0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - zawieszenie działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić działalność na pewien okres, pod warunkiem że nie zatrudnia w tym czasie pracowników. Minimalny okres zawieszenia to 30 dni. W przypadku działalności wpisanej do CEIDG nie ma natomiast maksymalnego okresu, na jaki działalność można zawiesić. Zawieszenie działalności wiąże się z obowiązkiem aktualizacji wniosku CEIDG-1, a spółki cywilne dodatkowo muszą złożyć formularz CEIDG-SC. Co ważne, zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy spółki – nie może tego zrobić tylko jeden z nich.

Zawieszenie działalności a prawa i obowiązki podatników

Podczas okresu zawieszenia firma nie może funkcjonować tak jak podczas jej prowadzenia (nie może przede wszystkim dokonywać sprzedaży towarów ani świadczyć usług, czyli wykonywać czynności – określonych przez PKD – dla których została założona). Jednakże właściciel ma prawo do realizowania pewnych czynności mających na celu:

  • zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów firmy, np.: dalsze opłacanie czynszu za dzierżawę itp.;
  • przyjmowanie i regulowanie zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności;
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych związanych z działalnością prowadzoną przed zawieszeniem;
  • pobieranie zapłaty za wykonaną przed zawieszeniem produkcję.

Do grupy wydatków, które nie będą zaliczane jako koszty w okresie zawieszenia, należą odpisy amortyzacyjne, które w sytuacji gdy firma posiada niezamortyzowane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, powinny zostać wstrzymane.

Z chwilą zawieszenia działalności podatnicy ponadto:

  • zwolnieni są z obowiązku ustalania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy;
  • nie mają obowiązku składania pliku JPK_V7 i innych deklaracji, o ile nie uzyskali w tym okresie przychodów z zawieszonej działalności, np. ze sprzedaży środków trwałych, bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także importu usług;
  • mają obowiązek złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku dochodowego za ten okres.

Formularz CEIDG-1 – pobierz darmowy wzór w formacie PDF!

Do pobrania:

CEIDG-1_v6.pdf

Cel złożenia wniosku

W celu zawiadomienia urzędu o zawieszeniu działalności we wniosku CEIDG-1 w części 1. należy zaznaczyć opcję „Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej”.

zawieszenie działalności

Dane osoby składającej wniosek

Następnie przedsiębiorca powinien wypełnić dane w części 2., a mianowicie PESEL, NIP oraz REGON, nazwiska, imiona, a także datę urodzenia.

Jeśli zawieszenia działalności dokonuje cudzoziemiec, należy uzupełnić część 2.1. oraz 2.2.

zawieszenie działalności

Adres zamieszkania osoby składającej wniosek

W części 3. trzeba podać adres zamieszkania. Warto mieć na uwadze, że musi to być rzeczywiste miejsce zamieszkania, bowiem na ten adres przedsiębiorca będzie otrzymywać korespondencję urzędową.

zawieszenie działalności

Dane o firmie

W części 5. należy podać pełną nazwę firmy oraz nazwę skróconą działalności podlegającej zawieszeniu.

zawieszenie działalności

Dane dotyczące ubezpieczeń podatnika

W części 9. zaznacza się instytucję, w której przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom. Wówczas wskazana instytucja zostanie powiadomiona o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

zawieszenie działalności

Oświadczenie na potrzeby KRUS

Jeśli podatnik korzysta z ubezpieczenia w ramach KRUS, jest zobowiązany do zadeklarowania w części 9.2., czy w momencie zawieszenia działalności w dalszym ciągu będzie kontynuował ubezpieczenie społeczne rolników.

zawieszenie działalności

Oświadczenie

W części 10. należy potwierdzić oświadczenie, że wobec przedsiębiorcy nie wydano całkowitego zakazu prowadzenia działalności oraz że posiada on tytuł prawny do nieruchomości, których adresy zostały podane we wniosku do CEIDG.

Informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej

W części 11. należy wskazać planowaną datę zawieszenia działalności – data ta może być również wsteczna.

zawieszenie działalności

Obowiązki, jakie należy wypełnić w momencie zawieszenia działalności, omawia również artykuł: Zawieszenie działalności – jakie obowiązki trzeba spełnić?

Informacja w zakresie urzędu skarbowego

W części 14. „Urząd skarbowy” podaje się informacje o aktualnym naczelniku urzędu skarbowego dla danego przedsiębiorcy. 

zawieszenie działalności

Informacja o załącznikach do wniosku CEIDG-1

W części 27. przedsiębiorca umieszcza informację o rodzajach i liczbie załączników, które będą złożone razem z wnioskiem.

zawieszenie działalności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

W części 28. należy zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych w CEIDG.

Następnie w zależności od formy składania wniosku trzeba go podpisać:

  • wersja papierowa wniosku składana w urzędzie miasta/ gminy – należy wpisać miejscowość i datę złożenia oraz podpisać wniosek;
  • złożenie wniosku online za pośrednictwem https://www.biznes.gov.pl/pl – w celu uwierzytelnienia danych należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

zawieszenie działalności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów