Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz CEIDG-1 z omówieniem - zawieszenie działalności

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić działalność na pewien okres, pod warunkiem, że nie zatrudnia w tym czasie żadnych pracowników. Minimalny okres zawieszenia to 30 dni, natomiast maksymalny 24 miesiące. W tym celu przedsiębiorca musi złożyć wniosek CEIDG-1, a spółki cywilne dodatkowo składają CEIDG-SC. Co ważne, zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy spółki, nie ma możliwości zawieszenia działalności tylko przez jednego ze wspólników.

Prawa i obowiązki w trakcie zawieszenia działalności

Podczas okresu zawieszenia firma nie może funkcjonować tak jak w przypadku tradycyjnej działalności (nie może przede wszystkim dokonywać sprzedaży towarów ani świadczyć usług, czyli wykonywać czynności - określonych przez PKD - w jakich celu została założona). Jednakże właściciel ma prawo do wykonywania pewnych czynności mających na celu:

  • zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów firmy np.: dalsze opłacanie czynszu za dzierżawę itp.,

  • przyjmowanie i regulowanie zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności,

  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia,

  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych związanych z działalnością prowadzoną przed zawieszeniem,

  • pobieranie zapłaty za wykonaną przed zawieszeniem produkcję.

Do grupy wydatków, które nie będą zaliczane jako koszty w okresie zawieszenia należą odpisy amortyzacyjne, które w sytuacji, gdy firma posiada niezamortyzowane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, powinny zostać wstrzymane.

Z chwilą zawieszenia działalności podatnicy ponadto:

  • zwolnieni są z obowiązku ustalania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,

  • nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT, o ile nie uzyskali w tym okresie przychodów z zawieszonej działalności, np. ze sprzedaży środków trwałych, bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także importu usług,

  • mają obowiązek złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku dochodowego za ten okres.

Cel złożenia wniosku

W celu zawiadomienia urzędu o postanowieniu zawieszenia działalności, we wniosku CEIDG-1 należy w  rubryce 01 zaznaczyć opcję 3 - Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Dane osoby składającej wniosek

Następnie podatnik powinien wypełnić dane w rubryce 03 - jednakże nie wszystkie. Konieczne jest podanie numerów PESEL, NIP oraz REGON, nazwiska, imienia oraz daty urodzenia.

W dalszej części niezbędne jest podanie informacji o miejscu zamieszkania i zameldowania wnioskodawcy w rubrykach 04 i 05.

Do pobrania:

pdf
CEIDG-1_v1.06z.pdf druk do ręcznego wypełnienia