0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator odsetek umownych

Wielkość tekstu:

Kalkulator odsetek umownych - termin zapłaty należności

Kalkulator odsetek umownych umożliwia wyliczenie odsetek od nieterminowych zapłat w momencie, gdy ustalony zostanie indywidualny sposób ich naliczania - odmienny niż przewiduje ustawa. Procent odsetek umownych nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych - czterokrotności stopy lombardowej NBP. W celu ustalenia wartości odsetek umownych, w wyliczeniach należy uwzględnić kwotę należności, ustaloną wcześniej stopę procentową, umowny termin spłaty oraz rzeczywisty.

Kalkulator odsetek umownych

Kalkulator odsetek umownych
%
Odsetki

Omówienie działania kalkulatora odsetek umownych

Kalkulator odsetek umownych pozwala na wyliczenie odsetek od nieterminowych zapłat w przypadku gdy przedsiębiorcy lub osoby prywatne ustaliły pomiędzy sobą indywidualny sposób ich naliczania - odmienny niż jest to przewidziane ustawą.

Wysokość odsetek umownych nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych, czyli czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Jeżeli jednak przekraczają one odsetki maksymalne, przyjmuje się, że wierzyciel ma prawo wymagać jedynie odsetki maksymalne. Są one obligatoryjne co oznacza, że strony nie mogą zawrzeć w umowie zapisu, który wykluczałby lub ograniczał ich zastosowanie. Innymi słowy, nie mogą świadomie ustalić odsetek przewyższających wartość odsetek maksymalnych jednocześnie “rezygnując” z ich zastosowania.

 

Uwaga!
Wysokość stopy lombardowej NBP można sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego. Od 5 marca 2015 wynosi 2,50 %. Odsetki maksymalne wylicza się więc: 4 x 2,50 % = 10 %.

 

W celu wyliczenia odsetek umownych należy podać:

  • kwotę należności,
  • ustaloną stopę procentową, według której mają być naliczane odsetki (uwaga, aby nie przekroczyła stopy odsetek maksymalnych),
  • termin należności - dzień, w którym minął termin płatności,
  • datę zapłaty - czyli datę faktycznego uregulowania zobowiązania.

Przykład 1.
20 stycznia 2015 dłużnik miał uregulować zobowiązanie w wysokości 1000 zł. Płatności dokonał jednak po terminie, w dniu 1 marca 2015 r. Strony ustaliły pomiędzy sobą, że odsetki z tytułu opóźnienia zapłaty będą naliczane w wysokości 7% w skali roku.

Biorąc pod uwagę powyższy przykład, dane które należy wpisać do kalkulatora, to:

Kwota: 1000
Stawka odsetek: 7
Termin należności: 20 stycznia 2015
Data zapłaty: 1 marca 2015

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów