Poradnik Przedsiębiorcy

Regulamin porady online

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady tworzenia, posiadania i korzystania z Konta w Systemie oraz zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin określa w szczególności:

  • warunki korzystania z usług Administratora;
  • zakres usług świadczonych przez Administratora; 
  • sposób zawarcia i rozwiązania umowy na świadczenie usług;
  • prawa i obowiązki Użytkowników Systemu;
  • prawa i obowiązki Administratora;  
  • tryb postępowania reklamacyjnego; 
  • zasady dotyczące danych osobowych. 
 3. System za pomocą, którego Administrator świadczy usługę udzielania odpowiedzi dedykowany jest przedsiębiorcom. Posiadanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców, jest warunkiem koniecznym do założenia konta w Systemie i zadawania pytań.

 4. Definicje:

  Administrator - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@respondo.pl, wydawca poradnikprzedsiębiorcy.pl; 

  Użytkownik - podmiot, który posiada Konto w Systemie. Użytkownikiem może zostać:

  • osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • osoba prawna; 

  • jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

  - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

  Regulamin - niniejszy regulamin posiadania konta, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi;

  System - Systemem służący do zadawania i obsługi pytań z wybranych przez Administratora dziedzin, udostępniany za pośrednictwem poradnikprzedsiębiorcy.pl oraz innych zewnętrznych stron. 

  Konto - udostępniane Użytkownikowi miejsce w Systemie, za pomocą którego Użytkownik może:

  • zadawać pytania;

  • otrzymywać wycenę udzielenia odpowiedzi;

  • otrzymywać odpowiedzi na zadane pytania po zaakceptowaniu oferty;

  • przechowywać historię zadanych pytań i otrzymanych odpowiedzi; 

  Zadanie pytania - skierowanie przez Użytkownika do Administratora pytania z zakresu zagadnień: księgowych, kadrowych, związanych z obowiązkami przedsiębiorców z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz codziennej praktyki biznesowej. 

  Udzielenie odpowiedzi - usługa świadczona odpłatnie przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca na udzieleniu konkretnej, kompleksowej odpowiedzi na Zadane pytanie. Odpowiedź udzielana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  Wycena - sporządzana bezpłatnie, indywidualna wycena udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie. Każde Zadane Pytanie wymaga osobnej wyceny.

  Eksperci - eksperci poradnikprzedsiębiorcy.pl

 5. Administrator za pośrednictwem Systemu bezpłatnie Udostępnia Konto. Udostępnianie konta nie obejmuje udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Udzielenie odpowiedzi jest odrębną usługą świadczoną przez Administratora po zaakceptowaniu przez Użytkownika przedstawionej Wyceny udzielenia odpowiedzi.

 

§ 2
WARUNKI POSIADANIA KONTA W SYSTEMIE
ZAKŁADANIE KONTA

 1. Założenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne. Otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie jest płatne i odbywa się po zaakceptowaniu przez Użytkownika Wyceny. 

 2. Założenie Konta nie zobowiązuje Użytkownika do akceptacji przedstawionej Wyceny.

 3. Konto zakładane jest w chwili łącznego spełnienia przez potencjalnego Użytkownika następujących warunków:
  • zadania pierwszego pytania za pomocą widgetu na poradnikprzedsiebiorcy.pl;
  • akceptacji Regulaminu;
  • otrzymania na wskazany adres e mail linku aktywacyjnego
  • ustalenia hasła i aktywowania konta poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego. 
 4. W trakcie zakładania Konta Użytkownik zobowiązany jest podać swoje zgodne z prawdą dane. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych podanych w trakcie zakładania Konta. 

 5. Zakładając i korzystając z Konta Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik odpowiada za naruszenie praw administratora lub osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z Konta. 

 6. W przypadku podania przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, Administrator uprawniony jest do zablokowania Konta lub zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika. 

 7. Administrator może odmówić świadczenia usług, ze względu na bezpieczeństwo lub uzasadniony interes Administratora a także w przypadku gdy Użytkownik nie spełnia wymogów Regulaminu. 

 8. Udostępniany Użytkownikowi System wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w Systemie decyduje Administrator.

§ 3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Dostęp do Konta możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest założenie Konta zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Administratora.

 3. W procesie zakładania Konta Użytkownik ustala login (adres e-mail) oraz znane tylko Użytkownikowi hasło.

 4. Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.

 5. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.

 6. Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 

§ 4
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ADMINISTRATORA
WARUNKI KORZYSTANIA Z TYCH USŁUG

 1. Administrator świadczy Użytkownikom Usługę udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Udzielenie odpowiedzi odbywa się odpłatnie, na podstawie Wyceny, zaakceptowanej przez Użytkownika.

 2. Administrator udziela odpowiedzi na pytania z zakresu zagadnień podatkowych, kadrowych, związanych z obowiązkami przedsiębiorców z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz codziennej praktyki biznesowej.

 3. Administrator nie świadczy Usług w ramach kancelarii doradztwa podatkowego, radcowskiej, adwokackiej czy notarialnej. Udzielane odpowiedzi przygotowywane są przez zespół Ekspertów.

 4. Udzielane przez Ekspertów odpowiedzi mają charakter informacji w zakresie zadanego pytania i nie stanowią porady ani opinii prawnej. 

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania w zanonimizowany sposób, na https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/ treści pytania zadanego przez Użytkownika oraz treści udzielonej odpowiedzi. 

 6. Publikacja pytań oraz odpowiedzi odbywa się w sposób całkowicie zanonimizowany z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jak i prawnie chronionych tajemnic Użytkownika. 

 7. Akceptując Regulamin użytkownik wyraża zgodę na publikację o której mowa w ust. 4.

 8. Akceptacja Regulaminu, oznacza, że będzie on obowiązywał Strony co do wszystkich pytań jakie Użytkownik zada w trakcie posiadania Konta i do czasu posiadania przez Użytkownika Konta .

 

§ 5
ZADAWANIE PYTAŃ

 1. Zadawanie pytań następuje poprzez: 

  1. pierwsze pytanie - skorzystanie z wtyczki udostępnianej przez Administratora, akceptację regulaminu i założenie Konta. 

  2. kolejne pytania -  poprzez zalogowanie się na Koncie i skierowanie pytania.

 

 § 6
WYCENA I OPŁATY

 1. Wysokość opłaty za Udzielenie odpowiedzi, zależy od stopnia skomplikowania danego pytania oraz czasu w jakim Użytkownik otrzyma odpowiedź. 

 2. Podstawowa opłata za udzielenie odpowiedzi wynosi 50 zł netto, kwota ta może być wyższa w zależności od stopnia skomplikowania zadanego pytania.

 3. Każde pytanie wymaga indywidualnej Wyceny oraz odrębnej jej akceptacji.

 4. Administrator podaje Użytkownikowi wysokość opłaty za zadane pytanie poprzez wysłanie Wyceny.

 5. Administrator może przedstawić Użytkownikowi do wyboru więcej niż jedną Wycenę, które będą różniły się: 

  1. czasem w jakim Administrator zobowiąże się do Udzielenia odpowiedzi.

  2. wysokością opłaty należną za Udzielenie odpowiedzi

 6. Użytkownik może wybrać tylko jedną Wycenę.  

 7. Wycena jest przesyłana Użytkownik w ciągu 24 h od zadania pytania (z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

 8. Administrator zawiadamia Użytkownika o przygotowaniu Wyceny za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta. 

 9. Wycena pozostaje aktualna przez kolejne 72 h.

 10. Po upływie 72 h Użytkownik traci możliwość skorzystania z Wyceny, 

 11. Po wygaśnięciu wyceny klient może ponowić pytanie i otrzymać kolejną Wycenę.

 12. Akceptacja i opłacenie Wyceny oznacza zawarcie z Administratorem umowy o świadczenie usługi Udzielenia odpowiedzi. 

 13. Użytkownik może anulować pytanie, wyłącznie do czasu akceptacji i opłacenia Wyceny.

 14. Po zaakceptowaniu i opłaceniu Wyceny Użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z usługi Udzielenia odpowiedzi. 

 

§ 7
PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik po zaakceptowaniu Wyceny opłaca ją. 

 2. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie poprzez skorzystanie z systemu elektronicznych płatności (takich jak dotpay, blue media) wskazanych przez Administratora.  

 3. Administrator po otrzymaniu płatności wystawia w Systemie fakturę w formie elektronicznej. Faktura w formacie PDF, dostępna jest w Systemie w zakładce ”lista płatności”. 

 4. Użytkownik otrzymuje powiadomienie wiadomością e mail o wystawieniu faktury w Systemie.

 5. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Użytkownika oraz na wystawienie e-faktury. 

 

§ 8
UDZIELANIE ODPOWIEDZI

 1. Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie wskazanym w Wycenie. 

 2. Na większość pytań Administrator udziela odpowiedzi w ciągu 72 h (nie wliczając sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od łącznego spełnienia poniższych warunków:

  1. zaakceptowania Regulaminu (przy zadaniu pierwszego pytania);

  2. zaakceptowania i opłacenie Wyceny przez Użytkownika;

  3. zaksięgowaniu kwoty wskazanej w Wycenie na rachunku bankowym Administratora.

 3. Administrator może skierować do Użytkownika dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie odpowiednich dokumentów jeśli informacje zawarte w pytaniu nie są wystarczające do przedstawienia Wyceny lub udzielenia odpowiedzi.

 4. Administrator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku gdy:

  1. treść zadanego pytania jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

  2. treść pytania wykracza poza Zakres zagadnień wskazany przez Administratora w § 2 ust. 2.

  3. z treści pytania wynika, że sprawa powinna zostać skierowana do Kancelarii doradztwa podatkowego lub kancelarii prawnej.

 5. Termin wskazany w ust. 2 może ulec wydłużeniu w przypadku gdy:

  1. Użytkownik nie zawarł w pytaniu wszystkich informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi. 

  2. treść pytania wymaga od Ekspertów dłuższego czasu na sporządzenie odpowiedzi. 

 6. Odpowiedź udzielana jest elektronicznie, za pomocą systemu, poprzez wiadomość zwrotną widoczną pod zadanym pytaniem. 

 7. O fakcie otrzymania odpowiedzi w systemie, Użytkownik zostaje powiadomiony mailowo. 

 8. Jeśli odpowiedź jest dla Użytkownika nie zrozumiała lub budzi jego wątpliwości, w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od udzielenia odpowiedzi przez Administratora, Użytkownik ma możliwość zwrócenia się z prośbą o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi. 

 9. Odpowiedź na prośbę o doprecyzowanie udzielana jest w ramach Wyceny. 

 10. Administrator opowiada na prośbę o doprecyzowanie nie później jak w przeciągu kolejnych 72 h (z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

 11. W przypadku próśb o doprecyzowanie, które  będą wykraczały poza zakres pierwotnie zadanego pytania, Administrator poinformuje Użytkownika, o braku możliwości udzielenia odpowiedzi w ramach Wyceny i wskaże na możliwość zadania nowego pytania.  

 

§ 9
AKCEPTACJA REGULAMINU

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;

  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

  3. jestem przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców.

 

§ 10
ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Usługi z powodu aktualizacji, modyfikacji, naprawy lub rozbudowy Systemu, siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich. 

 3. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  1. czasowej niemożliwości świadczenia usługi z powodu aktualizacji, modyfikacji, naprawy lub rozbudowy Systemu;

  2. trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usługi czy też nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich oraz wskutek wystąpienia Siły Wyższej;

  3. utraconych przez Użytkownika korzyści;

  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi;

  5. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie usługi;

  6. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi;

  7. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,

  8. szkód powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 

  9. szkód powstałych w wyniku podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

 4. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną. 

 5. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika ograniczona jest do 10 (dziesięciokrotności) wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności o ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Administratora.

 6. Administrator odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą, co w szczególności oznacza, że nie odpowiada za utracone korzyści. 

 

§ 11
USUWANIE KONTA 

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z usługi i usunąć swoje konto z Systemu. 

 2. Konto usuwane jest samodzielnie przez Użytkownika zgodnie z instrukcją postępowania dostępną po zalogowaniu się do systemu, zamieszczoną w  zakładce “ustawienia”. 

 3. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania usługi co wiąże się z usunięciem konta wraz z zawartością, w przypadku gdy:

  1. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia Regulaminu.

  2. Użytkownik będzie korzystał z Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem lub określonymi parametrami.

  3. Użytkownik będzie działał na szkodę Administratora lub innych użytkowników Systemu.

  4. Użytkownik dokona czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu.

  5. Użytkownik nie zaakceptuje żadnej Wyceny udzielenia odpowiedzi w ciągu 90 dni od zadania pytania.

  6. Użytkownik nie dokona logowania do swojego konta przez 5 kolejnych lat. 

 

§ 12
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA O COOKIES

 1. Polityka przetwarzania danych przez Administratora stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Polityka plików cookies stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 3. W przypadku konieczności przekazania w pytaniu danych osobowych, wobec których Użytkownik jest  administratorem danych osobowych, zalecane jest dokonanie ich anonimizacji. W przypadku braku takiej możliwości Strony obowiązuje Umowa powierzenia przetwarzania stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 13
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Użytkownik może składać bezpośrednio poprzez system wchodząc w zakładkę “reklamuj sprawę” (widoczną po wejściu w daną sprawę) lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@respondo.pl.

 2. Składając reklamację za pomocą systemu Użytkownik powinien skorzystać z zakładki “reklamuj sprawę” wchodząc w sprawę, której reklamacja dotyczy.  

 3. Reklamacja wysłana przy pomocy poczty elektronicznej musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację, takie jak:

  1. dane osoby składającej reklamację;

  2. usługę której reklamacja dotyczy;

  3. zarzuty Użytkownika co do wskazanej usługi;

  4. okoliczności uzasadniające reklamację;

  5. ewentualne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia z systemu lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

 5. Administrator może wezwać Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, jeśli nie zawiera ona danych o których mowa w ust. 3. W takim przypadku termin o którym mowa w ust. 4 będzie liczony od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 6. O decyzji Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany  przez Użytkownika adres e­mail. 

 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Systemu nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administratora, niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Administratora lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Regulaminu.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona w Systemie, w zakładce “Dokumenty”. Użytkownik zostanie jednocześnie poinformowany o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail.

 6. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu może odstąpić od Umowy poprzez usunięcie Konta. Jeżeli w terminie tygodnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie usunie swojego Konta, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane. 

 7. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia innych niż wskazane w Regulaminie funkcjonalności, z których Użytkownik będzie mógł korzystać w ramach Konta. 

 8. Wprowadzenie nowych funkcjonalności nie stanowi zmiany Regulaminu.

 9. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

 10. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 12. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Systemu oraz oświadczenia do Administratora, Użytkownik może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: biuro@respondo.pl.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności. 

 

Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez System  służący do zadawania i obsługi pytań z wybranych przez Administratora dziedzin, udostępniany za pośrednictwem poradnikprzedsiębiorcy.pl oraz innych stron internetowych, jest Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@respondo.pl.

 

Dane osobowe w systemie

Administrator przetwarza dane  przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników Systemu w związku z:

 • założeniem i korzystaniem z  konta (dane wypełniane w formularzu rejestracyjnym).

 • zadawaniem przez Użytkownika pytań (dane zawarte w treści pytania). 


W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?

Podane przez Użytkownika dane będą przetwarzane w celu:

 • założenia konta w Systemie

 • świadczenia usług drogą elektroniczną i prawidłowego wykonania tych usług;

 • obsługi zadanych przez Użytkownika pytań

 • przechowywania danych w celach: archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

 • spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (np.obowiązek przechowywania faktur VAT). 

 • komunikowania za pośrednictwem portali społecznościowych oraz umożliwienia Użytkownikom aktywności na tych portalach

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

 • wykonanie umowy (Regulamin posiadania konta, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi), której Użytkownik jest stroną lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika (założenie konta, przesłanie Wyceny);

 • wykonywanie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. np.obowiązek przechowywania faktur VAT);

 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora którymi są:

  • świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • egzekwowanie zasad przestrzegania Regulaminu;

  • przechowywanie danych w celach archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi;

  • posiadanie profili na portalach społecznościowych

  • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług Administratora.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Na poradnikprzedsiębiorcy.pl znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych. Wraz z dostawcą danej wtyczki Administrator jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane ani udostępniane innym stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Powierzenie przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika mogą przetwarzać w imieniu Administratora podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową, podwykonawcy wykonujący usługi zintegrowane z serwisem administratora). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych.

 

Powierzenie danych Administratorowi przez Użytkownika

W przypadku konieczności przekazania w pytaniu danych osobowych, wobec których Użytkownik jest  Administratorem danych osobowych, zalecane jest dokonanie ich anonimizacji. W przypadku braku takiej możliwości Strony obowiązuje Umowa powierzenia przetwarzania stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 

Czy Administrator przekazuje zebrane dane do państw trzecich?

Administrator nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. 

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

 • dostępu do danych, które jej dotyczą;

 • sprostowania danych, które jej dotyczą;

 • usunięcia danych, które jej dotyczą

 • ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

 • przeniesienia danych osobowych

 

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem). 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies ? 

Pliki cookies wykorzystywane w Systemie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies stanowiącą załącznik nr. 2 do Regulaminu. 

 

Jak długo Administrator przechowuje zebrane dane osobowe?

Administrator przechowuje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki ma do tego podstawę prawną. 

Dane, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania faktur), przechowywane są zgodnie z wymogami zawartymi w odpowiednich przepisach. 

Pozostałe dane są przez Administratora usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu w jakim zostały zebrane: 

 • W przypadku gdy nie doszło do aktywacji Konta poprzez link aktywacyjny, dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego zostaną usunięte po upływie 24 godzin od otrzymania przez Użytkownika linku aktywacyjnego. 

 • Dane wprowadzone do Systemu będą przetwarzane przez Administratora do czasu usunięcia Konta.

 • w każdej chwili Użytkownik może usunąć swoje Konto z Systemu co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora. Nie dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania faktur) oraz danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, które przechowywane są maksymalnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

W przypadku gdy Administrator poprosi Użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych, tak pozyskane dane Użytkownika zostaną usunięte niezwłocznie po  wycofaniu przez Użytkownika zgody. 

 

Czy Administrator profiluje dane osobowe?

Nie. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

 

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku danych rejestracyjnych ich niepodanie uniemożliwi założenie Konta. 

W przypadku usługi zadawania pytań Użytkownik sam decyduje o zakresie danych, które przekazuje Ekspertowi. 

Ekspert może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych danych, wówczas ich podanie również jest dobrowolne jednak w przypadku odmowy, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie może stać się niemożliwe.

 

Profile na portalach społecznościowych

Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych:

 • Facebook

 • LinkedIn

 • Twitter

Administrator w ramach posiadania ww. profili przetwarza dane, osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane te są zbierane w celu:

 • umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych

 • prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora

 • w celach statystycznych i analitycznych

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 • mailowo pisząc na adres: biuro@respondo.pl

 • tradycyjnie pisząc pod adres: Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; 


ZAŁĄCZNIK NR 2 POLITYKA COOKIES


Polityka Cookies

 1. poradnikprzedsiebiorcy.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedza internauta, do urządzenia Użytkownika. Poradnikprzedsiebiorcy.pl korzysta z cookies, aby ułatwić Użytkownikom (zamiennie nazywanych Czytelnikami) korzystanie z witryny oraz tworzyć statystyki strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Czytelnika (internauty) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: redakcja@wins.pl, wydawca poradnikprzedsiębiorcy.pl oraz poradnikpracownika.pl

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

  1. dostosowania zawartości strony do preferencji Czytelnika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Czytelnika i odpowiednio wyświetlić stronę.

  2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Czytelnicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  3. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

 5. Dodatkowo poradnikprzedsiebiorcy.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

  • liczba wejść unikalnych/odsłon,
  • kraj,
  • przeglądarka,
  • czas wizyty itp.
  • strona, z której Użytkownik wchodzi na poradnikprzedsiebiorcy.pl(źródło)

  Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Obecnie używamy Google Analytics.

 6. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (opcja “napisz do redakcji”) i zbierane za ich pomocą służą wyłącznie do celów kontaktowych. Korzystanie z formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora podanych w formularzu danych osobowych Użytkownika.

 1. W ramach poradnikprzedsiebiorcy.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

  5. pliki cookies związane z generowaniem statystyk i analiz;

 1. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki w dowolnym czasie. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Pamiętać trzeba jednak, że wybór tej opcji spowoduje, że niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.    

 2. Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 3. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie 

 

UMOWA POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 1

DEFINICJE

 

Umowa - niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Usługa - usługa świadczona przez Przetwarzającego na podstawie Regulaminu

Ustawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

System - Systemem służący do zadawania i obsługi pytań z wybranych przez Administratora dziedzin, udostępniany za pośrednictwem poradnikprzedsiębiorcy.pl oraz innych zewnętrznych stron.

Powierzający - Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystający z Systemu na podstawie Regulaminu. 

Przetwarzający - Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@respondo.pl, 

Rozporządzenie - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§ 2 

PREAMBUŁA

Zważywszy, że Powierzającego i Przetwarzającego łączy Umowa o świadczenie usług (Regulamin), Strony zawierają  niniejszą Umowę w celu ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego w imieniu Powierzającego. Umowa zostaje zawarta w chwili akceptacji przez Powierzającego Regulaminu. 

 

§ 3

Przedmiot umowy

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Powierzający oświadcza ponadto, że zawiera niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Powierzający powierza dane osobowe Przetwarzającemu a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w celu i zakresie określonym niniejszą umową.

 

§ 4

Zakres powierzonych danych osobowych i cel przetwarzania

1. Powierzający powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie danych osobowych:

 • zawartych w pytaniach Powierzającego niezbędnych do skorzystania z Usługi Przetwarzającego;

2. Celem przetwarzania przez Przetwarzającego powierzonych danych osobowych jest wyłącznie prawidłowe świadczenie Usługi.

3. Przetwarzający zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach.

 

§ 5

Prawa i obowiązki stron oraz zasady przetwarzania

1. Powierzający i Przetwarzający zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie wysokim, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

3. Przetwarzający oświadcza, iż zastosowane środki są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4. Przetwarzający:

a. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; Strony przyjmują, iż kontynuacja przez Strony zawartych między nimi stosunków prawnych oraz niniejszej umowy stanowi udokumentowane polecenie Powierzającego do dalszego przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych;

b. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

c. podejmuje wszelkie środki adekwatne do charakteru przetwarzania i wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia(bezpieczeństwo przetwarzania);

d. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia;

e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (prawa osoby, której dane dotyczą);

f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;

g. udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 pod warunkiem że nie godzi to w tajemnicę przedsiębiorstwa Przetwarzającego oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów według zakresu, trybu i czasu ustalonego wewnętrznymi instrukcjami Przetwarzającego, w tym inspekcji, z którymi to instrukcjami Przetwarzający umożliwia zapoznanie się, i przyczynia się do nich.

5. W zakresie nieobjętym ust. 4, prawa i obowiązki administratora wynikające z Rozporządzenia wykonuje Przetwarzający.

6. Przetwarzający może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Powierzającego danych osobowych innym podmiotom, na co Powierzający wyraża zgodę. Zaakceptowanie Regulaminu wraz z załącznikami (w tym z niniejszą Umową) stanowi zgodę na (pod)powierzenie przez Przetwarzającego przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. Dalsze (pod)powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Powierzającego dotyczy usług w zakresie dostarczania odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz innych niezbędnych do wykonania zamówionych przez Powierzającego usług.

7. Przetwarzający zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców usług informatycznych, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innym państwie, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała na podstawie art. 25 ust. 6 Dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE Nr L 281 z 23.11.1995, s. 31) lub art. 45 ust. 3 Rozporządzenia decyzję stwierdzającą, że dane państwo trzecie (w przypadku decyzji wydanej na podstawie ww. Dyrektywy) albo dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub organizacja międzynarodowa (w przypadku decyzji wydanej na podstawie Rozporządzenia) zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a podmiot przetwarzający spełnia te warunki i nie jest konieczne uzyskiwanie zgody organu nadzorczego na przekazanie danych osobowych objętych Umową do państwa trzeciego.

8. Wykaz podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych znajduje się u Przetwarzającego i może być udostępniony Powierzającemu, na jego wniosek. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, jednakże Przetwarzający zobowiązuje się informować Powierzającego o takich zmianach za pośrednictwem Systemu.

9. Powierzający ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w pkt 8 w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o tych zmianach. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie może powierzyć danych podpowierzejącemu co do  którego Powierzający zgłosił sprzeciw. Jednocześnie Przetwarzający będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy o świadczenie usług, ze skutkiem natychmiastowym, a Powierzającemu nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

10. Przetwarzający zobowiązuje się (pod)powierzać przetwarzanie danych tylko takim podmiotom, które gwarantują wypełnianie obowiązków określonych w Rozporządzeniu i Ustawie.

 

§ 6

Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zaakceptowania przez Powierzającego do dnia usunięcia Konta Powierzającego z Systemu. Po usunięciu Konta, Przetwarzający usuwa dane, chyba, że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych przez Przetwarzającego przez inny ustawowo określony czas.§ 7

Odpowiedzialność Stron

1. Przetwarzający nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Powierzającego polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do usługi osobom trzecim, a także każdym innym zachowaniu dotyczącym usługi w obszarze zarządzanym przez Powierzającego.

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego względem Powierzającego w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Powierzający wnosi na rzecz Przetwarzającego z tytułu świadczonej usługi.§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia, Ustawy, Regulaminu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Przetwarzającego.