0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 2021

Wielkość tekstu:

Firmy będące osobami prawnym są zobowiązane do rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą tzw. CIT (wg stawki podatku dochodowego od osób prawnych). Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. (art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kwestie podatku od osób prawnych reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych - 2021 rok

Obowiązujące stawki podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 roku, przedstawia poniższa tabela:

Podatek dochodowy wynosi:

StawkaPrzychód
19%podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych
 9%

podstawa opodatkowania w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop)

podstawy opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność (z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a-1c ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych)

19%od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP
19%od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP
19%od dochodów z niezrealizowanych zysków
19%od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych
19%od dochodu spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa
lub prawa o podobnym charakterze są zbywane

Inaczej przedstawia się sytuacja dla osób podmiotów, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu. W ich przypadku podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kształtuje się inaczej. Opis znajduje się w tabeli.

Stawka

Przychód

Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu wynosi:

20%

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

Uwaga: Do podanych powyżej przychodów z pkt. 1 ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

10%

1) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

2) uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Stawki te mogą być zmodyfikowane postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stawka

Przychód

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)

 Stawki podstawowe:

15%

podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 1 updop nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,

25%

podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1.

Jeśli nakłady na cele inwestycyjne osiągną poziom określony w art. 28o ust. 2 updop, to stawka podatku od podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto będzie podlegała obniżeniu o pięć punktów procentowych, tj. do:

10%

dla małego podatnika oraz podatnika, którego wartość średnich przychodów obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika,

20%

dla podatnika innego niż wcześniej wskazany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów