Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - zawieszenie działalności

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić działalność na pewien okres, pod warunkiem, że nie zatrudnia w tym czasie żadnych pracowników. Minimalny okres zawieszenia to 30 dni, natomiast maksymalny - na czas nieokreślony. W tym celu przedsiębiorca musi złożyć wniosek CEIDG-1, a spółki cywilne dodatkowo składają CEIDG-SC. Co ważne, zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy spółki, nie ma możliwości zawieszenia działalności tylko przez jednego ze wspólników.

Prawa i obowiązki w trakcie zawieszenia działalności

Podczas okresu zawieszenia firma nie może funkcjonować tak jak podczas jej prowadzenia (nie może przede wszystkim dokonywać sprzedaży towarów ani świadczyć usług, czyli wykonywać czynności - określonych przez PKD - w jakich celu została założona). Jednakże właściciel ma prawo do wykonywania pewnych czynności mających na celu:

  • zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów firmy np.: dalsze opłacanie czynszu za dzierżawę itp.,

  • przyjmowanie i regulowanie zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności,

  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia,

  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych związanych z działalnością prowadzoną przed zawieszeniem,

  • pobieranie zapłaty za wykonaną przed zawieszeniem produkcję.

Do grupy wydatków, które nie będą zaliczane jako koszty w okresie zawieszenia należą odpisy amortyzacyjne, które w sytuacji, gdy firma posiada niezamortyzowane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, powinny zostać wstrzymane.

Z chwilą zawieszenia działalności podatnicy ponadto:

  • zwolnieni są z obowiązku ustalania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,

  • nie mają obowiązku składania pliku JPK_V7 i innych deklaracji, o ile nie uzyskali w tym okresie przychodów z zawieszonej działalności, np. ze sprzedaży środków trwałych, bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także importu usług,

  • mają obowiązek złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku dochodowego za ten okres.

Formularz CEIDG-1 - pobierz darmowy wzór w formacie PDF!

Do pobrania:

pdf
CEIDG-1.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Cel złożenia wniosku

W celu zawiadomienia urzędu o postanowieniu zawieszenia działalności, we wniosku CEIDG-1 należy w rubryce 01 zaznaczyć opcję 3 - Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

ceidg zawieszenie działalności

Dane osoby składającej wniosek

Następnie podatnik powinien wypełnić dane w rubryce 03 - jednakże nie wszystkie. Konieczne jest podanie numerów PESEL, NIP oraz REGON, nazwiska, imienia oraz daty urodzenia.

ceidg zawieszenie działalności

W dalszej części niezbędne jest podanie informacji o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy w rubrykach 04 i 05.

ceidg zawieszenie działalności

Dane o firmie

W rubryce 06 należy podać pełną nazwę firmy, a w rubryce 07 nazwę skróconą.

ceidg zawieszenie działalności

ceidg zawieszenie działalności

Następnie należy przejść do pola 10 i uzupełnić adres siedziby działalności.

ceidg zawieszenie działalności

Ponadto w polu 11 możliwe jest ewentualne uzupełnienie informacji o dodatkowych placówkach wraz z numerem REGON, nazwą firmy oraz adresem.

ceidg zawieszenie działalności

Jeśli podatnik korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w pozycji 13.1.2 chęci do dalszego korzystania z tej możliwości.

ceidg zawieszenie działalności

Informacje o zawieszeniu działalności

Informację o zawieszeniu działalności podatnik podaje w części 14 CEIDG-1. W tym celu należy zaznaczyć rubrykę 14 poprzez znajdujący się obok tytułu kwadrat. Następnie przedsiębiorca uzupełnia daty - rozpoczęcia zawieszenia oraz przewidywanej daty wznowienia działalności. Data rozpoczęcia zawieszenia nie może by wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Może to być np. początek następnego miesiąca po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Przykładowo przedsiębiorca składa wniosek dnia 7 stycznia, a jako datę rozpoczęcia zawieszenia określa 1 marca. Minimalny okres zawieszenia to 30 dni, natomiast maksymalny to 24 miesiące. Data podana w przewidywanym okresie zawieszenia nie oznacza, że działalność zostanie odwieszona automatycznie tego dnia. Jest to tylko data przewidywana. Jeśli więc przedsiębiorca wskaże jako przewidywany okres zawieszenia 31 marca, to nie oznacza to, że działalność w tym dniu zostanie odwieszona. By działalność została faktycznie odwieszona, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wznowienie działalności. Okres zawieszenia trwa więc do dnia złożenia wniosku o wpis o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. By działalność mogła być odwieszona we wskazanym dniu, przedsiębiorca musi przed zadeklarowaną datą wznowienia złożyć wniosek o wznowienie działalności.

ceidg zawieszenie działalności

Dodatkowe informacje i załączniki

Następnie wypełnić należy pole 17 podając informacje o naczelnikach urzędów skarbowych odpowiednich dla danego przedsiębiorcy.

ceidg zawieszenie działalności

W części 26 podatnik ma możliwość wskazania rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością.

ceidg zawieszenie działalności

W polu 29 podatnik umieszcza informację o rodzajach i ilości załączników, które będą złożone razem z wnioskiem (w przypadku spółki cywilnej CEIDG - SC) oraz datę i podpis wnioskodawcy.

ceidg zawieszenie działalności