniosek o przywrócenie terminu

 • wniosek o sprostowanie wyroku

 • wniosek o umorzenie kosztów sądowych

 • wniosek o odroczenie zapłaty kary

 • wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku

 • wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

 • wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

 • wniosek o wszczęcie egzekucji wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji

 • wniosek o dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego

 • wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego

 • wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści postanowienia

 • wniosek o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością miejscową

 • wniosek pozwanego o przyznanie kosztów procesu wobec cofnięcia pozwu

 • wniosek o zmianę biegłego wydającego opinię w sprawie

 • wniosek o umorzenie postępowania cywilnego na podstawie art. 182 k.p.c.

 • wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji 

 • wniosek o zawieszenie postępowania 

 • wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

 • wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

U

M

O

W

Y

    

 • umowa dzierżawy

 • umowa najmu lokalu 

 • umowa podnajmu lokalu

 • umowa o dzieło

 • umowa zlecenie

 • umowa o pracę

 • umowa poręczenia 

 • umowa przechowania

 • umowa przewozu

 • umowa sprzedaży komisowej

 • umowa sprzedaży samochodu

 • umowa użyczenia 

 • umowa zamiany

 • umowa darowizny ruchomości

 • umowa przewłaszczenia

 • umowa o poufności

I

N

N

E

 • pełnomocnictwa

 • odwołanie pełnomocnictwa

 • wezwanie do zapłaty

 • odpowiedź na wezwanie do zapłaty

 • wezwanie do wykonania świadczenia

 • wezwanie o zaprzestanie naruszeń 

 • zgłoszenie wierzytelności

 • oświadczenie o potrąceniu wierzytelności

 • pismo w sprawie przedłużenia terminu do złożenia wniosków dowodowych

 • pismo informujące o ustanowieniu pełnomocnika do doręczeń

 

Załącznik nr 4 Regulaminu BZ Group - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) Spółka informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z zawarciem i realizacją umowy o dostęp do Pomocy Prawnej (zwanej dalej „Umową”) jest BZ Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnej Małej, Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460507, NIP 5242758944, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (zwana dalej „BZ Group”).

2. BZ Group będzie przetwarzała Pani/Pana danych osobowych w następujących celach:

1) prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności nawiązania, ukształtowania, realizacji, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy oraz rozpatrzenia reklamacji – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania Umowy (art. 6 ust. 1b RODO),

2) dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu BZ Group, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),

3) archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu BZ Group jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),

4) marketingu własnego BZ Group (przesyłanie newsletterów, informowanie o akcjach promocyjnych, gromadzenie opinii o Usługach świadczonych przez BZ Group) dotyczącego produktów i usług świadczonych przez BZ Group - - podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a RODO).

3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:

1) partnerom właściwym dla danego etapu realizacji Umowy - partnerem jest firma współpracująca z BZ Group, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji usług wynikających z Umowy, tj.: podmioty, którym BZ Group powierzyło przetwarzanie danych, informatycy, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Doradca Informatyczny, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, kancelarie komornicze,

2) prawnikom.

4. W BZ Group został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@bzgroup.pl

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu ich udostępnienia lub upływu okresów przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań sądowych lub administracyjnych.

6. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

2) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

4) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i przetwarzanie danych osobowych nie wynika z innych podstaw prawnych(wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

7. Na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu BZ Group.

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez BZ Group, w tym profilowaniu.

11. BZ Group nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, a w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

 

Marzec 2024
04
Poniedziałek
 • ZUS (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
 • Podatek dochodowy
 • PIT 4
 • PIT 8A
 • ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki: cywilne, jawne, partnerskie, kamandytowe, komandytowo-akcyjne)
 • VAT 7
 • VAT UE (elektroniczna)
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów