Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura korygująca - zasady rozliczania korekty in plus, in minus

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży niejednokrotnie zmuszeni są do wystawienia faktury korygującej. Kwestią sprawiającą problem jest moment jej rozliczenia. Na gruncie podatku VAT decydujące znaczenia ma, czy wystawiona faktura korygująca zwiększa, czy zmniejsza podatek.

Zasady wystawiania  faktur korygujących określa art. 106j ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 2. udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży,

 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (np. zaliczki, przedpłaty, raty),

 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– to podatnik wystawia fakturę korygującą tę fakturę.

Faktura korygująca in plus - jak zaksięgować?

W przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o VAT nie wskazują bezpośrednio i w sposób jednoznaczny momentu, w którym powinna być dokonana korekta zwiększająca podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego, uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekty faktur pierwotnych.

I tak, faktura korygująca podwyższająca podatek należny w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:

 1. w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze, lub
 1. z powodu innych przyczyn.

W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy w wyniku wykazania zbyt małego podatku należnego, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, winien rozliczyć tę fakturę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczył fakturę pierwotną.

W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 7 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.586.2018.2.RK, w którym czytamy, że:

"(...) moment ujęcia dokumentu korygującego, po stronie przychodów, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ten dokument. Jeżeli pierwotnie sporządzony dokument błędnie dokumentował stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu, wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego. Natomiast w przypadku, gdy dokument pierwotny prawidłowo dokumentował zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dacie jego wystawienia (stan faktyczny), a dokument korygujący został wystawiony z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu dokumentu pierwotnego, dokument korygujący należy rozliczyć na bieżąco, z datą jego wystawienia."

Faktura korygująca in minus - księgowanie

Gdy będzie to korekta in minus, prawo do jej rozliczenia jest uzależnione od tego, kiedy nabywca otrzyma korektę. Faktura korygująca rozliczana jest w miesiącu, w którym dotarła do nabywcy, pod warunkiem że przed tym terminem otrzymamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Gdy otrzymamy je w terminie późniejszym, rozliczenia należy dokonać za okres, w którym to potwierdzenie otrzymamy.

Stawiając wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ustawodawca nie precyzuje, w jakiej formie nabywca ma dokonać tego potwierdzenia. Oznacza to, że może ono mieć dowolną formę. Istotne jest jedynie, aby pozwalało na jednoznaczne stwierdzenie, że konkretny nabywca otrzymał adresowaną do niego fakturę korygującą i określenie daty jej otrzymania.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.602.2018.1.AK , w której stwierdzono:

"Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzeniaodbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującejbyłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż."

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej  przez nabywcę nie jest wymagane zgodnie z art. 29a ust. 15 u.p.t.u., w przypadku gdy dotyczy:

 • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Ponadto obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na rozliczenie faktury korygującej mimo braku potwierdzenia jej odbioru. Dzieje się tak, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury, a z dokumentacji wynika, że nabywca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze.