0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalkulator VAT Brutto / Netto

Wielkość tekstu:

Kalkulator VAT Brutto / Netto

Wyniki:

Kwota netto
Kwota VAT
Kwota brutto

Kalkulator VAT – brutto / netto / stawka VAT

Kalkulator VAT (inaczej zwany kalkulator PTU) umożliwia przedsiębiorcy wyliczenie wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto dla konkretnego towaru handlowego lub usługi w sytuacji, gdy znana jest tylko jedna z ww. kwot. Kalkulator działa w oparciu o ustawowo obowiązujące stawki podatku VAT. W związku z tym możliwe jest obliczenie podatku VAT, stosując stawki VAT, takie jak:

 • 23%

 • 8%

 • 5%

oraz te obowiązujące pierwotnie w ustawie (do 2010 roku):

 • 22%

 • 7%

 • 3%

dla danego typu towaru handlowego lub świadczonej usługi.

Stawka podatku VAT 0% w kalkulatorze została pominięta, ponieważ po jej zastosowaniu wartość netto równa jest wartości brutto, a podatek VAT wynosi zawsze 0 zł.

Kalkulator VAT - kiedy jest przydatny?

Przykład 1.

Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane opodatkowane stawką VAT 8%. Kwota netto wynosi odpowiednio 5000 zł. Ile od tej transakcji należy odprowadzić podatku VAT?

Wartość należnego podatku VAT do odprowadzenia wyniesie odpowiednio 400 zł (5000 zł * 8%).

Przykład 2.

Przedsiębiorca zobowiązany został do obliczenia podatku VAT, ponieważ błędnie zastosował stawkę podatku VAT 8%. Zobowiązany był do zastosowania stawki 23%. Wartość netto sprzedaży wyniosła 300 zł. Jaką wartość podatku VAT (w stawce 23%) pierwotnie powinien wykazać?

Wartość podatku VAT powinna zostać wykazana w wartości 69 zł (300 zł * 23%).

Samo określenie podatku VAT z kwoty brutto, którą chcemy uzyskać od nabywcy nie określi ile pieniędzy zostanie podatnikowi na rękę. W tym przypadku konieczne jest jeszcze oszacowanie ile wygeneruje to więcej podatku dochodowego oraz wpłynie na wysokość składki zdrowotnej. Szczegóły o tym jak ustalić na ile opłaca się wystawiać fakturę sprzedaży omawia artykuł: Na jaką kwotę wystawić fakturę by wyjść na swoje?

Jak działa kalkulator VAT?

Kalkulator VAT jest niezwykle przydatny w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce przekalkulować, jakie ceny dla danego towaru/usługi będą korzystniejsze. W tym celu kalkulator podatku VAT pozwala określić:

 • kwotę netto towarów i usług,

 • kwotę brutto towarów i usług,

 • wartość podatku VAT.

Przy czym niezależnie, od której z ww. wartości obliczana jest kwota (netto, VAT czy brutto) kalkulator VAT wskaże wszystkie 3 wartości.

Obliczanie wartości VAT odbywa się poprzez wprowadzenie wartości netto lub brutto po określeniu odpowiedniej stawki podatku VAT. Warto w tym punkcie zauważyć, iż przepisy nie narzucają ograniczeń, od której kwoty powinien być wyliczony podatek VAT. Natomiast wartość netto lub brutto wyliczana jest poprzez wprowadzenie jednej z dwóch pozostałych wartości. Przykładowo, aby obliczyć wartość netto, niezbędne jest wprowadzenie wartości podatku VAT wraz ze stawką VAT lub wartość brutto.

Przykład 3.

Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży książek, które opodatkowane są stawką VAT 5%. Cena netto za książkę to 20 zł. Ile wyniesie wartość podatku VAT oraz wartość brutto transakcji sprzedaży?

Podatek VAT od sprzedaży książki wyniesie 1 złoty (20 zł * 5%), natomiast wartość brutto wyniesie 21 zł (20 zł + 1 zł).

Przykład 4.

Zakład fryzjerski wycenił swoje usługi podstawowe na 50 zł netto. Ile podatku VAT zostało naliczone do tej ceny, w przypadku gdy usługi podlegają pod stawkę VAT 8%?

Do podstawowej usługi został naliczony podatek VAT w wysokości 4 zł (50 zł * 8%). Zatem wartość brutto tej sprzedaży to 54 zł.

Przykład 5.

Biuro rachunkowe chce wprowadzić konkurencyjne, niższe ceny na rynku z tytułu świadczonych usług. W związku z tym jako cenę usługi prowadzenia księgowości uproszczonej przyjęli 300 zł brutto. Jaki przychód uzyska biuro ze sprzedaży jednej usługi, jeżeli właściwą stawką VAT jest w tym przypadku 23%?

Biuro rachunkowe zarobi netto 243,90 zł (300 zł/1,23). 

Wszystkie z wyżej wymienionych przykładów łatwo można obliczyć za pomocą kalkulatora VAT.

W jakich sytuacjach przydatny jest Kalkulator Brutto Netto VAT?

Zazwyczaj przedsiębiorcy wykorzystują kalkulator VAT do faktury sprzedaży w celu wyliczenia wartości, które chcą wykazać na fakturze VAT lub do obliczenia wartości netto oraz VAT w przypadku, gdy kontrahent wskazuje, jaką wartość jest w stanie zapłacić (wartość brutto) za daną usługę/dostawę.

Niekiedy kalkulator VAT brutto netto może okazać się przydatny w sytuacji, gdy kontrahent w swojej ofercie wskazuje tylko wartości brutto, a podatnik chce uzyskać informację odnośnie naliczonego podatku VAT oraz wartości netto, którą będzie mógł wprowadzić w koszty podatkowe.

Kolejną sytuacją, w której można zastosować kalkulator VAT netto brutto, jest obliczenie podatku VAT do sporządzanego dokumentu wewnętrznego opodatkowania. Czyli w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonał importu usług spoza UE, z UE lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ciekawym przykładem, gdzie zastosowanie znajdzie kalkulator do VAT, jest sytuacja, w której otrzymujemy od kontrahenta krajowego fakturę VAT w walucie obcej z wykazanym błędnie podatkiem VAT w polskich złotych. Wykorzystując kalkulator VAT w szybki i prosty sposób, można obliczyć wartość netto od wskazanego na fakturze podatku VAT w PLN w celu ujęcia zawartej transakcji w ewidencjach. Postępowanie to wynika z faktu, że w sytuacji, gdy dostawca zastosuje błędny kurs przeliczeniowy waluty obcej w stosunku do wartości VAT, nabywca ma prawo wykazać wartość podatku VAT w ewidencjach w wysokości, jaka znajduje się na fakturze. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2015 roku (sygn. ILPP4/4512-1-239/15-2/BA), w której wskazał, że:

„(...) Spółka otrzymuje od kontrahentów wystawione na jej rzecz faktury VAT, przeliczone z waluty obcej na PLN przy zastosowaniu kursu walut niewynikającego z przepisów ustawy o podatku VAT. W efekcie kwota podatku VAT w PLN wykazana na fakturze wystawionej na rzecz Spółki, jest kwotą wynikającą z przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie obcej na PLN według niezgodnego z przepisami ustawy o podatku VAT, kursu walut. (...) Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku przeliczenia wartości kwoty podatku na fakturze wyrażonej w walucie obcej po błędnym kursie. W takiej sytuacji, podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na tej fakturze. (...) w sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT kontrahenta-dostawcę Spółki błędnego kursu walutowego – Spółka ma prawo w całości do odliczenia podatku VAT naliczonego z tej faktury w kwocie, jaka została na niej wykazana. (...)”.

Reasumując, kalkulator netto brutto ułatwi pracę przedsiębiorcy przy wyliczaniu wartości netto, VAT oraz brutto, oraz pomoże w szybkim ich obliczeniu w sytuacjach, które tego wymagają.

Pytania i odpowiedzi dotyczące kalkulatora VAT

 • Co to jest kalkulator VAT?

  Kalkulator VAT to narzędzie, które pozwala na łatwe i szybkie obliczenie kwoty podatku VAT do zapłacenia lub odliczenia na podstawie wartości netto lub brutto.
 • Aby skorzystać z kalkulatora VAT, wystarczy wprowadzić wartość netto lub brutto oraz stawkę podatku VAT. Następnie kalkulator automatycznie obliczy kwotę podatku do zapłacenia lub odliczenia.
 • Tak, skorzystanie z kalkulatora VAT jest w pełni bezpłatne.
 • Aby skorzystać z kalkulatora VAT, należy posiadać podstawowe informacje dotyczące wartości netto lub brutto oraz stawki podatku VAT. Te informacje można łatwo uzyskać z faktury VAT lub innych dokumentów księgowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów