Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Brak potwierdzenia wywozu towaru w ramach WDT a podstawa opodatkowania

Czym jest WDT?

W art. 13. ust. 1 ustawy o VAT wyjaśniono, że przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. W ust. 2 sprecyzowano, że WDT ma miejsce tylko jeśli sprzedawca i nabywca towarów są zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, a więc posiadają aktywny nr VAT-UE (z wyłączeniem nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych, przy sprzedaży których nie trzeba być zgłoszonym jako podatnik VAT-UE).

Warunki jakie należy spełnić do zastosowania stawki preferencyjnej 0% przy WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem że:

  • obydwie strony transakcji są zgłoszone na potrzeby transakcji VAT-UE, przed numerem identyfikacji podatkowej musi znajdować się dwuliterowy kod np w przypadku Polski to PL. Do sprawdzenia poprawności NIP UE można skorzystać ze strony: http://www.vies.pl/
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

O dokumentach potwierdzających wywóz stanowi art. 42 ust. 3-4 ustawy o VAT, wg którego dokumentami tymi są:

  • w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi) - dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, lub
  • w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem WDT bezpośrednio przez sprzedawcę lub jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy siedziby działalności gospodarczej sprzedawcy i nabywcy, adres, pod który są przewożone towary, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary

oraz kopia faktury i specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W przypadku gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy towaru, dowodami dodatkowo mogą być również:

  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale nr I FPS 1/10 z dnia 11.10.2010 r. uznał, że: (...) dla zastosowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. (...)

Termin na skompletowanie dokumentacji

Podatnik ma na to czas do momentu upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Jeśli nie zdąży skompletować wymaganej dokumentacji to zastosowanie będzie mieć art. 42. ust. 12 ustawy o VAT. Mówi on o tym, że jeśli powyższy warunek nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:

  • okres kwartalny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w aktualnym rejestrze sprzedaży VAT tylko w rejestrze za następny okres rozliczeniowy, ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nadal nie posiada dowodów wywozu;
  • okres miesięczny – podatnik nie wykazuje tej dostawy w rejestrze sprzedaży VAT za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w rejestrze za trzeci okres rozliczeniowy, wliczając w to okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy, ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten trzeci już okres rozliczeniowy nadal nie posiada dowodów wywozu.

Jaką metodą naliczyć podatek VAT

Wątpliwość może rodzić pytanie w jaki sposób naliczyć krajową stawkę VAT, jeśli kontrahent dokonał już zapłaty. Otóż podatek w takim przypadku naliczamy metodą "w stu". Oznacza to, że kwota widniejąca na fakturze sprzedaży jest wartością brutto. Wynika to z art. 29 ust. 1, który mówi, że podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem natomiast jest kwota należna zbywcy.

Przykład. Nabywcy z Niemiec, który jest podatnikiem VAT-UE, wystawiliśmy pierwotnie fakturę ze stawką 0% WDT, na kwotę 100 euro, średni kurs NBP z dnia poprzedniego wynosi 4,000 zł. Z VAT rozliczamy się miesięcznie i nie zdążyliśmy skompletować jednoznacznych dokumentów wywozu towaru w odpowiednim terminie. Transakcję wobec tego wykazujemy jak krajową za trzeci okres rozliczeniowy.
Podatek VAT naliczamy metodą "w stu", a więc:
kwota brutto: 100 EUR * 4,0000 PLN = 400 PLN
kwota VAT 23%: 74,80 PLN
kwota netto: 325,20 PLN

A kiedy już otrzymamy komplet dokumentów...

Otrzymanie jednoznacznych dowodów wywozu towaru, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i tym samym dokonania korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej VAT-UE.