0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-7 (VAT-7K) ze szczegółowym omówieniem

Wielkość tekstu:

Zarejestrowani czynni podatnicy podatku od towarów i usług do rozliczenia za wrzesień 2020 lub III kwartał 2020 mieli obowiązek za zakończone okresy rozliczeniowe (odpowiednio miesięczne bądź kwartalne) złożyć deklarację podsumowującą dokonane w danym okresie opodatkowane transakcje. W tym celu we właściwym urzędzie skarbowym składa się formularz VAT-7 lub VAT-7K. Poniżej opisujemy w jaki sposób należało prawidłowo uzupełnić deklarację VAT.

Formularz VAT-7 miesięcznie czy kwartalnie

Od tego, jaką formę rozliczania z tytułu podatku zadeklarowano na wniosku rejestracyjnym VAT-R zależeć będzie forma druku deklaracji. I tak za okresy:

 • miesięczne będzie to VAT-7,

 • kwartalne będzie to VAT-7K.

Nie wszyscy podatnicy mogą składać VAT-7 w okresach kwartalnych. Więcej w tym temacie w artykule: Likwidacja kwartalnego VAT - kogo dotyczy.

Do pobrania:

Deklaracja VAT-7 - wzór.pdf

Termin składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Deklarację VAT składa się do 25. dnia następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że podatnicy, którzy wybrali miesięczne rozliczenie z tytułu VAT, składają deklarację i opłacają wynikającą z niej należność podatkową do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast rozliczający się kwartalnie z podatku od towarów i usług składają i opłacają deklarację VAT za:

 • I kwartał do 25 kwietnia,

 • II kwartał do 25 lipca,

 • III kwartał do 25 października,

 • IV kwartał do 25 stycznia.

Deklarację VAT-7 od 2018 roku można złożyć w urzędzie skarbowym tylko elektronicznie. Więcej informacji w artykule: Tylko elektroniczna wysyłka deklaracji VAT.

Deklaracja VAT-7 - jak uzupełnić?

Rozpoczynając wypełnianie deklaracji, na początek nie należy zapominać o polu nr 1 w lewym górnym rogu deklaracji, w którym to należy podać NIP przedsiębiorcy składającego formularz.

vat-7 - jak uzupełnić numer NIP

W polu 4 i 5 należy podać okres, którego dotyczy deklaracja - miesiąc i rok.

Część A.  Miejsce i cel składania deklaracji VAT 7

vat-7 - miejsce i cel składania

Deklarację VAT-7 należy skierować do właściwego urzędu skarbowego, który w przypadku podatku VAT wybiera się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli podatnik wykonuje te czynności na terenie więcej niż jednego urzędu skarbowego, wówczas właściwym urzędem do rozliczeń z tytułu VAT będzie ten ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - dotyczy osób fizycznych, również tych prowadzących działalność. W przypadku osób prawnych będzie to urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

W polu nr 7 należy określić cel złożenia formularza:

 • złożenie deklaracji,

 • korekta deklaracji - jeżeli jest to druga bądź kolejna deklaracja składana przez podatnika za ten sam okres rozliczeniowy.

Część B. Dane identyfikacyjne podatnika

vat-7 - część B, jak wypełnić

W części B podatnik będący osobą fizyczną (w tym m.in. właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej) podaje swoje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia. Natomiast inne podmioty (np spółki cywilne) podają pełną nazwę oraz numer REGON czyli numer statystyczny nadawany przez GUS.

Część C. Rozliczenie podatku należnego

W tej części podatnik ma za zadanie wykazać wszystkie transakcje opodatkowane, w stosunku do których obowiązek podatkowy przypada na deklarowany okres.

vat-7 - część C, jak wypełnić?

Pierwsze trzy z wymienionych transakcji wykazywane będą jedynie w wartości podstawy opodatkowania, co oznacza, że będą to transakcje, w stosunku do których przedsiębiorca nie jest zobowiązany wykazywać podatku VAT należnego (dlatego też pól szarych nie wypełnia się).

Pozycja 10 - wykazuje się sprzedaż towarów oraz świadczenie usług, które na mocy ustawy art. 43 lub art. 82 podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Pozycja 11 - wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium Polski, ale przez działalność prowadzoną w kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy.

Pozycja 12 - wykazuje się powtórnie wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, które były już uwzględnione w poz 11.

Pozycja 13 - wykazuje się wartość sprzedanych towarów/świadczonych usług na terytorium kraju, dla których zastosowana została stawka 0%.

Pozycja 14 - powtarza się wartość ujętą już w pozycji 13 dotyczącą wyłącznie sprzedaży, dla której zastosowanie ma stawka 0% w związku ze zwrotem VAT podróżnemu (TAX FREE).

vat-7 - sprzedaż krajowa

Pozycje 15, 17, 19 rozróżniają wartość netto sprzedanych towarów/wykonanych usług według poszczególnych stawek VAT: 5%, 8% i 23%, a w pozycjach 16, 18, 20 należy wprowadzić wartość należnego podatku VAT od dokonanej sprzedaży według stawek podatku.

W pozycjach tych uwzględnia się również korekty dokonanej sprzedaży, które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego.

vat-7 - sprzedaż zagraniczna

Kolejne dwie pozycje dotyczą sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz zagranicznych kontrahentów:

Pozycja 21 - dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Czynni podatnicy VAT dokonujący dostawy towarów dla kontrahenta na terenie Unii Europejskiej, którzy są zarejestrowani dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, po spełnieniu dodatkowych warunków (m.in. prawidłowego udokumentowania wywozu) mogą zastosować dla tego typu transakcji preferencyjną stawkę 0%. Przy transakcjach WDT to nabywca ma obowiązek opodatkować zakup towaru.

Pozycja 22 - dotyczy eksportu towarów. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz kontrahenta z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) ma możliwość również zastosowania stawki 0% jeżeli transakcja spełnia definicję eksportu towarów. Wykazuje zatem jedynie wartość sprzedaży w poz. 22, bowiem podatek należny w przypadku tego typu transakcji nie wystąpi.

vat-7 - WNT i import towarów art. 33a

Pozycje 23 i 24 uzupełniają podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Pomimo iż transakcja dotyczy zakupu towaru, nabywca zobowiązany jest wykazać podatek należny równocześnie mając możliwość jego odliczenia. WNT dla czynnego podatnika VAT jest zatem transakcją neutralną ze względu na VAT.

Pozycje 25 i 26 dotyczą podatników dokonujących importu towarów z kraju trzeciego według procedury uproszczonej (art. 33a ustawy o VAT). Oznacza to, że sami są zobowiązani do naliczenia podatku VAT od dokonanego importu, wykazania go w deklaracji i opłacenia.

vat-7 - pozycja 18

Jeżeli WNT dotyczyło nabycia środków transportu dodatkowo wartość podatku należnego wykazanego w poz. 24, który należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art.103 ust. 3), wykazuje się jeszcze raz w pozycji 38. 

vat-7 - poz. 27-35

Pozycje 27 i 28 uzupełniają podatnicy dokonujący importu usług, czyli dokonujący zakupu usług od kontrahentów z zagranicy, z wyjątkiem importu usług, wobec którego zastosowanie ma art. 28b ustawy. Zgodnie z zasadami ogólnymi przy imporcie usług to nabywca jest zobowiązany do wykazania podatku VAT należnego. Ma prawo jednak zarazem do jego odliczenia, co powoduje, iż transakcja jest w konsekwencji neutralna ze względu na VAT.

Pozycje 29 i 30 wykazuje się wyłącznie transakcje importu usług, dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT i dotyczą transakcji z podatnikami innych krajów Unii Europejskiej.

Pozycja 31 dotyczy wykazywania transakcji dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT). Co istotne pozycję 31 wypełnia dostawca. Natomiast pozycję 34 i 35, w której wykazuje się wartość podatku, uzupełnia nabywca, gdyż to on jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT.

Pozycję 32 i 33 wypełnia nabywca, w sytuacji dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5.

vat-7 - poz. 16

Pozycja 36 - wykazuje się podatek należny od towarów i usług objętych spisem z natury na dzień likwidacji działalności.

vat-7 - poz. 17

W pozycji 37 wykazywana jest kwota do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestał używania lub nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, które zostały określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

vat-7 - poz. 19

Pozycja 39 to pole, w którym podatnik wprowadza wartość  podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, podlegające wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b.

Pozycja 40 podsumowuje wykazane podstawy opodatkowania (poz. 40 = 10+11+13+15+17+19+21+22+23+25+27+29+31+32+34).

Pozycja 41 - wykazuje się sumę podatku należnego pomniejszoną o podatek, dla którego obowiązek zapłaty powstał w terminie wcześniejszym niż złożenie deklaracji (poz. 41 = 16+18+20+24+26+28+30+33+35+36= 37 - 38 i 39).

Część D. Rozliczenie podatku naliczonego

W tej części wykazywane są kwoty podatku naliczonego od zakupów, czyli podatku, który pomniejsza zobowiązanie wykazane w części C.

D.1. Przeniesienia

vat-7 - część D

Pozycja 42 - wykazuje się kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji czyli tzw. kwotę nadpłaconego podatku do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy (przepisuje się kwotę z poz. 61 widniejącą na deklaracji składanej za poprzedni okres rozliczeniowy).

D.2. Nabycie towarów i usług

vat-7 - część D. 2.

W tej części deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego

Pozycja 43 i 44 - wykazuje się wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów.

Pozycja 45 i 46 - wykazuje się wszelkie inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

Odliczenie VAT przysługuje jedynie w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.
Jeżeli więc podatnik wykonuje tylko i wyłącznie usługi zwolnione z VAT nie ma prawa do wykazywania podatku naliczonego.

D.3. Podatek naliczony - do odliczenia

vat-7 - część D.3.

W poz 47 - 50 wykazuje się samą wartość korekty podatku naliczonego. Mogą tu pojawić się kwoty ze znakiem “minus”.

Pozycja 51 - wartość podatku naliczonego do doliczenia (poz. 51 = 42+44+46+47+48+50)

Część E. Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego VAT-7

vat-7 - część E

Część E jest podsumowaniem wartości zobowiązania podatkowego lub zwrotu podatku.

W pozycji 52 i 55 wykazuje się odliczenia związane z zakupem kasy fiskalnej:

 • kwota wykazana w poz. 52 nie może być wyższa od różnicy kwot z poz. 41 i 51,

 • jeżeli różnica kwot pomiędzy poz. 41 i 52 jest mniejsza lub wynosi 0, wówczas wpisuje się 0.

Pozycja 53 - wykazuje się kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru.

Pozycja 54 - wylicza się kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli poz. 41 i 51 > 0, czyli jeżeli podatek do wpłaty wynosi powyżej 0, wówczas: poz. 54= 41 - 51 - 52 - 53. W przeciwnym wypadku należy wpisać 0.

W pozycji 55 wprowadza się kwotę do zwrotu, która przysługuje podatnikowi z tytułu zakupu kasy rejestrującej, tzw. ulga na zakup kasy fiskalnej.

W pozycji 56 wykazuje się kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

vat-7 - nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym u podatnika nastąpiła nadwyżka podatku naliczonego (wykazana w poz. 56), przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot tej nadwyżki. Podatnik nie ma obowiązku ubiegania się o cały zwrot nadwyżki np. w stosunku do części kwoty może zażądać zwrotu, a część przenieść na kolejne okresy (poz. 62).

Część F. Informacje dodatkowe

vat-7 - część F

vat-7 - oznaczenie dodatkowych informacji

Jeżeli podatnik:

 • świadczył usługi turystyki przy świadczeniu których nabywał towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art.119) - zaznacza kwadrat 63;

 • dokonywał dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez niego lub importowanych w celu odprzedaży, w stosunku do których zastosowano szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu marży (art.120 ust.4 lub 5) - zaznacza kwadrat 64;

 • dokonywał czynności polegających na dostawie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu złota inwestycyjnego, zwolnionych od podatku zgodnie z art.122 ust.1 ustawy, lub będąc agentem działającym w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczył w dostawie takiego złota dla swojego zleceniodawcy, zgodnie z art.122 ust. 2 ustawy - zaznacza kwadrat 65;

 • będąc drugim w kolejności podatnikiem, dokonał transakcji trójstronnej przy zastosowaniu procedury uproszczonej (art.136 ustawy)  - zaznacza kwadrat 66.

 • skorzystał z obniżenia zobowiązania z tytułu VAT, w przypadku gdy zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku - zaznacza kwadrat 67 - TAK,
 • wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT (wskazany w poz. 58) - zaznacza kwadrat 68 - TAK,
 • wystawił fakturę z obowiązkową adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" - zaznacza kwadrat 69 - TAK.

Część G. Informacja o załącznikach do deklaracji VAT-7

vat-7 - część G

Jeżeli podatnik korzysta z ulgi na złe długi korygując VAT od sprzedaży powinien do deklaracji VAT załączyć VAT-ZD. W tym celu w poz 70 należy zaznaczyć okno TAK. 

Część H. Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podawane na VAT-7

vat-7 - część H

Podpisując deklarację elektronicznie imię i nazwisko uzupełni się zgodnie z danymi osoby, która podpisuje deklarację swoim podpisem. Choć adres e-mail nie jest obowiązkowy jak również telefon ułatwia on kontakt urzędu skarbowego z podatnikiem.

Zmiany w rozliczeniu VAT od października 2020 roku

Należy mieć na uwadze, że deklaracja VAT-7 obowiązywała do rozliczenia za wrzesień 2020 roku bądź III kwartał 2020 roku. Począwszy od rozliczenia za październik 2020 roku bądź IV kwartały 2020 roku wspomniana deklaracja została zastąpiona strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Szczegóły w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego omawia artykuł: Jednolity Plik Kontrolny - wszystko co warto wiedzieć!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów