0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz PIT-16 z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opłacania podatku dochodowego, która korzystna jest głównie dla małych firm zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Opodatkowanie w firmie karty podatkowej polega na płaceniu stałej kwoty podatku niezależnie od rzeczywiście osiąganego przychodu. Jej wysokość rośnie wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Niestety, ta forma opodatkowania przysługuje tylko niektórym przedsiębiorcom.

Warunki skorzystania z karty podatkowej - Formularz PIT-16

Z rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej mogą korzystać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą dopuszczoną do opodatkowania kartą (wymienioną w jednej z 12 części tabeli zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym),

 • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (za wyjątkiem  usług specjalistycznych),

 • nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,

 • pozarolniczej działalności gospodarczej (zgłaszanej we wniosku) nie prowadzą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo małżonek podatnika wybierającego opodatkowanie kartą podatkową nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

Składanie wniosku PIT-16 o opodatkowanie w formie karty podatkowej

W celu wyboru karty podatkowej jako formy opłacania podatku dochodowego przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT-16). Wniosek ten należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego lub w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

W przypadku spółek cywilnych wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Od 2015 roku obowiązuje nowy wzór wniosku PIT-16.

Ustalenie wysokości podatku

Stawka podatku w formie karty podatkowej ustalana jest przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie decyzji na podstawie:

 • złożonego przez podatnika wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej PIT-16,

 • kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obowiązki podatników karty podatkowej

Podatnicy karty podatkowej zobowiązani są opłacać podatek dochodowy za miesiąc poprzedni do 7-go dnia miesiąca następnego. Wyjątek stanowi podatek za grudzień, który należy zapłacić do 28 grudnia.

Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorcy rozliczający się według karty podatkowej powinni złożyć do urzędu skarbowego roczną deklarację (PIT-16A) za rok poprzedni.

Przedsiębiorcy rozliczający się z podatku dochdowego na zasadach karty podatkowej zobowiązani są dodatkowo do:

 • wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta,

 • prowadzenia ewidencji zatrudnienia (o ile zatrudniają pracowników),

 • rozliczania zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników,

 • informowania o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia,

 • sporządzania wykazu składników majątku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

Zmiana formy opodatkowania

Podatnik chcący zmienić formę opodatkowania musi zgłosić ten fakt do 20 stycznia roku podatkowego.

Jeśli podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej, do 20 stycznia nie dokona wyboru innej formy opodatkowania lub nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, uważa się, że prowadzi on w dalszym ciągu działalność gospodarczą w tej formie.

Do pobrania:

Form-PIT-16-2015.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów